Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yer Denetleme Formu
FORM 4
Hizmet Alan Yer Unvanı :
Özel Güvenlik İzin Belge No ve Tarihi :
Denetlenen Yer Adresi :
Denetleme Tarihi ve Saati :
Hizmet Veren Özel Güvenlik Şirket Unvanı :
Silahlı
Personel Sayısı
Silahsız Personel
Sayısı
Tabanca
Sayısı
Uzun Namlulu
Silah Sayısı
Kimyasal Gaz
Tahsis Edilen
Mevcut Durum
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DENETLEME KONUSU
Hizmet alan yerin özel güvenlik izni mevcut mu?
Hizmet alan yerin, özel güvenlik şirketi ile koruma ve güvenlik hizmet sözleşmesi mevcut mu?
Özel güvenlik şirketi sağladığı koruma ve güvenlik hizmetini hizmetin başladığı gün mesai saati
bitimine kadar Valiliğe yazılı olarak bildirmiş mi?
Özel güvenlik görevlisi Bakanlık tarafından onaylanan kıyafet ve teçhizatla mı görev yapmaktadır?
Özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı mevcut mu?
Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını görünür şekilde taşımakta mıdır?
Özel güvenlik şirketi çalışan özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartlarının bir örneğini bir ay
içerisinde koruma ve güvenlik hizmeti sağladığı yerin yetkilisine vermiş mi?
Özel güvenlik görevlisi çalışma esnasında görev alanı sınırlarına riayet ediyor mu?
Özel güvenlik görevlisi, görev esnasında koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılıyor mu?
Özel güvenlik hizmeti alan yerde ateşli silah mevcut mu? (Cevap evet ise; ilgili maddeleri
doldurunuz.)
a)Silah Taşıma / Bulundurma belgeleri alınmış mı?
b)Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi silahını görev alanında taşımakta mıdır?
c)Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi silah taşıma/bulundurma belgesini taşımakta
mıdır?
d)Silah demirbaş defterine kayıt edilmiş mi?
e)Silah devir teslimleri günlük olarak Devir Teslim ve Rapor Defterine kayıt edilmiş mi?
f)Silah Devir Teslim ve Rapor Defteri günlük olarak imzalanıyor mu?
g)Silahlar, fişekler ve teçhizatları 5188 sayılı Kanunun uygulama Yönetmeliğinin 25 inci
maddesinde belirtilen şartlarda muhafaza ediliyor mu?
h)Silahların bakımları yapılıyor mu?
ı)Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi
eğitim atışı yaptırılmış mı?
i)Herhangi bir nedenle özel güvenlik hizmeti alan yerden çıkartılan silahlar için silah nakil
belgesi alınmış mı?
Görev alanında kimyasal (biber gazı vb.) kullanılmak üzere komisyon tarafından izin verilmiş mi?
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri 15 gün içerisinde Valiliğe bildirilmiş mi?
Görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri 15 gün içerisinde Valiliğe bildirilmiş mi?
Özel Güvenlik Görevlileri için “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırılmış mı?
Özel güvenlik görevlisi ile iş sözleşmesi yapılmış mı?
Özel güvenlik görevlisinin geçici olarak başka yerde görevlendirilmesi yapılmış mı?
Geçici olarak görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin Valiliğe bildirimi yapılmış mı?
Özel güvenlik hizmeti alan yere ait koruma ve güvenlik planı 30 gün içinde Valiliğe verilmiş mi?
Denetleme formundaki sorulara güncel cevap verecek şekilde denetleme dosyası oluşturulmuş mu?
Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde bu formda belirtilen hususlar haricinde tespit
edilen herhangi bir aksaklık veya eksiklik mevcut mudur?
Evet
Hayır
AÇIKLAMALAR (varsa, sıra numarası belirtilerek, gerekiyorsa ayrı bir sayfada yazılır);
Denetleme
Amiri
Denetleme
Görevlisi
Denetleme
Görevlisi
Birim Amiri / Yetkilisi
Download

FORM-4 - Özel Güvenlik.Net