TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN
BİYOGAZ TESİSLERİ
Ahmet Musluoğlu
BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ
Yönetim Kurulu II. BaĢkanı
[email protected]
HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.&
BGA Enerji Yatırım A. ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı
[email protected]
ANA BAŞLIKLAR
• Biyoenerji Derneği
• Biogas Hochreiter Firması
• Biyogaz’ın Dünya’daki durumu
• Biyogaz’ın Türkiye’deki durumu
• Biyogaz teknolojisi kullanım alanları
• Biyogaz teknolojisi teknik açıklamalar
• Hayvan atıkları için biyogaz tesisi yatırım ve iĢletme ekonomisi
• Kanuni çerçeve
BİYOENERJİ DERNEĞİ & BİYOGAZ
• Sektörde tarafların iletiĢimi için platform görevi
• Kamusal kuruluĢlar ile irtibatta kurumsal çatı görevi
• Bünyesindeki uzmanlar aracılığı ile Türkiye’deki geliĢmeler ile
ilgili bilgi paylaĢımı,
• Dünya Biyoenerji Derneği aracılığı ile dünyadaki ilerleme ve
yeniliklerin aktarımı
• Biyogaz ile ilgili eğitim, seminer, kongre vb. organizasyonu
BIOGAS HOCHREITER
•
1985 yılında kurulmuĢtur.
•
1.500 üzerinde referans.
•
Müteahhitlik &
mühendislik hizmetleri
vermektedir.
•
30 kW - 2.400 kW biyogaz
tesisleri
BİYOGAZ’IN DÜNYA’DAKİ DURUMU
• Enerji kazanımı amaçlı biyogaz sektörünün ilerlemesi siyasi bir
karardır.
• Almanya örneği: 2.000 yılında 750 tesis, 2014 yılında 8.500 tesis
• 2010 sonrası Ġtalya, Ġspanya, Ġngiltere’de teĢvik ile birlikte
yaygınlaĢma
• Kyoto Protokolü
• TeĢvik tarifeleri, Yasal Çerçeve
• Atık bertaraf amaçlı biyogaz teknolojisi uzun yıllardır
uygulanmaktadır.
BİYOGAZ’IN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
• Türkiye’de biyokütle teĢvik oranı 13,3 USD/kWh’tir.
• Biyogaz tesisleri çöp, hayvansal ve gıda atıkları iĢleyen tesisler
olarak gruplandırılabilir.
• Katı atıkta toplamda 30 ila 40 adet arası tesis mevcuttur.
– Çöp iĢleyen tesisler: 10 – 15 adet
– Hayvansal & tarımsal atık iĢleyen tesisler: 10 – 15 adet
– Gıda endüstrisi atıkları iĢleyen: 5 – 10 adet
• Tesis adedi her yıl ivmelenerek artmaktadır.
• Atıksu arıtımında ise yaklaĢık 80 adet anaerobik tesis mevcuttur.
ANAEROBİK ÇÜRÜTME &
BİYOGAZ ÜRETİMİ
TEKNOLOJİSİ
BİYOGAZ TESİSİ GENEL ŞEMASI
ANAEROBİK ÇÜRÜTMENİN PROSESİ
Anaerobik bakteri
Organik
bileĢikler
Biyogaz
(CH4+CO2
O2
+ Eser gazlar)
ANAEROBİK ÇÜRÜTME & BİYOGAZ OLUŞUMU
ANAEROBİK ÇÜRÜTMENİN AVANTAJLARI
• Atıklardan elektrik ve ısı enerjisi elde edilmesi,
• Atıkların zararsız hale getirilmesi
• Atıkların gübre değerinin (özümsenebilir azot, fosfor ve potasyum)
arttırılması,
• Atıkların miktarının azaltılması,
• Atık bertarafında diğer metotlara göre enerji tasarrufu,
• Atıklarda % 80 – 90’a varan koku giderimi sağlanması,
• Atıkların kolay pompalanabilir (düĢük viskozite) duruma getirilmesi
ANAEROBİK ÇÜRÜTMEYE UYGUN ATIK TİPLERİ
• BüyükbaĢ ve küçük baĢ hayvan gübresi,
• Mısır silajı vb. tarımsal ürün ve/veya atıklar,
• Arıtma tesisi çamurları,
• Gıda endüstrisi organik atıkları,
– Üretime uygun olmayan hammaddeler,
– Üretim sırasında oluĢan atıklar,
– Raf ömrü dolan ürünler
• Evsel organik katı atıklar
BİYOGAZ TESİSİ ANA ÜNİTELERİ
KLASİK TASARIM BİYOGAZ TESİSİ ŞEMASI
1.
