SGK güvencesiyle
hiç bir ücret ödemeden
Kemik İliği Nakli!
Kent Hastanesi
KEMIK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ
Kök Hücre Nakli
SGK
Anlaşmalı
SGK güvencesiyle Kent Hastanesi
hiç bir ücret ödemeden Kemik İliği Nakli Merkezi
KEMİK İLİĞİ VE
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE
NEDİR?
• Kemik iliği, kemiğin içinde bulunan kan ve kök
hücrelerin bulunduğu yerdir.
• Kök hücreler "alyuvarlar, akyuvarlar ve
trombositleri” oluşturur.
KEMİK İLİĞİ NAKLİ
NEDİR?
• Bazı kötü veya iyi huylu kan, lenf bezi ve kemik
iliği hastalıklarında hastalara yeterli ve iyileştrici
dozda ilaçları verebilmemizi sağlar.
• Yüksek dozda ilaç verildiğinde hastada uzun süre
kan hücreleri yapılamaz. Bu sırada hastalar
kanama ve enfeksiyondan dolayı hayatlarını
kaybedebilir.
• Kemik iliği nakli bu süreyi kısaltarak hastaların
iyileşmesini sağlamaktadır.
KEMİK İLİĞİ NAKLİNDE KÖK
HÜCRELER NEREDEN ELDE
EDİLİR?
• Kemik iliğinden,
• Kandan,
• Göbek kordonundan.
Kemik iliği nakli ilk başladığında kök hücreler
kemik iliğinden alındığı için bu şekilde
anılmaktadır. Bugün artık hasta veya vericilerden
kök hücre damarlarda dolaşan kandan elde
edilmektedir.
ÜÇ TİP
KEMİK İLİĞİ NAKLİ
VARDIR;
Allojenik nakil: Hastanın doku grupları
uygun kendi kardeşleri, aile bireylerinden veya
akraba dışı uygun bireylerden kök hücrelerinin
alınarak yapıldığı nakil.
Otolog nakil: Hastanın kök hücrelerinin
kendisinden alınıp kendisine geri verilmesi ile
yapılan nakil.
Sinjeneik nakil: Hastanın tek yumurta ikiz
kardeşinden kök hücreleri alınarak
yapılan nakil.
OTOLOG KEMİK İLİĞİ
NAKLİ NASIL YAPILIR?
• Hastaya öncelikle hastalığını yok etmek için uygun
tedavi verilir.
• Bundan sonraki aşamada hastalığın nüksünü
önlemek için bazı ilaçlar verilerek kök hücreleri
toplanır ve dondurulur.
• Sonra hastaya hastalığının kalan hücrelerini yok
etmek için yüksek dozda ilaç tedavisi verilir.
• Yüksek doz ilaç tedavisinin ardından saklanan
sağlıklı kök hücreler hastaya geri verilir.
ALLOJENİK KEMİK İLİĞİ NAKLİ
NASIL YAPILIR?
• Hastaya öncelikle hastalığını yok etmek için uygun
tedavi verilir.
• Hasta ile doku grupları uygun olan kardeş veya
akraba dışı vericiden kök hücre toplanır.
• Bu sırada hastaya hastalığının kalan hücrelerini yok
etmek için yüksek dozda ilaç tedavisi verilir. Sonra
vericiden toplanan hücreler hastaya verilir.
• Kök hücreyi veren kardeş veya akraba dışı vericiler
için hiç bir riski yoktur. Kan bankasında kan
bağışlamaya benzer. Verilen kök hücreler hemen kısa
sürede vücutta yerine konulduğu için herhengi bir
hastalık veya bozukluk görülmez.
OTOLOG NAKLİN
RİSKLERİ VAR MIDIR?
• Hastalar genellikle tedaviyi iyi tolere ederler.
• Hastanın kendisinden kök hücre alındığından
tehlikeli olan problemler bunlarda çok az görülür.
• Yüksek dozlarda verilen ilaçlardan dolayı
problemler olabilir. Bunlar bulantı, kusma, ishal,
saç dökülmesi gibi geri düzelen problemlerdir.
ALLOJENİK NAKLİN
RİSKLERİ VAR MIDIR?
• Tamamen sağlıklı kök hücreler nakledildiği için
hastalığın tekrarı riski çok düşüktür.
