03Kasım07Kasım2014
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
GlobalbazdageçtiğimizhaftakiveritrafiğiarasındayönbelirleyicietkisiyüksekolanekonomikolaylarabaktığımızdaMerkez
Bankalarının haftaya damga vurduğunu söyleyebiliriz. ABD Merkez Bankası FED varlık alım programı QE3’e son vererek
parasal genişlemeyi durdururken, Japonya Merkez Bankası BOJ yıllık 60-70 Trilyon Yen aralığında bulunan varlık alım
programınıarttırarak80TrilyonYen’eçıkardı.DünyanınenbüyüküçMerkezBankasındanikisininaldığıbuönemlikararlar
ABDDolarınındiğerparabiimleriveemtialarkarşısındadeğerkazancınıarttırmasınanedenoldu.
ABD tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verisi beklentilerin altında kalan Eylül
ayınaaitBekleyenKonutSatışlarıoldu.ÇekirdekDayanıklıMalSiparişleridebeklentilerinaltındakaldı.Birdiğerönemliveri
olan Tüketici Güven Endeksi ise beklentilerin üzerinde geldi. ABD tarafından haftanın en önemli ekonomik olayı ise hiç
kuşkusuzFED’inFOMCtoplantısıoldu.FEDbuayQEolarakadlandırılanvarlıkalımprogramında15milyarDolarlıkdaha
kesintiyaparakQE3’esonvermişoldu.AçıklananabirdiğerönemliveriABDçeyreklikGayriSafiYurtiçiHasılaoranıydı.ABD
ekonomisi2014üçüncüçeyrektebekleninüzerindebüyümegerçekleştirdi.ÇekirdekTÜFEbeklentikarşılarken,KişiselGelir
veHarcamalarisebeklentialtındakaldı.
AvrupatarafındangeçtiğimizhaftayaAvrupaBankacılıkOtoritesi’nin(EBA)bankalarayaptığıstrestestisonuçlarıilebaşladık.
EBA’danyapılanaçıklamayagöre25bankatestigeçememiş,finansalsistemdetoplam25MilyarEurolukbirsermayeaçığı
oluşmuştu.SermayeihtiyacıenyüksekolanlarıniseİtalyanBankalarıolmasıdikkatçekiciydi.
Avrupatarafındangeçtiğimizhaftaaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkönemliverisiyinebeklentialtındakalarakson6
ayınendüşükdüzeyineinenAlmanyaIFOİşOrtamıEndeksioldu.Almanya’danaçıklananİşsizlikDeğişimiisebeklentilerden
oldukçaiyigelerekyatırımcılarışaşırttı.Almanya’danaçıklananTÜFEverisiiseyinebeklentiüzerindedaraldı.Haftanınson
günü açıklanan Almanya Perakende Satışlar verisi ise Avrupa’nın lokomotif ekonomisinde işlerin hiç iyi gitmediğinin kanıtı
oldu. Ayrıca yine haftanın son günü açıklanan Euro Bölgesi TÜFE’si beklentilere paralel geldi. Avrupa'nın bir diğer önemli
ekonomisiolanİngiltere'dengelenverilerebaktığımızdabeklentilerinüzerindeaçıklananGayrimenkulFiyatEndeksiveUlusal
KonutFiyatEndeksihaftanınenönemliekonomikverileriydi.
AsyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdakarşımızaçıkanilkveriJaponya'danbeklentiüzerindegelenEylülayınaait
Parekende Satış verisi oldu. Japonya’dan gelen diğer bir veri ise beklenti üzerinde gelen Sanayi Üretim verisi oldu. Bu iki
verinin ardından olumsuz gelen Ev satışları verileri takip edildi. Bir diğer veri ise beklentiler doğrultusunda gelen çekirdek
enflasyon oranı oldu. Yeni Zelanda tarafından açıklanan en önemli ekonomik veri beklenildiği gibi değişiklik olmayan Faiz
Kararıoldu.BölgeninbirdiğerönemliekonomisiAvustralya’dangelenverilerebaktığımızdaisebeklentialtındakalanÜretici
FiyatEndeksinigörmekteyiz.DiğerbirveriisebeklentiyeparalelgelenÖzelSektörKredileriverisioldu.Asyatarafındangelen
sonveriiseÇin’dengelenbeklentialtıÇinİmalatSatınAlmaYöneticileriEndeksioldu.
