1918’DEN BER‹ HALKIN H‹ZMET‹NDE
Edebiyat ve Sanat Sayfas›
ÜRÜN GÖNDERME: Abidinpafla Cd. No: 70 Kat: 3-ADANA
TELEFON : (0.322) 359 90 06 - FAX: (0.322) 359 36 55
05 OC AK 201 5 PAZARTESİ
Sanat Yönetmeni: AL‹ TAfi
l Yay›nlanmam›fl ürünlerinizi A/4 ka¤›d›n›n bir yüzüne yaz› makinas› veya el yaz›s›
(kitap harfleriyle) genifl aral›kl› olarak yaz›p gönderiniz. Ürünlerin alt›nda ad, soyad, adres ve telefon numaras› olup; fliirler 1, yaz›lar 1.5 sayfay› aflmamal›d›r.
l Abone olmayanlar, gönderdikleri her ürün için 1 Yeni Türk Liras›, (1 milyon TL)
de¤erinde posta pulu gönderdiklerinde, uygun görülüp yay›nlanan ürünler belirtmifl olduklar› adrese posta ile gönderilir.
l Yay›nlanan sanat ürünlerine ücret ödenmez, gönderilen ürünler ve posta pullar› geri verilmez, koflullara uymayan ürünler de¤erlendirmeye al›nmaz.
l ‹zin al›nd›¤›nda, kaynak belirtilerek al›nt› yap›labilir.
aktüalite ve edebiyat
K‹TAP ZAMANI - 2
edebiyat
dünyas›
Adana Kitap Fuar›'na biraz geç gitmek zorunda kal›yorum bugün… Nedeni de bizim külüstür çamafl›r makinas›… O gece çamafl›r makinas› ar›za verince, han›m da
k›sa bir on günlü¤üne gidece¤inden, mutlaka yap›lmas›
gereken bir durumla karfl›lafl›yoruz. O nedenle, daha önce, ne kazan›m sa¤layabilirim aç›s›yla bak›p, kat›lmay›
düflündü¤üm birkaç etkinlikten olan Banu Avar ile Arif
Abi'nin (Keskiner) konuflmas›n› kaç›r›yorum önce, biraz
can›m s›k›larak. Neyse ki gecikme fazla olmuyor. Biraz
da gayretle hallediliyor konu. Han›m üç türlü yemek yap›yor, bir iki gün yersin diye.
Otobüsteyken bir telefon çal›yor Bilmiyorum kim? ‹ki
y›l önceki gibi yine rehberim sizlere ömür… Telefonum
suya düflüyor. Ve yine iki y›l önceki gibi yine tam bir genel kurul öncesi. Ne yap›l›r, nas›l edilir, onca arkadaflla
nas›l iletiflim kurulur?.. Telefonun ucundaki ses:”‹stanbul” diyor… fiiirler gönderen avukat arkadafl… Ard›ndan
ikinci telefon… Haluk Çetin, Adana Baro Baro Baflkan›
Gazi Mengücek Ç›t›r›k ile
birlikte kitap fuar›na geliyor.
diyorum,
“Buluflal›m…”
“…ben de fuar yolunday›m.” Her ikisine de telefon
rehberinden kaynaklanan
sorunu belirtiyorum. Fuar
önünde bir kez daha telefonlaflman›n ard›ndan, Haluk Çetin ve Gazi Mengücek
Banu Avar
ile Ezgi Yay›nevi önünde
buluflup, ayaküstü konufluyoruz. Haluk Çetin, “19:00…”
diyor, “Gel mutlaka..” Tamam, gelece¤im…” diyorum,
“görüflürüz…” Sevgili Haluk Çetin'in gel dedi¤i konu da,
Adana Barosu'nun Behramo¤lu-Halûk Çetin fiiir Dinletisi.
