ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹ ODASI
Gazetesi
ADANA SANAY‹ ODASI YAYINI
YIL: 16
SAYI: 318
2 MART 2015
“‹novasyon Yönetimi Akademisi”
e¤itimi 19-28 Mart’ta ADASO’da
¥ Türkiye’nin alan›nda ilk vaka bazl› e¤itim olma özelli¤i tafl›yan
"‹novasyon Yönetimi Akademisi” e¤itiminin ikincisi 19-21 ve
26-28 Mart tarihlerinde Adana Sanayi Odas›’nda düzenlenecek. Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi himayesinde Ege ‹hracatç› Birlikleri Koordinatörlü¤ü’nde yürütülen “‹novasyon Yönetimi Akademisi” e¤itimi ile, 2023 y›l› 500 milyar dolar ihracat hedefi do¤rultusunda iflletmelerin inovasyon süreçlerini içsellefltirip firma
kültürlerinin parças› haline getirmeleri amaçlan›yor.
∂ 3’TE
EGE BÖLGES‹ SANAY‹C‹LER‹, ADANALI SANAY‹C‹LER‹N KONU⁄U OLDU
ADASO-EBSO buluflmas›
‹zmir ile Adana aras›nda dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas› için yola ç›k›ld›
¥ Ege Bölgesi Sanayi Odas› (EBSO) ve Adana Sanayi Odas› (ADASO) taraf›ndan ‹zmir ve Adana
aras›nda dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas› ve
gelifltirilmesi için ilk buluflma gerçeklefltirildi.
¥ Ortak meclis toplant›s›n›
Adana’da yapan EBSO
ve ADASO aras›nda iflbirli¤i protokolü Meclis
Baflkanlar› Salih Esen ve
Hüseyin Nuri Çomu’nun
tan›kl›¤›nda EBSO Yönetim Kurulu Baflkan› Ender Yorganc›lar ve ADASO Yönetim Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç taraf›ndan imzaland›. ∂ 6/7’DE
Sektöre nitelikli eleman kazand›r›lmas› için çal›flmalar bafllat›ld›
Enerji Verimlili¤i Derne¤i’nin
yeni flubesi ADASO’da aç›ld›
¥ Enerjinin en verimli flekilde kullan›labilmesi konusunda Türkiye genelinde etkin çal›flmalar yapan; Enerji Han›m, Enerji Çocuk, Enerji
Verimli Ulafl›m ve Enerji Verimli Sanayi’den oluflan “Enerji Tak›m›”
ile Türkiye’nin dört bir yan›nda baflar›l› projeler gerçeklefltiren
Enerji Verimlili¤i Derne¤i’nin Adana fiubesi aç›ld›.
∂ 12’DE
hedefledik”
‘Otomotiv’e umut veren proje “KOB‹’lerin ihracat yapmas›n›
“Y›ll›k ‹flletme
¥ Adana Sanayi Odas› 23.
Grup Otomotiv ve Motor
Yenileme Sanayi Meslek
Grubu taraf›ndan sektöre nitelikli eleman kazand›r›lmas›
amaçlanan proje kapsam›nda çal›flmalara baflland›.
PROJEN‹N AMACI
¥ Proje ile, sektörün ihtiyaç duydu¤u gerekli
mesleki beceri ve yeteneklere sahip, tak›m
çal›flmas›na uyumlu, iletiflim becerileri yüksek, teknolojiyi takip eden ve kullanan kalifiye teknik ara eleman yetifltirmek ve istih∂ 2’DE
dam›n› sa¤lamak amaçlan›yor.
¥ Adana Sanayi Odas›
Baflkan Yard›mc›s› Erdo¤an fiire, ülke ve kent ihracat›n›n art›r›lmas› kapsam›nda KOB‹’lerin ihracata yönlendirilmesini ve
devlet desteklerinden yararlan›lmas›n› hedefledikErdo¤an fiire
lerini söyledi.
∂ 5’TE
Cetveli” uyar›s›
¥ Sanayi sicil belgesi alan iflletmelerin 30 Nisan 2015 tarihine kadar bildirimde bulunmas› gerekiyor. ∂ 3’TE
HABER
2 MART 2015
ISSN 1302 - 1656
2
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Sektöre nitelikli eleman kazand›r›lmas› için çal›flmalar bafllat›ld›
‘Otomotiv’ sektörüne umut veren proje
Adana Sanayi Odas› 23.Grup
Otomotiv ve Motor Yenileme
Sanayi Meslek Grubu taraf›ndan
sektöre nitelikli eleman
kazand›r›lmas› amaçlanan proje
kapsam›nda çal›flmalara baflland›.
“Otomotiv ve Motor Yenileme
Sanayi Meslek Grubu Nitelikli
Eleman Temini Projesi”, Komite
Baflkan› Olcay De¤irmenci ve
Adana Sanayi Odas› Genel
Sekreteri Bora Kocaman, ADASO
ve ATO Komite üyeleri, meslek
liseleri ve meslek e¤itim
merkezleri müdürleri ve
ö¤retmenlerin kat›l›m›yla yap›lan
Meslek Komitesi Toplant›s›’nda
ele al›nd›.
Toplant›da; otomotiv sektörünün
ara elaman ihtiyac›n›n karfl›lanmas›
amac›yla ADASO taraf›ndan
haz›rlanan “Otomotiv ve Motor
Yenileme Sanayi Nitelikli Eleman
Temini Projesi” hakk›nda bilgi
verildi ve iflyeri ve okullar
aras›ndaki iflbirli¤inin artt›rtmas›
konular›nda fikir al›flveriflinde
bulunuldu.
Projenin sürdürülebilirli¤i
aç›s›ndan sektördeki mevcut
durumun tespitine yönelik olarak
ö¤retmen, ö¤renci, okul, staj
sistemi, müfredat sektör istihdam›,
iflletmelerin kurumsal yap›s›,
e¤itim sistemi gibi konularda anket
sorular›n›n haz›rlanmas›na karar
verildi.
PROJEN‹N AMACI
Adana ilinde Otomotiv ve motor
yenileme sektörünün ihtiyaç
duydu¤u gerekli mesleki beceri ve
yeteneklere sahip, tak›m
çal›flmas›na uyumlu, iletiflim
becerileri yüksek, teknolojiyi
takip eden ve kullanan kalifiye
teknik ara eleman yetifltirmek,
yetiflecek olan elemanlar›n
sektörde istihdam›n› sa¤lamak.
SEKTÖRDE
BÜYÜK SIKINTI
‹fiKUR taraf›ndan Adana’da
yap›lan 2014 ‹fl Gücü Piyasas›
Araflt›rmas›’nda, en fazla
iflgücüne ihtiyaç olan sektörlerin
bafl›nda otomotiv sektörünün
geldi¤i belirlenirken, sektörün
“otomotiv kaporta iflçisi, otomotiv
boya iflçisi, kaynak iflçisi, oto
elektrik ve elektronik” konular›nda
yeterlili¤e sahip nitelikli eleman
bulma konusunda s›k›nt› yaflad›¤›
vurguland›.
ADASO’ya Vergi Haftas› ziyareti
Adana Sanayi Odas› Meclis
Baflkan› Hüseyin Nuri Çomu:
”Vergi tahsilat› adaletli olmal›”
Gelir ‹daresi Baflkan Yard›mc›s›
R›za Çelen: “Mükelleflere sunulan
vergi hizmetlerinin kalitesi art›yor”
Vergi Haftas› kutlama etkinlikleri
kapsam›nda Gelir ‹daresi Baflkan Yard›mc›s›
R›za Çelen, Adana Vergi Dairesi Baflkan›
Ahmet Tunal›, vergi dairesi müdürleriyle
Adana Sanayi Odas›’n› ziyaret etti.
Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Hüseyin
Nuri Çomu, Vergi Teflkilat›’n›n ziyaretinden
duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. “Vergi
Haftas›’n› sanayiciler olarak bizler de hep
beraber kutluyor, sahip ç›k›yoruz” diyen
Çomu, vergi teflkilat› ile ifl dünyas›n›n verimli
ve olumlu iflbirli¤inin sürdürülmesi dile¤inde
bulundu. Türkiye’nin üretmekten baflka çaresi
olmad›¤›n›, üretmeyen ülkelerin
durumunun yak›n geçmiflte görüldü¤ünü
belirten Çomu, devletin sanayicilik ve
tüccarl›k yapmamas›, bunu özel sektöre
b›rakmas› gerekti¤ini vurgulad›. Çomu,
“Kay›t d›fl› ekonominin ve haks›z rekabetin
önüne geçilmesi için vergi tahsilat›n›n
adaletli yap›lmas›, tahsilat›n da do¤ru
flekilde kullan›lmas› gerekmektedir” dedi.
ÇELEN: TÜRK‹YE’N‹N REFAHININ ARTMASI
‹Ç‹N, B‹RL‹KTE GAYRET GÖSTERMEL‹Y‹Z
Gelir ‹daresi Baflkan Yard›mc›s› R›za Çelen de,
son y›llarda yap›lan de¤iflikliklerle vergi
hizmetlerinde olumlu ve önemli geliflmeler
yafland›¤›n› belirterek, mevzuat›n
basitlefltirilerek anlafl›l›r hale getirilmesi ve
denetimlerin standartlaflt›r›lmas› ile
mükelleflere sunulan vergi hizmetlerinin
kalitesini art›rmay› amaçlad›klar›n› söyledi.
Çelen, “Orta¤›z ama biraz kâr orta¤› gibi bir
yaklafl›m var. Bunu da de¤ifltirme
kararl›l›¤›nday›z. Son dönemde zarara da ortak
olma noktas›nda önemli çal›flmalar
yap›lmaktad›r. Türkiye’nin refah›n›n artmas›,
daha iyi gelece¤e sahip olmas› için hep birlikte
gayret göstermeliyiz” diye konufltu.
Ziyarette, Vergi Dairesi Müdürlerinin yan›
s›ra, Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›lar› F›rat Karal› ve Erdo¤an
fiire, Sayman Üye ‹mam Gazali H›rada¤›,
Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Faruk
Aytek, Salih Sütcü, ‹sa Tuzcu ve Süleyman
Bafl haz›r bulundu.
HABER
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
2 MART 2015
3
Sanayi sicil belgesi alan iflletmelerin 30 Nisan 2015 tarihine kadar bildirimde bulunmas› gerekiyor
“Y›ll›k ‹flletme Cetveli” uyar›s›
Bilim, Sanayi ve Teknoloji ‹l
Müdürlü¤ü taraf›ndan sanayi
kurumlar›na, "y›ll›k iflletme
cetvelleri" konusunda uyar›da
bulunuldu.
6948 say›l› Sanayi Sicil Kanunu
gere¤i, sanayi sicil belgesi alm›fl
sanayi iflletmelerinin, 2014 y›l›na
ait faaliyetleri ile ilgili bilgilerin
yer ald›¤› y›ll›k iflletme
cetvellerinin, 30 Nisan günü mesai
bitimine kadar, kanun gere¤i
iflletme sahibi ya da müdürleri
taraf›ndan verilmesi gerekti¤i
vurguland›.
Sanayi sicil belgesinin, iki y›lda
vize edildi¤i belirtilen aç›klamada,
"Sanayi iflletmeleri, kamu kurum
ve kurulufllar ile olan iliflkilerinde
sorun yaflamamalar› için sanayi
sicil belgesinin süresi içinde vize
yap›lmas› konusunda, gerekli
dikkati göstermelidir” denildi.
6948 say›l› kanun gere¤i, verilen
beyannamelerde meydana gelen
de¤ifliklikleri, kapanma ve faaliyete
geçme durumlar›n›, bir ay içinde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Müdürlü¤ü’ne bildirmeyenler ve
y›ll›k iflletme cetvelini süresi içinde
vermeyenler hakk›nda 835 lira
idari para cezas› uygulanaca¤›
ifade edildi.
Sanayi iflletmelerine kolayl›k
aç›s›ndan, her y›l Nisan ay› sonuna
kadar verilmesi zorunlu olan Y›ll›k
‹flletme Cetvelinin,
http://sanayisicil.sanayi.gov.tr
adresinden kullan›c› kayd›
yap›ld›ktan sonra girilebilece¤i
kaydedildi.
‹l Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Müdürlü¤ü aç›klamas›nda, “Sanayi
iflletmelerinin 2014 y›l›
faaliyetlerinin yer ald›¤› Y›ll›k
‹flletme Cetvellerini zaman›nda
vermeleri konusunda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi
ma¤duriyetleri önleyecektir”
görüflüne yer verildi.
Detayl› Bilgi ‹çin;
‹L B‹L‹M, SANAY‹ VE TEKNOLOJ‹
MÜDÜRLÜ⁄Ü
Yeni Valilik 4.kat D Blok
Seyhan/ADANA
Tlf: 0322-459 0621 Fax:458 8421
http://adana.sanayi.gov.tr
[email protected]
“‹novasyon Yönetimi Akademisi”
e¤itimi 19-28 Mart’ta ADASO’da
E¤itim, Adana Sanayi Odas›, Akdeniz ‹hracatç› Birlikleri ve Çukurova Kalk›nma Ajans› iflbirli¤inde düzenlenecek.
ADANA
SANAY‹ ODASI
ISSN 1302 - 1656
Türkiye’nin alan›nda ilk
vaka bazl› e¤itim olma
özelli¤i tafl›yan "‹novasyon
Yönetimi Akademisi” e¤itiminin ikincisi 19-21 ve 2628 Mart tarihlerinde Adana
Sanayi Odas›’nda düzenlenecek.
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi himayesinde Ege ‹hracatç› Birlikleri Koordinatörlü¤ü’nde yürütülen “‹novasyon
Yönetimi Akademisi” e¤itimi ile, 2023
y›l› 500 milyar dolar ihracat hedefi
do¤rultusunda iflletmelerin inovasyon
süreçlerini içsellefltirip firma kültürlerinin parças› haline getirmeleri amaçlan›yor. Proje kapsam›nda gelifltirilen
vaka bazl› e¤itim program› ile iflletmelerin daha rekabetçi olmalar›na yönelik
inovasyon sürecinin yönetimine ve finansman olanaklar›na iliflkin bilgi sahibi olmalar› hedefleniyor.
Adana Sanayi Odas›, Akdeniz ‹hracatç› Birlikleri ve Çukurova Kalk›nma
Ajans› iflbirli¤inde düzenlenen ‹novasyon Yönetimi e¤itiminin ikinci 19-20
Mart ve 26-28 Mart 2015 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilecek.
KATILIM 20 K‹fi‹,
SON BAfiVURU 6 MART
Adana Sanayi Odas› Salonu’nda düzenlenecek e¤itime kat›l›m 20 kifli ile
s›n›rl› olurken, e¤itimlere kat›l›m için
son baflvuru tarihi ise 6 Mart 2015 olarak belirlendi. Baflvurular AK‹B ve
ÇKA web sitelerinin herhangi birinden
yap›labiliyor.
E¤itime kat›lmak isteyen
üyelerimizin
“‹novasyon
Yönetimi Akademisi Baflvuru Formunu” doldurarak
[email protected] ya da [email protected] adreslerine göndermeleri gerekiyor.