Türkiye’de açıklanan verilere baktığımızda Kapasite Kullanım Oranı ve Ticaret Dengesi verilerinin beklenilenden iyi geldiği;
bunun yanında İmalat Güveni ve Tüketici Güven Endeksi rakamlarının ise beklenilenin aksine kötü geldiği görüldü. Hafta
içerisinde Salı ve Çarşamba günleri Cumhuriyet Bayramı olması sebebiyle Borsa İstanbul, Salı günü öğlene kadar faaliyet
gösterdi.USDTRYdalgalıseyrederekhaftaiçinde2.1899seviyesinekadargerilesedehaftanınsonişlemgününde2.2223
seviyesinden kapandı. EURTRY’de haftayı değer kaybıyla 2.7822 seviyesininden kapattı. BIST100 ise %1.4lük prim ile
haftayı80.578seviyesindentamamladı.
03Kasım07Kasım2014
ABD
ABDtarafındanaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkönemliverisibeklentilerinaltında
kalan Eylül ayına ait Bekleyen Konut Satışları oldu. Mevcut müstakil evler, katlar ve birlikte
yaşam alanları için imzalanan gayrimenkul sözleşmelerinin miktarını gösteren oran %0.3
düzeyindegerçekleşti.Ağustosayıverisibde%1düzeyindedaralmayaşanmış,Eylülayında
ise%1.1artışolduğutahminediliyordu.
S&P
DOW
%2,72
2018,05
%3,48
17390,52
ÇekirdekDayanıklıMalSiparişleridebeklentilerinaltındakaldı.Sonayiçerisindesatılanyerel
olarak üretilmiş araçlardan taşımacılık bileşenlerinin hariç tutulduğu veride %0.2 daralma
NASDAQ %3,28
gerçekleşti. Geçtiğimiz ay %0.7’lik artış olduğu açıklanan Ağustos ayına ait veri ise %0.4
düzeyinerevizeedildi.BirdiğerönemliveriTüketiciGüvenEndeksiisebeklentilerinüzerinde
gerçekleşti. Ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin iyimserliğini gösteren veri, Şubat
2008’den bu yana en yüksek seviye olan 94.5 düzeyinde geldi. Beklentiler rakamın 87.0 seviyesinde açıklanması
yönündeydi.Geçtiğimizayiserakam89.0düzeyindegerçekleşmişti.
ABD tarafından haftanın en önemli ekonomik olayı ise hiç kuşkusuz FED’in FOMC toplantısı oldu. FED bu ay QE olarak
adlandırılan varlık alım programında 15 milyar Dolarlık daha kesinti yaparak QE3’e son vermiş oldu. Böylelikle FED 1.66
trilyonDolarlıkvarlıkalımprogramınısonlandırmışoldu.FaizOranıisedeğiştirilmeyerek%0.25düzeyindebırakıldı.
AçıklananabirdiğerönemliveriABDçeyreklikGayriSafiYurtiçiHasılaoranıydı.ABDekonomisi3.çeyrektebekleninüzerinde
büyümegerçekleştirdi.Ekonomitarafındanüretilentümmallarınvehizmetlerintoplamdeğerinibelirleyenveri%3.5düzeyinde
geldi. Büyümenin %3.0 seviyesinde olması bekleniyordu. Geçtiğimiz ay ise oran %4.6 düzeyinde gerçekleşerek Mart
2010’danbuyanaaçıklananenyüksekçeyreklikbüyümeverisiolmuştu.
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksinde beklenti karşılanırken, Kişisel Gelir ve Harcamalar ise beklenti altında kaldı. Çekirdek
TÜFEbeklendiğigibiaylıkbazda%0.1artışgösterirken,KişiselHarcamalar%0.2’likartışbeklentisininaksine%0.2daralma,
KişiselGelirlerise%0.3’lükartışbeklentisininaltında%0.2düzeyindeartışgösterdi.
03Kasım07Kasım2014
ABD
HaftaboyuncaFEDyetkililerininaçıklamalarınabaktığımızda,FEDBaşkanıYellen1.66trilyondolarlıkvarlıkalımprogramını
bitirdiklerini ve faiz oranlarının kaydadeğer bir süre daha düşük tutulacağını yineledi. FED üyesi Kocherlakota ise merkez
bankasının enflasyon hedefini tutturamamasının güvenilirliği zedeleyeceğini söyledi. Konuşmalarını takip ettiğimiz diğer bir
FEDüyesiLackerda,faizartışınınenflasyondahedeftutturulmadangelebileceğinisöyledi.
