Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş
(Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.)
Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi
Proje Bilgi Notu
Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı
hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda fiyatlar yükselmiş ve
yıllarda dışa bağımlılık artmıştır. Diğer taraftan, bir başka önemli ihtiyaç olan elektrik enerjisi
üretebilmesi için gerekli kaynakların (doğalgaz, petrol, vb) yetersizliği nedeniyle, Türkiye enerjide dışa
bağımlı bir ülke konumundadır.
Bu kapsamda kurulacak atık bertaraf (Biyogaz) tesisinde, Tarfaş büyükbaş hayvan dışkıları ve Sütaş
Süt Ürünleri A.Ş atık su arıtma tesisi çamurları birlikte değerlendirilmektedir.
Çürütücüye beslenen atıklar anaerobik ortamda biyolojik olarak parçalanarak biyogaz üretilecektir.
Üretilen biyogaz, kojenerasyon sisteminde kullanılarak elektrik ve sıcak su üretilecektir.
2013 Temmuz ayında inşaatına başlanmış ve 2013 Ekim ayında işletmeye alınmış olan biyogaz tesisi
2,4 MW kurulu güç ve yaklaşık 15 GWh yıllık elektrik üretim kapasitesi ile ülkemizdeki en büyük
biyogaz tesislerinden biridir. Bu ölçekte hayata geçen ilk projelerden birisi olarak, tarım ve hayvancılık
sektörüne öncülük etmektedir.
Projenin sağladığı ve sağlayacağı başlıca yararlar:
-
-
-
Hayvan barınaklarından toplanan hayvan dışkısı çürütülüp daha kararlı bir forma sokulacak ve
kokusuz, çevreye zararsız gübre haline getirilecektir,
Atık su arıtma tesisinde oluşan fazla çamur oksijensiz olarak stabilize edilecektir, böylelikle
atık su arıtma tesisindeki oksijenli stabilizasyon sisteminde harcanan elektrik enerjisinden
tasarruf edilmiş olunacak ve gıda endüstrisi arıtma çamurlarının geri kazanılması
sağlanacaktır.
Büyükbaş hayvan dışkıları ve arıtma tesisi çamurunun oksijensiz çürütülmesi sonucunda
biyogaz elde edilecek, elde edilen biyogaz kojenerasyon tesisinde ısı ve elektrik enerjisine
dönüştürülecektir.
Isı ve Elektrik enerjisi tesisin iç tüketiminde kullanılacaktır, geriye kalan fazla enerji ekonomik
olarak değerlendirilebilecektir.
Üretilecek olan gübre kullanılan mevcut gübrelere kıyasla daha az koku ve daha fazla serbest
azot (N) içerecektir.
Üretilecek gübrenin içerisinde yer alabilecek ve tarımcılık için zararlı olabilecek organizmalar
imha edilmiş olacaktır.
Üretilecek gübre daha akışkan olacağından daha kolay pompalanabilir olup tarlalarda kolay
kullanılabilme imkanı sağlanacaktır.
Halen uygulanan gübre depolama ve çamur stabilizasyon faaliyetlerinde ortaya çıkan CO2
emisyonları azalacaktır.
Proje Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.’ye ait fabrika ve çiftlik alanı
içerisinde yer almaktadır. Aşağıda projenin yeri Türkiye haritası üzerinde gösterilmektedir.
Proje Alanı
A. Referans Senaryo ve İzleme Yöntemi
Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Projesi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi
nedeniyle yılda yaklaşık 50,000 ton karbondioksit (CO2) salımı azaltımına katkıda bulunulmaktadır.
Söz konusu sera gazı azaltımının belgelendirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi kapsamında onaylanmış yöntemler kullanılmaktadır. Söz konusu projeden
sağlanan emisyon azaltımının hesaplanması ve takibi amacıyla, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi uyarınca belirlenen AMS-I.C ve AMS-III.D kodlu metodolojiler kullanılmış olup
yapılan hesaplamalar ve projenin etkileri, kullanılan yöntemler gereği bağımsız denetçi kuruluşlar
tarafından projenin başlangıcında ve her yıl sonunda yerinde incelenerek raporlanmaktadır. TEİAŞ
verileri baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, Türkiye için ulusal elektrik şebekesinin emisyon
faktörü yaklaşık olarak 0.552 tCO2/GWh olarak hesaplanmıştır.
