26Ocak30Ocak2015
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Global piyasalara baktığımızda hiç kuşkusuz haftanın en dikkat çekici gelişmesi, Avrupa Merkez Bankası Para Politikası
Kurulu’nunalmışolduğuparasalgenişleme(QE)kararlarıoldu.Politikafaizinedokunmayarak%0.05oranındasabitbırakan
AMB,varlıkalımprogramınıgenişlettiveMartayındanbaşlamaküzere,onsekizayboyuncaaylık60milyarEuroseviyesinde
tahvil alımlarının yapacağını duyurdu. Karar sonrasında Euro değer kaybetti ve EURUSD paritesi 1.1114 seviyesine geri
çekilerek2003Eylülayındanbuyanaendüşükseviyesineulaştı.
ABD tarafında ise haftanın ilk iş günü Martin Luther King günü sebebiyle borsalar tatildi. Hafta arasında açıklanan Konut
Başlangıçları verisi beklenti üzerinde gelirken Yapı Ruhsatları gerileme gösterdi. Ev Fiyatları Endeksi ise aylık bazda %0.8
oranındaarttı.AncakhaftanınsongünüaçıklananİkinciElKonutSatışlarıbiröncekiayagöredahaolumlugelsede,aylık
olarak beklenti altına kaldı. Amerika kıtasının bir başka önemli ekonomisi olan Kanada’da ise Kanada Merkez Bankası
göstergefaizlerini25bazpuanazaltarak%0.75seviyesineçekti.
Avrupa tarafına baktığımızda Almanya ve Euro Bölgesi genelinde ZEW Yatırımcı Güven Endeksi beklenti üzerinde geldi.
İngiltere’de7-8OcaktarihlerindeyapılanParaPolitikasıKomitesitoplantısınıntutanaklarıaçıklandı.Faizartışıoylamasında
7’ye 2 ayrılan komitede, son toplantıda 9 oyun red yönünde olmasıyla birlikte şimdilik faiz artırım söylentileri rafa kaldırıldı.
HaftanınsonişlemgünündedeyineAlmanyaveEuroBölgesi’ndenİmalatveHizmetPMIendekslerinitakipettik.
Asya piyasalarında; haftanın ilk günü Japonya’da Sanayi Üretimi beklenti üzerinde açıklandı. Çin’de ise Sanayi Üretimi,
PerakendeSatışlarve4.ÇeyrekBüyümerakamlarınıtakipettik.Çin’debüyüme,biröncekiçeyreğegöreyavaşlarkenyıllık
bazlıbakıldığındabeklentiüzerindegeldive%7.3oranındaarttı.SanayiÜretimivePerakendeSatışlarisebeklentiüzerinde
geldi.ÇarşambagünüJaponyaMerkezBankasıParaPolitikasıtoplantısıyapıldıvefaizler%0.1oranındatutulmayadevam
etti.
YurtiçipiyasalardaisehiçkuşkusuzhaftanınenönemligelişmeTürkiyeCumhuriyetMerkezBankasıParaPolitikasıKurulu
toplantısıydı.TCMB,göstergefaizini50bazpuanazaltarakfaizleri%8.25’den%7.75seviyesineçekti.AncakBorçlanmaFaiz
Oranı%7.50,GecelikFaizOranlarıise%11.25oranındasabitbırakıldı.FaizkoridorununsabittutulmasıylabirlikteTCMB’nin
ihtiyatlıdavranmayadevamettiğialgısıyaratıldıancakparapolitikasındakibuhamleyigerekdevletinüstkademesi,gerekse
reelsektörükanadıyeterligörmedi.
26Ocak30Ocak2015
ABD
Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde ABD’de piyasaları, Martin Luther King Jr. Günü
nedeniyle kapalıydı. Haftanın ortasına gelindiğinde Aralık ayına ait beklentilerin altında
açıklanan Yapı Ruhsatları ve Yapı İzinleri verilerini takip ettik. Beklentinin %1.3 seviyesinde
olduğu Yapı İzinleri %1.9 oranında gerilerken, 1milyon 55bin açıklanması beklenen Yapı
Ruhsatlarıise1milyon32binMilyonseviyesindeydi.AralıkayınaaitKonutBaşlangıçlarıverisi
oransal olarak %4.4 seviyesinde açıklandı. Verinin %1.2 düzeyinde açıklanması
bekleniyordu. Rakamsal olarak da beklentilerin üstünde 1milyon 89bin açıklanarak, 2007
yılından beri en iyi yılı tamamlamış oldu. Beklenti ise 1,040 Milyon civarında açıklanacağı
yönündeydi.
S&P
DOW
NASDAQ
%1,60
2051,82
%0,92
17672,60
%2,66
4757,88
HaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıbeklentiyikarşılayamayarak307.000kişiolarakduyuruldu.