Amerika kıtasının önemli bir diğer ekonomisi olan Kanada’dan açıklanan verilere baktığımızda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
beklentilerin altında kaldı. Ekonomi tarafından üretilen tüm malların ve hizmetlerin toplam değerini gösteren Ağustos ayı
verisinde%0.1daralmagerçekleşti.Beklentilerekonominin,birTemmuzayındaolduğugibibüyümediğiyönündeydi.
03Kasım07Kasım2014
AVRUPA
AvrupatarafındangeçtiğimizhaftayaAvrupaBankacılıkOtoritesi’nin(EBA)bankalarayaptığı
stres testi sonuçları ile başladık. EBA’dan yapılan açıklamaya göre 25 banka testi
geçememiş, finansal sistemde toplam 25 Milyar Euroluk bir sermaye açığı oluşmuştu.
SermayeihtiyacıenyüksekolanlarıniseİtalyanBankalarıolmasıdikkatçekiciydi.
DAX
FTSE
%3,77
9326,87
%2,47
Avrupa tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verisi
6546,47
yine beklenti altında kalarak son 6 ayın en düşük düzeyine inen Almanya IFO İş Ortamı
Endeksioldu.Beklenti104,3düzeyindeykenaçıklanan103,2seviyesindeoldu.Almanya’dan
açıklanan İşsizlik Değişimi ise beklentilerden oldukça iyi gelerek yatırımcıları şaşırttı.
%2,52
Beklentinin5.000kişilikartışolduğuveridegerçekleşme22.000kişiazalışolarakaçıklandı.
4233,09
Almanya İşsizlik Oranı ise son beklentilere paralel %6,7 düzeyinde açıklandı. Almanya’dan
açıklanan TÜFE verisi ise yine beklenti üzerinde daraldı. Beklentinin %0,1 azalış olacağı yönünde olan veride
gerçekleşmeninbeklentialtında%0,3azalışolduğugörüldü.HaftanınsongünüaçıklananAlmanyaPerakendeSatışlarverisi
ise Avrupa’nın lokomotif ekonomisinde işlerin hiç iyi gitmediğinin kanıtı oldu. Perakende Satışlar’da beklenti %1,0 daralma
olduğuyönündeyken,gerçekleşmeninbeklentininoldukçaaltında%3,2düzeyindeolduğuaçıklandı.Ayrıcayinehaftanınson
günü açıklanan Euro Bölgesi TÜFE’si beklentilere paralel geldi. Yıllık Çekirdek TÜFE beklentiye paralel %0,8 düzeyinde
açıklanırken,yıllıkTÜFEdeyinebeklentilereparalel%0,4seviyesindegeldi.
CAC40
Avrupa'nın bir diğer önemli ekonomisi olan İngiltere'den gelen verilere baktığımızda beklentilerin üzerinde açıklanan
Gayrimenkul Fiyat Endeksi ve Ulusal Konut Fiyat Endeksi haftanın en önemli ekonomik verileriydi. Gayrimenkul Fiyat
Endeksindebeklenti%0,3artışolmasıyönündeyken%0,5artış,UlusalKonutFiyatEndeksindeisebeklenti%8,5artışolduğu
yönündeyken%9,0düzeyindeartışolduğuaçıklandı.
03Kasım07Kasım2014
ASYA
Asya tarafından açıklanan verilere geçmeden önce haftanın son günü Japonya Merkez
Bankası BOJ’dan gelen varlık alımlarının arttırılacağı haberine bakarsak, BOJ parasal
tabanda 60-70 Trilyon Yenlik arttırım hedefini revize ederek 80 Trilyon Yen’e(~726 milyar
Dolar)çıkardı.Bankanınyönetimkurulusözkonusukararı4’ekarşı5üyeninoyuilealındığını
duyurdu.KararınaçıklanmasınınardındanJaponYeniABDDolarıkarşısındason6yılınen
düşükdeğerineinerken,JaponyaBorsaEndeksiNikkei%5’eyakınprimlendi.
Nikkei
%7,34
16414
HangSeng %2,99
23998
AsyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdakarşımızaçıkanilkveriJaponya'danbeklenti
Shangai %5,12
üzerindegelenEylülayınaaitParekendeSatışverisioldu.Veribeklentiolan%0.6'yakarşın
%2.3 gelerek son dönemlerin en büyük artışını gösterdi. Ayrıca bu sonuç Nisan ayında
2420,18
uygulanansatışvergisiartışınınolumsuzetkilerindenuzaklaşıldığınaişaretetti.Japonya’dan
gelendiğerbirveriisebeklentiüzerindegelenSanayiÜretimverisioldu.Biröncekiaçıklanmada%1.9‘lukdaralmaolduğunu
gördüğümüz veride beklentiler %2.2 artış olması yönündeydi. Veri beklenti üzerinde %2.7 düzeyinde gelerek ekonomide
canlanma ve büyüme eğilimi olduğuna işaret etti. Bu iki verinin ardından olumsuz gelen Ev satışları verilerini görmekteyiz.
