Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Denetleme Formu
FORM 2
Eğitim Kurumu Unvanı:
Faaliyet İzin Belge No ve Tarihi:
Denetlenen Yer Adresi :
Denetleme Tarihi ve Saati :
NO
1
2
3
DENETLEME KONUSU
Eğitim Kurumunun Faaliyet İzni mevcut mu?
Eğitim Kurumunda faaliyet izin belgesinde belirtilen yöneticiler mi görev yapıyor?
Eğitim Kurumu faaliyet izin belgesinde belirtilen adreste mi hizmet veriyor?
Eğitim Kurumunun 5188 sayılı Kanun ve Yönetmelik kapsamı dışında başka bir alanda
4
faaliyet gösterdiği tespit edildi mi?
Eğitim Kurumunun fiziki koşulları inceleme raporunda belirtilen şartlara uygun mu?
5
Eğitim Kurumunda ateşli silah mevcut mu? (Cevap evet ise; ilgili maddeleri doldurunuz.)
a)Silah Taşıma / Bulundurma belgeleri alınmış mı?
b)Silah demirbaş defterine kayıt edilmiş mi?
c)Silahlar, fişekler ve teçhizatları 5188 sayılı Kanunun uygulama Yönetmeliğinin 25 inci
6
maddesinde belirtilen şartlarda muhafaza ediliyor mu?
d)Silahların bakımları yapılıyor mu?
e) Atış eğitiminde kullanılan ya da herhangi bir nedenle eğitim kurumundan çıkartılan
silahlar için silah nakil belgesi alınmış mı?
Uzman eğiticiler, Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyor mu?
7
Uzman eğiticilerin belgeleri mevcut mu? (Nüfus cüzdan sureti, ikamet belgesi, diploma
fotokopisi varsa ilgili dersi vermeye yeterli olduğunu gösterir sertifikası, 657 sayılı Kanuna
8
tabi olanların onayları)
Uzman eğiticiler hakkında ders vermeye başlamadan önce Valiliğe bildirimde bulunulmuş
9
mu?
Temel Eğitim müfredatı ve toplam ders saatleri, Yönetmeliğin 33’üncü maddesi ve Ek10
11’inde belirtilen şartlara ve müfredata uygun mu?
Temel/yenileme eğitimi başlangıç bildirimi süresinde Valiliğe yapılmış mı?
11
Yenileme Eğitim müfredatı ve toplam ders saatleri, Yönetmeliğin 34’üncü maddesi ve Ek12
13’ünde belirtilen şartlara ve müfredata uygun mu?
Temel eğitim kursuna başlamadan önce kursiyerlerin nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma
13
fotokopisi ve sağlık raporu alınarak dosyasına konmuş mu?
Yenileme eğitimi kursuna başlamadan önce kursiyerlerin nüfus cüzdan fotokopisi ve özel
14
güvenlik kimlik kartı fotokopisi dosyasına konmuş mu?
Kursiyerlerin temel eğitim atışlarının ne zaman ve nerede yapılacağı Valiliğe bildirilmiş
15
mi?
Kursiyerlerin yenileme eğitim atışlarının ne zaman ve nerede yapılacağı Valiliğe
16
bildirilmiş mi?
Fişek sarfiyatları ile ilgili tutanak tanzim edilerek atış yapılan yerin sorumlusu ve eğitim
17
kurumu yöneticisi tarafından imzalanmış mı?
Günlük devam çizelgeleri kursiyerler ve uzman eğiticiler tarafından imzalanmış mı?
18
Verilen temel eğitim günde 8 saat ve haftada 48 saatten fazla mıdır?
19
Verilen yenileme eğitimi günde 8 saat ve haftada 48 saatten fazla mıdır?
20
Eğitimde kullanılan yayınlar, EGM Yayın Yönetmeliğine göre tavsiye edilmiş veya
üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan yayınlar mı?
21
5188 sayılı Kanun’un 14’üncü ve Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 34’üncü maddesine
22
göre “yerinde yenileme eğitimi” verilmiş mi?
Yerinde verilen yenileme eğitimi için Valilikten izin alınmış mı?
23
Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde bu formda belirtilen hususlar haricinde tespit edilen
24
herhangi bir aksaklık veya eksiklik mevcut mudur?
AÇIKLAMALAR (varsa, sıra numarası belirtilerek, gerekiyorsa ayrı bir sayfada yazılır);
Denetleme
Amiri
Kurucu/Yöneticisi
Denetleme
Görevlisi
Denetleme
Görevlisi
Evet
Hayır
Eğitim Kurumu
Download

FORM-2 - Özel Güvenlik.Net