Geçici Hallerde Özel Güvenlik İzni Verilen Yer Denetleme Formu
FORM 7
İzin Verilen Yer:
Hizmet Verecek Özel Güvenlik Şirketi:
Valilik Olur Tarihi:
İzin Verilen Adres:
İznin Geçerlilik Tarihi/Saati:
Denetleme Tarihi ve Saati :
Silahlı Personel Sayısı
Silahsız Personel Sayısı
Tabanca Sayısı
Tahsis Edilen
Mevcut Durum
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DENETLEME KONUSU
Geçici hal kapsamında özel güvenlik izni mevcut mu?
Özel güvenlik görevlisi Bakanlık / Valilik tarafından onaylanan kıyafet ve teçhizatla mı
görev yapmaktadır?
Özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı mevcut mu?
Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını görünür şekilde taşımakta mıdır?
Bildirimi yapılan personel haricinde özel güvenlik görevlisi çalıştırılıyor mu? (Cevap evet
ise; ilgili maddeleri doldurunuz.)
a)Çalıştırılan özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı mevcut
mu?
b)Çalıştırılan özel güvenlik görevlileri için “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk
Sigortası” yaptırılmış mı?
Özel güvenlik görevlisi çalışma esnasında görev alanı sınırlarına riayet ediyor mu?
Özel güvenlik görevlisi, görev esnasında koruma ve güvenlik hizmetleri dışında
çalıştırılıyor mu?
Özel güvenlik izni verilen yerde ateşli silah mevcut mu? (Cevap evet ise; ilgili maddeleri
doldurunuz.)
a)Silah Taşıma / Bulundurma belgeleri alınmış mı?
b)Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi silahını görev alanında taşımakta mıdır?
c)Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi silah taşıma/bulundurma belgesini
taşımakta mıdır?
d)Silah demirbaş defterine kayıt edilmiş mi?
e)Silah devir teslimleri günlük olarak Devir Teslim ve Rapor Defterine kayıt edilmiş
mi?
f)Silah Devir Teslim ve Rapor Defteri günlük olarak imzalanıyor mu?
g)Silahlar, fişekler ve teçhizatları 5188 sayılı Kanunun uygulama Yönetmeliğinin 25
inci mad.belirtilen şartlarda muhafaza ediliyor mu?
h)Silahların bakımları yapılıyor mu?
ı)Herhangi bir nedenle özel güvenlik izni verilen yerden çıkartılan silahlar için silah
nakil belgesi alınmış mı?
Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde bu formda belirtilen hususlar haricinde
tespit edilen herhangi bir aksaklık veya eksiklik mevcut mudur?
Evet
AÇIKLAMALAR (varsa, sıra numarası belirtilerek, gerekiyorsa ayrı bir sayfada yazılır);
Denetleme
Amiri
Denetleme
Görevlisi
Denetleme
Görevlisi
Birim Amiri/Yetkilisi
Hayır
Download

FORM-7 - Özel Güvenlik.Net