„Teklif Formu”, teslimat
kuralları, nakliye masrafları
Sayın Laszlo Palvolgyi
Macaristan Kırsal Kalkınma
Bakanlığı
[email protected]
1. Teklif Formu I.
- 1272/2009sa yılı Komisyon Tüzüğünün (AB) 4 ve
5inci Maddeleri – bazı hükümleri
- Macar Kırsal Kalkınma Bakanlığı’nın 140/2009.
(X.29.) sayılı Tüzüğü
„1. § (1) Yasal veya mali yükümlülüğe tabi olmayan ve AB’de hasat
edilmiş olan hububat ve pirinç (bundan böyle “mallar” olarak atıf
yapılmaktadır) bunların sahipleri tarafından veya mallar üzerinde mülkiyet
hakkına sahip olan özel veya tüzel şahıslar tarafından (bundan böyle
“teklif sahipleri” olarak atıf yapılmaktadır) Tarımsal ve Kırsal Kalkınma
Kurumunun (bundan böyle “ARDA” olarak atıf yapılmaktadır) web
sitesinde yayınlanan “”Teklif Formunun” ibraz edilmesi suretiyle
müdahaleye arz edilebilirler.
Eğer teklif sahibi 2. § (5)’te getirilen süre sınırı dahilinde malların yasal
veya finansal yükümlülükten ari olduklarını kanıtlarsa, lisanslı depoya
konan mallar da müdahaleye arz edilebilirler.
2. Teklif Formu II.
(2) “Teklif Formu” ile gerekli kılınan beyanlardan herhangi birisinin eksik
olması teklifin reddedilmesi ile sonuçlanır. AB mevzuatı ile gerekli kılınan
belgelerin üzerinde yer alacak şekilde, “Teklif Formuna” aşağıdakiler
eklenecektir:
a) teklifin yapıldığı anda malların yer aldığı deponun temsil edildiği teknik
çizim,
b) teklifin yapıldığı anda Teklif Formunda belirtilen depolama yerinin
ve müdahale deposunun tespit edilebildiği ve elektronik ortamda
yazdırılmış bir harita,
c) mevzuat ile gerekli kılınması halinde, teminatın yatırılmış olduğuna dair
kanıt ,
(3) her bir Teklif Formunda sadece bir adet hububat veya pirinç türü teklif
edilebilir.
3. Teklif Formu III.
(4) Teklif bir talep olarak addedilir ve posta ile veya telefaks yoluyla
sunulabilir. Eğer AB mevzuatında son teklif verme tarihi belirlenmişse,
yalnızca ARDA’ya son tarih öncesinde bütün gerekli ekleri ile birlikte
ulaştırılmış olan teklifler değerlendirmeye alınacaktır.
(5) AB mevzuatı ile gerekli kılınması halinde, teklif ancak 17/2004. (II.
13.) sayılı Hükümet Kararı uyarınca teminat yatırılmışsa
değerlendirmeye alınacaktır.
(6) Teklif Formu kullanılarak yapılmış olan taleplerin işleme alındığı
süreçte düzeltme yapılamaz. Eksik Teklif Formları ARDA tarafından
son teklif verme tarihi takip eden gün ilave inceleme yapılmaksızın
reddedilir. Bu durumda teklif sahibi 2. § (7)’de belirtilen ücretleri
ödeme yükümlülüğünden kurtulur, ayrıca teklif sahibinin vermiş
olduğu teminat irat kaydedilmez. 1272/2009/EU sayılı Komisyon
Tüzüğünün 13. (1) Maddesinde belirtilen sürenin son günü haftanın
son işgünü olacaktır.
4. Teklif Formu IV.
2. § (1) ARDA aşağıdaki hallerde teklifi reddetme hakkına sahiptir:
a) Teklif Formunda belirtilen malların 1.§ (2) a)’da belirtilen teknik
çizimin gösterdiği mahalde mevcut olmaması, veya
b) yapılan ön yerinde incelemeler sırasında kaydedilen miktarın AB
mevzuatı ile belirlenen asgari miktar gerekliliklerini karşılamıyor
olması veya
c) malların kalitesinin AB mevzuatı ile belirlenen asgari kalite şartları
karşılamıyor olması veya
d) teklif edilen malların diğer partilerden ayrı olarak depolanmamış
olması veya
e) teklif edilen malların Teklif Formunda belirtilmeyen bir lisanslı depoda
yer alması.