• Kardeş ve doku grupları tam uyumlu olsada, bağışıklık
sistemleri birbirine uyum sağlayamayabilir.
• Vericinin bağışıklık hücreleri kök hücreyi alan kişinin
organlarına tepki verebilir.
• Karaciğer, deri ve barğırsaklarında hastalığa neden
olan "Graft Versus Host " hastalığı görülebilir. Bu durum
tedavi edilmektedir.
KÖK HÜCRELER NASIL TOPLANIR?
• Kemik iliğinden alınabilmekle birlikte günümüzde artık • Hasta veya verici (donör) uyutulmadan, televizyon
nadiren uygulanmaktadır.
izleyerek kök hücreleri toplanmaktadır.
• Halen koldaki damarlardan veya boyun bölgesindeki
damara kateter takılarak ‘aferez’ cihazları ile kök hücreler
toplanmaktadır.
KEMİK İLİĞİ NAKLİNDE PERİFERİK KAN KÖK
KEMİK İLİĞİ NAKLİ
KÖK HÜCRELER NEDEN HÜCRELERİ NAKİL İÇİN HANGİ HASTALIKLARDA
DONDURULUR?
NASIL ELDE EDİLİR?
UYGULANIR?
• Hasat edilen kemik iliği kök
hücreleri hemen verilebilir veya
ihtiyaç durumunda kullanılmak
üzere dondurularak saklanır.
• Dondurma işlemi en az -80 derece
santigratta yapılr. Hücre bu
derecede saklandığı zaman tüm
işlevleri sağlıklı kalacak şekilde
durmuş olarak korunmaktadır. Yani
o anda işlevi duruyor (metabolik
faaliyet), ama yeteneği
kaybolmuyor. Kök hücre eritildiği
zaman hücrenin sistemi kaldığı
yerden çalışmaya devam ediyor.
• Genelde -196 derece santigratta
saklanır. Bu teknik kriyoprezervasyon
olarak bilinir. Kök hücreler uzun
yıllar boyunca kriyoprezervasyon ile
saklanabilir.
SGK
Anlaşmalı
• Halen dünyada en sık kullanılan
kök hücre toplama yöntemidir.
• Vericinin dolaşan kanındaki kök
hücreler aferez adını verdiğimiz
yöntemle toplanır.
• Vericilerin kan bankalarında kan
bağışlamasına benzer. Aferez
ünitesinde televizyon seyrederken
verici veya hastanın kök hücreleri
toplanır. Bu süre kişiye göre 2-4
saat arasında sürmektedir.
• Toplanan kök hücreler sayıldıktan
sonra alıcıya verilene kadar dondurulur.
• Aferez nadiren rahatsızlığa neden
olur. Bunlar geçici baygınlık,
ürperme, dudaklarda uyuşma ve
ellerde kramp olabilir.
KÖK HÜCRELER
HASTAYA
NAKLEDİLDİKTEN
SONRA NE OLUR?
• Kan dolaşımına girdikten sonra,
kök hücreler akyuvarları, alyuvarları
ve trombositleri yapmak üzere
kemik iliğine yerleşir,
• Bunların kan üretmesi genellikle
nakilden sonra 2-4 hafta içerisinde
meydana gelir,
• Bağışıklık sisteminin tam olarak
iyileşmesi nakile göre değişir,
• Otolog nakil alıcıları birkaç aya
kadar, allojeneik nakil olan hastalar
için ise bu süre 1 -2 yıldır.
• Akut Miyeloblastik Lösemi
• Akut Lenfoblastik Lösemi
• Non-Hodgkin Lenfoma
• Hodgkin Lenfoma
• Multipl Miyelom
• Miyelodisplastik Sendrom
• Kronik Miyelositik Lösemi
• Aplastik Anemi
• Paroksismal Nokturnal
Hemoglobinüri
• Primer Amiloidoz
• Kalıtsal Hastalıklar: Talasemiler
KEMİK İLİĞİ
NAKLİNDEN SONRA
YAŞAM NASIL OLUR?
• Hastaneden taburcu olduktan
sonra, düzelme allojenik nakil
yapılan hastalarda 1 yıl, otolog nakil
yapılanlarda 2–4 ay devam eder.