Veride öngörülen rakam 300.000 kişi seviyesindeydi. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde, Ocak ayına ait Üretim PMI
verisindebeklenti54.0seviyesindeyken,beklentilerinaltındakalarak53.7gerçekleştiğinitakipettik.Beklentilerinaltındakalan
İkinciElKonutSatışları5milyon40binoldu.Verinin5milyon60bindüzeyindeaçıklanmasıbekleniyordu.ABD’deİkinciEl
Konut Satışları verisinin rakamsal olarak beklentilerin altında kalmasıyla ilgili gerekçe olarak, yüksek fiyatların ilk defa
piyasayagirenlerikötüetkilemesininolduğugösterildi.
Geçtiğimiz hafta konuşma yapanST. Louis FED Başkanı James Bullard, ekonominin güçlenmesi ile birlikte önümüzdeki
aylarda faiz artışına sıcak baktığını, ABD Hazine tahvil faizlerinde son dönemde görülen düşüşün kendisini bu görüşten
vazgeçirmediği ve yatırımcıların ilerideki enflasyon için daha az karşılık talep ettiği Enflasyon Korumalı Tahvillerde (TIPS)
yaşanan hareketlerin de kendisini etkilemediğini ifade etti. FED yetkililerinden, ABD’de tüketici harcamaları verisinin hayal
kırıklığıyaratmasısonrasıfaizoranlarınınbuyılartırılmasıhusunda,ekonomikgörünümündekiküreselzayıflıkveABDtüketici
harcamalarıverisininazalmasıylabirliktefaizartışıntekrardeğerlendirilebileceğiaçıklamasıgeldi.
26Ocak30Ocak2015
ABD
Amerika kıtasının bir başka önemli ekonomisi olan Kanada’da ise hafta içerisinde Kanada Merkez Bankası para politikası
kurulununaldığıfaizkararıtakipedildi.2010Eylülayındanbuyana%1oranındatutulangöstergefaizleri,Çarşambagünü25
baz puan indirilerek %0.75’e çekildi. Kanada Merkez Bankası’nın açıklamasında petrol fiyatlarının gerilemesinin, hem
enflasyonda hem de mali istikrarda risk oluşturduğundan söz edildi. Faiz indiriminin risklere karşı ve ekonominin üretim
kapasitesininarttırılmasınayönelikönlemolduğubelirtildi.Kanada’dahaftanınsonişlemgünündedeTüketiciFiyatEndeksi
vePerakendeSatışlarverilerinitakipettik.AralıkayınaaitTÜFE,aylıkbazda%0.7oranındagerilerken,Kasımayında%0.4
oranındagerilemekaydetti.EnerjivegıdafiyatlarınındahiledilmediğiÇekirdekTüketiciFiyatEndeksi’ndeiseyineaylıkbazda
%0.3 oranında gerileme kaydedildi. Perakende Satışlar ise TÜFE’ye oranla iyileşme gösterdi. Aylık bazda %0.4 oranında
yükseliş performansını gördüğümüz satışların yanında, araç sektörünün dahil edilmediği Çekirdek Perakende Satışlar ise
%0.7seviyesindeartışgösterdi.
26Ocak30Ocak2015
AVRUPA
Avrupa’dabuhaftahiçkuşkusuzgündeminilksırasındakikonuAvrupaMerkezBankası’nın
%4,74
parapolitikasıkararlarıydı.AvrupaMerkezBankası22Ocakitibariylevarlıkalımprogramının
kapsamınıgenişletti.ECBEylül2016tarihinekadarayda60milyarEurotutarındatahvilalımı
10649,58
gerçekleştirecek.BununlaberaberAvrupaMerkezBankasıfaizlerdeherhangibirdeğişikliğe
gitmedi.Politikafaizi%0.05,MevduatFaizi%-0.20,BorçVermeFaiziise%0.30seviyesinde
%4.31
sabit bırakıldı. Toplantı sonrasında basın toplantısı yapan Başkan Mario Draghi varlık
6832,83
alımlarının(QE)detaylarıkonusundabilgiverdi.Varlıkalımprogramınındetaylarınabakacak
olursak,2015Martayındanitibarenpiyasaya18ayboyunca60milyarEuroparaaktarılarak
%5,96
AMB bilançosunda yaklaşık 1 trilyon 80 milyar Euroluk genişlemeye gidileceği duyuruldu.
4640,69
AlımlarülkemerkezbankalarınınAMBsermayesindekipaylarıbazalınarakyapılacak.Tahvil
alımlarındariskin%20'siAMB'de,gerikalanıulusalmerkezbankalarındaolacak.Buprogram
ilebirlikteAlmanyaMerkezBankası’nınmuhalifbaskılarınındaaşıldığıgörüldü.Draghienflasyondinamiklerininzayıfgitmesi
ve petrol fiyatlarındaki düşüşün, bu kararların alınmasında etkili olduğunu söyledi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark
Carneydekarardanmemnunolduğunusöyledi.Carney,“Önemliolanenflasyonudoğruseviyeyeulaştırmaktır.AMBgirişimi,
Avrupa’nınortavadedegelişimiiçinkesinliklegereklidir.Buhareketlergelişimiçingereklikoşullarınbirkısmınıoluştursada
tek başlarına yeterli olmazlar” dedi. QE kararı sonrasında Avrupa hisseleri hızlı yükseliş gösterdi. Almanya borsası DAX
haftayı10.649seviyesindekapattı.BununyanındaEuro’daDolarkarşısında2003Eylülayındabuyanaendüşükdeğerine
ulaşmışoldu.