E¤itime kat›lmaya hak kazananlara
12 Mart 2015 tarihinde e-posta yoluyla
bilgilendirme duyurusu yap›lacak.
E⁄‹T‹M 5 BÖLÜMDE
PROGRAMLANDI
‹novasyon Akademi E¤itim Program›, A'dan Z'ye inovasyon kavram›n› 5
ana Modül'de vaka, grup çal›flmalar› ve
uzman videolar›n› içeren sunum platformu ile aktar›lacak flekilde kurgulanm›flt›r.
E¤itim program›n›n ana modüllerini,
“‹novasyon Ekonomisi? ‹novasyon
Nedir?”, “‹novasyon ‹htiyaçlar›n› Ölçmek ve Raporlamak”, “‹novasyon için
Finansman Kaynaklar›”, “‹novasyon
Projesi Haz›rlama” ve “‹novasyon
Projesi Yönetmek” oluflturuyor.
Kat›l›mc› firmalar›n inovasyon
sürecini içsellefltirmesini sa¤layacak
yap›da kurgulanan e¤itim program›n›n,
pratik uygulama temelli oldu¤u ve
birinci bölüm 2,5 gün, ikinci bölüm 2,5
gün olmak üzere toplam 5 gün devam
etti¤i vurguland›.
YAYIN KOORD‹NATÖRÜ
Salih SÜTCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
Gazetesi
‹MT‹YAZ SAH‹B‹
Zeki KIVANÇ
ADASO YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
YAYIN KURULU
F›rat KARALI
Baflkan Yard›mc›s›
‹mam Gazali HIRADA⁄I
Sayman Üye
SORUMLU YAZI‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
Bora KOCAMAN
Genel Sekreter
‹nflaat sektörü Adana’daki fuarda bulufltu
Bölgedeki inflaat sektörünü buluflturan Adana ‹nflaat, IHS, Kent, Yap›da
Yenilikler Fuar›’n›n aç›l›fl› yap›ld›.
TÜYAP Adana Fuarc›l›k A.fi.’nin ev
sahipli¤inde Büyükflehir Belediyesi,
Çukurova Belediyeler Birli¤i (ÇBB),
‹nflaat Müteahhitleri Konfederasyonu
(‹MKON) ile Adana’daki odalar›n destekleriyle 15 bin metre karelik alanda
düzenlenen fuara 192 firma kat›ld›.
TÜYAP Adana Uluslararas› Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirilen
aç›l›fl töreninde konuflan Vali Mustafa
Büyük, inflaat fuar›n›n birçok aç›dan
ekonomiye katk› sa¤layaca¤›n› söyledi. Kalk›nmada en önemli sektörlerin
bafl›nda inflaat›n geldi¤ini hat›rlatan
Büyük, “fiehirlerin büyümesinde
önemli bir konumda olan belediyelerimiz sektörün de¤iflimini izleyerek,
gelece¤e yönelik planlar yapma flans›YÖNET‹M YER‹:
Adana Sanayi Odas›
Turhan Cemal Beriker Bulvar› No: 156
Seyhan/ADANA
Tel: (90 - 0 322) 436 63 63 Pbx
Fax: (90 - 0 322) 436 16 36
‹nternet : www.adaso.org.tr.
e-mail : [email protected]
n› elde ediyor.” dedi.
Mersin Büyükflehir Belediye ve
Çukurova Belediyeler Birli¤i Baflkan› Burhanettin Kocamaz, Türkiye’de
ekonominin, ticaretin ve hareketin
lokomotifinin inflaat sektörü oldu¤unu vurgulad›. Adana Büyükflehir Belediye Baflkan› Hüseyin Sözlü de fuar›n geliflen ve de¤iflen inflaat teknolojileri ve estetik anlay›fla yeni ufuklar kazand›rmas›n› temenni etti.
Tüyap Adana Fuarc›l›k A.fi. Genel
Müdürü ‹lhan Ersözlü de ‹ran, Irak,
Suriye, Makedonya, H›rvatistan,
S›rbistan ve Bosna-Hersek’ten konu
ile ilgili ifladamlar›n fuar› ziyaret
edeceklerini bildirdi.
Geçti¤imiz y›l 27 bin 352 ziyaretçinin gezdi¤i fuara bu y›l Adana baflta olmak üzere 40 ilden yaklafl›k 30
bin civar›nda ziyaretçi geldi.
BASKI:
Çukurova Ofset Tel: 351 55 61
• ‹mzal› yaz›larda belirtilen
görüfller sadece yazarlar›na aittir.
• Yay›nlanan yaz›lar ve
foto¤raflar ancak kaynak
gösterilerek al›nt› yap›labilir.
ADANA SANAY‹ ODASI
GAZETES‹ ADASO üyelerine
ücretsiz gönderilir.
Y›ll›k abone ücreti: 300 TL’dir.
15 günde bir yay›nlan›r.
Bu gazete bas›n meslek
ilkelerine uyar.
HABER
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
ISSN 1302 - 1656
4
2 MART 2015
Personele Harc›rah
Ödemesi ve Harc›rah
Ödemesinin Vergi Mevzuat›
Karfl›s›ndaki Durumu (1)
Mevlüt GÖKTÜRK
Yeminli Mali Müflavir
Gelir Vergisi Kanununun 24/2 maddesinde,
harc›rah kanunu kapsam› d›fl›nda kalan müesseselerce, idare meclisi baflkan ve üyeleri
ile denetçilere, tasfiye memurlar› ile hizmet
erbablar›na verilen gerçek yol giderlerinin tamam› ile, yeme ve yatma giderlerine karfl›l›k
verilen gündelikler, ayn› ayl›k seviyesindeki
devlet memuruna verilen gündelikten fazla
ise, fazla olan k›s›m ücret olarak vergiye tabi
tutulur denilmektedir. Ayn› kanunun 40/4
maddesindede iflle ilgili ve yap›lan iflin ehemmiyeti ve geniflli¤i ile mütenasip seyahat ve
ikamet giderleri, seyahat maksad›n›n gerektirdi¤i süreye ba¤l› olmak kayd› ile gider yaz›l›r denilmektedir. Yine ayn› kanunun 23/8
maddesindede, hizmet erbab›na iflverenlerce
iflyerinde veya müfltemilat›nda yemek verilmeyen durumlarda, çal›fl›lan günlere ait bir
günlük yemek bedelinin 13,-TL s›n› aflmamas› ve yemek bedelinin, yemek verme hizmeti
yapanlara iflverenlerce ödenmesi halinde,
13,-TL s› yemek ücretinin, ücret olarak vergiden istisna oldu¤u, bu miktar› aflan k›sm›n
vergiye tabi oldu¤u belirtilmifltir. Konuya iliflkin gelir vergisi kanunundaki maddelerin izah›ndan sonra, bu maddeler dikkate al›narak,
harc›rah ödemelerinin vergilendirilmesi, çeflitli
ihtimallere göre, afla¤›da maddeler halinde
izah edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
1- Yeme, yatma ve yol giderlerinin iflverence karfl›lanmas› ve personele nakit veya ayni
ödeme yap›lmamas›.
‹fl seyahatine ait giderlerin tümü iflverence
karfl›lan›yor ve personele ibraz etti¤i belgelerdeki giderlerden baflka hiçbir ödeme yap›lm›yor ise, bu giderler harc›rah uygulamas› ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu 24/2 madde kapsam›na girmeyip, ayn› kanunun 40/4 maddesi
kapsam›nda de¤erlendirilerek, hiçbir k›s›tlamaya ve k›yaslamaya tabi tutulmaks›z›n kay›tlara gider olarak intikal ettirilmesi gerekmektedir. Ancak gider kayd›nda, personelce
iflverene ibraz edilen belgenin özelli¤i, gider
kayd›n›n kanunen kabul edilebilir veya edilemez gider olmas› yönünden önem arzetmektedir.
a- Yeme, yatma ve yol giderlerine ait belgelerin tümü, fatura, yolcu tafl›ma fifli veya gider
makbuzu ile tevsik ediliyor ise, bu belgelerin
tümü devlet memurlar›na verilen harc›rah
miktarlar› ile mukayese yap›lmaks›z›n ve hiçbir kay›t ve flarta tabi tutulmaks›z›n, belgelerdeki (faturada) katma de¤er vergisi hariç, tüm
giderler genel gider olarak kay›tlara intikal ettirilecektir. Faturalardaki katma de¤er vergisi
ise indirim konusu yap›lacakt›r.
b- Yeme, yatma ve yol giderlerine ait belgelerin bir k›sm› fatural› (yolcu biletleri dahil)
ve gider makbuzlu, bir k›s›m›da parakende
sat›fl fifli ve yazar kasa fifli ile tevsik ediliyor
ise, fatura ve gider makbuzlar›ndaki tutarlar
hizmet erbab›n›n ücreti ile iliflkilendirilmeksizin gider yaz›lacak, faturalardaki katma de¤er
vergileride inidirim konusu yap›lacakt›r. Perakende sat›fl fifli ve yazar kasa fifli ile tevsik
edilen giderler ise, bu belgelerdeki katma de¤er vergileri dahil olmak kayd› ile, kanunen
kabul edilemeyen gider olarak veyahutta hizmet erbab›n›n ücreti ile birlefltirilerek vergileme yap›ld›ktan sonra kay›tlara gider olarak
intikal ettirilmesi gerekecektir.
2- Personele sadece nakit harc›rah ödenip,
yol masraf›n›n karfl›lan›p, yeme ve yatma
masraflar›n›n karfl›lanmamas›.
(Devam› gelecek say›da)
“Transatlantik Ticaret ve Yat›r›m Ortakl›¤›”
müzakareleri seminerde masaya yat›r›ld›
‹ktisadi Kalk›nma Vakf› (‹KV)
STA Bilgi ve Kapasite Merkezi
taraf›ndan düzenlenen “Trans
Atlantik Ticaret ve Yat›r›m Ortakl›¤› (TTIP) Görüflmelerinde
Son Durum” konulu seminer ‹stanbul’da gerçeklefltirildi.
Seminerde, Avrupa Birli¤i’nin
Washinton D.C.’deki Delegasyonu’nda Ticaret ve Tar›m Bölümü Baflkanl›¤›’n› yürüten Damien Levie ve TEPAV Ticaret
Çal›flmalar› Merkezi Direktörü
Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran
TTIP’le ilgili önemli bilgiler
verdi.
Seminerde, TTIP müzakerelerinde gelinen son nokta ve müzakere sürecinde karfl›lafl›lan sorunlar›n yan› s›ra bu anlaflman›n
özellikle Türkiye gibi üçüncü ülkeler üzerindeki etkileri ele al›nd›.
Müzakarelerde gelinen son durumla ilgili bilgi veren AB’nin
ABD Delegasyonu Ticaret ve
Tar›m Bölümü Baflkan› Damien
Levie, TTIP’nin öncelikli olarak
ABD ve AB taraf›ndan büyümeyi ve istihdam› artt›rmay›, tüm
ürünler için global anlamda tek
bir standart belirlemeyi öngördü¤ünü belirterek, zaman içinde
özellikle son dönemde Rusya’da
yaflanan geliflmeler sonras›nda
anlaflman›n jeo-politik öneminin
de artt›¤›n› söyledi.
TTIP’de taraflar›n öncelikli
olarak tarifelerin kald›r›lmas›,
hizmetlerin ve yat›r›mlar›n serbestlefltirilmesi, kamu al›mlar›
ÜYELER‹M‹Z‹N
D‹KKAT‹NE
pazar›n›n aç›lmas› ve piyasa düzenleyici yeni kurallar›n belirlenmesini amaçlad›klar›n› ifade
eden Levie, müzakerelerde taraflar›n sektörel bazda ve makro
anlamda belirli hassasiyetlerini
dile getirdi¤ini belirtti. Levie,
her iki taraf›n müzakerelere yaklafl›m›nda, özellikle menfle, veri
güvenli¤i, finansal hizmetler ve
yat›r›mlar›n korunmas›na iliflkin
hükümlerde belirgin fikir ayr›l›klar› bulundu¤unu kaydetti.
Avrupa ve Amerika aras›nda
pazar serbestisi anlam›nda farkl›
yaklafl›mlar, kamu al›mlar› konular›nda görüfl ayr›l›klar› bulundu¤unu bildiren Levie, yasal
düzenlemelere iliflkin uyum çal›flmalar› kapsam›nda, kilit sektörle olan kimya, tekstil ve otomobil sektöründe, Avrupa ve
Amerika aç›s›ndan önemli farkl›klar oldu¤unu vurgulad›.
Ticaret ve Tar›m Bölümü Baflkan› Damien Levie, hizmetler
alan›nda yürütülen müzakerelerin DTÖ çat›s› alt›nda gerçeklefltirilen Trade in Services Agreement – (TISA) görüflmeleri nedeniyle sürüncemede kald›¤›n›
bildirdi. Anlaflman›n üçüncü ülkelere yönelik etkilerinin fark›nda olduklar›n›, bu anlamda Türkiye’nin de çekincelerini anlad›klar›n› vurgulayan Levie, Türkiye’nin anlaflmaya taraf olabilmesi için kendi üzerine düflen
önemli görevler oldu¤unu, özellikle sanayi ürünleriyle s›n›rl›
olan Gümrük Birli¤i anlaflmas›n›n hizmetler ve tar›m sektörünü
de kapsayacak flekilde gelifltirilmesinin önemli oldu¤unu ifade
etti.
AB olarak Gümrük Birli¤i orta¤› Türkiye’ye müzakerelerle
ilgili her türlü bilgiyi paylaflt›klar›n›, bu aflamada çok daha fazla yap›lacak ifl bulunmad›¤›n›
ifade eden Levie, TTIP’nin yürürlü¤e girmesi için birçok aflamadan daha geçmesi gerekti¤ini,
Türkiye konusundan önce taraflar›n kendi aras›nda uzlaflmas›
gereken noktalar oldu¤unu, bu
aflamalar sonras›nda Türkiye’nin
ve di¤er üçüncü ülkelerin ne olaca¤›na de¤inilece¤i ama bu noktada acele etmediklerini vurgulad›. Levie, Türkiye ile Gümrük
Birli¤i noktas›nda ortakken
TTIP’de ayr› kal›nmas›n›n yarataca¤› sorunlar›n fark›nda olduklar›n› sözlerine ekledi.
Seminerin kapan›fl konuflmas›nda, TEPAV Ticaret Çal›flmalar› Merkezi Baflkan› Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran, TTIP kapsam›nda müzakere edilen menfle
kurallar›n›n yan› s›ra ticarete iliflkin kurallar›n (çevre, ifl gücü
standartlar›, enerji, rekabet gibi)
önemine de¤indi. Aran, AB ve
ABD aras›nda önemli tart›flma
konusu olan yat›r›mlar›n korunmas›n›n da taraflar›n daha önce
üçüncü ülkeler ile imzalad›klar›
yat›r›m anlaflmalar›ndan çok
daha önemli oldu¤unu söyledi.
ADASO’dan “Kapasite Raporu Suret Tasdiki”
ifllemlerini düflük ücretle yapt›rma imkan›
Bilindi¤i üzere 5174 say›l›
TOBB Kanunu ve 28.05.1975
tarih ve 15248 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 7/9914 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince, Odalar›n çal›flma alanlar› içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü
gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i’ne onaylatmak zorundad›rlar.