Adana Baro Baflkan› Mengüneç Bey aktif çal›flmalar›n›n
aras›na böyle nitelikli ve oldukça ilgi gören etkinlikleri
isabetli bir biçimde monte ediyor
Bu ara, biz tam Banu Avar'›n önünde bunlar› konufluyoruz. Haluk Çetin, Banu Avar ile görüflmesinden dönünce sözümüz sürüyor. Ayr›l›rken, Banu Avar'a, konuflmas›n› kaç›rma nedenimi söylüyorum. “Pazar günü gel, Belediye Salonu'nda konuflmam var” diyor. Daha sonra kalabal›kta ilerlerken sevgili Coflkun Karabulut ile karfl›lafl›yoruz. Y›llar geçmifl görüflmeyeli. S›ras› gelmiflken onun
fliirlerine bir parantez açma gere¤ine inan›yorum…
FUAR YOLUNDA
Cumali
Karatafl ve
Seyyit Nezir
kendine özgü bir ironiyle yorumluyor Coflkun. O kitaplar› hakk›nda dergilere yazm›flt›m. Berdan, Coflkun ve
ben, yani bulutun, gözün, tafl›n karas› üç yar›m soyaddafl bir fliir yolunda say›l›rd›k… Mersin merkezli olarak M.
Berdan Karagöz ile Coflkun Karabulut daha s›k görüflürlerdi. ‹kisinin birlikte ç›kard›¤› fliir kitaplar›n›n Adana'daki
imza gününde bulunup, haberlerini de yapm›flt›m. fiemsi Belli ve fiiir Defteri zaman›yd› biraz da. Berdan'›n ç›kard›¤› fliir kitaplar› hakk›nda da dergilere yaz›lar yazm›flt›m. O dönemde, bir süre Yeni Adana'da da yazm›flt› Coflkun. Hatta, istedi¤i fliir dosyam hakk›nda olumlu bulgular› olan bir yaz›s› da vard›. Ve yine, Çetin Yi¤eno¤lu'nun
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Baflkan› oldu¤u doksanl› y›llar›n bafl›nda Yi¤eno¤lu, Yavuz Bildik ve Coflkun Karabulut ile birlikte her Sal› kat›ld›¤›m›z Sal› toplant›lar› yapard›k ki, konuya duyarl› baz› gazeteci arkadafllar da aram›za kat›l›rlard›. Bir de… Son zamanlarda bu toplant›lar
flark›, türkü seanslar›na ba¤lan›rd› ki, orda da az flark›
söylememifltik. Hatta, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti
Türk Sanat Müzi¤i Korosu'nun kurulmas› bu toplant›lardan sonraya rastlar. Cemiyet'te ki bu Sal› görüflmelerinin
d›fl›nda yine, fliirlerini be¤endi¤im sevgili dost Da¤›stan
K›l›çaslan ile her Pazartesi akflamlar› bir yerlerde otorup
fi K
A fiK
aflflk
k birinin
yerçekimini unutup
uçmaya kalk›flflm
mas›d›r
***
s onra
kafa göz dümdüz
y ü rek külh›flfl››r
Coflflk
kun Karabulut
(P›l› P›rt› fi
fiiiirler)
Aynenn… Yal›n, sade ifadesinde, fliirin o ritmsel iç
müzi¤ine yol veren sözdizimi çat›s›nda, aflk›n kayganl›-
Ahmet Nesin, Cumali Karatafl ve Seyit Nezir
S‹NEMALARIM - 2
C u m a l i K a r a t a fl
yor Seyyit Nezir… “De Yay›nevi”ni Memet Fuat'tan devral›p “Düflün” dergisini ç›kar›yor (1984) “Broy” dergisi diyor ard›ndan. (1985) “Broy”da Veysel Çolak, Tu¤rul Keskin, Hüseyin Haydar ve Metin Cengiz ile birlikte “edebiyat›m›z›n 1980'lerdeki parçalanmas›na bir direnç oluflturmay› amaçlayan” “Yenibütün” manifestosunu yay›nl›yorlar (1988) Ard›ndan, ç›kard›klar› “fiairin Atölyesi” dergisini de birkaç say› izledi¤imi an›ms›yorum. Seyyit Nezir'in aktif yay›nc›l›¤›n›n 2001-2005 sürecine bu kez “Eski” dergisi giriyor ve dergi, yay›nevinin kuruluflunun 20.