Hemaylıkhemdeyıllıkbazdabeklentilerikarşılayamayarakekonomidekigörünümhakkındakarışıkbirseyirolduğunaişaret
etti.Birdiğerveriisebeklentilerdoğrultusundagelençekirdekenflasyonoranıoldu.Ağustosayında%3.1olarakaçıklanan
ÇekirdekTÜFE’ninEylül’de%3.0’egerilemesibeklentisivardıveveribeklentiyikarşıladı.
YeniZelandatarafındanaçıklananenönemliekonomikveriFaizKararıoldu.Faizoranıbiröncekitoplantıdadabelirtildiğigibi
mevcut seviyede tutulmaya devam edildi. Yeni Zelanda faiz oranı %3.5 düzeyinde bulunuyor. Bölgenin bir diğer önemli
ekonomisi Avustralya’dan gelen verilere baktığımızda ise beklenti altında kalan Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verisini
görmekteyiz.İmalatsektöründekifiyatdeğişimininbirölçüsüolanbuveriekonomidekigörünümhakkındabizebilgiveriyor.
Yıllık bazda üçüncü çeyrek beklentisinin %2.6 düzeyinde olduğu veride gerçekleşmenin beklentinin oldukça altında %1.2
düzeyinde olduğunu gördük. Diğer bir veri ise beklentiye paralel gelen Özel Sektör Kredileri verisi oldu. Beklentinin %0.4
düzeyindeolduğuveridegerçekleşmnin%0.5düzeyindeolduğugörüldü.Çin'dengelenİmalatPMIverisiise51.2düzeyinde
olanbeklentiyikarşılayamayarak50.8düzeyindeaçıklandı.
03Kasım07Kasım2014
TÜRKİYE
Türkiye’deaçıklananverilerebaktığımızda“KapasiteKullanımOranı”ve“TicaretDengesi”verilerininbeklenilendeniyigeldiği;
bununyanında“İmalatGüveni”ve“TüketiciGüvenEndeksi”rakamlarınınisebeklenileninaksinekötügeldiğigörüldü.Hafta
içerisinde Salı ve Çarşamba günleri “Cumhuriyet Bayramı” olması sebebiyle Borsa İstanbul, öğlene kadar faaliyet gösterdi.
USDTRY dalgalı seyrederek hafta içinde 2.1899 seviyesine kadar gerilesede haftanın son işlem gününde 2.2223
seviyesinden kapandı. EURTRY’de haftalık değer kaybıyla 2.7822 seviyesininden kapandı. BIST100 ise %1.4lük prim ile
haftayı80.578seviyesindentamamladı.
Pazartesi açıklanan ve beklenilenden iyi gelen Ekim ayına ait Kapasite Kullanım Oranı %74.9 seviyesinde açıklandı.
Beklentiler %74.6 oranındaydı. 2014 Haziran ayından bu yana düşüş gösteren kapasite kullanım oranı, geçtiğimiz ay ise
%74.4 olarak açıklanmıştı. Aynı gün açıklanan İmalat Güven Endeksi ise beklentilerin altında kalarak 106.9 seviyesinde
açıklandı.Ekimayınaaitbeklentiler107.2düzeyindeikengeçenay107.6olarakaçıklanmıştı.Böylelikle“İmalatGüveni”2014
Mayısayındanbuyanadüşüşünüsürdürmüşoldu.
PerşembegünüTüketiciGüvenEndeksiaçıklandı.Ekimayınaaitveri,beklentilerinaltında,%4.9oranındagerileyerek70.3
oldu.Beklentinin72.3seviyesindeolduğuverigeçtiğimizay74.0düzeyindeaçıklanmıştı.Böylelikle7aylıkazalışgrafiğinin
ardından 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine ulaşılmış oldu. Aynı anda açıklanan diğer verilerde “Genel
EkonomiDurumBeklentisi”geçenayagöre%10.5,“İşsizlikSayısıBeklentisi”deyineEylülayınagöre%6.3oranındaazalma
gösterdi.
