Karar No
Karar Tarihi
: 4032
: 26/09/2014
Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 26/09/2014 tarihli yazıda aynen; "26 Ağustos
2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 22/08/2014
tarihli, 2014/3830 sayılı kararı eki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari
Yargı Hâkim ve Savcıları arasından 12 Ekim 2014 tarihinde yapılacak seçimlerde uygulanacak
"Seçim Takvimi" uyarınca adli ve idari yargıda halen görev yapan hâkim ve savcı listeleri 6 Eylül
2014 Cumartesi günü askıya çıkartılmış, 15 Eylül 2014 Pazartesi günü askıdan indirilerek 17 Eylül
2014 Çarşamba günü kesinleştirilmiştir.
Yüksek Seçim Kurulunun 15/09/2014 tarihli ve 2014/3958 sayılı kararı ile Hâkimlik ve
savcılık mesleğine kabul edilmekle birlikte, henüz ataması yapılarak göreve başlamayan ve bu
nedenle görev yerleri belli olmayan hâkim ve savcıların, 12 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçimlerinde listelere yazılmak suretiyle oy
kullanmalarına yönelik istemin reddine karar verilmiştir.
Bununla birlikte; adli ve idari yargıda halen görev yapan hâkim ve savcı seçmen listelerinin
kesinleştirilme tarihi olan 17 Eylül 2014 Çarşamba gününden sonra ataması yapılarak göreve
başlayan ve görev yerleri belli olan hâkim ve savcıların 12 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçiminde seçmen listelerine ilave edilerek oy
kullanıp kullanamayacakları ve bu konuda nasıl bir işlem yapılacağı hususunda il seçim kurulu
başkanlıklarınca tereddüt oluştuğu belirlenmiştir.
Bu nedenle; adli ve idari yargıda halen görev yapan hâkim ve savcı seçmen listelerinin
17 Eylül 2014 tarihinde kesinleştirildiği dikkate alındığında, 17 Eylül 2014 tarihindeki
kesinleşmeden sonra hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul edilen, ataması yapılarak göreve
başlayan ve görev yerleri belli olan hâkim ve savcıların, 12 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçiminde seçmen listelerine ilave edilerek oy
kullanıp kullanamayacakları hususunda gerekli Kurul kararının alınması takdirlerinize arz olunur."
denilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
26 Ağustos 2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim
Kurulunun 22/08/2014 tarihli, 2014/3830 sayılı kararı eki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Üyeliği İçin Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları arasından 12 Ekim 2014 tarihinde yapılacak
seçimlerde uygulanacak "Seçim Takvimi" uyarınca adli ve idari yargıda halen görev yapan hâkim
ve savcı listeleri 6 Eylül 2014 Cumartesi günü askıya çıkartılmış, 15 Eylül 2014 Pazartesi günü
askıdan indirilerek 17 Eylül 2014 Çarşamba günü kesinleştirilmiştir.
Yüksek Seçim Kurulunun 15/09/2014 tarihli ve 2014/3958 sayılı kararı ile Hâkimlik ve
savcılık mesleğine kabul edilmekle birlikte, henüz ataması yapılarak göreve başlamayan ve bu
nedenle görev yerleri belli olmayan hâkim ve savcıların, 12 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçimlerinde listelere yazılmak suretiyle oy
kullanmalarına yönelik istemin reddine karar verilmiştir.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; adli ve idari yargıda halen görev yapan
hâkim ve savcı seçmen listelerinin 17 Eylül 2014 tarihinde kesinleştirildiği dikkate alındığında,
17 Eylül 2014 tarihindeki kesinleşmeden sonra hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul edilen,
ataması yapılarak göreve başlayan ve görev yerleri belli olan hâkim ve savcıların, 12 Ekim
2014 tarihinde yapılacak olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçiminde seçmen
listelerine ilave edilerek oy kullanmalarının mümkün olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Adli ve idari yargıda halen görev yapan hâkim ve savcı seçmen listelerinin 17 Eylül
2014 tarihinde kesinleştirildiği dikkate alındığında, 17 Eylül 2014 tarihindeki kesinleşmeden sonra
hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul edilen, ataması yapılarak göreve başlayan ve görev yerleri
belli olan hâkim ve savcıların, 12 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Üyeliği seçiminde seçmen listelerine ilave edilerek oy kullanmalarının mümkün
olmadığına,
2- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi
www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak
iletilmesine,
26/09/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Şakir AKTI
Download

17 Eylül 2014 tarihindeki kesinleşmeden sonra hâkimlik ve savcılık