B. Proje Süresi
Proje yapım faaliyetlerine 2012 yılında başlanmış olup, söz konusu tesis Eylül 2013’ te devreye
alınmıştır. Proje lisansının süresi 10 yıl olarak belirlenmiş olup, projenin teknik ömrü ise 11 yıl olarak
öngörülmektedir.
C. Çevresel Etkiler
Nisan 2011 tarihinde Proje Tanıtım Dosyası’ nda projenin çevresel etkileri değerlendirilmiştir. Proje
Tanıtım Dosyası, projenin en son uygulama planı çerçevesinde hazırlanmış olup, tüm mevzuata uygun
bir şekilde tüm detayları ile proje ele alınmıştır. Bu dosyada yer alan bazı başlıklar şöyledir; projenin
teknik özellikleri, proje kapsamında yapılacak tesislerin özellikleri ve yerleri, coğrafi, jeolojik, sismik,
iklimsel ve hidrolojik özellikleri, sosyal durum, ulusal ve uluslar arası anlaşmalar ile uyum.
Aksaray (Atık Bertaraf) Biyogaz Tesisi Projesi Tanıtım Dosyası, 03/05/2011 tarihinde Aksaray Valiliği,
Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)-Gerekli Değildir” belgesi
almıştır.
D. Paydaş Yorumları
Aksaray Biyogaz Tesisi Projesi emisyon azaltımlarının Belgelendirilmesi Projesi kapsamında, 9 Nisan
2012 Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde katılımcılar ile toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda yerel
halkın proje hakkında bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması sağlanmıştır.
Aşağıdaki tabloda toplantı esnasında proje sahibine yöneltilen sorular özetlenmektedir.
Paydaş Yorumları
Açıklama
Projenin insan sağlığını ve çevreyi etkileyecek
Hem insan sağlığını etkileyecek hem de çevreyi
bir unsuru var mıdır?
olumsuz yönde endişelendirecek herhangi bir
etkisi bulunmamaktadır. Proje ile tarımsal ve
hayvansal atıkların bertaraf edileceğinden;
hem üreticiler atık ve koku problemlerinin
çözümü sağlanacak; hem de ülkemiz için temiz
enerji üretilecektir.
Projenin herhangi bir olumsuz etkisi söz
konusu mudur?
Projenin lisansı EPDK tarafından verilmiş olup,
devlet kurumları tarafından ihtiyaç duyulan
bütün incelemeler yapılmıştır. Herhangi bir
olumsuz etki oluştuğu takdirde gerekli
önlemler alınacaktır.
Projenin yaşam ömrü ne kadar ve ne kadarlık
bir yatırım öngörülmektedir?
Projenin beklenilen yaşam ömrü 11 yıldır.
Projenin hesaplanan maliyeti çok yüksek olup
beklenmeyen maliyetlerinde çıkabilmesi
mümkündür.
Projenin ph ayarı ve hidrolik bekleme süresi
hakkında bilgi verir misiniz?
Sıcaklık ne kadar artarsa hidrolik bekleme
süresi o kadar kısalır. Kullandığımız atıkların
türünden dolayı ph değeri düşük olacaktır.
Tablo 1. Paydaş yorumları ve yapılan açıklamalar
Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi
Proje hakkında yerel katılımcıların görüşleri alındıktan sonra “Gold Standart Vakfı” tarafından
oluşturulan “proje sürdürülebilirlik kriterlerine” göre değerlendirme yapılmıştır. Aşağıdaki tablo,
katılımcıların projenin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği çerçevesinde yaptıkları
değerlendirmeyi göstermektedir.