Ayr›ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli¤inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu¤u gibi
Sanayi ve Ticaret Odalar›n›n
ayr› ayr› bulundu¤u illerde her
iki Odaya kay›tl› firmalar için
kapasite raporlar› Sanayi Odalar›ndan al›nmak zorundad›r.
TOBB’nin 27.01.2012 tarih
ve 274 say›l› karar› gere¤ince;
01.03.2012 tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu
“As›l Suret” nüshalar› Odam›zda saklanmakta, firmalara
ise “Asl› Gibidir” kafleli onaylanm›fl suret verilmektedir.
6 sayfal›k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki
maliyeti yaklafl›k 150 - 250 TL
aras›nda de¤iflirken Odam›zda
ise sayfas› 10 TL’den toplam
60 TL’na yap›lmaktad›r.
Bu nedenle sanayi ve ticari
faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam›zdan daha az
maliyetle yapt›r›lmas›, kapasite raporuna sahip olmayan
veya geçerlilik süresi dolmufl
rapora sahip üyelerimizin ise
yenileme ifllemleri için Odam›za baflvurmas› gerekmektedir.
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
HABER
ADASO’da D›fl Ticaret Bilgilendirme Semineri
2 MART 2015
‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹
ÇALIfiANLARIN
E⁄‹T‹M‹ (2)
Hüseyin BENG‹SU
ADASO ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Müflaviri
“KOB‹’lerin ihracat
yapmas›n› hedefledik”
Adana Sanayi Odas› (ADASO)
önemli çal›flmalar yapt›¤›n›, d›fl
Baflkan Yard›mc›s› Erdo¤an fiire,
ticaret teflvik programlar›n›n
ülke ve kent ihracat›n›n art›r›lmas›
ekonomik büyümeyi ve ihracat›
kapsam›nda KOB‹’lerin ihracata
destekleyecek önemli bir araç
yönlendirilmesini ve devlet
olarak tasarland›¤›n› ifade eden
desteklerinden yararlan›lmas›n›
fiire, flöyle konufltu:
hedeflediklerini söyledi.
“D›fl ticarette teflvik programlar›
Ekonomi Bakanl›¤›, Akdeniz
ekonomik büyümeyi ve ihracat›
‹hracatç› Birlikleri (AK‹B) ve
destekleyecek önemli bir araç olaAdana Sanayi Odas› iflbirli¤iyle
rak tasarlanm›flt›r. 2023 hedefleridüzenlenen “D›fl Ticaret
miz kapsam›nda, finansal enstrüBilgilendirme Semineri”nin
manlar›n ve ticaret destek araçlar›aç›l›fl›nda konuflan ADASO Baflkan
n›n art›r›lmas› ve verimli kullan›lYard›mc›s› Erdo¤an fiire,
mas›n›n sa¤lanmas›na hizmet eden
Adana’n›n 2 milyar dolarl›k ihracat
bu bilgilendirme seminerini çok
Adana Sanayi Odas› Baflkan
yapmas›n›n yeterli olmad›¤›n›, k›sa
önemsiyoruz. Özellikle bu progYard›mc›s› Erdo¤an fiire
ve orta vadede 5 milyar dolara
ramlardan bugüne kadar yeterince
ç›kar›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.
faydalanamayan KOB‹ düzeyindedesteklerle ihracata destek veriyoki firmalar›m›z›n önemli fayda sa¤Ekonominin temel tafl› olan KOruz. ‹flbirli¤i içinde birlikte çal›flalayaca¤›na inan›yorum.”
B‹’lerin, küresel rekabet ortam›nda
rak 500 milyar dolarl›k 2023 y›l› ihfinansman, likidite ve
‹hracatta firmalara sa¤racat hedefine ulaflahaks›z rekabet gibi
lanan devlet yard›mlar›n›
ca¤›m›za inan›yoönemli zorluklarla karfl›
anlatan Ekonomi Bakanrum” dedi.
karfl›ya kald›¤›na dikkat
l›¤› ‹hracat Genel MüSerbest Bölgeler,
çeken fiire, birçok firmadürlü¤ü D›fl Ticaret UzYurtd›fl› Yat›r›m ve
n›n bürokratik ifllemler,
man› Mehmet Soylu
Hizmetler Genel
bilgi eksikli¤i nedeniyle
Güldal› da, Adana’n›n 5
Müdürlü¤ü’nden D›fl
devlet teflviklerinden yemilyar dolar ihracat heTicaret Uzman Yarterince yararlanamad›¤›define ulaflmas› için her
d›mc›s› Sedat Erdo¤n› bildirdi.
türlü deste¤i vermeye hadu ise, döviz kazanz›r olduklar›n› belirtti.
Ekonomi Bakanl›d›r›c› hizmetler koD›fl Ticaret Uzman›
Güldal›, “Pazar, fuar,
D›fl Ticaret Uzman
¤›’n›n ihracatç›lara desnusunda kat›l›mc›Mehmet Soylu
Yard. Sedat Erdo¤du lara bilgi verdi.
marka ve tasar›m gibi
tek olma anlam›nda
Tu¤general fiahin’den ADASO’ya iade-i ziyaret
Adana Jandarma Bölge Komutan›
Tu¤general Aytekin fiahin, Adana
Sanayi Odas›’na iade-i ziyarette bulundu. Tu¤general fiahin, Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim
Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç, Baflkan
Yard›mc›lar› F›rat Karal› ve Erdo¤an
fiire, Sayman Üye ‹mam Gazali H›rada¤›, Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz
Tezcan, Ahmet Özkök, Salih Sütcü,
‹sa Tuzcu, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl ile görüfltü.
5
Çal›flanlar›n e¤itimi ile ilgili ilk yaz›m›zda genel konular üzerinde durulmufltu. Bu yaz›m›zda ise e¤itim konusunda kanunda yer alan di¤er düzenlemeler ele al›nacakt›r.
- Tehlikeli ve çok tehlikeli s›n›fta yer
alan iflyerlerinde; yap›lacak ifllerde
karfl›lafl›lacak sa¤l›k ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar›
içeren e¤itimin al›nd›¤›na dair belge
olmaks›z›n, baflka iflyerlerinden çal›flmak üzere gelen çal›flanlar ifle bafllat›lamaz.
- Geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i risklerine karfl› çal›flana gerekli e¤itimin verilmesini
sa¤lar. ‹fl Kanunu’nda geçici ifl iliflkisi
“ ‹flveren, devir s›ras›nda yaz›l› r›zas›n›
almak suretiyle bir iflçiyi; holding bünyesi içinde veya ayn› flirketler toplulu¤una ba¤l› baflka bir iflyerinde veya
yapmakta oldu¤u ifle benzer ifllerde
çal›flt›r›lmas› kofluluyla baflka bir iflverene ifl görme edimini yerine getirmek
üzere geçici olarak devretti¤inde geçici ifl iliflkisi gerçekleflmifl olur.” fleklinde tan›mlanan iliflkidir.
- Bu kapsam›nda verilecek e¤itimin
maliyeti çal›flanlara yans›t›lamaz. E¤itimlerde geçen süre çal›flma süresinden say›l›r. E¤itim sürelerinin haftal›k
çal›flma süresinin üzerinde olmas› hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çal›flma veya fazla çal›flma olarak de¤erlendirilir.
Çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
e¤itimlerinin usul ve esaslar› daha genifl bir flekilde 15.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan Yönetmelikte aç›klanm›flt›r. E¤itim süresi iflyeri
tehlike s›n›f›na göre farkl› oldu¤undan
az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli s›n›fta yer alan iflyerlerinin ayr› ayr› tan›mlamalar yap›lm›fl,
Çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
e¤itimleri ile ilgili iflverenin yükümlülükleri;
- Programlar›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›n›,
- E¤itimler için uygun yer, araç ve
gereçlerin temin edilmesini,
- Çal›flanlar›n bu programlara kat›lmas›n›,
- Program sonunda kat›lanlar için
kat›l›m belgesi düzenlenmesini.
Geçici ifl iliflkisi kurulan di¤er iflverene çal›flanlar›n bilgilendirilmesi ile ilgili bilgi verir ve geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren bu konular hakk›nda çal›flanlar›na gerekli e¤itimin verilmesini
sa¤lar.
Tehlikeli ve çok tehlikeli s›n›fta yer
alan iflyerlerinde; yap›lacak ifllerde
karfl›lafl›lacak sa¤l›k ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar›
içeren e¤itimin al›nd›¤›na dair belge
olmaks›z›n, baflka iflyerlerinden çal›flmak üzere gelen çal›flanlar› da ifle
bafllatamaz. Olarak belirtilmifltir.
Kazas›z çal›flmalar dile¤i ile.
[email protected]
EGE BÖLGES‹ SANAY‹C‹LER‹, ADANALI SANAY‹C‹LER‹N KONU⁄U OLDU
ADASO-EBSO buluflmas›
EBSO Temsil Heyeti ziyaretleri
Yönetim Kurulu Baflkan› Ender Yorganc›lar, Baflkan Yard›mc›s› ‹brahim
Gökçüo¤lu, Meclis Baflkan Yard›mc›lar› Ifl›n Y›lmaz ve Hakk› Attaro¤lu
ve Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu’dan oluflan Ege Bölgesi Sanayi Odas› Heyeti, Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri Çomu ve
Yönetim Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç ile birlikte Adana Valisi Mustafa
Büyük, Adana Ticaret Odas› ve Adana Ticaret Borsas›’n› ziyaret etti.
‹zmir ile Adana aras›nda dostluk ve ticaret
köprüsü kurulmas› için yola ç›k›ld›
Ege Bölgesi Sanayi Odas› (EBSO)
ve Adana Sanayi Odas› (ADASO) taraf›ndan ‹zmir ve Adana aras›nda
dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas›
ve gelifltirilmesi için ilk buluflma gerçeklefltirildi.
Ortak meclis toplant›s›n› Adana’da
yapan EBSO ve ADASO aras›nda iflbirli¤i protokolü törenle imzaland› ve
iki kentin teflvik adaletsizli¤inden, iflsizlik oranlar›na kadar benzerlikleri
bulundu¤una dikkat çekilerek, birlikte
hareket etme, güç ve kader birli¤i yap›lmas› karar› al›nd›.
Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan›
Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç ile yönetim
kurulu ve meclis üyeleri taraf›ndan
karfl›lanan Meclis Baflkan› Salih Esen
ve Yönetim Kurulu Baflkan› Ender
Yorganc›lar baflkanl›¤›nda 130 kiflilik
Ege Bölgesi Sanayi Odas› Meclisi üyeleri, flehir turunda tarihi ve turistik yerleri gezerek bilgi ald›.Gün boyu devam
eden ziyaret ve temaslar›n ard›ndan
EBSO ve ADASO Meclis üyeleri Adana Sanayi Odas›’nda düzenlenen ortak
meclis toplant›s›nda bir araya geldi.
Black Cyan Magenta Yellow
ÇOMU: TAR‹H‹ GÜN, M‹LAT OLACAK
Ortak Meclis Toplant›s›nda konuflan
Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan›
Hüseyin Nuri Çomu, Türkiye’nin iki
güçlü sanayi odas›n›n bir araya gelmesiyle çok önemli ve tarihi bir gün yafland›¤›n› belirterek, Adana ve ‹zmir’in
güzellikte ve zorlukta ayn› kaderi paylaflan iki flehir oldu¤unu, ancak ticari
ve yat›r›m iliflkilerini arzulanan seviye-
de gerçeklefltiremedi¤ini söyledi. Çomu, “Bugün milat olacak. Ziyareti, tarihi bir beraberlik olarak bu toplant›yla
perçinlemifl olaca¤›z. ADASO ve EBSO, çok daha fazla müflterek faydalarda bir araya gelerek, ortak ç›karlar›n›
beraber takip ederek neticelenmesini
beraber sa¤layacak” dedi.
ESEN: ‹fiB‹RL‹⁄‹ YAPMALIYIZ
Adana’daki yat›r›mlar›ndan dolay›
ADASO üyesi de olan Ege Bölgesi
Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Salih
Esen de, ‹zmir’in Ege’nin, Adana’n›n
ise Akdeniz ve Güneydo¤u Anadolu’nun merkezi konumunda ve pek
çok benzerli¤i bulundu¤unu belirtti.
Esen, “‹ki ilde teflvik adaletsizli¤inden
yak›n›yor. ‹flsizlik oranlar›m›z at bafl›
gidiyor. Gerçekten iflbirli¤i yapmam›zda büyük yarar var. Aksi takdirde
hak etmedi¤imiz büyüme oranlar›yla
sürekli karfl›laflaca¤›z" diye konufltu.
KIVANÇ: BÜYÜK GÖREV DÜfiÜYOR
Adana Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç, Ege
Bölgesi sanayicilerini Adana’da
a¤›rlamaktan büyük mutluluk
duyduklar›n› ifade etti. Sanayiciler
olarak zor bir dönemden geçtiklerini
dile getiren K›vanç, 2014'de yaflanan
iki seçimin etkisiyle ekonominin ikinci planda kald›¤›n›, önümüzdeki genel
seçimlerden sonraki dört y›ll›k sürecin
makro sorunlar›n çözümü aç›s›ndan
büyük önem tafl›d›¤›n› belirtti.
“Seçimsiz geçecek bu sürede, burada
sanayiyi temsil eden 12 odadan ikisi
olan EBSO ve ADASO’ya büyük gö-
revler düflmekte. Bu anlamda sorunlar›m›z› çözüm önerileriyle birlikte ortaya koyup takipçisi olmam›z gereken
bir dönem geçirece¤iz” diyen K›vanç,
sözlerini flöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin önemli bir yat›r›m hamlesine ve yap›sal dönüflüme ihtiyac›
vard›r. Bu anlamda teflvik sistemi ilçe
ve sektörel bazda yeni bir anlay›flla ele
al›nmal›, yat›r›mc›ya daha önceki teflviklerde oldu¤u gibi maddi destekler
verilmeli. Sanayicinin girdi maliyetleri
azalt›lmal›, finansman ihtiyac› daha
uygun flartlarda sa¤lanmal›, istihdam
üzerindeki yüklerin azalt›lmas›na yönelik önemli düzenlemeler yap›larak
k›sa sürede uygulamaya konulmal›d›r."
YORGANCILAR: DESTEK ‹ST‹YORUZ
TOBB Baflkan Yard›mc›s› ve Ege
Bölgesi Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Ender Yorganc›lar, sözlerine "‹zmir'in
efelerinden, Akdeniz'in mert delikanl›s› Adana'ya sevgi ve selamlar getirdik" diyerek bafllad›. Anadolu sermayesinin sa¤lam ad›mlarla ilerleyiflinden mutluluk duydu¤unu, sanayiye
doyan ‹stanbul'a alternatif bölgeler yarat›lmas› gerekti¤ini belirten Yorganc›lar, bu hassas dönemde tüm sanayicilerin birlikte hareket etmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. Yorganc›lar, "Bugün
sanayiciler olarak, girdi maliyetlerimizden yükümlülüklerimize, kanun
maddelerinden birtak›m cezalara ka-
dar çeflitli konularla mücadele etmek
zorunda kal›yoruz" dedi.
