DUYURU
DİPLOMA TESLİMİ
2013-2014 akademik yılı bahar dönemi sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimizin
diplomaları düzenlenerek dağıtıma hazır hale getirilmiştir. Mezun öğrencilerimizin,
diplomalarını alırlarken herhangi bir sorun yaşamamaları için diploma almaya gelmeden önce
aşağıda belirtilen işlemleri yapmaları yararlı olacaktır.






Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrencilerimiz, diplomalarını almaya gelirlerken bu
belgenin aslını yanlarında bulundurmaları gerekir.
Geçici Mezuniyet Belgesi’ni kaybeden öğrencilerimiz, “İstanbul Şişli Meslek
Yüksekokulu …….................................... programından 20…./20..... eğitimöğretim yılında almış olduğum Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. Adı ve Soyadı: ....................................” ilanını verecekleri bir
gazetenin ilgili sayfasını yanlarında bulundurmaları gerekir.
Geçici Mezuniyet Belgesi almayan öğrencilerimiz, öncelikle Öğrenci İşleri
Birimi’nden İlişik Kesme Formu alarak ilgili birimlerden ilişik kesme işlemi
yaptırmalı, sonrasında diploma talebinde bulunmalıdır.
Mezun öğrencilerimiz diplomalarını bizzat kendileri alacaklardır. Gelemeyecek
durumda olan mezunlarımız, noter vekaletnamesi ile diplomalarını alacak bir
yakınını yetkilendirebilirler. Yetkilendirecekleri kişinin, diploma teslimi sırasında
kimliğini ve vekaletnameyi ibraz etmesi zorunludur.
Diploma teslimi her hafta aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacağından en az bir
gün öncesinden Öğrenci İşleri Birimi’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.
Diplomalarını teslim alan mezunlarımızın, Mezun Öğrenci Bilgi Formunu
doldurup Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Dağıtım Yeri ve Saatleri :
Gün
Saat
Perşembe
15:00
Dağıtım Yeri
Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
Öğrenci İşleri Birimi
Download

Mezuniyet Diplomaları Hakkında Duyuru 24/02/2015