T.C.
SĠVAS VALĠLĠĞĠ
Ġl Müftülüğü
Sayı : 33671134 – 902.03 -3732
10/11/2014
Konu: Kadro Ġlanı.
SĠVAS MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU
Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro adedi, bulunduğu yer yazılı olan münhal kadro için yarışma sınavı ile
naklen atama yapılacaktır.
SINAVA KATILMA ġARTLARI:
1-Halen görevli olmak,
2- Mesleği ile ilgili en az iki yıl süreli yüksekokuldan mezun olmak,
3-İl dışından müracaat edenlerin görev yaptığı İl’de en az iki yıl görev yapmış olması,
4-İlçelerden müracaat edenlerin bulundukları görev yerinde en az altı ay görev yapmış olması,
5- Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,
6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor
olmak,
7-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak,
8- İsteklilerin en geç 25.11.2014 Salı günü mesai bitimine kadar müftülüğümüze başvurmaları, yukarıda
belirtilen şartları taşıdığına dair belgeleri dilekçesi ekinde ibraz etmeleri ve imtihanın yapılacağı 02.12.2014
Salı günü saat: 08.00’da müftülüğümüz de hazır bulunmaları gerekmektedir.
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
10/11/2014
R. ġükrü BALKAN
Ġl Müftüsü
TEKNĠKER MÜNHAL KADRO LĠSTESĠDĠR
S.No
Unvanı
1. Tekniker
Hizmet
Sınıfı
T.H.S
Kadronun Bulunduğu Yer
İl Müftülüğü/Sivas
10/KAS/2014 VHKİ
:A.TAŞCI
…/KAS/2014 Per.Ksm.Şefi
:M.KARAGÖZ
…/KAS/2014 Per.İd.ve Mali İşl.Şb.Müd. :İ.ŞAHİN
…/KAS/2014 Müftü Yardımcısı
:M.ŞAHİN
Pulur Mahallesi Ahi Emir Caddesi No:14 SİVAS 58070
Telefon :(0346) 221 10 92 - 224 73 26 Faks: ( 0346) 221 88 24
e-Posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.sivasmuftuluğu.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.TAŞCI VHKİ
Download

33671134 – 902.03 -3732 10/11/2014 Konu