‹zmir ile Adana'n›n toplam net sat›fllar›n›n yüzde 1'i bile bulmad›¤›n› hat›rlatan Yorganc›lar, özellikle tekstil
ve plastik sektörlerinde iflbirli¤i yap›labilece¤ine iflaret etti. Yorganc›lar,
"Biz geri kalmad›k ki. Vergi rakamlar›na bak›ld›¤›nda görülecektir. ‹zmir
büyür, geliflir, bunun faydas› ülkemize
olur. Adana büyür, geliflir, faydas› ülkemize olur. Biz istiyoruz ülkemizin
her yeri geliflsin büyüsün. Bu aç›dan
destek istiyoruz" diye konufltu.
ADASO Meclis Baflkan› Hüseyin
Nuri Çomu'nun konuflmas› s›ras›nda
"‹zmirli sanayicilerimize, özellikle han›mefendilere aç›k transfer teklif ettim.
Bu divanda görev alabilmeleri için. Ege
Bölgesi'ne g›pta ettik. Güçlü bir han›mefendi kadrosuyla teflrif ettiler. Bunu
da örnek ald›k. Bir dahaki döneme hem
yönetimlerimizde, hem meclisimizde
kad›n sanayici ve tüccarlar› aram›zda
görmek istiyoruz. Olmad› ‹zmir'den
transfer edece¤iz" sözleri salonda kahkahalar ve esprilerle karfl›land›.
Meclis Baflkanlar› Salih Esen ve
Hüseyin Nuri Çomu’nun tan›kl›¤›nda
EBSO Yönetim Kurulu Baflkan› Ender
Yorganc›lar ve ADASO Yönetim
Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç
taraf›ndan iki oda aras›nda iflbirli¤i
protokolü imzaland›. Ziyaret ve ortak
toplant› an›s›na karfl›l›kl› plaket ve
hediyeler sunuldu.
ÖZGECAN’IN A‹LES‹NE Z‹YARET
Hunharca katledilmesiyle tüm Türkiye'yi yasa bo¤an Özgecan Aslan'›n Mersin'deki ailesine de taziye ziyaretinde
bulunuldu. EBSO Meclis Baflkan› Salih
Esen ve Yönetim Kurulu Baflkan› Ender
Yorganc›lar, ADASO Meclis Baflkan›
Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu
Baflkan› Zeki K›vanç ile yönetim kurulu
üyeleri, Baba Mehmet Aslan ve anne
Songül Aslan’a baflsa¤l›¤› diledi.
ADANA VAL‹S‹ MUSTAFA BÜYÜK
Adana Valisi Mustafa Büyük EBSO’nun ziyaretinde, kentler ve kurumlar
aras›ndaki iflbirli¤inin önemine vurgu yapt›. Vali Büyük, “‹zmir ve Adana
aras›nda ‹flbirli¤i geliflti¤i takdirde bundan iki taraf›n da kazançl› ç›kaca¤›
muhakkakt›r. Kentlere yat›r›m yap›lmas›nda motivasyon ve moral ortam›
yüksek oldu¤unda önemli rol oynuyor. ‹ki kentimiz de yat›r›mc› aç›s›ndan
avantajl› flehirlerdir. ‹flbirli¤inin artmas›n› gönülden arzu ediyorum” dedi.
ADANA T‹CARET ODASI
EBSO Temsil Heyeti’ni Adana’da görmekten mutluluk duyduklar›n› belirten
ATO Meclis Baflkan› Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Baflkan› Atila Menevfle,
‹zmir ve Adana’n›n ayn› karaktere sahip kentler oldu¤unu ve bu anlamda sorunlar›n›n da birbirine benzedi¤ini vurgulad›.. Kulak ve Menevfle, EBSO Temsil Heyeti’ne kentin ve bölgenin ekonomik yap›s›n› ve avantajlar›n› anlatt›.
EBSO Meclis Üyeleri, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde
Ege Bölgesi Sanayi Odas› Meclis üyeleri, Adana Hac› Sabanc›
Organize Sanayi Bölgesi’ni de
ziyaret etti.
OSB tan›t›m sunumunun ard›ndan AOSB Yönetim Kurulu Baflkan› Bekir Sütcü, kentin köklü bir
sanayi kültürüne sahip oldu¤una
dikkat çekerek, bölgenin istikrarl›
bir büyüme gösterdi¤ini ve son 5
y›lda yüzde 100 büyüdü¤ünü bildirdi. Sütcü, yat›r›m yapmak isteyen sanayiciler için bölgenin tam
bir cazibe merkezi konumunda
bulundu¤unu ifade etti.
EBSO Yönetim Kurulu Baflkan› Ender Yorganc›lar da her iki
kentte sanayinin geliflmesine
ra¤men iflsizli¤in yüksek seviyelerde bulunmas›na dikkat çekerek, bu çeliflkinin giderilmesi
gerekti¤ini söyledi. Ege Bölgesinde bugüne kadar 16 organize
sanayi bölgesi kuruldu¤unu hat›rlatan Yorganc›lar, "Amac›m›z, tüm OSB'lerimizde doluluk
oran›n›n artmas› ve kendi yönetimlerini kendilerinin kurmas›.
Çünkü, en iyisini içinde
yaflayanlar bilir" diye konufltu.
ADANA T‹CARET BORSASI
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Meclis Baflkan› fiahin Bilgiç’inde kat›ld›¤› EBSO ziyaretinde konuflan ATB Yönetim Kurulu Baflkan› Muammer
Çal›flkan TOBB’a ba¤l› oda ve borsa yönetici ve üyelerinin tan›flma ve dayan›flmas›n›n fayda sa¤layaca¤›n› belirtti. Çal›flkan, “Kentimize ve borsam›za
hofl geldiniz. Tar›mda ifller durmuyor. Eskiden Adana pamuk flehriydi.
fiimdi m›s›r flehri oldu. ‘Beyaz Alt›n’d› flimdi ‘Sar› ‹nci’ oldu” diye konufltu.
FUAR
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
ISSN 1302 - 1656
8
2 MART 2015
MART 2015 YURT ‹Ç‹ FUAR TAKV‹M‹
BAfiLAMA
B‹T‹fi
FUARIN ADI
KONUSU
TÜRÜ
YER
Uluslararas› Avrasya Demiryolu, Hafif Rayl› Sistemler,
05/03/2015 07/03/2015
Altyap› ve Lojistik Fuar›
Demiryolu ve Hafif Rayl› Sistemeler Altyap›s› Araç Gereçleri, Demiryolu Lojisti¤i ve
‹nsan Tafl›mac›l›¤› Araç Gereçleri, Finansal Kurulufllar
05/03/2015 08/03/2015 6.G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar›
Tar›m Teknolojileri, Tar›msal Mekanizasyon, Hayvanc›l›k Teknolojileri, Hayvan Sa¤l›¤›,
‹htisas Fuar› Milas Tarifl Fuar Alan›
Yem, Tohum, Fidanc›l›k, Sulama, G›da ve G›da Endüstrisi, Ambalaj
Tar›m, Tar›m Makineleri, Gübre, Tohum, G›da Makineleri, Serac›l›k, Hayvanc›l›k,
‹htisas Fuar› Yeniflehir Fuar Merkezi
Sulama
G›da ‹flleme Teknolojileri Ve Ekipmanlar›, Katk› Maddeleri, Ambalajlama ve Lojistik,
Uluslararas› ‹stanbul Fuar
Teknolojileri, Unlu Mamul Teknolojileri, G›da Güvenli¤i ve Hijyen
‹htisas Fuar› Merkezi/Yeflilköy
Mersin Agrodays - Mersin 10.Tar›m G›da ve Hayvanc›l›k
Fuar›
FOTEG ‹stanbul 2015 12.G›da ‹flleme Teknolojileri
05/03/2015 08/03/2015
Uluslararas› ‹htisas Fuar›
05/03/2015 08/03/2015
IBATECH 8.Uluslararas› Ekmek, Pasta Makineleri,
05/03/2015 08/03/2015
Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuar›
Uluslararas› ‹stanbul Fuar
‹htisas Fuar› Merkezi/Yeflilköy
fiEH‹R
DÜZENLEY‹C‹
1.Türkel Fuarc›l›k A.fi. 2.E
‹stanbul Uluslararas› Fuar ve
Tan›t›m Hizmetleri A.fi.
Mu¤la
Mersin
Expolink Fuarc›l›k Org.
Tan. Ltd. fiti
Forum Fuarc›l›k ve
Gelifltirme A.fi.
‹stanbul HKF Fuarc›l›k A.fi.
Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata Teknolojileri
Uluslararas› ATO Kongre ve Sergi
‹htisas Fuar› Saray›
Ankara
Messe Stuttgart Ares
Fuarc›l›k Ltd. fiti
Hotel Restoran Cafe-Bar Ekipmanlar›, Yiyecek, Ürünleri ve Teknolojileri
‹htisas Fuar›
ATO Kongre ve Sergi
Saray›
Ankara
Messe Stuttgart Ares
Fuarc›l›k Ltd. fiti
Metal ‹flleme Makineleri, Kal›p, Otomasyon, Birlefltirme Kaynak ve Kesme
Teknolojileri, Yan Sanayi, ‹fl Güvenli¤i Ekipmanlar›
Yurtd›fl›nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabanc› Dil, Yaz Okulu, Lise
E¤itimi
Yurtd›fl›nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabanc› Dil, Yaz Okulu, Lise
E¤itimi
Yurtd›fl›nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabanc› Dil, Yaz Okulu, Lise
E¤itimi
Mobilya, Güvenlik Sistemleri, Elektrik, Elektronik, Mutfak, Banyo, Sanayi Tipi Çamafl›r
Makines›, Çevre, Bahçe Ekipmanlar›, Jeneratör, Çay ve Kahve Mak.
Uluslararas› Uluslararas› ‹zmir Fuar
Ya¤mur Fuarc›l›k Yay.
‹zmir
‹htisas Fuar› Alan›
Tant. Hizmet. Ltd. fiti.
‹stanbul Hilton Oteli
‹htisas Fuar›
‹stanbul Akare Fuarc›l›k A.fi
Kozyata¤›
Hilton Kongre ve Sergi
‹htisas Fuar›
‹stanbul Akare Fuarc›l›k A.fi
Merkezi
Sheraton Hotel ve Kongre
‹htisas Fuar›
Ankara Akare Fuarc›l›k A.fi
Merk.
Marmaris-Beldibi Kapal›
Marmaris Fuarc›l›k Org.
‹htisas Fuar›
Mu¤la
Fuar ve Sergi Alan›
Halkla ‹liflkiler Ltd. fiti.
11/03/2015 14/03/2015 ‹stanbul Pencere 2015 16.Uluslararas› Pencere Fuar›
Pencere, Profil, Cephe Sistemleri, Aç›l›m Mekanizmalar›, Profil Üretim ve ‹flleme
Makineleri, Panjur, Gölgelendirme, Sineklik, Güvenlik Sistemleri, Yal›t›m
Uluslararas› Tüyap Fuar ve Kongre
‹htisas Fuar› Merkezi
‹stanbul Reed Tüyap Fuarc›l›k A.fi.
11/03/2015 14/03/2015 ‹stanbul Kap› 2015 7.Uluslararas› Kap›, Kepenk, Kilit,
Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarlar› Fuar›
Yap›-Endüstriyel Kap›, Bariyer Kilit, Alarm, Güvenlik, Geçifl Kontrol Sistem, Kepenk,
Panel, Bölme, Motor, Mekanizma, Tamamlay›c› Ürün ve Aksesuarlar
Uluslararas› Tüyap Fuar ve Kongre
‹htisas Fuar› Merkezi
‹stanbul Reed Tüyap Fuarc›l›k A.fi.
‹stanbul Cam 2015- 5.Cam Ürünleri ve Uygulamalar›,
11/03/2015 14/03/2015 Üretim - ‹flleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlay›c›
Ürün ve Kimyasallar› Fuar›
Yap›, Otomotiv, Endüstriyel Özellikli Camlar, ‹flleme, Kesme, Kumlama, Y›kama,
Temperleme, Is›cam Makineleri, Kimyasallar, Cam Filmleri, ‹zolasyon, Montaj
Ürünleri, Kimyasallar›
‹htisas Fuar›
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi
‹stanbul Reed Tüyap Fuarc›l›k A.fi.
11/03/2015 14/03/2015 fianl›urfa G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar›
Tohum ve Teknolojileri, Fide, Fidan, Süs Bitkileri, Paketleme- Ambalaj Tar›msal
Yaz›l›mlar, Tar›msal Bankac›l›k, Bitki ‹slah›, Yem, G›da ve Teknolojileri
‹htisas Fuar›
Ziraat Odas› Fuar ve Sergi
Alan›
fianl›urfa
Start Fuarc›l›k ve
Organizasyon Ltd. fiti.
11/03/2015 14/03/2015 Exposhipping Europort ‹stanbul 2015 13.Uluslarars›
Denizcilik Fuar›
Tersaneler (Gemi Yat ‹nfla), Limanlar, Lojistik, Marin Ekipmanlar›, Gemi Makinalar› ve
Yedek Parça Sat›m›, Gemi Elektrik ve Elektroni¤i
Uluslararas› ‹stanbul Fuar
‹htisas Fuar› Merkezi/Yeflilköy
‹stanbul
UBM NTSR Fuar ve
Gösteri Hizmetleri A.fi.
05/03/2015 08/03/2015
2.Hotel Restoran Cafe-Bar Ekipmanlar›, Yiyecek Ürünleri
ve Teknolojileri Fuar›,
05/03/2015 08/03/2015
3T ' 2015 13.Uluslararas› Metal ‹flleme, Kal›p,
Otomasyon ve Kaynak Teknolojileri Fuar›
06/03/2015 06/03/2015 Akare Yurtd›fl› E¤itim Fuarlar›
07/03/2015 08/03/2015 Akare Yurtd›fl› E¤itim Fuarlar›
10/03/2015 10/03/2015 Akare Yurtd›fl› E¤itim Fuarlar›
11/03/2015 14/03/2015
Marex 2015 16.Turistik ‹flletmeler Donan›m›, Tekstil,
Servis Ekipmanlar› ve G›da ‹htisas Fuar›
11/03/2015 15/03/2015 Design Ankara
11/03/2015 15/03/2015 Art Ankara
11/03/2015 15/03/2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tar›m Sera ve Hayvanc›l›k Fuar›
12/03/2015 12/03/2015 Akare Yurtd›fl› E¤itim Fuarlar›
Her türlü kontrollü ve sertifikal› g›da ürünleri, Sa¤l›kl› yaflam Merkezleri, fiifal› Bitkiler,
Organik Ürünler, Medikal Firmalar, Diyetisyen, Spor ve sa¤l›k turizmi, G›da takviyeleri
12/03/2015 14/03/2015 1.G›da ve Yaflam Fuar›
12/03/2015 15/03/2015 2.Aksaray Tar›m Hayvanc›l›k ve Tar›m Teknolojileri Fuar›
12/03/2015 15/03/2015
12/03/2015 15/03/2015
12/03/2015 15/03/2015
12/03/2015 15/03/2015
Kayseri Tar›m Fuar› 2015- Kayseri Tar›m ve Hayvanc›l›k
Fuar›
Güzellik&Bak›m 2015 - 26. Saç, Kozmetik ve Parfümeri
Fuar›
STI "‹zmir K›rtasiye, Ofis Araçlar› ve E¤itim Teknolojileri
Fuar›"
‹stanbul Jewelry Show Mart 2015 40.‹stanbul
Uluslararas› Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuar›
14/03/2015 22/03/2015 Bursa 13. Kitap Fuar›
17/03/2015 22/03/2015 Bursa E¤itim Fuar› - 11.Yurt ‹çi ve Yurt D›fl› E¤itim Fuar›
(Üniversiteler özel böl.)