DAX
FTSE
CAC40
Haftanın diğer önemli gelişmelerine baktığımızda ise; Almanya’da Aralık ayına ait Üretici Fiyat Endeksi’ni takip ettik. Aylık
bazdabeklentilerdenvebiröncekiaydanolumsuzgelenendeks%0.7oranındagerilemegösterdi.GeçenyılınAralıkayına
göredegerileyenveri%1.7oranındadüşüşgösterdi.YineAlmanya’da,ZEWEndeksleritakipedildi.ZEWMevcutKoşullar
Endeksi14,8olaraköngörülüyorduancakhembeklentidenhemdegeçenaydanyüksekgelerek22.4seviyesindeaçıklandı.
ZEW Ekonomi Güven Endeksi ise yine beklenti üzerinde gelerek 48.4 seviyesinde açıklandı. ZEW Ekonomi Güven
Endeksi’niEuroBölgesiiçindetakipettik.Buendekste37.6olaraköngörülmesinekarşın,buseviyeninüzerindegeldive45.2
seviyesinde açıklandı. ZEW Endekslerinin 2014 Ekim ayından bu yana kademeli olarak yükseliş performansı gösterdiğini
görmüşolduk.
İngiltere Merkez Bankası’nın 7-8 Ocak tarihleri arasında yapmış olduğu Para Politikası Kurulu toplantısının tutanakları
açıklandı. Tutanaklarda uzunca bir süredir faiz artırım oylamasında pozitif yönde oy kullanan Martin Weale ve Ian
McCafferty’in, düşen petrol fiyatlarının, toparlanmakta zorlanan enflasyon üzerinde etkili olduğu dönemde faiz artırım
taleplerinden vazgeçtiği belirtildi. Ayrıca Para Politikası Komitesi’nin açıklamalarında %2 olan enflasyon hedefine
ulaşılabilmekadınapolitikalarınıdüzeltebilecekleriniifadeetti.BöylelikleAğustosayındanbuyanafaizartırımıoylamasında
dağılım2kabul,7rediken;Ocakayıtoplantısındabudağılımın9redolduğugörüldüvebudurumunşimdilikİngiltereiçinfaiz
artırımtalebindenvazgeçildiğişeklindealgılandı.
26Ocak30Ocak2015
AVRUPA
Avrupa’dahaftanınsonişlemgünündeİmalatveHizmetPMIEndeksleriaçıklandı.İlkolarakAlmanya’da,Ocakayınaaitöncü
İmalat ve Hizmet PMI Endekslerini takip ettik. İmalat PMI Endeksi’nde beklentiler 51.7 seviyesinde olmasına karşın veri
beklentilerikarşılayamadıvebiröncekiaydandadüşükgelerek51.0seviyesindeaçıklandı.HizmetPMIEndeksiisediğerine
göre daha olumlu geldi. Veri, hem beklenti hem de bir önceki aya göre yükselerek 52.7 seviyesinde açıklandı. Euro
Bölgesi’ndeisePMIverileribeklentilerikarşıladı.İmalatPMIEndeksi,öncekiaydandahayüksekgeldive51.0seviyesinde
açıklandı.HizmetPMIverisiise52.3olarakduyuruldu.
İngiltere’yebaktığımızdayinehaftanınsonişlemgünündePerakendeSatışları’nıtakipettik.PerakendeSatışlaraylıkbazda
%0.4 oranında artış gösterdi ancak bir önceki aya göre artış hızının yavaşladığı görüldü. Araç satışlarının dahil edilmediği
Çekirdek Perakende Satışları Aralık ayı için beklenti üzerinde gelerek %0.2 oranında artış gösterdi. Ancak verideki artışın,
Kasım ayına göre yavaşladığı görüldü. Çekirdek Perakende Satışları’na yıllık bazda baktığımızda ise %4.2 ile beklenti
üzerindegeldiğigörülsede,biröncekidönemegöreyavaşladığıgörüldü.
26Ocak30Ocak2015
ASYA
Asya tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verisi,
Japonya’dan beklentiden ve bir önceki aydan olumlu gelen Kasım ayına ait Sanayi Üretimi
oldu. Fabrikalar, madenler ve tesisler tarafından üretilen toplam çıktı değerini gösteren veri
%0.5 seviyesinde daralma gösterdi. Oranın bir önceki veride de gerçekleştiği gibi %0.6
düzeyindedaralmasıbekleniyordu.
