NERVOVÝ SYSTÉM
Kapitola
N. TRIGEMINUS (N. V), TROJKLANNÝ NERV
•
•
•
char.: senz., částečně motor. nerv; vystupuje z mozk. kmene (na ventrální ploše Varolova
mostu) jako silnější radix sensoria (portio major) a slabší radix motoria (portio minor);
v průběhu senz. kořene zařazeno senz. ganglion (= ganglion trigeminale Gasseri, lok.: při
hrotu pyramidy v cavum trigeminale - prostor tvořený tvrdou plenou - ganglion uloženo
extradurálně)
jádra:
◦ motorické: ncl. motorius nervi trigemini
◦ sensitivní: ncl. spinalis n. trigemini, ncl. mesencephalicus n. trigemini, ncl. principalis
(sensorius) nervi trigemini
větve:
A) NERVUS OPHTHALMICUS (n. V1): zač. + průběh: odstup z ganglion trigeminale => proráží
dura mater => v laterální stěně sinus cavernosus => fissura orbitalis sup. => očnice; X! před
vstupem do očnice vydává r. tentorii (=> dura mater přední jámy lební); větve:
• n. lacrimalis - průběh: probíhá v laterálním úhlu stropu očnice => slzná žláza; cestou přes r.
communicans cum nervo zygomatico parasymp. vlákna pro gl. lacrimalis
• n. frontalis - probíhá těsně pod stropem očnice, dělí se na:
◦ n. supraorbitalis => k hornímu okraji vchodu do očnice - vydává:
▪ r. lateralis => incisura supraorbitalis (event. foramen supraorbitale) => kůže čela až
po inter-aurikulární čáru; X!-klinika: 1. palpační místo pro vyšetření citlivosti
trigeminu, resp. n. V1
▪ r. medialis => incisura frontalis (event. foramen frontale) => kůže čela až po
interaurikulární čáru
◦ n. supratrochlearis => k vnitřnímu koutku očnímu nad kladkou m. obliquus bulbi sup.
=> kůže glabely, kořene nosu, vnitřní koutek oční
• n. nasociliaris - po odstupu z n. V1 => laterálně od n. II => kříží jej => mediálně od n. II =>
po vnitřní stěně orbity => vnitřní koutek oční; větve:
◦ r. communicans cum ganglio ciliari - spojka do parasymp. ganglion ciliare (viz PASY
ganglia hlavy)
nn. ciliares longi – senzitivní inervace bulbus oculi
◦ n. ethmoidalis post. => stejnojmenný otvor => sinus ethmoidalis (post.) + sinus
sphenoidalis
◦ n. ethmoidalis ant. => stejnojmenný otvor => dutina lební (uložen extradurálně) =>
lamina cribrosa ossis ethmoidale => dutina nosní; vydává:
▪ r. nasalis ext. => kůže hřbetu nosu
▪ rr. nasales int. => sliznice přední části dutiny nosní
◦ n. infratrochlearis - konečná větev; => k vnitřnímu koutku očnímu => rr. palpebrales
(=> mediální části očních víček) + spojivka + slzný aparát
B) NERVUS MAXILLARIS (n. V2): zač. + průběh: odstup z ganglion trigeminale => dura mater
=> v laterální stěně sinus cavernosus => foramen rotundum => fossa pterygopalatina - zde se dělí
na své 3 hlavní větve; X! před prostupem skrze foramen rotundum vydává r. meningeus (=>dura
mater); větve:
Fotografický interaktivní atlas člověka
1/3
Vypracoval Libor Luňáček
NERVOVÝ SYSTÉM
•
•
•
Kapitola
n. zygomaticus => fissura orbitalis inf. => očnice => laterální stěna očnice => vstup do
foramen zygomaticoorbitale => v lícní kosti => dělí se na:
◦ r. zygomaticofacialis => senz. inervace kůže nad lícní kostí
◦ r. zygomaticotemporalis => kůže přední části fossa temporalis
n. infraorbitalis => fissura orbitalis inf. => očnice => sulcus + canalis infraorbitalis =>
výstup: na přední ploše maxily otvorem - foramen infraorbitale (X!-klinika: 2. palpační
místo pro vyšetření citlivosti trigeminu, resp. n. V2) => pes anserinus minor (= vějířovité
větvení); větve:
◦ nn. alveolares superiores - probíhají pod sliznicí ve stěně sinus maxillaris (s. antrum
Highmori):
▪ nn. alveolares sup. post. => v zadní části boční stěny sinus maxillaris
▪ n. alveolaris sup. medius => v laterální stěně
▪ nn. alveolares sup. ant. => v přední části boční stěny sinus maxillaris
▪ X! nn. alveolares sup. vytváří v alveolárním výběžku maxily nerv. pleteň => plx.
