Fiziki denetim prosedürü.
Sayın Laszlo Palvolgyi
Macaristan Kırsal Kalkınma
Bakanlığı
[email protected]
1. Yasal dayanak.
- 884/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü (AB), Madde
2 ve Ek I,
- 140/2009 sayılı Bakanlık Tüzüğünün 5inci
paragrafı.
- Ödeme kurumları lisanslı depoculuk ile alakası
bulunan müdahale önlemleri ile ilgili
operasyonları yönetir ve kontrolünü sağlar.
2. Yönetim görevinin verilmesi.
884/2006 Tüzüğü, Madde 2(2):
Müdahale kurumları:
(a) belirli lisanslı depoculuk önlemlerinin yönetimi görevini
müdahaleye alınmış olan tarım ürünlerini depolayan
gerçek veya tüzel kişilere verebilirler, bundan böyle
‘depocular’ olarak atıf yapılmaktadır.
(b) gerçek veya tüzel kişileri sektörel mevzuatın getirdiği
bazı özel görevlerle yetkilendirebilirler.
140/2009 Tüzüğü, Bölüm 5 (3):
ARDA; müdahale depolaması şartlarını karşılayan
depolarla, lisanslı depolarla, laboratuarlarla ve hububat
müdahalesi bağlamındaki hizmetleri sunan diğer gerçek
veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapma hakkına sahiptir.
3. ARDA’nın Yükümlülükleri I.
884/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü, Madde 2(3):
- lisanslı depoculukla ilgisi bulunan her bir ürüne ait
stok hesaplarının ve finansal hesapların tutulması;
- lisanslı depoculuk sözleşmeleri yapmış oldukları
depocuların güncel listesinin tutulması;
- lisanslı depoculuk için kullanılan tip sözleşmelerin
Komisyonun kullanımına sunulması;
- tüm stokların bilgisayarlı stok hesaplarını ağırlığın
belirtildiği bütün depo yerleri ile birlikte tutulması;
- müdahale ürünlerinin depolanması, nakliyesi veya
devri ile ilgili bütün operasyonların yürütülmesi;
4. ARDA’nın Yükümlülükleri II.
884/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü, Madde 2(3) (devam):
- müdahale stoklarının tutulduğu yerlerde yol boyunca
kontrollerin yapılması (yılda en az bir kez) – düzensiz
aralıklarla ve önceden haber vermeksizin;
- yıllık envanter yapılması.
Ödeme kurumları; uygunsuz depolama yöntemlerinden
kaynaklananlar başta olmak üzere, ürünlerin yetersiz
muhafazasından dolayı oluşan finansal sonuçları karşılar.
Ödeme kurumları lisanslı depoculuk hesaplarını ve
bütün evrakı sürekli olarak Komisyon görevlilerinin
kullanımına hazır tutar.
5. Kontroller I.
884/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü, Ek I:
- her bir depolama noktası yıldan en az bir kez özellikle
aşağıdaki hususlarda denetlenecektir:
- lisanslı depoculuk hakkındaki bilgilerin toplanması
prosedürü,
- depocu tarafından yerinde tutulan muhasebe
verilerinin ödeme kurumuna gönderilen bilgilerle
örtüşüp örtüşmediği,
- depocunun muhasebe kayıtlarında belirtilen ve
depocunun sunduğu en son aylık beyanın esasını
oluşturan miktarların fiziki varlığı görsel olarak veya
şüphe ya da ihtilaf halinde tartım veya ölçüm
yöntemiyle değerlendirilir,
6. Kontroller II.
- ARDA kontrollere ilişkin olan özellikle aşağıdakileri
içeren bir rapor hazırlar:
(a) depocunun adı, ziyaret edilen deponun adresi ve
denetlenen partilerin tanımı,
(b) denetimin başladığı ve bittiği tarih ve saat,
(c) denetimin yapıldığı yer ve depolama ile erişilebilirlik
koşullarının tanımı,
7. Kontroller III.
(d) denetimi yapan kişilerin açık kimlik bilgileri, statüleri ve
yetkilerinin süresi,
(e) üstlenilen denetim önlemleri ve hacmi belirlemek üzere
kullanılan prosedürler; örneğin ölçüm yöntemleri,
hesaplamaları, ara ve kesin sonuçlar ve ulaşılan sonuçlar,
(f) depolanan her parti veya kalite ile ilgili olarak, ödeme
kurumunun defterlerindeki miktar, deponun defterlerindeki
miktar ve iki defter seti arasındaki tutarsızlıklar,
8. Kontroller IV.
(g) denetlenen her bir parti ile ilgili olarak, yerinde
doğrulanan miktar ve varsa tutarsızlıklar, parti numarası,
(h) tutarsızlık veya fark olması halinde, deposunun yaptığı
açıklamalar,
(i) yer, tarih ve raporu hazırlayan kişinin ve depocunun ya
da temsilcinin imzası,
(j) anormallikler durumunda, yerine getirilen uzun süreli
denetim; uzun süreli denetimin kapsamında giren
miktarları yüzdesi, bulunan tutarsızlıklar ve yapılan izahat
belirtilecektir.
9. Kontroller V.
Yerinde kontrollere ilişkin raporlar derhal ödeme
kurumunun hesaplarının tutulmasından sorumlu olan
bölümün başkanına gönderilecektir. Ödeme kurumunun
hesapları raporun alınması üzerine derhal ve tespit edilen
tutarsızlıklar ile farklar ışığında düzeltilecektir.
Raporlar ödeme kurumunun ARDA merkez ofisinde
tutulur ve Komisyon personelinin kullanımına açıktır.
10. Kontroller VI.
ARDA tarafından şunların listelendiği bir özet belge
hazırlanır:
— yapılan kontroller; hangilerinin fiziki denetim olduğu
açıkça belirtilir (envanter kontrolleri),
— kontrol edilen miktarlar,
— aylık ve yıllık beyanlarla ilgili olarak tespit edilen
anormallikler ve bu anormalliklerin nedenleri.
Tespit edilen anormallikler ağırlık bakımından ve elde
bulunan toplam miktarların yüzdesi olarak belirtilecektir.
Bu özet belgesi Komisyona yıllık hesaplarla aynı anda
gönderilecektir.
İlginiz için teşekkür ederim!
Laszlo Palvolgyi
Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanlığı
Eposta: [email protected]
Download

Müdahale Stoklarının Denetimi