18/03/2015 21/03/2015 FETEX 2015 Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve
Yiyecek ‹çecek ‹htisas Fuar›
19/03/2015 19/03/2015 Edufairs Yurtd›fl› E¤itim Fuarlar›
19/03/2015 21/03/2015 CNR ENERGY ‹stanbul
19/03/2015 22/03/2015
ZOW 2015 Uluslararas› Mobilya Endüstrisi, ‹ç Tasar›m,
Aksesuar ve Ekipmanlar› Fuar›
19/03/2015 22/03/2015 WIN Otomasyon '15
Endüstriyel Tasar›mlar, Mobilya, Ayd›nlatma, Mutfak, Banyo Tasar›m Ürünleri,
Objeler, Projeler, Yay›nlar
Yerli ve Yabanc› Sanat Galerileri, Müzeler, Sanat Kurum ve Kurulufllar›, Sanatsal
Ürünler
Tar›m , Tar›m Teknolojileri, Serac›l›k, Hayvanc›l›k, Tohum, Fidan, Gübre, Sulama
Teknolojileri, Süt Endüstrisi
Yurtd›fl›nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabanc› Dil, Yaz Okulu, Lise
E¤itimi
22.Endüstriyel Otomasyon Fuar›
WIN Electrotech '15
16.Enerji, Elektrik ve Elektronik
Teknolojileri Fuar›
Win Materials Handling '15 14.Tafl›ma, Depolama,
19/03/2015 22/03/2015
‹stifleme ve Lojistik Fuar›
WIN Hydraulic & Pneumatic'15 12.Ak›flkan Gücü
19/03/2015 22/03/2015
Teknolojileri Fuar›
19/03/2015 22/03/2015
21/03/2015 22/03/2015 INARTS Yurtd›fl› ve Yurtiçi Sanat Okullar› Fuar›
21/03/2015 22/03/2015 Edufairs Yurtd›fl› E¤itim Fuarlar›
24/03/2015 24/03/2015 Edufairs Yurtd›fl› E¤itim Fuarlar›
K›rtasiye, Ofis Araçlar› ve E¤itim Teknolojileri
‹htisas Fuar›
Her Türlü De¤erli ve Yar› De¤erli Metalden Mamül Tak›lar, De¤erli Yar› De¤erli
Sentetik Tafllar, ‹nciler, Saatler, De¤erli Hediyelik Eflyalar, Dekorasyon, Aksesuar
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Kitap ve Süreli Yay›nlar
‹htisas Fuar›
E¤itim, E¤itim Ekipmanlar›
Turizm Sektöründeki Ekipman, Servis Malzemeleri ve Yiyecek ‹çecek
Yurtd›fl›nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc› Dil
E¤itimleri
Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji Da¤›t›m, ‹letim ve Kontrol Sistemleri, Bak›m Onar›m
ve Servis Hizmetleri, Verimlilik Sistemleri, Çevre Teknolojileri, Geri Dönüflüm, Proje,
‹nfl.
Kimyasal Ürünler, Mobilya Sistemleri, Kumafl ve Deriler, Ba¤lant› Elemanlar›, ‹ç
Dekorasyon, Yüzeyler, Malzemeler, Yar› Mamul Ür.
Montaj ve Tafl›ma, Do¤rusal Konumlama, Robot Teknolojisi, Endüstriyel Görüntü
‹flleme, Kontrol, PLC, Scada, Sensör, A¤lar ve F›eld Bus, Ölçme ve Test,
Endüstriyel Bilgi Sistemleri, IT ve Yaz›l›m, Otomasyon
Elektrik Üretim Sistemleri, Motorlar, Yenilenebilir Enerji, Frekans Inverterleri, Diflliler ve
Mekanik Sürüfl, Kablolar, Elektrik ve Elektronik Test ve Ölçü Malz.
Vinçler Ve Nakliye, Ambarlama Ve Depolama, Paketleme, Hizmete Sokma Ve Tartma,
Intralojistik Ve Yaz›l›m, Tafl›ma Ve Lojistik
Ya¤l› Hidrolik, Su Hidrolik, Pnömatik, Ya¤lama Sistemleri ve Elemanlar›. Makine Ve
Hidrolik Sistemler ‹çin Ya¤lar, Hidrolik Ve Pnömatik Hizmetleri
Ulusal ve Yabanc› Üniversiteler, ‹lkö¤retim, Lise ve Kolejler, Dil Okullar›, Dershane ve
Kurslar, Mesleki E¤itim Kurumlar›
Yurtd›fl›nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc› Dil
E¤itimleri
Yurtd›fl›nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc› Dil
E¤itimleri
25/03/2015 28/03/2015 Avrasya Shop Dizayn Fuar› 2015
Raflar, Depolama ve Fikstür ve So¤utma Sistemleri, Al›flverifl Arabalar›,Yazarkasa-Pos
ve Ödeme Sistemleri, Etiketleme ve Barkod, Yaz›l›m Teknolojileri.
25/03/2015 28/03/2015 EDT EXPO Ev D›fl› Tüketim Ürünleri Fuar› 2015
Yiyecek - ‹çecek G›da Ürünleri, Temizlik-Hijyen Ürünleri, Ahç›l›k ve Mutfak
Ekipmanlar›, Masaüstü Objeleri, Endüstriyel Temizlik Ekip, So¤uk Hava Depolar› ve
Lojistik, ‹fl K›yafetleri
25/03/2015 28/03/2015 MARBLE "21.Uluslararas› Do¤al Tafl ve Teknolojileri Fuar›" Mermer, Traverten, Granit, Dekoratif Do¤al Tafllar, Makine, Yan Sanayi
26/03/2015 28/03/2015 9. Uluslararas› Boru ve Ek Parçalar› Fuar›
26/03/2015 28/03/2015 ‹stanbul Rulo Fuar› 2015
26/03/2015 28/03/2015 ‹stanbul Tel Fuar› 2015
26/03/2015 29/03/2015 9.Uluslararas› Yap›decoor Ankara 2015
‹nflaat, Yap›, Nalburiye, Is›tma, So¤utma, Kap›, Pencere, Mutfak, Banyo, Seramik,
‹zolasyon, H›rdavat, ‹nfl. Mak.
Yurtd›fl›nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc› Dil
E¤itimleri
Plastik, Demir, Çelik, Paslanmaz, Bak›r, Beton, Metal, Dökme, Alüminyum, Termal
Borular ve Hammaddeleri, Makine ve Ekipmn.
Rulo ve Levha Saç, Rulo Kesme ve Elleçleme Teknolojisi ve Levha Saç ‹flleme
Teknolojisi, Biçimleme Makinalar› ve Ekipmanlar›, Kesme - Ba¤lama Makinalar› ve
Ekipmanlar›
Demirli ve Al›fl›ml› Teller, Çelik Teller, Paslanmaz Çelik Teller, C›vata, Perçin Üretimi
‹çin Teller, Kaynak Malzemelri Üretimi ‹çin Teller
Do¤al Tafl, Ar›tma Sis., Mutfak-Banyo, Boya, ‹zolasyon, Cephe Kaplama, Peyzaj,
Kap› Pencere, Havuz, fiömine, Günefl Enerjisi, Ayd›nlatma, Zemin Kaplama
26/03/2015 29/03/2015 Pro-Show 2015
Profesyonel Show Teknolojileri, E¤lence Endüstrisi için Özel Efektler, Konserler,
Sahneleme ve Prezantasyon Teknolojileri, Sinema Salonlar›…
26/03/2015 29/03/2015 Asansör ‹stanbul 2015
Asansör Aksam› Üreticileri, Tedarikçileri ve Taahhüt Firmalar›
EKSPOMED EURASIA
22.Uluslararas› ‹stanbul T›bbi Analiz, Teflhis, Tedavi,
26/03/2015 29/03/2015
Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji,
Donan›m ve Hastaneler Fuar›
LABTEKMED EURASIA
26/03/2015 29/03/2015 18.Uluslararas› ‹stanbul Medikal Laboratuar Teknoloji,
Sistem ve Donan›mlar› Fuar›
26/03/2015 29/03/2015 4.Bursa Karacabey Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar›
31/03/2015 31/03/2015 IEFT Yurtd›fl› E¤itim Fuar›
‹htisas Fuar›
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Tar›m, Tar›msal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuar›
26/03/2015 26/03/2015 Edufairs Yurtd›fl› E¤itim Fuarlar›
‹htisas Fuar› ‹zmir Hilton Oteli
Tar›m, Hayvanc›l›k, Tar›m Mak, Süt Endüstrisi, Ambalaj,Tohum,Peyzaj, Yumurta,
Serac›l›k, Sulama Sistemleri, Labaratuar ve Analiz Teknolojileri, Veterinerlik
Tar›m, Tar›m Teknolojileri, Serac›l›k, Hayvanc›l›k, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt
Endüstrisi, Fidanc›l›k
Profesyonel Cilt Bak›m ve Kozmetik Cihazlar› ve Ürünleri, Profesyonel Manikür
Pedikür Cihazlar›, Profesyonel Saç Ürünleri, Kuaför Ekipmanlar...
24/03/2015 28/03/2015 Konya Tar›m 2015 13.Uluslararas› Tar›m, Tar›msal
Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuar›
25/03/2015 28/03/2015 fianl›urfa Yap› ‹nflaat Dekorasyon Fuar›
ATO Kongre ve Sergi
Saray›
ATO Kongre ve Sergi
‹htisas Fuar›
Saray›
EGS Fuar ve Kongre
‹htisas Fuar›
Merkezi
‹htisas Fuar›
Görüntüleme, Ameliyathane, Yo¤un Bak›m, Fizk Tedavi, Rehabilitasyon, Ambulans
Sistem ve Donan›mlar›, Ortepedik Ürünler, Protezler, Hasta Yataklar›, Hastane
Donan›mlar›, Sarf Malzemeleri.
Laboratuar Analiz, Kalite Kontrol, Test Ölçüm Cihazlar›, Mikroskoplar, Sarf
Malzemeleri, Kimyasallar, Is›tma-So¤utma Sistemleri, Labaratuar Tezgah ve
Mobilyalar›
Tar›m, Hayvanc›l›k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac›l›k Teknolojiler,Traktör ve
Ekipmanlar›, Depolama Sistemleri,So¤utma, Havaland›rma
Yurtd›fl› E¤itim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okullar›, Kolejler, E¤itim Kurumlar›,
Konsolosluklar, Vak›flar
Cam Piramit Sabanc›
Kongre ve Fuar Merkezi
‹htisas Fuar› Çok Amaçl› Teflhir Alan›
‹htisas Fuar›
Kayseri Dünya Ticaret
Merkezi
Lütfi K›rdar U.Aras›
Kongre ve Sergi Saray›
Uluslararas› ‹zmir Fuar
Alan›
‹stanbul Fuar
Merkezi/Yeflilköy
Bursa U.Aras› Fuar
Merkezi
Bursa U.Aras› Fuar
‹htisas Fuar›
Merkezi
Fethiye Fuar ve Sergi
‹htisas Fuar›
Alan›
‹stanbul Hilton Oteli
‹htisas Fuar›
Kozyata¤›
‹htisas Fuar›
‹stanbul Fuar
Merkezi/Yeflilköy
Ankara
Atis Fuarc›l›k A.fi.
Ankara
Atis Fuarc›l›k A.fi.
Denizli
Orion Fuarc›l›k ve Tan›t›m
Hizm. Ltd. fiti.
‹zmir
Antalya
Akare Fuarc›l›k A.fi
MSK Fuarc›l›k Ltd. fiti.
Aksaray ART Fuar Org.Tic Ltd.fiti.
Atlas Uluslararas› Fuarc.
Reklam Org. Ltd. fiti
Fiera Milano ‹nterteks
‹stanbul
Uluslararas› Fuarc›l›k A.fi.
‹ZFAfi ‹zmir Fuarc›l›k
‹zmir
Hizmet. Tic.A.fi
UBM Rotaforte
‹stanbul
Uluslararas› Fuarc›l›k A.fi.
Kayseri
Bursa
Tüyap Bursa Fuarc›l›k A.fi.
Bursa
Tüyap Bursa Fuarc›l›k A.fi.
Mu¤la
Marmaris Fuarc›l›k Org.
Halkla ‹liflkiler Ltd. fiti.
‹stanbul Edufairs Fuarc›l›k Ltd. fiti
‹stanbul ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
Uluslararas› ‹stanbul Fuar
‹htisas Fuar› Merkezi/Yeflilköy
‹stanbul
Clarion Events TR Fuarc›l›k
Dan›fl. Ltd.fiti.
Uluslararas› Tüyap Fuar ve Kongre
‹htisas Fuar› Merkezi
‹stanbul
Hannover Messe Bileflim
Fuarc›l›k A.fi.
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi
‹htisas Fuar› ‹ntercontinental Otel
‹htisas Fuar› The Marmara Otel
‹htisas Fuar› Ankara Hilton Oteli
Uluslararas› KTO Tüyap Konya
‹htisas Fuar› U.Aras› Fuar Merk.
‹stanbul Fuar
‹htisas Fuar›
Merkezi/Yeflilköy
‹htisas Fuar›
‹stanbul Fuar
Merkezi/Yeflilköy
Uluslararas›
Yeni Fuar Alan›-Gaziemir
‹htisas Fuar›
Ziraat Odas› Fuar ve Sergi
‹htisas Fuar›
Alan›
‹htisas Fuar› ‹zmir Hilton Oteli
Hannover Messe Bileflim
Fuarc›l›k A.fi.
Hannover Messe Bileflim
‹stanbul
Fuarc›l›k A.fi.
Hannover Messe Bileflim
‹stanbul
Fuarc›l›k A.fi.
Inarts Fuarc›l›k Org.
‹stanbul
Dan›flmanl›k Tic.Ltd.fiti .
‹stanbul
‹stanbul Edufairs Fuarc›l›k Ltd. fiti.
Ankara
Edufairs Fuarc›l›k Ltd. fiti.
Konya
Tüyap Konya Fuarc›l›k
A.fi.
‹stanbul ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
‹stanbul ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
‹ZFAfi ‹zmir Fuarc›l›k
Hizmet. KültürTic.A.fi
fianl›urfa Start Fuarc›l›k ve
Organizasyon Ltd. fiti.
‹zmir
‹zmir
Edufairs Fuarc›l›k Ltd. fiti.
