8
2. SU İHTİYACININ TAYİNİ
2.1 Nüfus projeksiyonu
Tablo 2.1 Kırıkkale-Keskin’nin Yıllara Göre Nüfus Dağılımı
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1997
2000
5877
6438
7453
8581
10540
14633
17484
20044
26846
34827
Gelecekteki nüfus aritmetik artış, geometrik artış, iller bankası metotlarına göre hesap edilecektir.
2.1.1 Aritmetik Artış Metoduna Göre Gelecekteki Nüfus Tahmini
Ka=
N2 - N1
t 2 - t1
Ka : Aritmetik artış katsayısı
N2 : Son nüfus sayımı
N1 : İlk nüfus sayımı
t2 : N2 nüfusunun sayıldığı yıl
t1 : N1 nüfusunun sayıldığı yıl
Ka1955-1960=
N1960 - N1955 6438  5877
 112,2
=
t1960 - t1955 1960  1955
Tablo 2.2 Aritmetik Artış Katsayıları(Ka)
1955-
1960-
1965-
1970-
1975-
1980-
1985-
1990-
1997-
Yıl
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1997
2000
Ka
112,2
203
225,6
391,8
818,6
570,2
512
971,71
2660,33
Ka=
112,2  203  225,6  391,8  818,6  570,2  512  971,71  2660,33
 718,38
9
Ka=718,38
Ng=N1+Ka(tg-t1)
Ng : Gelecekteki nüfus sayısı
N1 : Son nüfus sayımı
Ka : Artış katsayısı
tg : Nüfusu tahmin edilen yıl
t1 : Son nüfus sayımındaki yıl
N2004=N2000+Ka(t2004-t2000)=34827+718,38(2004-2000)=37700 kişi
Tablo 2.3 Aritmetik Artışa Göre gelecekteki nüfus
2004
2009
2014
2019
2024
2029
2034
2039
37700
41292
44884
48476
52068
55660
59252
62844
9
10
2.1.2 Geometrik Artış Metoduna Göre Gelecekteki Nüfus Tahmini
Kg=
ln N2 - ln N1
t 2 - t1
Kg : Geometrik artış katsayısı
N2 : Son nüfus sayımı
N1 : İlk nüfus sayımı
t2 : N2 nüfusunun sayıldığı yıl
t1 : N1 nüfusunun sayıldığı yıl
Kg1955-1960=
ln N1960 - ln N1955 ln 6438  ln 5877
=
=0,018
t1960 - t1955
1960  1955
Tablo 2.4 Geometrik Artış Katsayıları(Kg)
1955–
1960–
1965-
1970-
1975-
1980-
1985-
1990-
1997-
Yıl
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1997
2000
Kg
0,0182
0,0292
0,0281
0,0411
0,0656
0,0356
0,0273
0,0417
0,0867
Kg=
0,018  0,029  0,028  0,041  0,065  0,035  0,027  0,041  0,086
 0,0415
9
Kg=0,0415
lnNg=lnN1+Kg(tg-t1)
Ng: Gelecekteki nüfus sayısı
N1: Son nüfus sayısı
Ka: Artış katsayısı
tg : Nüfusu tahmin edilen yıl
t1 : Son nüfus sayımındaki yıl
lnN2004=lnN2000+Kg(t2004-t2000)
lnN2004=ln34827+0,0415(2004-2000)
N2004=41116 kişi
Tablo 2.5 Geometrik artışa göre gelecekteki nüfus
2004
2009
2014
2019
2024
2029
2034
2039
41116
50598
62265
76621
94291
116034
142791
175719
11
12
2.1.3 İller Bankası Metoduna Göre Gelecekteki Nüfus Tahmini
Kg=( a N2 / N1 -1)x100
Kg : İller bankası artış katsayısı
N2 : Son nüfus sayımı
N1 : İlk nüfus sayımı
a : İki nüfus sayımı arasındaki yıl farkı
Kg1955-1960=( t1960t1955 N1960 / N1955 -1)×100
Kg1955-1960=( 1960
1955
6438 / 5877 -1)×100 =1,84
Tablo 2.6 İller Bankası Artış Katsayıları(Kg)
1955-
1960-
1965-
1970-
1975-
1980-
1985-
1990-
1997-
Yıl
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1997
2000
Kg
1,840
2,971
2,858
4,198
6,782
3,624
2,770
4,262
9,063
Kg=
1,840  2,971  2,858  4,198  6,782  3,624  2,770  4,262  9,063
9
Kg=4,263 >3 olduğundan Kg=3 alındı
Ng=Ns(1+Kg/100)tg-ts
N2004=N2000 ×(1+Kg/100)2004-2000
N2004=34827×(1+3/100)2004-2000
N2004 =39198 kişi
Tablo 2.7 İller Bankası Metoduna göre (2004-2039) yıllarındaki nüfus
2004
2009
2014
2019
2024
2029
2034
2039
39198
45442
52679
61070
70796
82072
95144
110298
13
14
2.1.4 Aritmetik Artış,Geometrik Artış,İller Bankası Metodlarının Özeti
Tablo 2.8 Gelecekteki nüfus
Yıl
2004
2009
2014
2019
2024
2029
2034
2039
Aritmetik Artış
37700
41292
44884
48476
52068
55660
59252
62844
Geometrik Artış
41116
50598
62265
76621
94291
116034
142791
175719
İller Bankası
39198
45442
52679
61070
70796
82072
95144
110298
15
2.2 Su İhtiyacının Belirlenmesi
Gelecekteki nüfus her üç metoda göre hesaplandı. Su ihtiyacı İller Bankası metodu ile tahmin edilen
gelecekteki nüfusa bağlı olarak hesaplanacaktır. Gelecekteki nüfusa bağlı olarak 1 günlük
maksimum birim su sarfiyatları
Beldenin Gelecekteki Nüfusu
1 / gün / kişi
3.000’e kadar
60
3.001 -
5.000 arası
70
5.001 -
10.000 arası
80
10.001 -
30.000 arası
100
30.001 -
50.000 arası
120
50.001 - 100.000 arası
170
100.001 - 200.000 arası
200
200.001 - 300.000 arası
225
2004 yılı maksimum birim su sarfiyatı
qmax=120 l/s
Qmax=qmaxxN/86400 =120x39198/86400 =54,44 l/s
Qort = Qmax / 1,5 = 54,44 / 1,5 = 36,29 l/s
maxQsaat = Qmaxx1,5=
54,44x1,5 = 81,66 l/s
Tablo 2.9 Birim su sarfiyatları ve debi değerleri
Yıllar
Ortalama
Maksimum
Şebeke
Günlük Debi
Günlük Debi
Debisi
2004
36,29
54,44
81,66
2009
42,07
63,11
94,67
2014
69,10
103,65
155,47
2019
80,10
120,16
180,24
2024
92,86
139,29
208,46
2029
107,65
161,48
242,22
2034
124,80
187,20
280,80
2039
170,21
255,31
382,97
16
17
18
19
Download

bölüm 2