Y›l›nda “Eski Broy” ad›n› al›yor. Ayr›ca Papirüs dergisinin
yay›n kurlunda yer al›yor. Yay›nc›l›¤›n›n yan› s›ra, sanatç›l›¤› da iz b›rakan bir süreçte ilerliyor Seyyit Nezir'in… “Is-
kan› Gazi Mengücek Ç›t›r›k, Haluk Çetin ve di¤erleri
Baro Baflflk
rarla” ile 1977 Lions Baflar› Ödülü'nü; “‹zleri Var” adl› fliir kitab›n›n bir bölümünü oluflturan “Hay›rl› Ac›lar” adl›
dosya ile Ömer Faruk Toprak fiiir Baflar› Ödülü'nü (1982)
kazan›yor. 1982 y›l›ndan beri de yar›flmalara fliir göndermiyor. Halen Broy Yay›nevi'ni yöneten Seyyit Nezir, Ayd›nl›k Gazetesi'nde “Yüklem”, Ayd›nl›k Kitap Eki'ndeki “Arakablo” adl› köflede edebiyat üstüne yaz›lar yaz›yor. “fiili
Duyarl›¤›” (1976), “Sanc›yor Sözlerim”, “Israrla” (1977),
“Bütün Yar›nlarda” (1978), “Da¤lar› Öylecene” (1981),
“‹zleri Var” (1983), “‹nsan›n Beyaz Kokusunda” (1988),
“Bana Bir senaryo Yaz Dediydin:Mesela Papalina” (1983)
ve “Mor ve Gülistan” (1988) adl› yap›tlar› yay›nlanan fiair Seyyit Nezir'in “Da¤lar› Öylecene” kitab› hakk›nda görüfl bildiren Tar›k Dursun K.; “Kuflkusuz daha önceleri de
vard› Seyit Nezir. Niye fark›na varmam›fl›m fliirinin peki.
Okur, hele fliirsever okur, aray›c›, bulucu olmal›. ‹yi fliiri,
iyi flairi aray›p bulmak zordur ülkemizde, herkes fliir yaz›yor, herkes fliir söylüyor. Hamurumuzda, gelene¤imizde var bu. (…) Ölçülü biçili, tart›l› fliir diye bir fley varsa
e¤er, iflte o ölçülü biçili tart›l› fliire örnek. Duyarl›l›¤›, içe-
konuflurduk. O y›llarda Adana Vali Yard›mc›s› da olan Da¤›stan K›l›çaslan, konumunun deste¤iyle sanatsal yönden daha çok tan›nm›fl olsa da, fliirleri bofl de¤ildi. Bu
yönüyle de, Yeni Adana Gazetesi'ndeki sanat yaz›lar›m›z› okuyup, be¤enen güzel dost K›l›çaslan'›n gazete yoluyla bizle tan›flmak istemesi de ayr›ca onur vericiydi. K›l›çaslan'›n fliir kitaplar› hakk›nda da dergilere yazm›flt›m.
kun Karabulut ile
Coflflk
¤›yla hayat›n gerçe¤ini, kendine özgü ça¤r›fl›ml› ve irinoli bir bir fliir dilinde buluflturuyor Coflkun Karabulut…
Her flairin fliir yolundaki kulvarlar› do¤ald›r ki farkl› farkl›d›r. Ak›lc›, ussal, aç›k, kapal›, dahas›; halk fliiri, hece,
dörtlük, aruz vb. Önemli olan 'özgün fliirde' buluflulmas›d›r. Yani sonuçta, geçmiflteki gibi, “fliirse ben de yazd›m”
cehaletinin aptal cesaretiyle, ömür boyu alt›nda kalaca¤›n›z, iki çift laf etmek de¤ildir mesele… ‹flte bunu Coflkun da yaflam, do¤a çizgisindeki sosyolojik gözlemleriyle özgünce baflar›yor. Emperyalizme gönderdi¤i ironik
selam›, ça¤r›fl›m ve göndermeleriyle yerini bulan Karabulut, Özdamir Asaf'tn Can Yücel'e, Sunay Ak›n'dan ‹brahim Y›ld›z'a uzanan o poertik çizginin bir yerlerinde var.