• Nakilden sonra hasta 6 ay süre ile tam
gün çalışmak üzere işine dönemezler.
• İlk birkaç hafta hasta kendini çok
halsiz hissedebilir, bu dönemde
ayağa kalkmalı ve ev çevresinde
yürümelidir.
• Hastaya çıkarken yiyecek, içecek
konusunda dikkat etmesi gerekenler,
gelme zamanı, kontrolü ve
problemler olduğunda ne yapması
gerektiği detaylı olarak anlatılır.
NAKİL ÖNCESİ HASTALAR
VE KÖK HÜCRE
VERİCİLERİNE HANGİ
TESTLER YAPILIR?
• Hasta ve vericilere; kan, idrar,
akciğer, kalp, karaciğer, sarılık,
enfeksiyon tetkikleri yapılır. Bunların
sonuçlarına göre karar verilir.
• Hastanın diş muayenesinde
saptanan çürüğü vb. problemleri
varsa tedavi edilir.
• Özellikle akciğer, kalp hastalığı
yönünden araştırılır.
• Karaciğer ile ilgili sorunları çözülür.
• Hastanın psikolojik açıdan uygun
olup olmadığına bakılır.
• Gerekli destek tedavileri uygulanır.
Hasta kök hücre nakli hakkında
bilgilendirilir. Hasta kendi rızası ile
kabul ettikten sonra hastalığına ve
durumuna göre tedavisine başlanılır.
KÖK HÜCRELER NASIL
TOPLANIR?
• Hasta veya donörlere katater takılır.
Kök hücreyi kemik iliğinden çıkarıp
damarlarda dolaşmasını sağlayan
kemoterapi ilaçları veya onların hızlı
artmasını sağlayan ilaçlar verilir.
• Uygun zamanda aferez cihazı
denilen, onları tanıyıp ayırt eden
cihazlarla kök hücreler hastadan veya
vericiden toplanır.
• Hemen kullanılacaksa
dondurmadan hastaya verilir, sonra
kullanılacaksa dondurarak saklanır.
NAKİLDEN SONRA EVDE
YAŞAM NASIL OLUR?
klozette küflü alanlar kontrol edilmeli
ve iyice temizlenmelidir. Lavabo,
küvet, duş ve klozetin temizliğinde
• Hasta eve gelmeden önce mümkünse mutlaka çamaşır suyu kullanılmalı ve
hasta için bir oda ayrılmalıdır. Odada
klozet her kullanımdan sonra çamaşır
mümkün olduğunca az eşya
suyu ile yıkanmalıdır. Kapı kolları ve
bulunmalıdır.
elektrik düğmeleri çamaşır suyu ile
• Odalar nemsiz, duvarları boyanmış ve günlük temizlenmelidir. Temizleme
çok iyi temizlenmiş olmalıdır. Köyde
lâteks eldivenle yapılmalı, ıslak olduğu
oturuluyorsa, oda seçilirken camı
dönemde elektrik düğmesi
hayvan barınaklarından uzak olan oda açma-kapama için kullanılmamalıdır.
tercih edilmelidir. Yer döşemeleri
• Ev hayvanları hasta sağlığı için
mümkünse toz tutmayan, silinebilir
problem yaratabilir. Şayet ev
özellikte olmalıdır. Toz tutmaya
hayvanlarınız varsa taburculuk öncesi
müsait halı ve benzeri yazgılar
nakil ekibiyle paylaşınız. Nakil sonrası
olmamalıdır.
evde, akvaryum da dâhil olmak üzere
• Ev temizliğinde özel hepa filtreli veya hiçbir hayvan cinsi bulundurulmamalıdır.
su hazneli elektrikli süpürge
kullanılmalıdır. Kâğıt torbalı elektrikli
süpürgeler veya el çalı süpürgeleri ile
temizlik yapılmamalıdır.
• Banyo, banyo küveti, duş, lavabo ve
• Her türlü saksı çiçeği ve canlı bitki
hasta odasından uzaklaştırılmalıdır.
Kurutulmuş ve yapma çiçek
bulundurulması da uygun değildir.
• Yatak takımları en az haftada iki kez
değiştirilmeli, yastık ve yorganlar
yıkanabilir elyaf ürünler olmalı, yün,
pamuk vb ürünler tercih edilmemelidir.