HaftanınsongünündebirdiğerönemliveriisebeklentilerdeniyigelenTicaretDengesioldu.EylülayınaaitTicaretAçığı6
milyar930milyonDolarolarakaçıklandı.Beklenti7milyarDolargelmesiyönündeolup,Ağustosayında8milyar40milyon
Dolar açık verilmişti. Eylül ayında ihracatın %4.6 arttığı, ithalatın ise %0.2 oranında azaldığı görüldü. İhracatın, ithalatı
karşılama oranı geçen yılın Eylül ayında %63,3 olarak gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde %66,4 oldu. Ekonomik
durgunlukiçerisindeolanAvrupaBirliğiülkeleriyleyapılanihracatınpayıyıllıkbazda%7.1oranındaarttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ise Cuma günü yaptığı 2014 Ekim ayı Enflasyon Raporu
BilgilendirmeToplantısı’ndaoldukçaönemliaçıklamalardabulundu.Öncelikleglobalpiyasalardakidalgalanmanınyurtiçinde
etkisinianlatanBaşçı;yakındönemdegözlenilenküreselfinansaloynaklığınetkilerininTürkiye’dedediğergelişmekteolan
ülkelerleoldukçabenzerşekildegerçekleştiğini,üçüncüçeyrekteriskprimigöstergelerininTürkiyeiçinde diğer gelişmekte
olan ülkelere benzer seyirde olduğunu söyledi. Zayıflayan dış talebe rağmen, ihracatın ülke ekonomisini desteklemeye
devam ettiğini belirtti. Alınan makro önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun özellikle çekirdek enflasyon üzerinde
olumlu yönde olduğunu belirten Başçı, ancak döviz kuru ve yüksek gıda fiyatlarının pozitif seyri yavaşlattığını kaydetti.
Enflasyon adına beklentilerinin 2014 yılı sonunda orta noktada %8.9, 2015 yılı sonunda %6.1, orta vadede ise %5
seviyelerinde olduğunu söyledi. Para politikası uygulamalarına da değinen Merkez Bankası Başkanı, getiri eğrisini yataya
yakın seviyede tutmakta olduklarını, para politikasında sıkı duruşun sürdüğünü, önümüzdeki dönemde enflasyon
görünümündebelirginbiriyileşmesağlananakadargetirieğrisininyatayayakınseviyededuracağınıveparapolitikasındaki
sıkıduruşundadevamedeceğinisöyledi.
03Kasım07Kasım2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesi gününe 00:30’da Avustralya’dan açıklanacak İmalat PMI ve 02:30’da açıklanacak Yapı İzinleri verileriyle
başlayacağız. 03:00’de açıklanacak Çin İmalat Dışı PMI verisini takiben 03:45’te yine Çin’den gelecek HSBC İmalat PMI
verisiizlenecek.10:00’daiseTürkiye’denüreticivetüketicienflasyonverileritakipedilecek.Avrupa’danaçıklanacakolanPMI
verileri arasında 10:55’te Almanya’dan gelecek İmalat PMI, 11:00’de Euro Bölgesinden gelecek İmalat PMI ve 11:30’da
İngiltere’denaçıklanacakİmalatPMIverileriizlenecek.ABD’dedengelecekISMİmalatPMIverisiise17:00’deaçıklanacak.
Salıgünü02:30’daAvustralya’dangelecekPerakendeSatışlarveTicaretDengesiverilerininardından05:30’daAvustralya
MerkezBankasıRBA’nınFaizKararıizlenecek.11:30’daiseİngiltereYapıPMIverisi,12:00’deEuroBölgesiÜFEverisitakip
edilecek.15:30’dakiABDTicaretDengesiveKanadaTicaretDengesiverilerininardından17:00’dekiABDFabrikaSiparişleri
verisiizlenebilir.23:45’teiseYeniZelandaİşsizlikOranıtakipedilebilir.
Çarşamba günü 03:45’teki Çin HSBC Hizmet PMI verisi ile başlayacak. 04:30’da ise parasal genişlemeyi arttıran Japonya
MerkezBankasıBOJ’unBaşkanıKuroda’nınaçıklamalarıtakipedilebilir.Avrupa’dangelecekHizmetPMIverileriarasından
10:55’te açıklanacak Almanya, 11:00’de açıklanacak Euro Bölgesi ve 11:30’da açıklanacak İngiltere PMI verileri izlenebilir.