Nikkei
%3,84
17512
HangSeng %3,10
24850,45
Sanayi Üretimi verisi, Çin’de ise %7.9 seviyesinde artış gösterdi. Bir önceki veride %7.4
düzeyinde artış gerçekleşmişti. Dördüncü çeyreğe ait Çin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYİH)
Shangai %0.73
oranlarına baktığımızda ekonomi, çeyreklik bazda %1.5 seviyesinde yıllık bazda ise %7.3
düzeyinde büyüme gösterdi. Ekonominin çeyreklik bazda %1.7 seviyesinde yıllık bazda ise
3351,76
%7.2 düzeyinde büyüme göstermesi bekleniyordu. Sanayi üretimi ve büyüme verilerinin
hemen ardından gelen yıllık bazlı Perakende Satışları da beklenti ve bir önceki ayın üzerinde geldi. Verinin %11.7
seviyesindebeklenirken%11.9oranındaarttığıduyuruldu.
Avustralya’da izlediğimiz Ocak ayına ait Westpac Tüketici Güveni %2.4 seviyesinde geldi. Ekonomik faaliyetlerdeki tüketici
güveniniölçenveri,geçtiğimizay%5.7seviyesindeazalışgöstermişti.
JaponyaMerkezBankası(BOJ)tarafındanaçıklananFaizOranıiseyinesabitbırakıldı.Aralık2008’denbuyanaolduğugibi
%0.10seviyesindeaçıklandı.GöstergefaizininaçıklanmasısonrasındaJaponYeni’nnazdaolsatoparlandığıgörüldü.BOJ
tarafından yapılan açıklamada, düşen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkisini engellemek için parasal
genişleme politikasını devam ettirdiklerini duyurdu ve enflasyon tahmininde gerilemeye gitti. Enflasyon beklentisi %1
seviyesineindirilirken,büyümetahminiise%2.1seviyesineçıkarıldı.
26Ocak30Ocak2015
ASYA
Haftanın son işlem günü Çin’de açıklanan Ocak ayına ait HSBC Öncü İmalat PMI Endeksi, beklenti üzerinde geldi. 50’nin
üzerinde gelmesi halinde imalat ekonomisinin genişlediğini gösteren veri, 49.8 seviyesinde geldi. Verinin bir önceki ayda
olduğu gibi 49.6 seviyesinde gelmesi bekleniyordu. Japonya imalat PMI ise bir önceki aya göre hafif artış gösterdi. 52.1
düzeyindegelenveri,geçtiğimizay52.0seviyesindegerçekleşmişti.
Asya’nın bir diğer ekonomisi Yeni Zelanda’da açıklanan verilere baktığımızda, dördüncü çeyreğe ait İş Güveni %23
seviyesinde, Kapasite Kullanım Oranı ise %91.9 düzeyinde açıklandı. Dördüncü çeyreğe ait Yeni Zelanda Tüketici Fiyat
Endeksi(TÜFE)isebeklentialtındakaldı.TÜFE,çeyreklikbazda%0.2azalırken,yıllıkbazda%0.8düzeyindeartışgösterdi.
AralıkayıYeniZelandaPMIverisinebaktığımızdaisebiröncekiayagöreartışgöstererek57.7seviyesindegerçekleştiğini
gördük.
Haftaboyuncadiğerekonomikgelişmelerebaktığımızdaise,ÇinMerkezBankası(PBOC),50milyaryuanlık(8.05milyardolar)
likiditeenjekteetmekamacıylatersrepokullandı.Ayrıcaekimayındabankalaraverilen269.5milyaryuanmiktarındaki3aylık
kredilerinvadesiniuzattığınıaçıkladı.
26Ocak30Ocak2015
TÜRKİYE
Türkiye'degeçtiğimizhaftaiçerisindeaçıklananekonomikverilerdepiyasalarındikkatleizlediğiTürkiyeCumhuriyetMerkez
BankasıParaPolitikasıKurulukararınıtakipettik.Kararöncesindeikihaftaöncedevletinüstkademesindekibazıisimlerin
Merkez Bankası'na baskı unsuru yaratacak demeçleri olmuştu. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda da Türkiye'nin
ekonomikgelişimineuygunolarakfaizindirimiolmasıgerektiğinedairsöylemlerizledik.Bugelişmeleryurtiçipiyasalardafaiz
indirimigeleceğinedairbeklentietkisiyarattığınıbelirtelim.SalıgünüTürkiyeCumhuriyetMerkezBankası;politikafaizini50
baz puan azaltarak %8.25’den %7.75 seviyesine çekti. Borçlanma Faiz Oranı %7.50, Gecelik Faiz Oranları ise %11.25
oranındasabitbırakıldı.MerkezBankası'nıngöstergefaiziniindirmesinerağmenfaizkoridorunusabitbırakması,mevcutpara
politikalarıüzerindehalenihtiyatlıtavrınsürdüğüşeklindeyorumlandı.TCMB'dentoplantısonrasındagelenaçıklamadasıkı
para politikası duruşunun ve mali önlemlerin kredi büyüme hızının stabil olduğu daha önce de olduğu gibi bir kez daha
vurgulandı.Alınanönlemlerindevamettirilmesiözellikleçekirdekenflasyontarafınıolumluyöndeetkilemekteolduğusöylendi.
