BAŞKANLIK MAKAMINA
2013 YILI KESİN HESAP KOMİSYONU RAPORU
Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen
Belediyemiz 2013 yılı Bütçe Kesin Hesap cetvellerinin incelenmesi ve tetkiki yapılmıştır.
Buna göre;
Belediyemiz 2013 mali yılı bütçesinde 37.000.000,00-TL’lık gelir ve 52.000.000,00TL gider ile 15.000.000,00-TL
Finansmanın Ekonomik sınıflandırması tablosunda
Bankalardan Borçlanma ile denklik sağlanmıştır.
2013 yılı gider bütçemiz
52.000.000,00-TL olarak düşünülmüş,
4.000.000,00-TL yıl içinde ek bütçe yapılmış
93.302,00-TL geçen yıldan devreden ödenek ile
56.093.302,00-TL toplam kullanılabilir ödenek rakamımız olarak tahmin edilmiştir.
Yılsonu itibarı ile
48.618.883,43.-TL ödenek harcanmış,
7.346.715.57-TL ödenek imha edilmiş ve 2014 yılına
127.703,00 .-TL kullanılmayan ödenek olarak devretmiştir
Ekonomik sınıflandırma düzeyine göre 2013 yılında yapılan Harcamalar,
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderlerine
Faiz Giderlerine
Cari Transferlere
Sermaye Giderlerine
11.189.209,02.-TL
1.868.485,67 -TL
15.809.637,75.-TL
7.976,92-TL
1.162.315,45-TL
18.581.258,62-TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı sonu itibarı ile gelirlerimiz,
35.917.937,07.-TL tahakkuk yapılmış ve geçen yıldan devreden
5.220.948,44.-TL tahakkuk ile toplam tahakkuk
41.138.885,51.-TL olmuştur. Tahakkuk eden bu gelirin
34.948.832,66.-TL tahsilatı yapılmış ve yapılan bu tahsilattan
664.506,89.-TLyıl içinde red ve iade yapılarak yıl sonu itibarı ile
6.190.052,85.-TL tahakkuk tahsil edilmeyerek 2014 yılına devretmiştir.
Tahakkuk yapılan Gelirlerimiz ana başlıkları ile dökümü yapıldığında,
Vergi gelirleri
5.120.171,39.-TL
Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri
23.478.253,61.-TL
Alınan Bağış ve Yardımlar
6.784.328,99.-TL
Diğer Gelirler
5.469.902,88.-TL
Sermaye gelirleri
286.228,64.-TL olarak
gerçekleşmiştir. Yapılan bu tahakkuktan 2013 yılında 34.948.832,66-TL tahsilat yapılmıştır.
2013 yılı içinde 35.917.937,07.-TL gelir tahakkuku yapılmıştır. Yaptığımız
tahakkukun Tahmini gelir bütçemize oranı % 94,52 olarak gerçekleşmiştir.
Tahakkuk eden bu gelirin 34.948.832,66.-TL tahsilatı yapılmış ve tahsilatımızın
Tahmini gelir bütçemize oranı da % 91.97 olarak gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediye Kanunu çerçevesinde oluşturulan
Belediyemiz birimleri harcamalarını kanunlar çerçevesinde yaptığı ve ödenek üstü harcama
yapılmadığı tespit edilmiştir. Bütçe ile ayrılan paylar ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmiştir. Devredilmesi gereken ödenek devirleri yapılmış ve artan ödenekler imha
edilmiştir.
Gelirlerimizin de resmi vergi ve harçlar ile Belediye Meclisimizin tarifelerine göre
tahakkuklarının yapıldığı ve tahsilâtı yoluna gidildiği, fazla ve yersiz olarak girilen
tahakkukların belgeleri ile eksiltenlerinin yapılarak düzeltildiği muhasebe kayıtlarımızın
incelenmesi sonucu görülmüştür. Ayrıca mizan dökümleri her ay düzenli olarak Kamu Bilgi
Sistemine girilmiştir.
Gereğini Meclisimize arz ederiz. 08.05.2014
Plan Bütçe Komisyonu
Mehmet KARANFİL
Komisyon Başkanı
Veli KESKİN
Üye
Fuat KIRITAK
Üye
Osman BAŞTERZİ
Üye
Fadil Lale
Üye
Hukuk Komisyonu
Filiz CERİTOĞLU SENGEL
Komisyon Başkanı
Veli KESKİN
Üye
Fuat KIRITAK
Üye
Orhan KARAGÜZEL
Üye
Volkan TABAK
Üye
Download

2013 Yılı Kesin Hesap Komisyonu Raporu