12:00’deki Euro Bölgesi Perakende Satışlar verisinin ardından15:15’te ABD’den ADP Özel Sektör İsitihdam Değişikliği
verisitakipedilecek.16:15’teFOMCüyesiKocherlakota’nınkonuşmalarınıtakiben17:00’deaçıklanacakABDISMİmalatDışı
PMIverisininhaftanınsonönemliverisiolmasıbekleniyor.
Perşembe gününe 02:30’daki Avustralya İşsizlik oranı verisi ile başlayacağız. 09:00’da Almanya’dan gelecek Fabrika
Siparişleriverisininardından11:30’daİngiltere’dengelecekİmalatÜretimiveSanayiÜreitimiverileriizlenebilir.14:00’deise
İngiltereMerkezBankasıBOE’ninFaizKararı,14:45’teAvrupaMerkezBankasıECB’ninFaizKararıtakipedilebilir.Faiz
Kararının ardından15:30’da Basın Toplantısı düzenleyecek ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları ise piyasadaki
oynaklığı arttırabilir. Aynı saatte Kanada’dan açıklanacak Yapı Ruhsatları ve ABD’den açıklanacak Haftalık İşsizlik Maaşı
Başvurularıizlenebilir.
Cumagünü09:00’daAlmanyaihracatveithalatverileriarasındakifarkıgösterenTicaretDengesiveSanayiÜretimverisinin
ardından 11:30’da İngiltere’den gelecek Ticaret Dengesi verileri takip edilebilir.15:30’da ise ayın en önemli verilerinden
ABD Tarım Dışı İsitihdam ve İşsizlik Oranı verisi izlenecek. Veri açıklandığı sırada ve sonrasında piyasada yüksek
oynaklıkolabileceğinihatırlatmakisteriz.AynısaatteaçıklanacakKanadaİşsizlikOranı’datakipedilebilecekbirdiğerönemli
veriolarakkarşımızaçıkmakta.
03Kasım07Kasım2014
EURUSD
Geçen haftaki verilere bakarsak ABD'de açıklanan beklemedeki ev satışları ve dayanıklı mal siparişleri verisindeki negatif
tablodikkatçekiciydi.ABDbüyümeverisindeisegerçekleşmebeklentilerinüzerindeydi.Ancakhaftanınenönemliverisiise
FEDfaizkararıydı.FEDbeklendiğigibifaizoranındabirdeğişikliğegitmedi.Ancakson15milyardolarlıktahvilalımıilebirlikte
parasalgenişlemedefterikapandı.ToplantısonrasındaYellen'ınaçıklamalarındaistihdamdakitoparlanmayaişaretedilmesi
dolarda güçlenmeye neden oldu. Ancak Yellen faizlerin kayda değer bir süre daha düşük kalmaya devam edeceğini de
açıkladı.Avrupa'daaçıklananverilerebakarsakAlmanyaperakendesatışlarveEuroBölgesienflasyonverilerindekinegatif
tablonunparitedekidüşüşüdesteklediğisöylenebilir.
ÖnümüzdekihaftanınenönemliverisiiseCumagünüABD'deaçıklanacakolantarımdışıistihdam.Geçenayçokyaklaşılan
250binpsikolojiksınırınınüzerindebirgerçekleşmemeydanagelirsedolardakigüçlenmeninhızlanmasıbeklenebilir.Dolar
içinolumsuzsenaryolariçinse200bininaltındaolabilecekgerçekleşmeyitakipedeceğiz.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;EURUSDparitesindeönemli1.2520desteğininhemenüzerindekapanışgerçekleşti.Geri
çekilmelerin devamı ve 1.2520 altı fiyatlamalar durumunda ilk olarak 1.2480 ve 1.2420 destekleri takip edilebilir. 1.2520
desteğindemeydanagelebilecektepkialımlarındaizlenebilecekyukarıyönlühareketlerdeisetakipedeceğimizilkdirençler
1.2570ve1.2620seviyelerinde.Williams'ınfractalindikatörünegatifgörünümsergiliyor.
03Kasım07Kasım2014
GBPUSD
İngiltere'degeçenhaftaveritrafiğisakindi.HaftanıntekönemliverisiPerşembegünüaçıklananUlusalKonutFiyatEndeksi
idi.BuveridekiolumlugerçekleşmeyekarşındolarıngüçlüseyretmesiGBPUSDparitesindesatıcılıseyrenedenoldu.