Uluslararas› ‹stanbul Fuar
‹htisas Fuar› Merkezi/Yeflilköy
‹stanbul Voli Fuar Hizmetleri A.fi.
‹stanbul Fuar
Merkezi/Yeflilköy
‹stanbul Voli Fuar Hizmetleri A.fi.
‹htisas Fuar›
‹stanbul Fuar
‹htisas Fuar›
Merkezi/Yeflilköy
Uluslararas› ATO Kongre ve Sergi
‹htisas Fuar› Saray›
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Lütfi K›rdar Kongre ve
Sergi Saray›
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi
‹stanbul Voli Fuar Hizmetleri A.fi.
Ankara
CYF Fuarc›l›k A.fi.
Fiera Milano ‹nterteks
Uluslararas› Fuarc›l›k A.fi.
‹FO ‹stanbul Fuar
‹stanbul
Hizmetleri A.fi.
‹stanbul
Uluslararas› Tüyap Fuar ve Kongre
‹htisas Fuar› Merkezi
‹stanbul Reed Tüyap Fuarc›l›k A.fi.
Uluslararas› Tüyap Fuar ve Kongre
‹htisas Fuar› Merkezi
‹stanbul Reed Tüyap Fuarc›l›k A.fi.
Karacabey Kapal› Pazar ve
Fuar Alan›
Sheraton Hotel ve Kongre
‹htisas Fuar›
Mer.
‹htisas Fuar›
Bursa
Renkli Fuarc›l›k Ltd. fiti.
Ankara
‹stanbul E¤itim Fuarlar› ve
Tan›t›m Ltd. fiti.
HABER
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
2 MART 2015
9
Adana Sanayi Odas›’ndaki bilgilendirme toplant›s›nda 3 destek program› anlat›ld›
ÇKA’dan bölge ekonomisine 25 milyon TL
Çukurova Kalk›nma Ajans› taraf›ndan
2015 y›l›nda 25 milyon lira bütçeli 3
mali destek program› ile bölge ekonomisine destek sa¤lanacak.
Adana Sanayi Odas› Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplant›s›n›n
aç›l›fl›nda konuflan ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Alt›nsu, mali destek programlar› için son baflvuru tarihinin 30
Nisan oldu¤unu bildirdi. Alt›nsu, bölge
ekonomisinin rekabet gücünün art›r›lmas› ve yenilikçilik, mikro iflletmelerde
kurumsallaflma ve rekabetçili¤in gelifltirilmesi ile üretim ve çevre altyap›s›n›n
iyilefltirilmesi alanlar›nda mali destek
programlar›n›n düzenlendi¤ini kaydetti.
Toplant›da, ÇKA Proje Uygulama
Birim Baflkan› Türker Döleko¤lu
taraf›ndan Mali Destek Programlar› ile
ilgili bilgi verdi.
nin rekabet gücünün art›r›lmas› sa¤lanacak. G›da içecek, tekstil - haz›r giyim ve
mobilya imalat› sektörlerinde ürün gelifltirme veya çeflitlendirme yoluyla yüksek katma de¤erli üretim yap›s›na geçiflin sa¤lanmas›, Kimya - plastik ve makine - metal iflleri sektörlerinde iflletmelerin ürün, süreç ve pazarlama yenili¤i
uygulama kapasitelerinin gelifltirilmesi
öncelik alanlar›nda haz›rlanan projelere
15 milyon TL kaynak kulland›r›lacakt›r.
Program›n asgari destek tutar› 75 bin
azami tutar› ise 500 bin TL olacak.
‹kinci program olan Mikro ‹flletmelerde Kurumsallaflma ve Rekabetçili¤in
Gelifltirilmesi Mali Destek Program›,
bölgedeki mikro iflletmelerin kurumsallaflma düzeyinin artt›r›lmas› ve mikro iflletmelerin ürün gelifltirme ve çeflitlendirme olanaklar›n› artt›r›lmas›n› amaçl›yor.
5 milyon TL. destek sa¤lanacak program
kapsam›nda uygun baflvuru sahipleri
mikro iflletmelerdir ve desteklenecek
sektörler g›da - içecek, kimya - plastik,
tekstil - haz›r giyim, makine - metal iflleri, metalik olmayan mineral ürünler, mo-
BÖLGEN‹N REKABET GÜCÜNÜN
ARTIRILMASI SA⁄LANACAK
2015 y›l› destek program› içerisinde
ilk olarak Rekabet Gücünün
Artt›r›lmas› ve Yenilikçilik Mali Destek
Program› yer al›yor.
KOB‹’lere yönelik program kapsam›nda yüksek katma de¤erli ve yenilikçi üretim yap›s›n›n gelifltirilerek bölge-
ÇKA Genel Sekreteri
Dr. Lutfi Alt›nsu
bilya imalat› ile lojistik, turizm ve biliflimdir. Program›n asgari destek tutar› 50
bin azami destek tutar› 200 bin TL dir.
Üçüncü program olan Üretim ve Çevre Altyap›s›n›n ‹yilefltirilmesi Mali Destek Program›nda ise, bölgenin rekabet
gücü, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin art›r›lmas› ve çevresel sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›na yönelik küçük ölçekli alt yap›n›n güçlendirilmesi amaçlan›yor. Program kapsam›nda bölgenin
Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin art›r›lmas›, çevresel sürdürülebilirli¤e
yönelik altyap›n›n gelifltirilmesi, turizm
altyap›s›n›n gelifltirilmesi öncelik alanlar›nda haz›rlanan projelere 5 milyon
TL kaynak kulland›r›lacak. Program›n
baflvuru sahipleri, mahalli idareler,
kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›, üniversiteler, teknoloji gelifltirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri,
küçük sanayi siteleri, kamu kurum ve
kurulufllar› ve kar amac› gütmeyen birliklerdir. Program›n asgari destek tutar›
100 bin azami tutar› ise 750 bin TL dir.
MART 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV‹M‹
FUAR ADI
MIDDLE EAST ELECTRICITY
EQUIPAUTO ALGERIA
FOODEX JAPAN 2015
HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY
SHOW 2015
FAS - 1. TÜRK ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹ FUARI
55. CAIRO FASHION & TEX
M
M
M
BAfiLANGIÇ
TAR‹H‹
2 Mart 2015
2 Mart 2015
3 Mart 2015
B‹T‹fi
KONUSU
TAR‹H‹
4 Mart 2015 ELEKTR‹K, ELEKTRON‹K, AYDINLATMA
5 Mart 2015 OTOMOT‹V, OTOMOT‹V YAN SANAY‹
6 Mart 2015 GIDA VE ‹ÇECEK
M
4 Mart 2015
8 Mart 2015 DE⁄ERL‹ MADEN VE MÜCEVHERAT
T
M
5 Mart 2015
5 Mart 2015
TÜR
INTERNATIONAL HOME AND HOUSEWARES
SHOW 2015
DUPHAT
THE BIG 5 SHOW SAUDI ARABIA
FEICON BATIMAT
JEC EUROPE
BUDMA, BUMASZ, GLASS AND CBS, KOMINKA
2015
M
M
M
M
8 Mart 2015 TÜRK ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹
8 Mart 2015 MODA, HAZIR G‹Y‹M, TEKST‹L VE AKSESUAR
DO⁄AL TAfi VE ‹fiLEME TEKNOLOJ‹LER‹, MAK‹NA VE
6 Mart 2015 9 Mart 2015
EK‹PMAN
MUTFAK VE EV EfiYALARI, HED‹YEL‹K ÜRÜNLER VE
7 Mart 2015 10 Mart 2015
KÜÇÜK EV ALETLER‹
8 Mart 2015 10 Mart 2015 ‹LAÇ VE YAN SANAY‹‹
9 Mart 2015 12 Mart 2015 YAPI VE YAPI MALZEMELER‹
10 Mart 2015 14 Mart 2015 YAPI VE YAPI TEKNOLOJ‹LER‹
10 Mart 2015 12 Mart 2015 KOMPOZ‹T MALZEMELER‹
M
10 Mart 2015 13 Mart 2015 ‹NfiAAT, SPOR TES‹SLER‹ VE SPOR EK‹PMANLARI
MOSSHOES 2015
M
MOROCCO STYLE
MTKT INNOVATION 2015 & KIEV INTERNATIONAL
FURNITURE FORUM - KIFF 2015
MOTORTEC AUTOMECHANICA MADRID
PROWEIN 2015-ULUSLARARASI fiARAP VE
ALKOLLÜ ‹ÇECEKLER FUARI
M
XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR
M
M
fiEH‹R
ÜLKE
ORGAN‹ZATÖR
DUBA‹
CEZAY‹R
CHIBA
BAE
CEZAY‹R
JAPONYA
TG EKSPO
SENEXPO
E‹B
HONG KONG
Ç‹N
‹MM‹B
KAZABLANKA
KAH‹RE
FAS
MISIR
‹TO
PYRAMIDS
XIAMEN
Ç‹N
E‹B
fi‹KAGO
ABD
‹MM‹B
DUBA‹
C‹DDE
SAO PAOLO
PAR‹S
BAE
S.ARAB‹STAN
BREZ‹LYA
FRANSA
AK‹B
EXPOT‹M
TÜYAP
‹TO
POZNAN
POLONYA
SENEXPO
M
RUSYA
FEDERASYONU
10 Mart 2015 12 Mart 2015 TEKST‹L, HAZIR G‹Y‹M, AYAKKABI, KOZMET‹K, BUJ‹TER‹ KAZABLANKA
FAS
MOB‹LYA, MOB‹LYA YAN SANAY‹, EV TEKST‹L‹, A⁄AÇ
11 Mart 2015 14 Mart 2015
K‹EV
UKRAYNA
‹fiLEME
11 Mart 2015 14 Mart 2015 OTOMOT‹V
MADR‹D
‹SPANYA
M
15 Mart 2015 17 Mart 2015 fiARAP VE ALKOLLÜ ‹ÇECEKLER
M
10 Mart 2015 13 Mart 2015 AYAKKABI. ÇANTA VE AKSESUARLARI
MOSKOVA
‹TK‹B
PYRAMIDS
MER‹DYEN
U‹B
DÜSSELDORF
ALMANYA
‹‹B
ALMATI
KAZAK‹STAN
‹TK‹B
M‹LANO
‹TALYA
LAD‹N
fiANGAY
Ç‹N
‹TK‹B
GUANGZHOU
Ç‹N
‹‹B
‹MM‹B
SELTEN
UBM
ROTAFORTE
CAT EXPO FASHION CENTRAL ASIA
M
MADE EXPO
CHIC - CHINA INTERNATIONAL CLOTHING AND
ACCESSORIES FAIR
CIFF 2015 CHINA INTERNATIONAL FURNITURE
FAIR
COSMOPROF
IFE LONDON 2015
M
BAY VE BAYAN HAZIR G‹Y‹M, ÇOCUK G‹Y‹M, ‹Ç G‹Y‹M,
16 Mart 2015 18 Mart 2015
DER‹ KONFEKS‹YON, AKSESUAR, AYAKKABI
18 Mart 2015 21 Mart 2015 YAPI VE ‹NfiAAT MALZEMELER‹
M
18 Mart 2015 20 Mart 2015 MODA, HAZIR G‹Y‹M
M
18 Mart 2015 22 Mart 2015 MOB‹LYA VE MOB‹LYA YAN SANAY‹
M
M
20 Mart 2015 23 Mart 2015 KOZMET‹K
22 Mart 2015 25 Mart 2015 GIDA
BOLOGNA
LONDRA
‹TALYA
‹NG‹LTERE
EUROPE JEWELLERY & GEM FAIR
M
22 Mart 2015 25 Mart 2015 KUYUMCULUK
FREIBURG
ALMANYA
NPE-THE INTRNATIONAL PLASTICS SHOWCASE
M
ORLANDO
ABD
‹MM‹B
ANUGA FOODTEC 2015
INTERBUILD EXPO 2015
AMBERIF 2015
AMBIENTEXPO 2015-CONSTRUCT EXPOROMTHERM 2015
INTERZUM GUANGZHOU 2015
9.HOMEDECO
M
M
M
PLAST‹K HAMMADDE, PLAST‹K ÜRÜNLER, PLAST‹K
‹fiLEME MAK‹NALARI, TEÇH‹ZATLARI VE TEKNOLOJ‹LER‹
24 Mart 2015 27 Mart 2015 GIDA TEKNOLOJ‹LER‹ VE AMBALAJ ENDÜSTR‹S‹
25 Mart 2015 28 Mart 2015 ‹NfiAAT
25 Mart 2015 28 Mart 2015 DE⁄ERL‹ MADEN VE MÜCEVHERAT
KÖLN
K‹EV
GDANSK
ALMANYA
UKRAYNA
POLONYA
SENEXPO
SENEXPO
‹MM‹B
M
26 Mart 2015 29 Mart 2015 ‹Ç VE DIfi DEKORASYON MALZEMELER‹
BÜKREfi
ROMANYA
SENEXPO
M
Y
GUANGZHOU
ALMAT‹
Ç‹N
KAZAK‹STAN
SENEXPO
TÜRKEL
APLF HONG KONG ASYA PAS‹F‹K DER‹ FUARI
M
28 Mart 2015 1 Nisan 2015 MOB‹LYA
29 Mart 2015 31 Mart 2015 EV TEKST‹L‹ VE ZÜCCAC‹YE
DER‹ VE HAMMADDELER‹, DER‹ MAK‹NALARI VE
30 Mart 2015 1 Nisan 2015
K‹MYASALLARI,DER‹ AYAKKABI
HONG KONG
Ç‹N
‹TK‹B
23 Mart 2015 27 Mart 2015
ISSN 1302 - 1656
ATIK BORSASI
10
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Atmay›n, ihtiyac› olanlara sat›n
Sa¤l›¤›m›z› tehdit eden çevre sorunlar›n›n çözümünde
hemen hergün yeni yaklafl›mlar benimsenmektedir.
Son y›llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan›
ise sorunlar› kayna¤›nda çözümlemeye yönelik
sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda
ortaya ç›kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin
ve enerjinin etkin ve verimli kullan›lmas›, az at›k
üretilmesi ve özellikle de “at›klar›n geri kazan›lmas› ve
yeniden kullan›lmas›” önem kazanm›flt›r.
Sanayi kurulufllar› afla¤›da yay›nlad›¤›m›z, “At›k Geri
Dönüflflü
üm Borsas› Bilgi De¤erlendirme Formu”nu
doldurarak, gazetemize ulaflt›racaklar. De¤erlendirilen
formlar neticesinde ortaya ç›kan arz ve talepler bu
sayfada yeralacak.
Amaç, baz› üyelerimizin üretim at›klar›n›n
de¤erlendirilmesi, di¤er firmalar›m›z taraf›ndan
at›klar›n hammadde olarak yeniden kazand›r›lmas›
olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye
kazanç sa¤lanm›fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için,
üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k›sa
zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO
At›k Borsas› gizlilik ortam›nda ve flifrelendirilerek
ifllem gördü¤ünden, hem at›¤› arz, hem de talep eden
firmalar›n isimleri yay›nlanm›yor ve sakl› tutuluyor.