dentalis sup. - z ní pak vystupují rr. dentales et gingivales superiores => inervace
zubů a dásní horního oblouku
◦ pes anserinus minor:
◦ rr. palpebrales inf. => dolní víčko
◦ rr. nasales ext. => kůže boční stěny a křídel zevního nosu
◦ rr. nasales int. => kůže v oblasti vestibulum nasi
◦ rr. labiales sup. => horní ret
nn. pterygopalatini - 2-3 krátké větve => radix sensitiva pro ganglion pterygopalatinum
C) NERVUS MANDIBULARIS (n. V3): zač. + průběh: po odstupu z ganglion trigeminale =>
foramen ovale => fossa infratemporalis (obsahuje i portio minor – motor. větve pro žvýk. svaly, m.
mylohyoideus a venter ant. m. digastrici) => větve:
•
r. meningeus - rekurentní větev => spolu s a. meningea media => foramen spinosum =>
dura mater střední jámy lební; X! event. může odstupovat z n. auriculotemporalis
•
svalové větve (rr. musculares):
◦ n. massetericus => přes insicura mandibulae => m. masseter
◦ nn. pterygoidei => m. pterygoideus med. et lat.
◦ nn. temporales profundi => m. temporalis
•
n. buccalis => obloukem mezi mm. pterygoidei => zevní plocha m. buccinator => senz.
inervace sliznice a kůže v oblasti tváří
•
n. auriculotemporalis => míří dorsolaterálně => objímá a. meningea media (vytváří
charakteristické „očko“) => míří navnitř od m. pterygoideus lat. => kolem krčku mandibuly
a arcus zygomaticus => regio temporalis; větve:
◦ r. communicans cum nervo auriculotemporali => přívod PASY vláken do nervu
z ganglion oticum (viz PASY ganglia hlavy)
◦ rr. communicantes cum nervo faciali - spojka do n. VII
◦ rr. parotidei => gl. parotis
◦ n. meatus acustici externi => zevní zvukovod
◦ r. membranae tympani => membrana tympani (bubínek)
◦ nn. auriculares ant. => zevní plocha ušního boltce
•
n. lingualis => obloukem mezi mm. pterygoidei => mezi m. pterygoideus med. a ramus
mandibulae (zde se k němu připojuje chorda tympani - viz n. VII)=> pod sliznicí spodiny
dutiny ústní nad gl. submandibularis; větve:
◦ rr. isthmi faucium => isthmus faucium + okolí
Fotografický interaktivní atlas člověka
2/3
Vypracoval Libor Luňáček
NERVOVÝ SYSTÉM
Kapitola
r. communicans cum nervo hypoglosso
n. sublingualis => sliznice dna dutiny ústní
◦ rr. linguales => senz., senzor. a autonomní inervace předních 2/3 jazyka
n. alveolaris inf. - sestupuje v podobném oblouku jako n. lingualis, ale uloženém kaudálně
=> foramen mandibule => canalis mandibulae => vystupuje skrze foramen mandibulae jako
n. mentalis; větve:
◦ n. mylohyoideus - odstupuje ještě před vstupem n. alveolaris inf. do canalis mandibulae;
=> sulcus mylohyoideus => spodní plocha m. mylohyoideus, dále vydává r. digastricus
=> venter ant. m. digastrici
◦ plex. dentalis inf. - pleteň vzniklá v canalis mandibulae z n. alveolaris inf. => vydává rr.
dentales et gingivales inf. => inervace zubů a dásní dolního oblouku
◦ n. mentalis => výstup skrze foramen mentale (X!-klinika: 3. palpační místo pro
vyšetření citlivosti trigeminu, resp. n. V3), vydává:
▪ rr. labiales inf. => dolní ret
▪ rr. mentales => brada
▪ [rr. gingivales] => dáseň dolních řezáků
◦
◦
•
Fotografický interaktivní atlas člověka
3/3
Vypracoval Libor Luňáček
Download

Stáhnout v PDF - Fotografický interaktivní atlas člověka