Para PolitikasI Kurulu'nun mevcut para politikası duruşu altında enflasyonun 2015 yılının ortalarında hedefle uyumlu
seviyelere geleceğinin öngörüldüğü ifade edilirken, enflasyondaki düşüşün kalıcı olması için para politikasında temkinli bir
yaklaşım gerektiği vurgulandı. TCMB bu çerçevede önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon
görünümündekiiyileşmeninhızınabağlıolarakalınacağınıaçıkladı.Kararsonrasında,gerekhükümettarafında,gereksereel
sektör tarafında faiz indiriminin yeterli olmadığı konusunda fikir birliği ve eleştiri vardı. USDTRY kuru kararın alındığı gün
2.3604seviyesineulaştı.
YurtiçindeizlenendiğerverilerebaktığımızdaiseTüketiciGüveniEndeksi'nitakipettik.Geçtiğimizay67.7olarakgerçekleşen
verisabitkalarak67.7seviyesindeduyuruldu.
Gelecek hafta 27 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2015 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısını
gerçekleştirecek.
26Ocak30Ocak2015
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
PazartesigünüAvustralya’datatilsebebiylepiyasalartatilolacak.GeceTSİ01:50’deiseJaponya’daTicaretDengesitakip
edilecek. 11:00’de Almanya’da Ocak ayına ait IFO İş Ortamı Endeksi açıklanacak. Hemen ardından Euro Bölgesi’nde ise
AralıkayınaaitPerakendeSatışlarverisinitakipedeceğiz.Yurtiçitarafındasaat14:00’deOcakayınaaitKapasiteKullanım
OranıveİmalatGüvenEndeksi’niizliyorolacağız.
Salı günü; Avustralya’da TSİ 02:30’da Aralık ayına ait NAB İş Güven Endeksi’ni takip edeceğiz. 11:30’da İngiltere’de
dördüncüçeyrekgayrisafiyurtiçihasılarakamlarınıizleyeceğiz.İngiltere’dekibüyümerakamlarınınardından15:30’daABD
tarafında,DayanıklıMalSiparişlerirakamlarıaçıklanacak.BununyanındahaftalıkbazdaaçıklanacakolanRedbookverisini
takip edeceğiz. 17:00’da ise yine ABD’den Tüketici Güven Endeksi, Hizmet PMI Endeksi ve 1. El Konut Satışları verileri
açıklanacak.YurtiçitarafındaiseTCMBMerkezBankası’nınOcakayıenflasyonraporutoplantısınıtakipedeceğiz.
Çarşamba günü veri trafiği biraz daha yoğun olacak. Gece 02:30’da Avustralya’da dördüncü çeyreğe ait Tüketici Fiyat
Endeksi rakamlarını izliyor olacağız. 09:00’da da Almanya’da İthal Malların Fiyat Endeksi ve GFK Tüketici Güven Endeksi
rakamları açıklanacak.21:00’deiseABDMerkezBankasıFED’inFOMCToplantıBildirisiaçıklanacak. Hemen ardında
ise22:00’deYeniZelandatarafındaFaizOranı,23:45’deiseTicaretDengesi’niizliyorolacağız.
Perşembegünü;Japonya’da01:50’deAralıkayınaaitPerakendeSatışlarverisiaçıklanacak.Hemenardından02:30’dada
Avustralya’da İthal Fiyat Endeksi rakamlarını takip edeceğiz. Sabah 09:00’da İngiltere’de Ulusal Konut Fiyat Endeksi’ni
izleyeceğiz. 10:55’de ise Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkeleri arasında yer alan Almanya’da Ocak ayına ait İşsizlik
Rakamlarınıtakipedeceğiz.Öğledensonra15:00’daiseyineAlmanya’danTüketiciGüvenEndeksi’nitakipedilecekönemli
veriler arasında olacaktır. Euro Bölgesi’nde ise saat 12:00’de Tüketici Güven Endeksi ve Sanayi Güveni’ni Avrupa’yı
etkileyecek veriler arasında görülüyor. ABD tarafında ise 15:30’da Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Aralık ayına ait
BekleyenKonutSatışlarıizlenecek.Akşamsaatlerindede23:45’deYeniZelanda’dayineAralıkayınaaitYapıUygunlukları
verisiaçıklanacak.
Cuma günü ise, gece saatlerinde bizi Japonya’dan gelecek veriler karşılayacak. TSİ 01:30’da gelecek veriler Hanehalkı
Harcamaları,UlusalTüketiciFiyatEndeksi,TokyoTüketiciFiyatEndeksi,İşsizlikOranıveSanayiÜretimirakamlarıönemli.
Açıklanacak bu verilerin Japon Yeni bacaklı paritelerde hareketliliğe yol açabileceğine belirtmek isteriz. 02:30’da ise
Avustralya’daKonutKredileriveÜreticiFiyatEndeksirakamlarınıtakipedeceğiz.SabahsaatlerindeAlmanya’daPerakende
Satışlar verisini izliyor olacağız. 12:00’de Euro Bölgesi genelinde yıllık bazlı Tüketici Fiyat Endeksi ve İşsizlik Oranı önemli
gelişmelerarasındayerinialacak.ABDtarafındaise4.çeyrekGSYİHveMichiganHassasiyetEndeksi’nitakipedeceğiz.Yurt
içitarafındaisesaat10:00’daTicaretDengesirakamlarıönemliolacak.