2.
3.
Katı atık besleme
Anaerobik çürütme reaktörü
Ekipman ve kontrol odası
4.
5.
Ko-jenerasyon ünitesi
Gübre ve biyogaz deposu
İÇ İÇE TANK FORMASYONLU BİYOGAZ TESİSİ
KATI ATIK BESLEME SİSTEMLERİ
GÜBRE BESLEME SİSTEMİ TERFİ İSTASYONLARI
TİPİK ANAEROBİK ÇÜRÜTME REAKTÖRÜ ŞEMASI
KONTEYNER TİPİ KO-JENERASYON SİSTEMİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kondens ayırıcı
Biyogaz kompresörü
Biyogaz motoru
Atık yağ yankı
Yeni yağ tankı
Egzoz
Gaz kurutma ünitesi
Biyogaz yakma bacası
Kurutma sistemi
Pano odası
Havalandırma
BİNA TİPİ KO-JENERASYON ÜNİTESİ
ANAEROBİK REAKTÖR
DALGIÇ KARIŞTIRICILAR
ANAEROBİK REAKTÖR
PALETLI KARIŞTIRICILAR
REAKTÖR İÇİ
BİYOGAZ DESÜLFRİZASYON SİSTEMİ
Reaktör içerisinde aerobik sülfür bakterileri tarafından hava yardımı ile H2S’in SO4’e
oksitlenmesini ve gazdan uzaklaĢtırılması sağlanmaktadır.
FERMENTE ÜRÜN KATI SIVI AYRIMI –
SANTRÜFÜJ DEKANTÖR
Gübre Keki (yakl. % 25 katı madde)
FERMENTE ÜRÜN KATI SIVI AYRIMI –
BURGU PRES
Gübre Keki (yakl. % 35 katı madde)
SIVI GÜBRE SERPME SİSTEMİ
BİYOGAZ TESİSİ YATIRIM VE İŞLETME EKONOMİSİ
•
Türkiye’de MW baĢına yaklaĢık yatırım bedeli: 2.250.000 € - 2.750.000 € aralığında
olmalı,
•
1 MW’lık örnekte:
•
Örnek çiftlik kapasitesi: 6.000 – 7.000 BB veya 4.000 BB + 200.000 KB
•
•
•
•
Elde edilecek ciro: YaklaĢık 750.000 €
ĠĢletme sarfiyatları: yaklaĢık % 40
Vergi öncesi net gelir: 450.000 €
Geri dönüĢ süresi: 2.500.000 / 450.000 = 5 – 6 yıl
•
2 MW’lık örnekte:
•
Örnek çiftlik kapasitesi: 8.000 – BB + 400.000 KB
•
•
•
•
Elde edilecek ciro: YaklaĢık 1.500.000 €
ĠĢletme sarfiyatları: yaklaĢık % 35
Vergi öncesi net gelir: 975.000 €
Geri dönüĢ süresi: 4.500.000 / 975.000 = 4 - 5 yıl
NOT: Isı enerjisinden ve gübreden elde edilecek gelirler dikkate alınmamıĢtır.
Download

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Ara Sınav Takvimi