TELSİZ CİHAZ YEDEK PARÇASI SATIN ALIN ACAKTIR
JAN D ARM A TEP.MRKZ.K.LIGIfGÜVERCİNLİK/ANKARA^ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İhale Kayıt Numarası
1 - İdarenin
a) adresi
: 2014/127094
ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
: (İSTANBUL YOLU 5İNCİ KM. CARREFOUR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI )
06377
: 3124565660-3122783091
b) telefon ve faks numarası
c) elektronik posta adresi (varsa)
2 - İhale konusu malın niteliği,
: 118 KALEM TELSİZ CİHAZLARI YEDEK PARÇASI
türü ve miktarı
3- İhalenin / Yeterlik
Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
: 3 NU’LI İHALE KOMS.BŞK.LIĞI İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati
: ¿ZJI.Û. 2.Q;l4-~ 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak krite rle r:
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi,
4.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge,
4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.5. İhale dokümanı ekinde yer alan, 2010/87 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde belirtilen
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.6.Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu
4.7. İhale dokümanında belirlenen geçici teminat,
4.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi
ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu ihale dokümanında belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
4.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.11. İstekliler bu şartname ekinde örneği bulunan HİZMETE ÖZEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİNİ teklifleriyle birlikte
vereceklerdir.
4.12. İstekliler idari şartnamedeki her maddeyi sıraya göre tek tek cevaplandıracaklardır. İdari şartnamenin
maddelerine verilmiş olan cevaplar eklerini de kapsar. İdari şartnameye verilecek cevaplar belge ve açıklama
gerektirmeyen maddeler için “ Okunmuş, anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir.” şeklinde cevap verecektir," Bütün
şartları kabul ediyoruz’V’Evet”,’’Hayır” şeklindeki ifadeler geçerli sayılmayacaktır. Belge istenen maddelerde istenen
belgeler şartname eki olarak verilecektir. Belge gerektiren maddeler için istekli açıklama yapabilir veya ek sunabilir.
İsteklinin idari şartnameye vereceği cevaplar belgesinde idari şartname maddelerini tekrar yazmasına gerek yoktur
(Madde numaralarının yazılması yeterlidir.)
5. İhale dokümanı bedelsiz olarak idareden temin edilebilir.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI
İHALE KOMİSYONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
7. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. ( Teklif geçerlilik süresinden
itibaren en az 30 (Otuz) gün ve daha fazla olmalıdır.)
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
1/1
Download

2014/127094 org.eşref bitlis kışlası, jandarma tedarik merkezi