Yatak takımları ütülenerek kullanılmalıdır.
• Nakil doktorunuz onay verinceye
kadar ev temizliğini kendiniz
yapmamalısınız.
• Odanızın temizliği siz odadan
çıktıktan sonra yapılmalıdır.
• Mutfak temizliği sık aralıklarla
yapılmalı, bulaşıklar yüksek ısıda
yıkanmalı, iyi durulanmalı ve
kurulanmalıdır.
SGK
Anlaşmalı
GÜNLÜK TEMİZLİK NASIL
OLMALI, NELERE DİKKAT
EDİLMELİDİR?
• Diş ve diş etlerinizi yumuşak bir diş
fırçasıyla günde en az iki kez diş etlerine
zarar vermeden fırçalamalısınız. Takma
diş kullanılıyorsa mutlaka temiz
• Ellerinizi her yemekten ve tuvaletten tutulmalıdır. Diş hekimleri takma dişlerin
her gün uygun bir temizleyicinin içinde
önce ve sonra yıkamak önemlidir.
yarım saat bekletildikten sonra suyla en
• Vücut temizliği yumuşak bir sabun
az beş dakika iyice yıkanmasını
kullanarak günlük banyo veya duş
önermektedirler. Bu uygulama, takma
şeklinde yapılmalıdır. Banyo sonrası
dişlerin mantar tutmasını engeller.
vücut iyice kurulanmalı, nemli bölge
• Tıraş için jilet yerine elektronik tıraş
kalmamalıdır. Cilt kuruysa, banyodan
aletleri kullanmanız, cildinizdeki açık
sonra bebe yağı veya nemlendirici
kullanılmalıdır. Kuruluğu arttırabileceği yaralanmaları ve kanamaları engeller.
• Makyaj malzemeleri alerji
için alkol içeren losyonlardan
yapmayacak özellikte ve kişiye özel
kaçınılmalıdır.
• Tırnak kesimi banyodan sonra tırnaklar olmalı ve cilde temas eden kısımları her
yumuşakken ve tırnak kenarındaki etlere kullanımda temizlenmelidir.
zarar vermeden yapılmalıdır. Tırnaklar düz
kesilmeli dipten kesilmemelidir. Tırnak
kesiminden sonra eller tekrar
yıkanmalıdır.
• Güneş ışınları cildinizde ciddi
hasarlara yol açacağı için cildinize
yüksek koruma faktörlü (en az 30- 40
faktör) güneş kremleri sürmek, şapka
ve güneş gözlüğü kullanmak, tüm
vücudunuzu kapatacak kıyafetler tercih
etmek, sizi güneşin zararlı etkilerinden
koruyacaktır.
SGK
Anlaşmalı
GÜNLÜK EGZERSİZLERİMİ KİŞİLERLE TEMAS VE
YAPABİLİRMİYİM?
SOSYAL YAŞANTIM NASIL
• Düzenli egzersiz iyileşme sürecinin
OLUR?
önemli bir parçasıdır. Egzersiz yaparak
kas gücünüzü ve hareketini yeniden
kazanmak yalnızca fiziksel değil
duygusal olarak da kendinizi iyi
hissetmenizi sağlayacaktır.
• Taburcu olduktan sonra aktivite veya
egzersiz için dayanma gücünüzün
azaldığını hissedeceksiniz. Başlangıçta
enerji düzeyiniz düşük ve kendinizi
yeterince iyi hissetmediğiniz için
günlük rutin egzersizler zor olabilir.
Gün içerisinde dinlenme ve egzersiz
dönemlerinin her ikisini birlikte
planlamanız yardımcı olabilir. Özellikle
naklin ilk aylarında aşırı yorucu
olamayan egzersizler tercih edilmelidir.
• Kişilerle sarılma, öpüşme ve el
sıkışma gibi yakın temastan
kaçınılmalıdır.
• Alışveriş merkezi, kafeterya, toplu
taşıma araçları gibi kalabalık
ortamlardan uzak durulmalı, mutlaka
bulunulması gereken durumlarda da
N95 maske kullanılmalıdır.
• Araç içerisinde klima açılması
sakıncalıdır.
• Üst solunum yolu enfeksiyonu olan
kişilerle aynı ortamda bulunulmamalıdır.