Önümüzdeki açıklanacak verilerde Çarşamba günü açıklanacak olan Hizmet PMI ve Perşembe günü açıklanacak olan
sanayiüretimiverilerindeolumlugerçekleşmelerbeklenebilir.AncakasılönemliolanPerşembegünüBOE'ninaçıklayacağı
faizkararı.Faizoranındabirdeğişiklikbeklenmiyor.Faizoranıylaaynıandaaçıklanacakolanparasalgenişlememiktarında
dabirdeğişiklikbeklenmiyor.
Pariteye teknik açıdan bakarsak;1.6010 direncinin hafif altında hareketlilik görülen GBPUSD paritesinde, bu direncin
zayıflaması halinde izlenebilecek ilk dirençler 1.6060 ve 1.6110 seviyelerinde. Olası aşağı yönlü hareketlilikte 1.5965 ve
1.5910destekleritakipedilebilir.ParabollicSARindikatörününnegatifbölgeyegirdiğiizleniyor.
03Kasım07Kasım2014
USDJPY
Önceki haftayı kritik 108.30 direnci denemeleri ile geçiren paritede bu seviyenin geçilememesi sonrası haftalık kapanış bu
seviyeninhemenaltındagerçekleşmişti.Geçtiğimizhaftadadevameden108.30direncidenemelerisonrası,haftaortasında
bu direncin kırılması sonrası 109.50 direncine hızlı yukarı hareketlilik yaşandı. Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası
(BOJ) nın parasal genişlemedeki hedeflerini büyüttüklerini, yıllık hükümet tahvil alımını 80 Trilyon Yen'e çıkarıcaklarını
açıklamasıileparitedeyukarıhareketsertleştive110.10önemlidirencidehızlıgeçilerekgünsonunadoğru112.00önemli
seviyesi üzeri hareketlilikler olduğu görüldü. Paritede 112.00 üzeri kalıcılık halinde yukarı hareketliliklerde izleyeceğimiz ilk
dirençler sırası ile 112.80-113.50-114.30 seviyelerinde bulunmakta. 115.10 ise önemli direnç seviyesi konumunda. Teknik
analizdinamiklerinindışındaolanCumagünüyükselişinedeniyleteknikgöstergeleraşırıalımbölgesinde.
ÖnümüzdekihaftapariteyietkileyebilecekABDveJaponyaverilerinebakacakolursak;ABDtarafındapazartesiISMimalat
endeksi,salıticaretdengesivefabrikasiparişleri,çarşambaADPtarımdışıistihdamdeğişikliğiveISMimalolmayanendeks,
cumagünüiseTarımDışıİstihdamveİşsizlikOranıverileriizlenecek.JaponyatarafındaisesalıgünüimalatPMI,cumaise
dışyatırımlarverisiönplanaçıkmakta.
03Kasım07Kasım2014
S&P500
Biröncekihaftayıyukarıhareketliliksonrası1954seviyesiüzerindetatmlayankontrattageçtiğimizhaftadayukarıhareketlilik
devametti.1980önemliseviyesiüzerindeyukarıhareketinhızlandığıgörüldü.Haftanınsonişlemgünündeise2011seviyesi
üzeridenemeleryaşandı.Olasıgeriçekilmelerde1980önemlidesteğinitakipedeceğiz.Budestekkorunduğusürecetekrar
yukarı hareketlilik görülebileceğini, bu seviye altı kalıcılık durumunda ise geri çekilmelerin hızlanabileceğini belirtelim. Bu
durumdaizleyeceğimizdiğerdesteklerise1954-1933-1916ve1907seviyelerindebulunmakta.Ayrıca1907'nindiğerönemli
destekkonumundaolduğunuhatırlatalım.2011üzerindeise2022-2034ve2044dirençleriniizleyeceğiz.
Önümüzdeki hafta cuma günkü Tarımdışı İstihdam ve İşsizlik Oranı dışında kontratı etkileyebilecek diğer ABD verilerine
bakacakolursak;salıticaretdengesivefabrikasiparişleri,çarşambaADPtarımdışıistihdamdeğişikliğiveISMimalolmayan
endeksönplanaçıkmakta.
03Kasım07Kasım2014
ALTIN
FED'in parasal genişlemeyi resmi olarak sona erdirmesi altında özellikle Cuma günü ciddi bir zayıflamaya neden oldu.
Önümüzdeki hafta içerisinde nispeten ucuzlayan altında talep oluşabilir ancak Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı
istihdam verisinde beklentiler doğrultusunda 200 bin ve üzeri gerçekleşmenin meydana gelmesi durumunda altındaki
zayıflamadevamedebilir.