‹yi ki de var…
Coflkun Karabulut ço¤altm›fl kitaplar›… “P›l› P›rt› fiiirler” ve “Kolay Görünen Zor” adl› bir deneme, anlat› kitab›n› ad›ma imzal›yor. Tabii anlatt›¤›m›z o y›llardan bu yana çok zaman geçmifl. Emekli olup Ölüdeniz'e yerleflmifl. Ölüdeniz Belediyesi Kültür Müdürü olarak her y›l etkinlikler yap›yormufl ça¤r›l› ozanlarla. Bizi henüz ça¤›ramad›¤›n› ekleyip, özür dilerken, önemli de¤il diyoruz,
önemli olan düzeyli bir fleyler ortaya koymak. fiiir müsamerelerinde buluflmak de¤il. Telefonlar al›n›p veriliyor,
kitaplar imzalan›yor…
Ve iflte Coflkun'dan son bir fliir daha… Nas›l okursan
oku… Hatta, fliirin ilk dizesinin ilk sözcü¤ündeki son üç
harfini tersine çevirdi¤imizde, ilk üç sözcü¤ün virgülle
ça¤r›flt›rd›¤› ideolojiyi, kinaye yoluyla daha da güçlendi-
K A P U T B E Z‹
eskiden beri
ölülere kefen için kullan›lan kaput bezine
“amerikan bezi” denir
benim ülkemde
***
halk›m›n öngörüsüne
flfla
a p ka ç ›ka r ›y o r u m
Coflflk
kun Karabulut
fiimdi, Coflkun Karabulut eski bir arkadafl›m. S›k›
dostlu¤umuz vard› buralardayken. Çok cimrice kulland›¤›m bir tan›mla da 'flair arkadafl›m'… Sosyolojik felsefenin baflatl›¤›nda sorgulanan “Taramak Gökyüzünü” ile
“mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi” gibi mistik ça¤r›fl›ma özgü “Bizim Olan Ne Var ki” adl›, sözcük
ekonomisti, kinayeli, ironili, gülmece yan› a¤›rl›kl› fliirleri. Severim Coflkun'un dizelerini. Yaflam›n do¤all›¤›n›
ri¤i, kelimekleri seçifliyle onlar› bir bir yerlerine oturtuflu,
yükledi¤i anlam zenginli¤i (hamall›¤› de¤il), bir geçmifl
zaman deyifl ustal›¤›na uzn›fl›, yan› s›ra, bunu fliirine
Evet, fuarday›z…
özümsetme çabas› ilginç.
Ki5tap fuar› da oldukça kalabal›k. Hani, i¤ne atsan
yere düflmez denilen türden…
Hafta sonu tahmin
edilen gibi oluyor yani… Fuar›n ilk günlerdeki tenhal›¤›
yerini memnuniyet verici bir kalabal›¤a b›rak›yor. T›kl›m
t›kl›m bir kalabal›k… Adeta ilerlemekte zorlan›yorsunuz.
Kitap yay›n, da¤›t›m ve sat›fl konular›nda birz deneyimimiz oldu¤undan, bu dolulu¤un sat›fl rakamlar›na yans›yaca¤›n› da düflünüyoruz.