Katılımcı Görüşleri
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
Etkisi
Olumlu Olumsuz Yok
Hava kalitesi (Kükürt dioksit, azot oksitler, kurum, vb)
X
Su kalitesi ve miktarı (Su kaynaklarına erişim)
X
Toprak kalitesi (Erozyonla mücadele, toprak kirliliği vb)
X
Diğer kirlilik kaynakları (gürültü, ışık, vb kirlilik kaynakları)
X
Biyoçeşitlilik (Koruma altındaki türlere etki)
X
İstihdam Kalitesi (Çalışma koşulları, iş güvenliği)
X
Yoksullukla Mücadele (Yaşam standardına etki, sağlık hizmetlerine
erişim, vb)
X
Temiz enerji kaynaklarına erişim (Güvenilir, ucuz enerji, enerji ithalatına
etki)
X
Kişisel ve kurumsal kapasite (Eğitim, farkındalık yaratma)
X
İstihdam ve gelir seviyesine katkı (Yeni iş imkânı, gelir artışı)
X
Ödemeler dengesi (Dışa bağımlılığın azaltılması, yatırım artışı)
X
Teknoloji transferi ve teknolojik yeterlilik (Yeni teknolojilerin
kullanılması, uyarlanması, vb)
X
Tablo 2. “Gold Standart Vakfı” Proje Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonuçları
F. Paydaş Geribildirim Süreci
9 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantıda yerel paydaşların proje hakkındaki görüşleri alınmıştır.
Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş tarafından değerlendirilerek gerekli düzenlemeler süreç içerisinde
yapılmaktadır.
Proje inşaatının başlaması ile bugün zarfında, projeden etkilenenlerin tespit edilmesi ve gerekli
çalışmaların yapılabilmesi için “Halkın Geri Bildirimi” süreci başlatılmıştır. 10 Mayıs 2014 tarihine
kadar Aksaray Atık Bertaraf Biyogaz Tesisi Projesi ile ilgili görüş, katkı ve sorularınızı aşağıda belirtilen
adreslere telefon, faks ya da elektronik posta aracılığı ile bize ulaştırabilirsiniz.
Ayrıca, proje ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlara sunulan diğer belgeler İngilizce olarak
www.gtecarbon.com.tr adresinden temin edilebilir. (Proje dokümanlarına ulaşmak için link:
http://www.gtecarbon.com/projeler/sutas-aksaray/
Ayrıca, yakın zamanda Aksaray OSB Müdürlüğü’ne bırakılacak ‘‘Sütaş-Aksaray Biyogaz Tesisi-Görüş ve
Yorum Defteri’ne de dilediğiniz zaman proje ile ilgili görüş ve yorumlarınızı proje sahibi firmaya
iletebilirsiniz. Bu defter firma tarafından düzenli olarak kontrol edilecektir.
Kıymetli katılımlarınızın firmamız için önemli olduğunu tekrar belirtir, konu ile ilgili olarak bilgi ve
gereğini arz ederiz.
GTE CARBON
Adres: Ehlibeyt Mahallesi 1259. Sokak No:7/2 Balgat/ Çankaya
Telefon: 0312 472 3500
Faks: 0312 472 3366
[email protected]
Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi Formu
Ad-Soyad:
Kurum/ Köy:
Görev:
Tarih:
Proje ile ilgili görüşleriniz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Katılımcı Görüşleri
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
Hava kalitesi (Kükürt dioksit, azot oksitler, kurum, vb)
Su kalitesi ve miktarı (Su kaynaklarına erişim)
Toprak kalitesi (Erozyonla mücadele, toprak kirliliği vb)
Diğer kirlilik kaynakları (gürültü, ışık, vb kirlilik kaynakları)
Biyoçeşitlilik (Koruma altındaki türlere etki)
İstihdam Kalitesi (Çalışma koşulları, iş güvenliği)
Yoksullukla Mücadele (Yaşam standardına etki, sağlık hizmetlerine erişim, vb)
Temiz enerji kaynaklarına erişim (Güvenilir, ucuz enerji, enerji ithalatına etki)
Kişisel ve kurumsal kapasite (Eğitim, farkındalık yaratma)
İstihdam ve gelir seviyesine katkı (Yeni iş imkânı, gelir artışı)
Ödemeler dengesi (Dışa bağımlılığın azaltılması, yatırım artışı)
Teknoloji transferi ve teknolojik yeterlilik (Yeni teknolojilerin kullanılması,
uyarlanması, vb)
Olumlu Olumsuz
Etkisi
Yok
Download

Sfr_Proje Bilgi Notu_ Sutas_Aksaray