26Ocak30Ocak2015
EURUSD
Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi ve Almanya ‘da izlediğimiz ZEW Ekonomik Endeksi beklentini üzerinde gelmesine rağmen
parite 1.1586 seviyesine kadar düştü. ABD’de beklenti altında açıklanan Yapı Ruhsatları sonrası Dolar değer kaybetti ve
parite 1.1609 seviyesine çıktı. Avrupa Merkez Bankası(ECB)’nin %0.05 seviyesindeki değiştirmediği faiz oranı sonrası ise
paritededalgalanmaoldu.FaizOranısonrasıECBBaşkanıDraghiaylık60milyarEurotoplamdada1trilyon80milyarEuro
varlık alımı yapacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası parite sert düşüşle günü 1.1365 seviyesinden kapattı. Haftanın son
işlem gününde Euro Bölgesi ve Almanya’da izlediğimiz PMI rakamları sonrası, parite önce düştü sonrasında ise yükseliş
gösterdi. Paritede satış baskısı haftanın son günüde devam etti ve eylül 2003’den bu yana en düşük seviye olan 1.1114
görüldü.BeklentininaltındagelenABDYapıRuhsatlarısonrasıparitehafifyükselsedesonrasındageriçekildi.
Pazar günü Yunanistan da Cumhurbaşkanlığı seçiminin olduğunu ve pazartesi gecesi piyasalar açıldığında Euro
paritelerindegapliaçılışınolabileceğinibelirtelim.
EURUSDparitesineteknikolarakbaktığımızda;Paritehaftayıdüşüşsonrasıtepkialımlarıylakritik1.1220direncininhemen
altındakapattı.1.1220seviyesialtıkalıcılıkdevamettiğisüreceaşağıyönlühareketliliğindevamedebileceğinivebudurumda
dailkolarak1.1150-1.1080ve1.1010destekleriniizleyeceğimizibelirtelim.1.0900’unisekritikdestekkonumundaolduğunu
belirtelim.Tepkialımlarınındevametmesive1.1220üzerifiyatlamadaiseilk1.1265-1.1310ve1.1380dirençlerinitakipediyor
olacağız. Toparlanma adına ise ilk aşamada 1.1440 üzeri kalıcılık aradığımızı, sağlanması halinde ise izleyeceğimiz diğer
dirençlerin1.1490-1.1555-1.1595ve1.1665seviyelerindeolduğunubelirtelim.1.1740’ınisediğerönemlidirençkonumunda
olduğunuhatırlatmakisteriz.
26Ocak30Ocak2015
GBPUSD
GeçtiğimizhaftayabaktığımızdaGBPUSDparitesindeaşağıyönlüseyrinhakimolduğunugörmekteyiz.1.5180direncinitest
edenparitedehaftanınortasınagelindiğindenveriakışınınsonrasıhafifyükselişgörülsebile,ECB'ninvarlıkalımprogramını
açıklamasınınardındangüçlügeriçekilmelergözlendi.Önemli1.4880seviyesinedoğrugeriçekilenparite,haftalıkkapanışını
1.4975desteğininhemenüzerindegerçekleştirdi.
ÖnümüzdekihaftaGBPUSDparitesinietkileyebilecekİngiltere’denaçıklanacakolanverilerebakarsak;4.Çeyreğeaitçeyrek
veyıllıkbazdaGayriSafiYurtiçiHasılaveUlusalKonutFiyatListesitakipedilecek.
GBPUSD paritesine teknik açıdan bakacak olursak; Geri çekilmelerin devamı halinde GBPUSD paritesinde ilk destek
seviyeleri olarak 1.4975-önemli 1.4880-1.4810 belirtebiliriz. Sterlin lehine işlemlerin oluşması halinde ise 1.5050-1.51301.5180-1.5220 ve 1.5280 direnç seviyelerini takip edeceğiz. 1.5330’un ise önemli direnç konumunda olduğunu belirtmek
isteriz.
26Ocak30Ocak2015
USDJPY
GeçtiğimizhaftaUSDJPYparitesinde,Çin’deekonomikbüyümenindördüncüçeyrektesabitkaldığınıaçıklamasıyla118.50
direncine doğru yükseliş gözlendi. Haftanın ortasına gelindiğinde ise Japonya Merkez Bankası’nın tahvil alım programını
genişletmekten vazgeçerek bunun yerine kredi düzenini planlandığını belirtmesiyle paritede, 117.50 desteğine doğru geri
çekilmeler gözlendi. Amerikan Doları perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alım programını açıklaması öncesi
değer kazanırken, paritede 118.50 seviyesinin üzerinde tutunma çabaları olduğunu gördük. Haftanın son işlem gününde
açıklananverilerinardındangeriçekilmeyebaşlayanUSDJPYparitesi,kapanışıönemli118.10direncininaltındatamamladı.