Ve bir yazar›n okur, kültür ve sanat ad›na olumlad›¤›
kadar, kendi ad›na besledi¤i umudunun eyvah›yla, garip
bu paradokstan eli bofl dönmesinin hayal k›r›kl›¤›n› gönül istiyor ki, gerçek anlamda hak eden hiçbir yazar yaflamas›n böyle U¤ur Dündar, Canan Tan, Can Dündar,
Ayfle Kulin, Ahmet Ümit ve Penguen Grubu yazarlar›n›n
önündeki k›skan›lacak okur kuyru¤unu görükçe.
Dönüp, dolafl›p Cemal Süreyya Kültür Derne¤i'ne geliyorum. Orda bir konuk arkadafl›m›z var… Aydan Ay, öykücü; Cemal Süreya Derne¤i yönetiminde. Mersinli yazar
Behzat Ay'›n k›z›. Paris’te bulundu¤u y›llarda Ahmet Kaya ile görüflmeleri olmufl. Söylem dergisinin geçenlerdeki Cezmi Ersöz etkinli¤inde o da gelmiflti. Daha sonra biriki fliir ile birlikte Cemal Süreyya Derne¤i'nin etkinlik ha-
ren bir sonuç elde etmifl oluruz.
fiH‹S
TEfiH
sol'unum yollar› t›kanm›fl
can çekiflfliiyor
meml eket
Coflkun'la konuflurken, Adana Baro Baflkan› Gazi
Mengüç Ç›t›tr›k ile birlikte yan›m›zdan geçen Haluk Çetin
sesleniyor:
-Cumali Hocam akflama geliyorsun ha!..
-Tamam tamam gelece¤iz tabii…
Daha sonra, sevgili flair, yay›nc› sevgili Seyyit Nezir ile
bir süre görüflüyoruz. Daha önce de, Cezmi Ersöz'ün de
oldu¤u bir akflam görüflmüfltük Seyyit Nezir'le. Ça¤dafl,
yenilikçi, izi b›rakan bir sanatç›, yay›nc› Nezir…“YAZKO”nun yönetim kurulunda olan Seyyit Nezir; “Yazko
Edebiyat”›n da yay›n kurulunda görev alan çal›flkan bir
yaz›n ustas› Seyyit Nezir.. YAZKO deyince de; seksenli y›llar›n hemen bafl›nda “Yazko Edebiyat”› ve “Yenibütün”
silkiniflini Zile'den izliyordum… Can Yücel'in, “Ranegâhenk”i, Ali Yüce'nin “Halk Ça¤›”, “”Abdülkadir Bulut'un
“Sen Tek Bafl›na De¤ilsin”i, Yüksel Pazarkaya'n›n “Sen
Dolaylar›”, ‹smail Uyaro¤lu'nun “Hayat› Karfl›layan fiiirleri” ve Ayhan Hünalp'›n “Uzak Mavileri”, k›rm›z›-beyaz nicellikleriyle YAZKO'dan kalan güzel yap›t isimleri. Tabii
buu ara.. YAZKO'dan sonra yay›n yolculu¤unu sürdürü-
‹lhan Alper
K›fll›k sinemalar›m›z› anlatmal›y›m flimdi size…
Bizim avlunun hemen yan› bafl›nda say›lacak, topu
topu 200 metre mesafede, Kanl› Fabrika'n›n çapraz›nda Çelik ve Lüks sinemalar› vard›. Gündüz ve akflam dolup dolup boflal›rd› ki, Saydam caddesine 50
metre mesafede olan o sokak çok hareketli say›l›rd›.
Sinemalar soka¤›n›n içinde ve hemen Saydam'a ba¤lanan sa¤ yan›nda Teksas, Tommiks okutturanlar
vard›. Kald›r›m kenar›nda bu ifli yap›yorlard›. Daha
sonra sokakta bir iflyerinde de bu ifl yap›lmaya bafllanm›flt›. Oturup veya çömelerek, gelip s›ra s›ra kald›r›m üzerindeki duvar diplerine dizilen çocuklar, ellerindeki resimli kitaplara bafl›n› gömüp kal›rlard› öyle. Tabii bu ara ilginç fleyler de yaflanmaz de¤ildi.