Borsa'da yer alan at›k
gruplar› ve kodlar›:
0100 K‹MYASALLAR
0200 TEKST‹L
0300 KA⁄IT/KARTON
0400 VAR‹L/B‹DON
0500 AHfiAP/TAHTA
0600 CAM
0700 METAL
0800 DER‹
0900 PLAST‹K
1000 ELKTR‹K-ELEKTRON‹K
1100 LAST‹K KAUÇUK
1200 YA⁄LAR
1300 B‹TK‹SEL - HAYN. MAD.
1400 B‹LEfi‹K MADDELER
1500 ‹NfiAAT VE HAFR‹YAT
1600 AKÜ VE P‹LLER
1700 D‹⁄ER
I. F‹RMA B‹LG‹LER‹:
Kurulufl / Firma Ünvan› :
Üretim Konusu :
Oda Sicil No :
Fabrika / Tesis Adresi :
Telefon / Faks :
Yetkili Kifli ve Ünvan› :
(‹rtibat kurulacak kifli)
Verdi¤imiz bilgilerin At›k Geri Dönüflüm Borsas›’nda bir kod alt›nda yay›nlanmas›n› istiyoruz.
Tarih :
‹mza :
I. ÜRET‹MDEN KAYNAKLANAN DE⁄ERLEND‹R‹LEB‹L‹R ATIKLAR:
1. Anons Türü:
Arz
Talep
2. At›k Cinsi (Madde Grubu):
3. At›¤›n Bulundu¤u ‹l/‹lçe:
4. At›k Miktar›:
5. Hangi S›kl›kta Olufltu¤u / Hangi
S›kl›kta Talep Edildi¤i:
6. At›¤›n Özellikleri Hakk›nda
Tan›mlay›c› Bilgiler:
7. Ambalaj fiekli Hakk›nda Bilgi:
8. Nakliye ‹mkan› Hakk›nda Bilgi:
9. Bültende Yay›nlanma Süresi
(Yay›nlanma süresi bildirilmedi¤i
takdirde en fazla 6 ay yay›nlan›r):
LÜTFEN BU SAYFAYI EKS‹KS‹Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA ‹LET‹N‹Z.
At›k Borsas› taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar›m›z:
Adana Sanayi Odas›: Turhan Cemal Beriker Bulvar› No: 156
Telefon: 0 (322) 436 63 63 (pbx) Faks: 0 (322) 436 16 36
e-mail: [email protected]
Ayr›ca At›k Borsas› talep ve arzlar›n›n yay›nland›¤› internet adresleri:
TOBB: http//www.tobb.org.tr
‹stanbul Sanayi Odas›: http//www.iso.org.tr
ARZLAR
TALEPLER
0600-A-01-2823
Cam yünü / toz ve k›rp›nt›. Y›lda 500 ton.
Torba halinde.
1500-A-01-510
Sönmüfl kireç, CaO oran› s›f›r, TÜB‹TAK
analiz raporlu, dökme, 100-200 ton,
sürekli. Nakliye al›c›ya ait (Kepçe-kamyon
dahil)
0900-A-01-2562
Ayl›k 2 ton plastik PVC (Folyo) art›¤›.
Farkl› renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye
al›c›ya ait.
0900-A-01-3215
Ayl›k 10 ton yeflil a¤›rl›kl› olarak muhtelif
(LLDPE) balyalanm›fl halde plastik.
0100-A-01-779
Ayl›k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim
(ücretli).
0100-A-16-474
750 lt. y›ll›k ücretsiz ETG (Etilen Glikol)
0500-A-34-469
300 kg. ambalajs›z, nakliye al›c›ya ait,
haftal›k ebatlama sonucu oluflan a¤aç ve
MDF parçalar›.
0900-A-35-462
10 ton, 3 ayl›k, plastik granül üretimi
s›ras›nda imalat hatas› fleklinde oluflan
plastik (ücretli).
0300-A-34-428
Ayda 5 ton üretimden ç›kan ka¤›t,karton ve
ambalaj
0200-A-01-1775
Ayda 1500 kg. yün iplik k›r›nt›s›. 4.5 metre
uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara,
boyal› çeflitli renklerde, 20-30 kg’l›k plastik
çuvallarda adresten teslim.
0100-A-34-427
Ayl›k 2 ton boya çamuru (kapal› varil)
0300-A-01-779
Ayl›k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim
(ücretli).
0300-A-01-3090
Ayl›k 50 kilogram ka¤›t, karton koli.
Adresten teslim.
0400-A-01-1672
Ayda 50-60 adet boya sektöründe kullan›lm›fl temiz a¤z› çember kapakl› varil.
0400-A-01-3090
Ayl›k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim.
0600-A-01-1902
K›r›k cam kavanozlar, nakliye al›c›ya ait.
0600-A-01-2731
45-60 günde 15 ton düz cam k›r›nt›lar›. Küçük parçalara ayr›lm›fl. Nakliye al›c›ya ait.
0700-A-01-0935
Haftada 5 ton, her an aç›k kasa ile
nakledilebilir döküm kumu.
0700-A-01-1540
Ayda 10 ton sabun kar›fl›ml› demir tozu ve
ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir.
0100-A-38-422
Bir defal›k 1.300 kg kendi kutular›nda
paletli flekilde filtre alt› statik toz boya,
nakliye talep edene ait
0200-A-38-421
Haftal›k 20 ton naylon çuvallarda mobilya
döflemeleri için kullan›lan kumafl›n kesiminde ortaya ç›kan fire kumafl parçalar›,
nakliye talep edene ait
1700-A-16-418
Ayl›k 2 ton vulkanizasyonda metal ve
kauçu¤u birlefltirici özelli¤i olan yap›flt›r›c›
boya bulaflm›fl elyaf (ücretli), eldivenler,
nakliye al›c›ya ait.
0100-A-16-417
Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede
kullan›lan solventler (f›r›n tiner, rapid tiner,
MEK), (ücretli) nakliye al›c›ya ait.
0900-A-01-1482
PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz.
0900-A-50-404
Günlük 1600 kg bask›s›z çanta poflet
imalat›ndan ç›kan plastik parçalar, Ambalaj
10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek
0500-A-34-400
Ayl›k 3000 kg sunta talafl›, çuvallanm›fl
0500-A-34-399
Ayl›k 50 varil sunta talafl› çuvallanm›fl
0600-A-64-382
3 Ayl›k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k›r›k
ve f›re parçalar›
0600-A-35-370
5 ton ayl›k özel dokumal› cam kumafl› firesi
1500-A-01-2746
Ayda 3 kamyon k›r›k mermer at›klar›.
Fabrika teslimi.
1700-A-01-3090
Ayl›k 300 adet metal teneke. Adresten
teslim.
1700-A-01-2746
Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer
parçalar› (Dökme). Nakliye al›c›ya ait.
0900-T-33-485
300 ton ayl›k her türlü fleffaf ambalaj
naylonu - Mavi beyaz bidon çapa¤›,
hurda polietilen malzemeler.
0200-T-16-475
Ayl›k 50 ton %100 üretim veya bobin
at›¤› iplik ve/veya kumafl hurdas›
(ücretli) preslenmifl balya halinde,
nakliye al›c›ya ait.
0700-T-34-453
Y›ll›k 5000 ton ambalajs›z nakliye
kendilerine ait her türlü metal.
1200-T-01-1948
Trafo ya¤›, Kompresör ya¤›, Hidrolik ya¤›, Is› transfer ya¤› vs... Ayl›k, s›n›rs›z
miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye
firmam›za aittir.
1200-T-06-431
Günlük 10.000 ton f›ç›l› at›k ya¤.
0100-T-01-1281
Ayda 30 ton kullan›lm›fl s›v› kostik al›n›r.
0200-T-01-1826
Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve
dokuma telefleri. Balya halinde al›n›r.
0300-T-01-2071
Oluklu mukavva, evrak ka¤›tlar›, gazete,
paketli ya da balyal› flekilde nakliyesi
miktara ba¤l› olarak firma taraf›ndan
yap›labilir.
0300-T-01-1414
Ayl›k 3.5 ton sürekli oluklu, a¤›rl›kl›
yabanc› madde olmayan kuru ka¤›t presli
veya küçük balyalar halinde fabrikam›zda
teslim al›n›r.
0300-T-01-0941
At›k ka¤›t, oluklu mukavva, gri karton,
kraft liner sürekli al›n›r.
0400-T-01-3312
Ayl›k 100 ton varil.
0500-T-01-3312
Ayl›k 100 ton hurda palet, tahta al›m›.
0700-T-01-3312
Ayl›k 100 ton sac.
0900-T-01-57533
Her türlü plastik, s›n›rs›z miktarda, sürekli
olarak (dökme). Nakliye imkan› mevcut.
0900-T-01-1838
Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz
polietilen film hurdalar›. Islanmayacak ve
tozlanmayacak flekilde torbalanm›fl
at›klar, nerede olursa olsun al›n›r, nakliye
firmam›za aittir.
0900-T-01-3312
Ayl›k 100 ton plastik, torluk çuval.
0900-T-01-1662
‹plik torbas›, palet örtüsü, polietilen
ambalaj, üretim at›¤› her türlü plastik
Türkiye’nin her yerinden s›n›rs›z olarak
al›nabilir.
0900-T-01-2525
Ayl›k 1 ton plastik masura (PP Masura,
çuval veya kolu halinde). Nakliye talep
eden firmaya ait.
0900-T-01-1967
Yüksek yo¤unluk polietilen ve
polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg.’l›k
çuval veya ambalaj ile Türkiye’nin her
yerinden al›n›r.
1200-T-01-2004
Sanayi ya¤lar›, trafo, motor ve her türlü
madeni ya¤. Bulundu¤u yerden s›n›rs›z
miktarda al›nabilir.
0900-T-35-393
Ayl›k 100 ton hurda plastik al›m›
0500-T-34-353
Y›ll›k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve
ahflap at›k, nakliye talep eden firmaya ait.
0100-T-35-345
Ayl›k 500 ton, at›k boya (boya
çamuru)at›k tiner, at›k solvent.
0700-T-38-187
Y›ll›k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac
parças›.
0100-T-38-166
5 ton y›ll›k statik boya, paketli veya
sand›kl›.
0700-T-34-156
Haftal›k 50 ton Her türlü metal talep
edilmektedir. Nakliye imkan› mevcut.
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Ana metaller ve
ilgili ürünler
KENYA
F‹RMA ADI: KISIMA MINERALS
Macalder Lane Migori City - KENYA
TEL: +254 (717) 967323
e-posta: [email protected]
Kongo’da baz› yerel maden firmalar›n
temsilcili¤ini yapan Kenya’l› firma, elmas ve alt›n tozu satmak istediklerini
bildiriyor. Firma bu alanda faaliyet
gösteren ve ürünlerini Türkiye’de satabilecek sat›fl temsilcileri, acente, broker ve kurulufllarla ba¤lant› kurmak istediklerini bildiriyor.
-------------------------------------------RUSYA
F‹RMA ADI: LASAR
Atatürk Bulvar›, No.106,
Kavakl›dere / ANKARA
TEL: +90 (312) 4254690
FAKS:+90 (312) 4252090
e-posta: [email protected]
Hafif çelik yap› (LSTC) tasar›mc›s› ve
üreticisi olan firma, kap› profili, metal
has›r (PVL) çelik flerit gibi ürünler üretti¤ini ve haddelenmifl metal sat›fl› yapt›klar›n› bildiriyor. Firma ürünlerini satmak üzere Hafif çelik yap› (LSTC) teknolojilerini uygulayan yap› firmalar›yla
ve metal ürün sat›fl› yapan firmalarla
ba¤lant› kurmak istedi¤ini bildiriyor.
Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu
Türkiye Ticaret Temsilcili¤i arac›l›¤›yla
iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar›n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili¤e baflvurmalar› gerekmektedir.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: SOSIETE MK
DISTRIBUTION
22 AVENU DE LA MECQUE A F H 1
8000 NABEUL
TEL: +216 (53 ) 743 332
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Ali KSIBI
Firma, alüminyum rulo sat›n almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif,
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Metalik olmayan
di¤er ürünler
TUNUS
F‹RMA ADI: BOURGO TRADE &
DEVELOPPMENT
B3, Centre Iceberg, Rue de La Feuille
d'Erable, Lac II, 1053
Tunis, Tunisie
TEL: +216 (71) 669 150 / 70 03
FAKS:+216 (71) 669 151
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Lassaad BEN ABID
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i taraf›ndan ad› geçen firman›n
cam flifle almak istedi¤i bildirilmifltir.
--------------------------------------------
Mamul ürün ve
malzemeler
ALMANYA
F‹RMA ADI: PolyStone Green
Technologie
TEL: +49 (152) 539 75 330
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Yakup Yenisu
Çok çeflitli alanlarda kullan›labilen
plastik ürünler üretim tesisleri kuran
firma, söz konusu tesisleri Türkiye’de
kurdurmak isteyen firmalarla ba¤lant›
kurmak istedi¤ini bildirmifltir. Firma,
kuraca¤› komple üretim tesisindeki
üretim sürecinden geçirilen plastik
hammaddeleri (PE/PP) ile kumun kar›flt›r›lmas›ndan çok çeflitli inflaat malzemesi üretilebildi¤ini bildirmifltir. Firma, ürünün a¤›rl›k tasarrufundan dolay›, yüksek derecede dengeli olup, çok
afl›r› hava koflullar›na dayan›kl›l›k özelli¤ine sahip oldu¤unu ve betonla da
karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha çok özelliklere
sahip oldu¤unu belirtmifltir.
DIfi T‹CARET BÜLTEN‹
TUNUS
F‹RMA ADI: STE FAM
RTE DE TENIOUR KM 4.5 IMM
VENISE 1 MAGASIN M1
*3041* SFAX TUNISIE
TEL: +216 (74) 437 230
FAKS:+216 (74 ) 437 218
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Lotfi LAJMI
Firma mobilya ve kap› aksesuarlar› almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu
teklif, T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret
Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: EL KANAOUET
ZONE INDUSTRUELLE ENFIDHA
TEL: +216 (73) 25 00 77
FAKS:+216 (73) 250 428
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: MEHREZ JALEL
Firma prefabrik (beton) almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C.
Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: SOCIETE POTERIE GHOZZI
Rue marais 5050 Moknine TUNISIE
TEL: +216 (55) 644 877
FAKS:+216 (73) 471 470
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: LOTFI GHOZZI
Firma bahçe dekorasyonu saks› almak
istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif,
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
‹nflaat iflleri
TUNUS
F‹RMA ADI: COGEPRO
B. P. 82 A, El Bousten - Sfax 3099 Tunisie
TEL: +216 (74) 223 793
FAKS:+216 (74) 223 797
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Khaled AFFES
Firma Sfaks flehrinde lüks butik otel
yap›m› için eski evlerin restorasyonunda deneyimli partnerle iflbirli¤i yapmak
istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif,
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Geri kazan›lm›fl
ikincil hammaddeler
TUNUS
F‹RMA ADI: EL MADINA GROUP
Cyberparc KAIROUAN 3131
TEL: +216 (77) 284 000 / 52 77
FAKS:+216 (77) 284 500
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Nader LOBBIRI
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i taraf›ndan ad› geçen firman›n kumafl geri dönüflüm projesi konusunda
iflbirli¤i yapmak istedi¤i bildirilmifltir.
