T.C
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Toplantı Dönemi :
Birleşim No : 2014-6000
Birleşim Tarihi : 15/04/2014
Birleşim Saati : 19:30
Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına
Oturum No
:
KARARA KATILANLAR
MECLİS BAŞKANI :DAHİ ZEYNEL BAKICI
DİVAN KATİBİ :FUAT KIRITAK , NALAN BAŞDEMİR
ÜYE
:MEHMET KARANFİL , VELİ KESKİN , SEZAVER ALBEYOĞLU , OSMAN
BAŞTERZİ , BURHAN BECER , ORHAN KARAGÜZEL , FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL ,
MUSTAFA ATINÇ , VOLKAN TABAK , İBRAHİM TOLGA SÜREKLİ , FADIL LALE ,
İBRAHİM SOĞUTMAZ , YAŞAR YILMAZ
KARAR
GÜNDEM :
10-Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.
11-Başkanlık Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 117 sayılı “Kadro Değişikliği”
konulu yazısı.
13-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 123 sayılı “Toplu İş Sözleşmesi”
konulu yazısı.
14-6360 Sayılı Kanunun Geçici 1.maddesi gereğince Valilik Devir Komisyonu Kararlarının tasdikli
birer örneğinin verilmesi ve bu konular hakkında bilgi verilmesi konusunun görüşülmesi.
(ÖNERGE)
KARAR : 63
5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince Meclis Başkanlığına sunulan Belediye Denetim
Komisyonu raporu okunmak suretiyle meclise bilgi verildi.
KARAR : 64
Selçuk Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporundaki açıklamaların ve faaliyet raporunun
yeterli olduğu AK Parti ve MHP Grubunun red, CHP Grubunun kabul oylarıyla kabul edildi.
KARAR : 65
6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun hükümleri gereği
19.03.2014 tarihli İzmir İli Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararı ile belediyemize
devredilen personelin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ve “Belediye ve bağlı
kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümleri
gereği belediyemizde boş bulunan kadrolara 31.03.2014 tarihi itibariyle atamaları yapılmıştır. 5393
Sayılı Belediye Kanunun 50.maddesi gereği atanan personelin kadro derecelerinin değiştirilmesine
ilişkin aşağıda dökümü yapılan II Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin kabulüne, oybirliği ile
karar verildi.
(II) SAYILI CETVEL: DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
(MEMUR)
MECLİS KARANIN
TARİHİ
SAYISI
İLİ
: İZMİR
İLÇESİ
: SELÇUK
KURUMU : SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
UN
VA
N
KO
DU
*
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)
KALDIRMAK İSTENİLEN
ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
KADRONUN
UN
GEREKÇE
VA
Sİ
N
a)Personelin
KO
müktesebi
DU
b)Personelin
DE
öğrenim
SI
SI
DER AD
RE AD
düzeyi
NI
UNVANI
NI
UNVANI
ECE ED
CE EDİ
c)Personelin
FI
FI
Sİ
İ
Sİ
hizmet
süresi
d)Dolu
kadro
değişiklik
gerekçesi
110
25
641
0
940
0
G.
İ.
H.
G.
İ.
H.
Y.
H.
S.
ÇEVRE
KORUMA
KONTROL
MÜDÜRÜ
MUHASEB
ECİ
HİZMETLİ
4
1
5
10
1
1
110
25
641
0
940
0
G.
İ.
H.
G.
İ.
H.
Y.
H.
S.
ÇEVRE
KORUMA
KONTROL
MÜDÜRÜ
MUHASEB
ECİ
HİZMETLİ
1
1
3
5
1
1
(Fadime
KARADAY
I-Öz.İd.)
(Habib
YAMAN_B
elevi)
(Halim
YÜCEL_Be
levi)
6360 S.K.
hükümleri
gereği
belediyemiz
e devredilen
memur
personelin
5393 S.K.
50.maddesii
ile 190 sayılı
K.H.K.
hükümleri
gereğince
kadro
dereceleri
değiştirilmiş
tir.
*NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE
YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU “0”
Meclis Başkanı
Katip
Katip
OLARAK YAZILACAKTIR.
KARAR : 66
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 32.maddesi “27/6/1989 tarihli ve 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge
tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il
özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme
döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok
üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir
temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme
sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun
uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem
Kuruluna başvurulamaz.
Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi
hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim
tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme
yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.” hükmü ile;
4688 sayılı Kanununun geçici 14.maddesinde”15/3/2012 tarihinden önce 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi kapsamındaki idareler ile ilgili sendikalar arasında
toplu iş sözleşmesi, toplu sözleşme, sosyal denge sözleşmesi ve benzeri adlar altında imzalanan
sözleşmelerin uygulanmasına, söz konusu sözleşmelerde öngörülen sürelerin sonuna kadar devam
edilebilir. Anılan sözleşmelerin uygulanmasına devam edildiği dönem için 32 nci madde hükümleri
çerçevesinde ayrıca sözleşme yapılamaz. Söz konusu sözleşmeleri 31/12/2015 tarihinden önce sona
eren veya mevcut sözleşmeleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra karşılıklı olarak
feshedilen kapsama dahil idareler, sözleşmelerinin sona eriş veya fesih tarihini izleyen bir ay içinde
sözleşmelerin sona erdiği veya feshedildiği tarih ile bu Kanunda öngörülen toplu sözleşme dönemi
sonuna kadarki dönemle sınırlı olmak üzere üçüncü fıkra hükümleri dikkate alınmaksızın 32 nci
madde hükümleri çerçevesinde sözleşme yapabilir. Ancak 32 nci madde uyarınca toplu sözleşmede
belirlenen tavan tutarın, unvanlar itibarıyla ilgili personele söz konusu sözleşmeler uyarınca
yapılmakta olan ortalama aylık ödemenin altında kalması halinde; üçüncü fıkra hükümleri dikkate
alınmaksızın 32 nci madde hükümleri esas alınarak 31/12/2015 tarihine kadar uygulanabilecek
sözleşmelerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanan sözleşme uyarınca unvanlar
itibarıyla ilgili personele ödenen ortalama aylık tutar tavan olarak esas alınabilir. Bu şekilde
yapılacak ödemeler kazanılmış hak sayılmaz” hükmü bulunmaktadır.
Selçuk Belediyesinde görev yapan devlet memurlarına Sosyal Denge Tazminatı olarak
Sosyal denge tazminatı tavanı olan en yüksek devlet memurları göstergesinin (9500) devlet
memuru maaş katsayısı (0,076998) ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın ödenmesi için; 4688 Sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 32.maddesi ve Geçici 14.maddesi hükümleri gereği
Selçuk Belediye Başkanlığı ile TÜM-BEL-SEN Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri
Emekçileri Sendikası arasında 01.04.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Toplu
Sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı Dahi Zeynel BAKICI’ya yetki verilmesine, oybirliği
ile karar verildi.
MECLİS BAŞKANI
DİVAN KATİBİ
DAHİ ZEYNEL BAKICI
FUAT KIRITAK
imza
imza
imza
DİVAN KATİBİ
NALAN BAŞDEMİR
Download

Nisan Ayı 2. Oturum Meclis Toplantısı 2014