USDJPYparitesindeteknikaçıdanbakacakolursak;Haftanınsonişlemgünündeönemli118.10direncininaltındakapatan
parite,Dolarlehineişlemlerinoluşmasıylavebuseviyeninüzerindekalıcılıksağlamasıhalinde118.50-119.15-119.90-120.60
ve121.30dirençseviyelerinitakipedeceğiz.Geriçekilmelerdeise117.50-116.50ve116.00izleyeceğimizdestekseviyeleri
olacak.115.50iseilkönemlidestekseviyesikonumunda.
26Ocak30Ocak2015
S&P500
S&P500YakınVadeliKontrathaftaiçerisindedalgalansadayükselişinikademeliolaraksürdürdü.22OcakPerşembegünü
Avrupa Merkez Bankası'nın QE stratejisini ortaya koymasıyla birlikte de endekslerdeki olumlu hava SP500 Kontratı'na da
yansıdı.2044seviyesiüzerindealımiştahınınartmasıylabirliktedevamedenyükselişsonrasında,haftanınsonişlemgünü
2060 direncini 2 defa test etmesine rağmen geçemedi ve hafif geri çekilerek haftayı 2044 kritik desteğinin hemen altında
2043.50seviyesindekapattı.
BuhaftaABD'deCumagünüdördüncüçeyreknihaibüyümeoranının,SP500YakınVadeliKontrat'aetkisinitakipteolacağız.
Kontratateknikaçıdanbakacakolursak;Buhaftaaçılışilebirlikte2044desteğiüzerindekalıcılıkoluşmasıhalindetekrardan
2060direncinitakipedeceğiz.Dahayukarıdada2074-2090-2103ve2120dirençleribulunmaktadır.İşlemlerin2044desteği
üzerinde devam etmesi halinde alım iştahının artabileceğini hatırlatmak isteriz. Kontratta negatif yönlü seyrin oluşması
durumundaise2034-2022-2011-2001vedahaöncekihaftalardakorunmuşolankritik1980destekleriniizliyorolacağız.
26Ocak30Ocak2015
ALTIN
ALTIN'da daha önceki haftalarda 1255 seviyesinin öneminden bahsetmiş ve üzerinde kalıcılık oluştuğunda alım seyrinin
devam edebileceğini söylemiştik. Geçtiğimiz haftaya 1277 desteği üzerinde başlayan ALTIN, hafta boyunca pozitif yönlü
hareket ederek 1300/1303 kritik direnç bandını test etmeye devam etti. Çarşamba günü, Avrupa Merkez Bankasının para
politikası hakkında spekülatif haberler ile 1300/1303 direnci aşağısından dalgalansa da, direnç testinin sürdüğü görüldü.
YükselenDolarendeksiALTIN'ınkritikdirençbandıaltındakihareketlerinisınırlıbırakmışolabilir.Haftanınsonişlemgününde
de 1294 desteğinde kapattı ve artık önemli seviyelere geldi. 1294 desteği üzerinden devam edebilecek pozitif yönlü
işlemlerde tekrardan 1300/1303 kritik direnç bandını takip edeceğiz. Bu seviyenin geçilmesi halinde alış iştahının
artabileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda 1313 ve 1322 dirençlerini izleyeceğiz. 1333 ana direnç seviyesi üzerinde ise
1342-1355ve1377dirençleriizlenebilir.1300/1303dirençbandınınkırılamamasıhalindeoluşabilecekgeriçekilmelerdeise
1294altında1284-1277veönemli1255desteklerinitakipedeceğiz.Dahaöncekibültenlerimizdedebelirttiğimizüzere1255
desteği üzerinde fiyatlamaların alım seyrinin devam etmesi adına kritik olduğunu düşünmekteyiz. 1255 seviyesi aşağısı
hareketlilikteise1244-1233-1222ve1216destekleribulunmaktadır.
26Ocak30Ocak2015
BRENT
BRENT’te hafta boyu yaşanılan önemli gelişmelere baktığımızda, ABD’de petrol stokları 14 yılın en büyük artışını gösterdi.
OPECGenelSekreteriElBedri,petrolfiyatlarının20dolaragerilemeyeceğini,aksinetoparlanacağıbelirtti.Irakpetrolderekor
seviyede üretim yaptığını açıkladı. Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın ölümünün ardından petrol fiyatlarının değişmeyeceği
spekülasyonlarıçıktı.
BRENTPetrol50.50direnciningeçilememesiiledegeriçekilerekhaftalıkkapanışını48.80direncialtındagerçekleştirdi.Geri
çekilmenindevametmesidurumundailkolarak47.50vekritik46.80destekleriniizliyorolacağız.46.80seviyesialtıkalıcılıkta
geriçekilmeninhızkazanabileceğinivebudurumdadatakipedeceğimizdiğerdesteklerin46.10-45.60-45.00-44.40veönemli
43.80 seviyelerinde olduğunu hatırlatalım. Yukarı yönlü hareketlilikte ve 48.80 seviyesi üzerinde ise ilk olarak 49.30-49.6550.50-51.00-51.50ve52.10dirençleriniizliyorolacağız.