Teknikaçıdanbakacakolursak;Altında1168desteğiüzerindehaftalıkkapanışizlendi.Tepkialımlarınınmeydanagelmesi
halindeilkolarak1177ve1184dirençleritakipedilebilir.Negatifhareketlilikteve1168seviyesialtıkalıcılıklardaisekritik1155
ve 1142 ilk olarak izlenebilecek destek seviyelerimiz. Son üç günde oluşan üç uzun koyu mumun teknik açıdan ciddi bir
negatifsinyalolduğunusöylemekteyararvar.
03Kasım07Kasım2014
BRENT
Biröncekihafta86.30önemliseviyesiüzeridenemelerolsadahaftalıkkapanışınıbuseviyeninhemenaltındantamamlayan
emtiada geçen hafta da benzer durum yaşandı. 86.30 üzeri denemeler olsa da haftanın son işlem günü bu seviye altında
işlemlerin yoğunlaştığı görüldü. Önümüzdeki hafta da 86.30 önemli seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz.Bu seviye üzeri
kalıcılık durumunda 87.80 ve 88.50 ilk dirençler. Özellikle 88.50 önemli direnci üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi halinde
toparlanmaolabileceğinivebudurumdaizleyeceğimizdiğerdirençlerin89.80-90.40-91.00ve92.20seviyelerindeolduğunu
hatırlatalım.88.50altındakalıcılıkdurumundaisegeriçekilmelerindevamedebileceğinidüşünmekteyiz.86.30seviyesialtı
kalıcılıktailkdesteklersırasıyla84.60-83.80-83.00-82.00-81.70-81.00-80.50ve80.00seviyelerindebulunmakta.
03Kasım07Kasım2014
USDTRY
YurtiçipiyasalardageçenhaftaCumhuriyetBayramıtatilinindeetkisiyleişlemhacminindüştüğügörüldü.Yurtiçindekisakin
havanın aksine başta FED faiz kararları ve Yellen'ın açıklamaları olmak üzere yurt dışındaki gelişmeler kur üzerinde etkili
oldu.
Önümüzdeki hafta yurt içinde açıklanacak verilerden en önemlisi Pazartesi sabahı açıklanacak olan enflasyon verileri.
Mevsimsel olarak sonbahar ayları enflasyonun yüksek olduğu aylardır. Bu nedenle beklentilerin üzerinde bir enflasyon
rakamınakarşıhazırlıklıolmaktayararvar.Yüksekenflasyonunliradazayıflamayanedenolmasıbeklenebilir.
Teknikaçıdanbakacakolursak;USDTRYkurundakritik2.2220direnciningeçilememesisonucugeriçekilmelergörüldü.Geri
çekilmelerin devamı halinde takip edilebilecek ilk desteklerimiz 2.2165 ve 2.2090 seviyelerinde. Dolar lehine hareketlerin
devametmesidurumundakritik2.2220seviyesiüzerifiyatlamalarhalindeise2.2350/2.2330bantaralığıvebununüstünde
2.2400direncitakipedilebilir.DeMarkerindikatörününaşırısatışbölgesindeolduğuizleniyor.
03Kasım07Kasım2014
EURTRY
Önümüzdeki hafta yurt içinde açıklanacak verilerden en önemlisi Pazartesi sabahı açıklanacak olan enflasyon verileri.
Mevsimsel olarak sonbahar ayları enflasyonun yüksek olduğu aylardır. Bu nedenle beklentilerin üzerinde bir enflasyon
rakamına karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Yüksek enflasyonun lirada zayıflamaya neden olması beklenebilir. Avrupa'da
açıklanacakolanPMIverileridetakipedilebilecekönemliveriler.
Teknik açıdan bakacak olursak;2.7880 direncinin hemen altında hareketlilik görülen EURTRY kurunda, bu seviyenin
geçilmesihalindetakipedilebilecekdirençler2.8000ve2.8100seviyelerindebulunmakta.2.8100seviyesialtıkalıcılıkdevam
ettiği sürece negatif algının güçlenebileceğini belirtelim. TL lehine işlemlerin görülmesi durumunda ise izlenebilecek ilk
destekler2.7800ve2.7730seviyelerindebulunmakta.DeMarkerindikatöründeoluşançanakformasyonutepkialımlarının
devamedebileceğişeklindeyorumlanabilir.
Download

03 Kasım - 07 Kasım 2014