Okumas› on kurufl, resmine bakmas› befl kurufl olan
kitaplar› kimin okuyup, kimin resmine bakt›¤›n› ay›rt
etmek, inkâr ve dayatmalarla sonuçlanan c›ngar ç›kartan bir konuydu. Bizim eve simetrik ve güneyince
yer alan Saydam caddesi üzerinde say›lan k›fll›k Çelik ve Lüks sinemalar›n›n 500 metre kadar kuzeyinde
ise, Küçüksaat'e yak›n noktada olan k›fll›k Ünal sinemas› vard›. Ünal'›n 200 metre sa¤›nda, postane binas›yla komflu denebilecek, kravats›z girilmeyen meflhur k›fll›k Alsaray sinemas› vard› ki babam›n teyzeo¤lu olan kabaday› Efe Salih bir zamanlar flalvar›n
üzerine takt›¤› kravatla Alsaray'a sinemas›na girip h›r
ç›karma olay› da vard›.
Bir de, Obalar caddesi üzerinde, yazl›k Halk sinemas›n›n hemen çapraz›nda bulunan k›fll›k Nur Sinemas› vard›. Bitpazar›'ndan Mirzaçelebi mahallesine girilen cadde üzerinde, Girne hamam› yan›nda galiba, Girne sinemas› da vard›. Küçüksaat'in hemen
150 metre kadar kuzeydo¤usunda bulunan k›fll›k Erciyes sinemas› zaten kapanal› çok olmad›. Kapand›ktan sonra da bir süre Seyhan Belediyesi hizmet binas› olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›. K›fll›k Asri Sinemas› ise, ‹nönü caddesi üzerinde, Dörtyol'un ters cephesindeki ›fl›klar›n yan›ndaki sokaktayd›. Sonradan
aç›lan k›fll›k Set sinemas› Kuruköprü'de, ‹nönü caddesi üzerinde hizmete girmiflti. Daha yukarda, Atatürk Park›'n›n hemen alt›nda, Ziyapafla caddesi üzerindeki Sun sinemas› vard›.
Büyükflehir Belediyesi'nin hemen 200 metre kadar kuzeyinde, Atatürk Bulvar› üzerindeki Ar› sinemas›n›n faaliyete geçmesi ise flunun fluras›nda pek bir
fley olmad›. Nedense de o güzelim Ar› ismini Ar›pleks olarak de¤ifltirdiler. Atlad›¤›m var m› bilmiyorum ama k›fll›k sinemalar›m›z bu kadard›. Bunlar›n
içerisinde bir tek k›fll›k Girne sinemas›na gitmemifltik
galiba. Sinema deyince bir de Almanya-Reutlingen'deki Alman sinemas› ile Almanya'ya giderken
Marlon Brando'nun “Baba” filmini izledi¤im Beyo¤lu'o sinema akl›ma gelir. O sinemadan da ç›kan bir
bayan bir zamanlar›n kötü adam› olan Hüseyin Baradan'a pabucu çekip yanaflm›fl hemen:”Sen içerde ne
yap›yordun bakim” diye.
posta kutusu
ANONS
‹kindiyle akflfla
am› ay›ran
Son günefl Japon güllerine
düflfle
erken:
“Kayseri'ye gidecek olan
Erciyes Ekspresi'nin say›n yolcular›…”
D a ¤ ›s ta n K ›l › ç a s l a n
( A k a s ya Z a m an › )
(Sayfa Plan›-Düzeltmen)
Cemal Süreyya Der n e ¤ i
berlerini göndermifllerdi. Yanlar›nda bir süre oturduktan
sonra Mehmet Çetinkaya gelince, Söylem'in stand›na geçiyoruz. O köflede de bir süre kald›ktan sonra Mehmet
ile ayr›l›yoruz fuardan. Süleyman Demirel Bulvar› üzerinden Adana Barosu Sosyal Tesisleri'ne ulafl›yoruz.