--------------------------------------------
Elektriksel makineler,
düzenekler, donan›mlar ve
tüketim malzemeleri
TUNUS
F‹RMA ADI: SOTECA ELECTRIC SARL
Rocade Km 4 entre Teniour et Kaied
Mohamed 3041 Sfax - Tunisie
TEL: +216 (74) 660 360
FAKS:+216 (74) 660 374
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Mr Khaled HAKIM
Firma elektrik ve kablo tesisat›, trafo ekipmanlar›, almak istedi¤ini bildiriyor. Söz
konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: TUS-Tunisian United Solutions
176 rue de chypre Sahloul I Sousse 4054.
TEL: +216 (94) 647 451
FAKS:+216 (73 ) 369 882
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Hammouda MEMMI
Firma PVC döfleme kanal›-A¤ kablosu
‘Koaksiyel kablo-VRLA batarya’ alarm
sistemleri ve aksesuarlar› almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C.
Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Motorlu tafl›t, römork ve
araç parçalar›
ROMANYA
F‹RMA ADI: NATURA CONSTRUCT SRL
TEL: +40 (72) 3232474
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: MURAT SEVIGEN
Romanya’n›n Bükrefl iline ba¤l› Afumat ilçesinde bulunan firma, bu bölgede kiral›k iflyerlerinin oldu¤undan
bahisle, Türkiye’den tekstil imalatç›lar›, ayakkab› imalatç›lar› ve otomotiv
sektöründe bulunan ifl adamlar› ile görüflüp küçük bir sanayi bölgesi yapmak istediklerini bildiriyor.
--------------------------------------------
Makineler, ekipmanlar,
aletler ve ilgili ürünler
RUSYA
F‹RMA ADI: S‹GNAL
413110, Russian Federation, Saratov
region, Engels City, Dalnaya street,5’.
TEL: +7 (845) 52-55-55
e-posta: [email protected]
Ev tipi ve endüstriyel tip do¤algaz ve
endüstriyel gaz cihazlar› üreticisi olan
firma Türkiye’de ortakl›k yapabilece¤i
firmalarla ba¤lant› kurmak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili¤i arac›l›¤›yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar›n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili¤e
de baflvurabilecekleri belirtilmektedir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: Forteza
Atatürk Bulvar›, No.106,
Kavakl›dere / ANKARA
TEL: +90 (312) 4254690
FAKS:+90 (312) 4252090
e-posta: [email protected]
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilcili¤i’nden gönderilen bir yaz›da,
çevre güvenlik sistemleri teçhizat› üreten ‘Forteza’ firmas›n›n Türkiye ile iflbirli¤i yapmak istedi¤i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz›s›nda, ilgilenenlerin kendilerine
de baflvurabilecekleri belirtilmektedir.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: UNITED IMPORT
EXPORT COMPANY
Av. Hédi Ouali 8050 Hammamet BP 219
TEL: +216 (72) 266 566
FAKS:+216 (72) 266 566
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Iram CHOMMAKH
Firma, alüminyum, A4 ka¤›t kesme makinalar› sat›n almak istedi¤ini bildiriyor. Söz
konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: LA COLOMBE
16 Rue Ohod Cité Aboukacem Chabbi
La Mornaguia 1110 - Manouba
TEL: +216 (70) 688 204
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Hasna REK‹K
Firma hal› (dü¤ümlü dokuma) üretim
tesisi ve hal› y›kama ünitesi almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif,
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: Huilerie Raouf Ellouze
BP 80- merkez Walli- 3093
Sfax - Tunisie
TEL: +216 (53) 512 816
FAKS:+216 (74) 296 111
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Raouf Ellouze
Firma zeytin ve zeytinya¤› imalat› için
makine ve ekipman almak istedi¤ini
bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
arac›l›¤›yla iletilmifltir.
2 MART 2015
11
F‹RMA ADI: ALEXANDRE EXPORT
COMPANY
17, Rue Hedi Saidi ‘Denden’
Manouba 2011 - Tunisia
TEL: +216 (71 ) 607 980
FAKS:+216 (98) 317 232
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Skander CHAKROUN
Firma ham yün pres makinas› ve y›kama
ünitesi almak istedi¤ini bildiriyor. Söz
konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili¤i
Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------TÜRKMEN‹STAN
F‹RMA ADI: SALKYN
TEL: +993 (558) 6 41 36
FAKS:+993 (65) 60 06 72
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Osman Seyidov/ Import Manager
Süt ve et iflleme departmanlar› bulunan
firma ayn› zamanda Avrupa ve Asya ülkelerinden g›da ithal ettiklerini ve bu
ürünleri Türkmenistan’da sat›fl a¤›na
sunduklar›n› bildiriyor. Türk firmalar›yla
da iflbirli¤i yapmaya bafllayan firma, ifl
hacimlerini art›rmak üzere Türkmenistan’da da¤›t›m›n› yapabilecekleri g›da
ürünleri ve ev tipi cihaz üreticileriyle
ba¤lant› kurmak istediklerini bildiriyor.
--------------------------------------------
Hassas ölçüm ayg›tlar› ve
t›bbi tüketim malzemeleri
RUSYA
F‹RMA ADI: FORMA
PO Box 36, Severnaya St., Uglich,
Yaroslavl region, Russia 152613
TEL: +7 (485) 5-68-0
e-posta: [email protected]
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilcili¤i’nden gönderilen bir yaz›da, difl hekimli¤i alan›nda kullan›lan
malzemeleri üreten ‘Forma’ firmas›n›n
Türkiye ile iflbirli¤i yapmak istedi¤i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz›s›nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: NEVZ KERAM‹KS
TEL: +7 (383 ) 225 82 75
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Anna Startseva/ Deputy
Head of Marketing and
Development department
Is› iletimi substrat›, kesme valfleri, dirim seramikleri (biyoseramik) gibi seramik bloktan ürün üreticisi olan NEVZ
KERAM‹KS adl› firman›n ürünlerini ülkemize de satmak istedi¤i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili¤i arac›l›¤›yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar›n iletiflim bilgileri Temsilcili¤e de
baflvurabilecekleri belirtilmektedir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: MONITOR
344068, Russia, Rostov-on-Don, str.
Krasnokursantskaya, 104A.
TEL: +7 (863) 243-61-11
e-posta: [email protected]
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili¤i’nden gönderilen bir yaz›da, Teflhis
koymada kullan›lan medikal cihazlar üreten ‘MONITOR’ firmas›n›n Türkiye ile iflbirli¤i yapmak istedi¤i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz›s›nda, ilgilenenlerin kendilerine
de baflvurabilecekleri belirtilmektedir.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: TOUT PRODUIT
PHARMACEUTIQUE
ROUTE LAFRANE KM 3 3062 SFAX
TEL: +216 (74) 261503
FAKS:+216 (74) 267323
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: WAFIK DERBEL
Firma tek kullan›ml›k medikal tekstil
ürünleri (ziyaretçi elbisesi, hasta önlü¤ü, galofl, bone gibi) ve at›k kutular›
(2, 3 ve 5 lt), almak istedi¤ini bildiriyor.
Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla
iletilmifltir.
ADASO’dan Gümrük Müdürü Baflaran’a ziyaret
Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç,
Baflkan Yard›mc›lar› F›rat Karal›
ve Erdo¤an fiire, Sayman Üye
‹mam Gazali H›rada¤›, Yönetim
Kurulu Üyeleri Salih Sütcü, ‹sa
Tuzcu, Süleyman Bafl ve Genel
Sekreter Bora Kocaman ile Adana
Gümrük Müdürü Ersin Baflaran’a
hay›rl› olsun ziyaretinde bulundu.
Kurumlararas› iflbirli¤inin önemine dikkat çekilen ziyarette, Adana
Gümrük Müdürü Ersin Baflaran,
ziyaretten duydu¤u memnuniyeti
dile getirdi, gümrük hizmetlerinin
en iyi biçimde sunulmas› için ellerinden gelen tüm çabay› göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.
ADASO Meclis Baflkan› Hüseyin
Nuri Çomu, Baflaran’a yeni görevinde baflar›lar diledi, Adana Gümrü¤ü’nden yana bir s›k›nt›lar› bulunmad›¤›n› belirterek, teflekkür
etti. ADASO Yönetim Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç da, her zaman iflbirli¤ine haz›r olduklar›n› belirtti.
Ziyarette, Gümrük Müdür Yard›mc›s› Burhan Ayhano¤lu da haz›r bulundu.
Enerji Verimlili¤i Derne¤i’nin
yeni flubesi Adana’da aç›ld›
Toplum üzerinde enerji verimlili¤i konusunda k›sa zamanda fark›ndal›k oluflturmay› baflaran
Enerji Verimli¤i Derne¤i’nin yeni flubesi Adana Sanayi Odas›’nda faaliyet gösterecek.
Enerjinin en verimli flekilde
kullan›labilmesi konusunda
Türkiye genelinde etkin çal›flmalar
yapan; Enerji Han›m, Enerji
Çocuk, Enerji Verimli Ulafl›m ve
Enerji Verimli Sanayi’den oluflan
“Enerji Tak›m›” ile Türkiye’nin
dört bir yan›nda baflar›l› projeler
gerçeklefltiren Enerji Verimlili¤i
Derne¤i’nin Adana fiubesi aç›ld›.
Adana Sanayi Odas›’nda faaliyet
gösterecek olan flubenin aç›l›fl›nda
mesaj› Genel Sekreter Yeflim
Beyla taraf›ndan okunan Enerji
Verimlili¤i Derne¤i Baflkan Vekili
Adnan Ersoy Ulubafl, Türkiye’nin
ithalat kaynaklar›n›n en önemli kalemini oluflturan enerjinin daha az
tüketilebilmesi için enerji verimlili¤inin alternatif bir enerji kayna¤›
oldu¤u gerçe¤inin herkesin gündeminde olmas› gerekti¤ini söyledi.
“GEL‹fiM‹fi ÜLKELERDEN 3 KAT
DAHA FAZLA ENERJ‹ HARCIYORUZ”
Verimlili¤in çok önemli unsur oldu¤una dikkati
çeken Adnan Ersoy Ulubafl, verimlilik sa¤land›¤›
takdirde elde edilen tasarrufun de¤erinin, enerji
kaynaklar›ndan üretilecek enerjiden daha fazla
oldu¤unu, bir birim mal üretebilmek için
Türkiye’nin geliflmifl ülkelere göre 3 kat› daha
fazla enerji harcad›¤›n› vurgulad›.
Enerji Verimlili¤i Derne¤i’nin 14. flubesinin
Adana’da olmas›ndan büyük mutluluk
duydu¤unu belirten Ulubafl, “Baflta Adana fiube
Baflkan›m›z Say›n Zeki K›vanç olmak üzere tüm
flube yönetim kurulumuza enerji verimlili¤i
ADANA fiUBES‹ YÖNET‹M‹
ADASO Baflkan› Zeki K›vanç’›n baflkanl›¤›ndaki
Enerji Verimlili¤i Derne¤i Adana fiubesi’nde,
Adana Ticaret Odas› Baflkan› Atila Menevfle
Baflkan Yard›mc›s›, Adana Ticaret Borsas›
Baflkan› Muammer Çal›flkan Sayman, Adana Bilim
ve Teknoloji Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Yard.Doç.Dr. Mustafa Günefl Genel Sekreter,
Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri
Çomu, Adana Organize Sanayi Bölgesi Baflkan›
Bekir Sütcü ve Çukurova Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Yard. Doç.Dr. Ahmet Teke ise Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yap›yor.
politikalar›n›n uygulanmaya
bafllamas›na ve yat›r›mlar›n
h›zlanmas›na imkan sa¤lad›¤›n› ifade
eden K›vanç, “Çukurova Bölgesi
günefl potansiyeli olarak en elveriflli
bölgelerden birisidir ve bu
potansiyelin de¤erlendi-rilmesi hem
bölge hem de ülke ekonomisi için
büyük öneme sahiptir. ‹lgili sektörde
kullan›lan ekipmanlar›n bölgede
üretilmesinin yarataca¤› ekonomik
katk› oldukça önemlidir” diye konufltu.
konusunda yapacaklar› çal›flmalarda flimdiden
baflar›lar diliyorum” dedi.
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›
ve Enerji Verimlili¤i Derne¤i Adana fiube
Baflkan› Zeki K›vanç yapt›¤› konuflmada,
kalk›nma hedefleri, yükselen refah seviyesi ve
artan nüfusun beraberinde getirdi¤i talep art›fl›n›n
enerjiyi önemli k›ld›¤›n› vurgulad›.
Enerji üretiminde geleneksel kaynaklar›n s›n›rl›
olmas›, bunlar›n çevre üzerindeki olumsuz
etkilerinin, ülkemizin petrol ve do¤algaz gibi
geleneksel kaynaklarda d›fla ba¤›ml› olmas›
nedeniyle ekonomi üzerinde bask› olufltu¤una
dikkat çeken K›vanç, enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesi gerekti¤ini, bunun yan› s›ra var olan
enerjinin verimli kullan›lmas›n›n
da önem kazand›¤›n› ifade etti.
“GÜNEfi ENERJ‹S‹
BÜYÜK ÖNEME SAH‹P”
Adana’da yenilenebilir enerji
kaynaklar› aras›nda günefl enerjisinin ön plana ç›kt›¤›n› vurgulayan K›vanç, günefl potansiyeli
dikkate al›nd›¤›nda, günefl enerjisi
kullan›m›n›n ülkemizin enerji gelece¤i aç›s›ndan büyük bir öneme
sahip bulundu¤unu vurgulad›.
Yenilenebilir Enerji
Kanunu’nda yap›lan son
düzenlemelerin, sektörde destek
“TOPLUM B‹L‹NC‹NE
KATKI SA⁄LAYACAK”
Adana Büyükflehir Belediye Baflkan›
Hüseyin Sözlü, üretimde d›fla
ba¤›ml›l›k nedeniyle ülkemizde
kullan›lan enerjinin çok pahal›
oldu¤unu, bu nedenle enerjinin verimli
kullan›m›n›n öneminin ortaya ç›kt›¤›n›
ifade etti. “Enerjiyi evimizde,
iflyerimizde verimli flekilde kullanarak
Türkiye’ye çok say›da elektrik santrali kazand›rma imkan› bulaca¤›z” diyen Sözlü, toplumun
enerji verimlili¤i konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirilmesine katk› sa¤layacak olan derne¤in
çal›flmalar›n› destekleyeceklerini kaydetti.
Enerji Verimlili¤i Derne¤i’nin Adana fiubesi’nin aç›l›fl›, Adana Büyükflehir Belediye Baflkan› Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu Baflkan› ve Enerji Verimlili¤i Derne¤i
Adana fiubesi Baflkan› Zeki K›vanç, Adana Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri Çomu,
Adana Ticaret Odas› Baflkan› Atila Menevfle,
Adana Ticaret Borsas› Baflkan› Muammer Çal›flkan taraf›ndan gerçeklefltirildi.
Download

ADANA SANAY‹ ODASI Gazetesi