Fetus’ta clavicula’dan sonra ossifikasyona başlayan ilk kemiktir.
Kranyum’un tek hareketli kemiğidir. Visserokranyum’un en büyük
ve en kuvvetli kemiğidir. Kranyum’un yan tarafında görülebilen
kemiklerin en aşağıda olanıdır. Alt ve önde yer alan gövde bölümüne corpus mandibulae denir. Temporal kemikle eklem yapan
en üst bölümüne caput mandibulae denir. Aşağıya doğru devamındaki yapılar collum mandibulae ve ramus mandibulae’dir.
Ramus mandibulae’nin arka kenarı ile corpus mandibulae’nin
birleştiği yer angulus mandibulae’dir (Şekil 1).
Alt Çene Anatomisi
Journal of Clinical and Analytical Medicine
Mandibula
Şekil 1. Corpus mandibulae (Cor), caput mandibulae (Ca), collum mandibulae (Co)
ve ramus mandibulae (R), angulus mandibulae (A) ve processus coronoideus (P).
Dişler corpus mandibulae’de bulunan pars alveolaris’ler içinde
yer alırlar. Pars alveolaris’lerin altında önde ve orta hatta bulunan çıkıntıya protuberantia mentalis denir (Şekil 2).
Ramus mandibulae’nin üst ön bölgesinde bulunan ve musculus
temporalis’in tutunduğu çıkıntıya processus coronoideus denir
1
Şekil 2. Protuberantia mentalis (Pm), caput mandibulae (Ca), collum mandibulae
(Co) ve processus coronoideus (P).
(Şekil 1 ve 2). Ramus mandibulae’nin iç yüzünde bulunan deliğe
foramen mandibulae denir (Şekil 3).
Foramen mandibulae canalis mandibulae’nin başlangıcını oluşturur ve vena, arteria ve nervus alveolaris inferior’un kemiğe giriş yeridir. Vena, arteria ve nervus alveolaris inferior kanalda
dallar vererek alt dişleri beslerler ve duyusunu taşırlar (Şekil 4).
Alt dişlerin anestezisi için anestezik madde foramen
mandibulae’ye verilir. Foramen mentale alt ikinci premolar diş
veya birinci ile ikinci premolar diş arası seviyededir. Foramen
mentale vena, arteria ve nervus alveolaris inferior’un kemikten çıkış yeridir. Bu nörovasküler yapılar foramen mentale’den
çıktıktan sonra vena, arteria ve nervus mentalis olarak devam
ederler ve alt çenenin ön bölgesini beslerler ve duyusunu taşır2
Şekil 3. Foramen mandibulae (Fm) ve ramus mandibulae (R).
lar (Şekil 5).
Spina mentalis gövdenin ön tarafının iç yüzünde bulunan dört
çıkıntıya verilen isimdir. Bunların üstte olan ikisine musculus genioglossus, altta olan ikisine musculus geniohyoideus tutunur
(Şekil 6).
Linea mylohyoidea gövdenin iç yüzünde öne doğru seyreden
oblik bir kabarıntıdır ve musculus mylohyoideus tutunur. Fovea
sublingualis linea mylohyoidea’nın yukarısında bulunur ve içeri3
Şekil 4. Foramen mandibulae (Fm) ve canalis mandibulae (Cm).
sinde glandula sublingualis oturur. Fovea submandibularis linea
mylohyoidea’nın aşağısında bulunur ve içerisinde glandula sub4
Şekil 5. Foramen mentale, foramen mandibulae (Fm), canalis mandibulae (Cm),
vena mentalis, arteria mentalis ve nervus mentalis (van).
mandibularis oturur (Şekil 7).
Sulcus mylohyoideus gövdenin iç yüzünde öne doğru seyreden
oblik bir oluğa verilen isimdir. Nervus mylohyoideus bu oluk boyunca seyreder (Şekil 8).
Fossa digastrica gövdenin ön tarafının iç yüzünde bulunan iki
çukura verilen isimdir ve musculus digastricus’ların ön karınları tutunur (Şekil 9).
5
Şekil 6. Spina mentalis.
Şekil 7. Linea mylohyoidea (Lm), fovea sublingualis (Fsl) ve fovea submandibularis (Fsm).
6
Şekil 8. Sulcus mylohyoideus (Sm), nervus mylohyoideus (Nm).
Şekil 9. Fossa digastrica (Fd).
7
Download

Mandibula - Journal of Clinical and Analytical Medicine