T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Sayı : 54239929/708.01/635/4245
Konu : Bilirkişi İşlemleri
01/07/2014
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi
: 18/06/2014 tarih ve 54239929/719-599/3875 sayılı yazımız.
Sisteme bilirkişi ekleme işlemlerine ilişkin uygulamalarda yapılan değişiklikleri
içerenBaşkanlığımızın ilgi yazısına ilişkin olarak İdari Yargı birimlerincetereddüt hasıl olduğu
bildirilmiştir.
İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinde; "Bu Kanunda hüküm
bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü
şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat,
mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde
ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sukünunu ve inzibatını bozacak
hareketlerine karşı yapılacak işlemler ile elektronik işlemlerde Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygunlanır. (Ek cümle: 5/4/1990 - 3622/11 md.;
Değişik:10/6/1994-4001/14 md.) Ancak, davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay,
mahkeme veya hakim tarafından re'sen yapılır." hükmü yer almaktadır. Söz konusu
maddede bilirkişi işlemleri ile ilgili olarakHukuk Muhakemeleri Kanununaatıf yapılmıştır.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268/3 maddesindede "Bilirkişi listelerinin
düzenlenmesine, güncellenmesine ve listede kendisine yer verilmiş olanların liste dışına
çıkartılmasına ilişkin esas ve usuller, ilgili bakanlıkların da görüşü alınmak suretiyle,
Adalet Bakanlığınca hazırlanacak olan yönetmelikte gösterilir." hükmü yer almaktadır.
08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Bölge Adliye Mahkemesi
Adli Yargı Adalet Komisyonları Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmeliğe
görebilirkişilerinBölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonları tarafından her yıl
düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçileceği belirtilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarının Bilirkişi Listelerinin
Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğinin üçüncü bölümünün geçici 1'inci maddesine göre
de "Kanunungeçici 3'üncü maddesi gereğince, bölge adliye mahkemeleri göreve
başlayıncaya kadar bölge adliye mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarına bu
Yönetmelikle verilen görevler ilk derece mahkemesi il adli yargı adalet komisyonları
tarafından yerine getirilir." ifadesine yer verilmiştir.
Öte yandan, Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. Maddesive 01/06/2005 tarih ve
25832 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı
*Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmış olup, fiziki olarak gönderilmeyecektir.
________________________________________________________________________________________
Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:448/B PK:06370Yenimahalle/ANKARA
Bilgi İçin:YusufKUZYAKA-Alan Uzmanı Tel: 293 21 25 Fax:293 22 22 e-posta:[email protected]
Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre
bilirkişiler İl Adli Yargı Adalet Komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listede yer alan
gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilmektedir. Bu listelerin düzenlenmesine veya listelerde
yer verilenlerin çıkarılmalarına ilişkin esas ve usuller anılan yönetmelikte düzenlenmiştir.
Uygulamada İdare Mahkemelerinin Adli Yargı bilirkişi listelerinden faydalandığı, ayrı
bir bilirkişi listesi düzenlenmediği hususu gözönüne alındığında idari yargıda mevcut adli
yargı bilirkişi listelerindeki bilirkişilerin yeterli görülmeyip listedışında bir bilirkişinin sisteme
eklenmek istemesi durumunda bağlı bulundukları İdari Yargı Adalet Komisyonları tarafından
sisteme bilirkişi eklemesi yapılmasıgerekmektedir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve fiiliuygulama gereğince 18/06/2014 tarih
54239929/719-599/387 sayılı yazımızdabelirtilen sisteme bilirkişi eklenmesine ilişkin yapılan
düzenleme İdari Yargı Birimleri için de geçerli olup, sisteme bilirkişi ekleme işlemlerinin ilgi
sayılı yazımız içeriğinde belirtilen şekilde İdare Mahkemelerinin bağlı bulundukları İdari
Yargı Adalet Komisyonlarınca yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Servet GÜL
Hakim
Bilgi İşlem Dairesi Başkan V.
DAĞITIM :
Gereği :
Bölge İdare Mahkemeleri
*Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmış olup, fiziki olarak gönderilmeyecektir.
________________________________________________________________________________________
Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:448/B PK:06370Yenimahalle/ANKARA
Bilgi İçin:YusufKUZYAKA-Alan Uzmanı Tel: 293 21 25 Fax:293 22 22 e-posta:[email protected]
Download

Ek-1 - İzmir Bölge İdare Mahkemesi