5. Teslimat kuralları I.
- (EU)No1272/2009 sayılı Komisyon
Tüzüğünün 25 ve 26ncı Maddeleri
- Bir teklif/ihale teklifi kabul edildiği zaman,
ARDA şunları içeren “Teslimat Emri” düzenler:
-
teslim edilecek olan miktar;
ürünlerin son teslim tarihi;
ürünlerin teslim edilecek oldukları depolama yeri;
teklifin veya ihale teklifinin kabul edildiği fiyat.
6. Teslimat kuralları II.
- Eğer mallar teklif sahibinin belirttiği depolama yerine
teslim edilemezse, ARDA teslimatın en düşük masrafla
yapılması için başka bir depolama yeri belirler,
- “Teslimat Emri” bir kez ve ARDA’nın yazılı izni ile tadil
edilebilir. Eğer depo malları alabilecek durumda değilse
veya eğer ARDA kontrolörünün hazır bulunması mümkün
değilse, ARDA mutabık kalınmamış zamanlarda yapılan
teslimatları reddeder.
- Depo yerine teslimat en geç 25inci Maddede belirtilen
teslimat emrinin düzenlenme tarihini izleyen üçüncü
ayın sonunda yapılacak ve her halükarda hububat için 30
Haziran ve pirinç için 31 Ağustos tarihi aşmayacaktır.
7. Nakliye masrafları I.
- No1272/2009 sayılı Komisyon Tüzüğünün (AB)
29uncu Maddesi
- Teklif sahibinin veya ihale katılımcısının belirttiği
depolama yerine yapılan nakliye masrafları ilgili mesafe
100 km veya daha az olduğu zaman teklif sahibi veya
ihale katılımcısı tarafından karşılanır. Bu mesafe aşıldığı
zaman, 100 km’nin üzerindeki nakliye masraflarını
müdahale kurumu tarafından karşılanır.
- Teklif sahibinin /ihale katılımcısının belirttiği depolama
yeri malların teklif/ihale teklifi sunulduğu anda depolu
oldukları yer olamaz.
8. Nakliye masrafları II.
- Teklif sahibinin veya ihale katılımcısının belirttiği
depolama yeri müdahale kurumu tarafından değiştirilirse,
ilk 20 km haricindeki ilave nakliye masraflar müdahale
kurumu tarafından karşılanır. Bununla birlikte, 100 km’nin
üzerindeki nakliye masrafları yine müdahale kurumu
tarafından karşılanır. Madde 35(2)’de atıf yapılan
ürünlerin ikamesine özgü olan nakliye masrafları sadece
teklif sahibi veya ihale katılımcısı tarafından karşılanır.
- Müdahale kurumu tarafından karşılanacak olan
masraflar Komisyon tarafından götürü olmayan ücret
bazında ve No 884/2006 sayılı Tüzüğün (AT) 4(1)(c)
Maddesi uyarınca iade edilir.
9. Nakliye masrafları III.
- Örnekler:
- Teklif sahibi depolama yerine 50 km mesafedeki bir
depoyu belirtir. ARDA bu depoyu depolama yerine 150 km
mesafedeki başka bir depo ile değiştirir.
Teklif sahibine borç kaydedilen masraflar: 50 km+20 km
= 70 km.
- Teklif sahibi depolama yerine 90 km mesafedeki bir
depoyu belirtir. ARDA bu depoyu depolama yerine 110 km
mesafedeki başka bir depo ile değiştirir.
Teklif sahibine borç kaydedilen masraflar: 90 km+10 km
= 100 km.
10. Nakliye masrafları IV.
- Yerinde devralma işleminin yapılması halinde (Md.
38(3)) ödenecek olan müdahale alım fiyatında indirim
yapılır. Bu indirim şunlardan meydana gelir:
- fiili devralma yeri ile teklif sahibi tarafından “Teklif
Formunda” ürünlerin en düşük masrafla teslim edilmiş
olması gereken yer olarak belirtilen depolama yeri
arasındaki teorik nakliye masrafı. Teklif sahibi tarafından
karşılanan nakliye masrafı 100 km sınırı aşmayacaktır.
- Nakliye masraflarının tespitinde biz 15 HUF/km/t götürü
bedel maliyet unsurundan yararlanıyoruz ve mesafeler
ise “TIR” programı kullanılarak tespit ediliyor.
İlginiz için teşekkür ederim!
Laszlo Palvolgyi
Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanlığı
Eposta: [email protected]
Download

Teslimat-Nakliye Masrafları