26Ocak30Ocak2015
USDTRY
USDTRY kuru, geçtiğimiz haftaya TCMB’nin faiz oranını düşürebileceği beklentisi ile yükseliş kaydederek başladı. Önemli
2.3440 desteğinin üzerinde işlem gören kur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)’ nın gösterge faizde yaptığı 25
BP’lıkindiriminardından2.3550direncinekadaryükseldi.GeçtiğimizhaftakurüzerindeetkisinigösterenverisadeceTürkiye
CumhuriyetiMerkezBankası’nınfaizindirimkararıdeğildi.AvrupaMerkezBankası’nın(ECB)uygulayacağıvarlıkalımlarıyla
ilgili karar sonrası Draghi’nin yaptığı açıklamalar ve ABD’den gelen verilerin etkisiyle Amerikan Doları’nda dalgalanmalar
gözlendi. Kritik 2.3090 desteğine doğru geri çekilen USDTRY kuru, haftalık kapanışını önemli 2.3440 nin üzerinde
gerçekleştirdi.
USDTRY kuruna teknik açıdan bakacak olursak; Haftanın son işlem gününde Dolar lehine işlemlerin gerçekleştiğini
gördüğümüz USDTRY kurunda, 2.3440 üzeri fiyatlanmaların devamı halinde ilk dirençler 2.3550-2.3640-2.3720-2.3800 ve
2.3880seviyelerindebulunmakta. Geri çekilmelerde ve önemli 2.3440 seviyesinin altındaki kalıcılıkta ise 2.3395-2.3330 ve
2.3250 destek seviyelerini takip edeceğiz. 2.3090 ise önemli destek konumunda. Altı kalıcılık geri çekilmenin devamını
getirebilir.Budurumda2.3030-2.2980-2.2880ve2.2740destekleriizlenebilir.
26Ocak30Ocak2015
EURTRY
Geçtiğimizhaftayaönemli2.6980seviyesinedoğruEurolehinefiyatlanmalarlabaşlayanEURTRYkurunda,AvrupaMerkez
Bankası(ECB)’ninvarlıkalımprogramınıaçıklamasıöncesikritik2.7400direncinedoğruişlemlergörüldü.ECB'nin,aylık60
milyar Euro toplamda da 1 trilyon 80 milyar Euro varlık alımına gideceğini açıklamasının ardından ise hızlı geri çekilmeler
görüldü.Haftanınsonişlemgününde2.6115kritikdesteğialtınahafifsarkmagörülenkurda,sonrasındayaşanantoparlanma
ilehaftalıkkapanış2.6280desteğininüzerindegerçekleşti.
EURTRY kuruna teknik açıdan bakacak olursak; Güçlü geri çekilmelerin olduğu kurda, aşağı yönlü fiyatlanmaların
devamındave2.6280seviyesininaltındakikalıcılıktailkdestekler2.6180vekritik2.6115seviyelerindebulunmakta.2.6115
kritikdesteğininkırılmasıhalindesatışbaskısınınartabileceğinidüşünmekteyiz.Budurumdailkolarak2.6010-2.5960-2.58502.5770 ve 2.5680 destekleri izlenebilir. Euro lehine fiyatlanmalarda ise 2.6365-kritik2.6470-2.6550-2.6610-2.6690-2.67502.6840-2.6910vekritik2.6980dirençseviyelerinitakipedeceğiz.
26Ocak30Ocak2015
VİOP30
Haftaya kritik 110.000 seviyesinin hemen altında başlayan VİOP30 Şubat Vadeli Kontratı'nda hafta boyu yükselişlerin
olduğunuizledik.Buyükselişlerle115.000direncinintestedildifakatbuseviyedetutunmasağlamadıvekontratkritik113.500
seviyesi üzerinde 113.775 fiyatından kapandı. Geçtiğimiz hafta süresince görülen alış iştahının devam etmesi ve kritik
113.500 üzerinde kalıcılık halinde 114.150-115.000 ve 115.700 takip edeceğimiz direnç seviyelerimizdir. 116.600 ise kritik
dirençkonumunda.Geçilmesihalindealışlarınhızlanabileceğini,aksihaldegeriçekilmeleringörülebileceğinibelirtmekisteriz.
113.500üzerindetutunma sağlanamaması ve geri çekilmelerin görülmesi durumunda ise izleyeceğimiz destekler ilk olarak
112.600-111.800 ve 111.000 seviyelerinde bulunmakta. 110.000 ise ilk önemli destek seviyesi konumunda. 110.000’in
kırılması durumunda ise 109.400-108.800 ve 107.850 izleyeceğimiz diğer destekler. 107.000 ise; 110.000 altındaki diğer
önemlidestekseviyemiz.
Download

26 Ocak - 30 Ocak 2015