KOLAY GÖRÜNEN ZOR/Anlat›//
Coflkun Karabulut/Bence Kitap/Mart 2012/106 sayfa
“Taramak Gökyüzünü”, “Bizim Olan Ne Var ki”, “Akl›mda Sen”, “Çizgi” (Seçki), “Beni
Zamans›z B›rak” ve “Beni Zamans›z B›rak”(Toplu fliir) adl› fliir
kitaplar› ile “Sözcüklerde Ölür” adl› fliir kitaplar›ndan sonra yay›nlanan Coflkun Karabulut; “Kolay
Görünen Zor” adl› anlat›/deneme
kitab›nda fliir dili, üst dil, öz-biçim,
gelenek, imge, anlam, anlafl›lmak,
alg›lamak, sanat, sanatç›, sanatç›n›n görevleri, ayd›n olmak gibi yarat›m süreci ile temel fliirsel olgularda sanat, yaflam gerçe¤ine dikkat
çekmektedir. fiiir yazman›n, flair olman›n ne olup olmad›¤›na da de¤inen Coflkun Karabulut; do¤ald›r ki,
yetenek vurgusunu da yapmaktad›r. fiiir nedir, ne de¤ildir sorular›na yan›t aray›p, fliir ve flair konusunda temel bilgilenmeler yer alan “Kolay Görünen Zor” özellikle genç flair adaylar› ile fliir konusunda bilinçlenme
çabas›nda olanlar için yararl› bilgiler tafl›maktad›r. .
fi‹‹RLER/fii
fiiir/ Coflk
flkun Karabulut/
PILI PIRTI fi‹
Bence Kitap/ Eylül 2012/90 sayfa/9.-TL
“Taramak Gökyüzünü”**fi
fiiiir******1993
“Bizim Olan Ne Var ki”*fi
fiiiir*******1996
“Akl›mda Sen”********fi
fiiiir*******1996
“Çizgi” (Seçki)********fi
fiiiir********2007
“Beni Zamans›z B›rak”*fi
fiiiir*******2007
“Beni Zamans›z B›rak**fi
fiiiir(Toplu)*2009
“Sözcükler de Ölür”****Deneme***2009
“Kolay Görünen Zor”***Deneme***2012
Uzun y›llard›r süregelen fliir koflusunu 1993-2014 y›llar› aras›ndaki 20 y›ll›k kitaplaflma sürecinde 9 kitab›
yay›nlanan Coflkun Karabulut; yaflam›n içinden yap›lan gözlemlerle fliirini bulan yal›n fliirsel söylemlerle
kuruyor fliirinin çat›s›n›. Önceki fliir kitaplar›nda bulunan baz› fliirlerinin de bulundu¤u “P›l› P›rt› fiiirler”de
Karabulut; sosyolojik gündeminde yaflam ve do¤adaki
olgu ile olaylar› kendine özgü bulufllarla fliirce tan›mlarken ironiye göz k›rpan bir fliir neflesi de elde ediyor.
Coflkun Karabulut, harf ve sözcüklerle oynayarak çok
rahat yazd›¤› kendine özgü ça¤r›fl›ml› bu tarzdaki fliir
yolunda Özdamir Asaf'lar›n, Can Yücel'lerin, Sunay
Ak›n'lar›n uzant›s› olan fliir duraklar›nda gözükmektedir.
VAS‹YET
vasiyetimdir…
***
her flfleeyi
zamana b›rak›yorum
ÖLÜM
bizler
do¤an›n bir anlat›m› de¤il miyiz
kendince
***
ne de güzel anlat›rken tam
flfluu sözünü geri almas› yok mu
***
öldürüyor insan›
flkun Karabulut
Coflk
Mehmet Çetinkaya, Ay d an Ay ve Cumali Karatafl
Download

29 aralik sanat - Yeni Adana Gazetesi