• Çocukları kucağınıza almamanız ve
öpmemeniz gerekmektedir.
• Sağlıklı kişiler temizlik kurallarına
uyarak ziyaretinize gelebilirler ancak
ziyaretçi sayısı 1–2 kişiyi aşmamalı ve
aranızda en az 1 metre mesafe olmalıdır.
• Nakilden sonra 6 ay boyunca canlı aşı
yapılmamalıdır. Ev içerisindeki bireyler
de canlı aşı yaptırmamalı (suçiçeği,
kızamık, kızamıkçık, kabakulak),
yaptırmış olanlardan en az üç hafta
uzak durulmalıdır.
• Deniz, göl, gölet, havuz gibi
enfeksiyon kapma olasılığı olan yerlerden
en az 1 yıl ve sonrasında nakil ekibi
onaylayana kadar uzak durmalısınız.
• Akciğer hasarına sebep olmasından
dolayı sigara içilen ortamlardan uzak
durulmalı ve kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Nakil sonrası alkol alımı ilk altı ay
kesinlikle sakıncalıdır. Ayrıca altı ay
sonunda da ilaç kullanımı devam
ediyorsa alkol kullanımından uzak
durulmalıdır.
CİNSEL YAŞAMIM NASIL BESLENMEDE NELERE
OLUR?
DİKKAT ETMELİYİM?
• Odun ve kömür ateşinde pişmiş
gıdaların tüketilmesi sağlığınız için
uygun değildir.
• Hastalık ve tedavi süreci; vücut
• Yiyeceklerinizi hazırlayan kişiler
• Pastörize ve tek kullanımlık
direncinde düşüklük, kanama ve
hazırlamadan önce ve sonra mutlaka
besinlerin(süt, yoğurt, peynir, tereyağı,
halsizliğe neden olması nedeniyle cinsel eller yıkanmalıdır.
bal, reçel vb ), açıldığında hemen
hayatta da düzensizlikler yapabilir.
• Midenizi yormamak için ve sık sık ama tüketilmesi en uygun beslenme şeklidir.
• Transplantasyonun ilk 4 ayında
az beslenebilirsiniz.
• Çay, poşet çay olarak kaynatılarak
mümkünse cinsel ilişkiden uzak
• İyi pişmiş ve bekletilmemiş taze
demlenmelidir. Çok koyu çay içilmemelidir.
durulmalıdır.
yemekler yemelisiniz. Bekletilmiş
• Günlük su tüketimi 2–3 litre olmalıdır.
• Cinsel ilişki öncesi sıhhi kurallara
yemeklerde bakteri üremesi
Tek kullanımlık, açıldığında bitirilebilecek
kesinlikle uyulmalıdır.
olacağından önerilmez.
en fazla 500 mililitrelik şişe su
• Korunma yöntemi olarak prezervatif
• Bol su ile yıkanmış sağlam ve kalın
kullanmanız en uygun su tüketim şeklidir.
kullanılmalıdır.
kabuklu meyveler ve sebzeler kalınca
• Salamura ürünler (turşu, peynir,
• Eğer hamilelik düşünülüyorsa
soyularak bekletilmeden tüketilmelidir
salamura yaprak gibi) tüketilmemelidir.
mutlaka hekimle görüşülmelidir.
(Gıdalarınızı yıkama şekli 1 ölçek sirke
• Kola ve benzeri asitli gıdaların
veya limon suyu 9 ölçek su içinde yarım tüketimi uygun değildir.
saat bekletilmesi şeklinde önerilir).
• Kabuklu kuruyemişler ağız içinde
• Katı ve iyi pişirilmiş yumurta ve
tahrişe yol açabileceği için tercih
yumurtalı gıdaları tüketmeli, pişmemiş edilmemelidir.
ve az pişmiş yumurta içeren gıdalardan
uzak durmalısınız.
• Yeşillik ve çilek gibi soyulmadan
tüketilen meyve ve sebzeleri yemeniz
önerilmez.
• Baharatlı ve acı besinler aldığınız
ilaçlardan dolayı hassas olan ağız, boğaz,
mide ve bağırsak sisteminize zarar
vereceğinden, yemeklerin üzerine
eklenen çiğ baharatlar ise mantar
enfeksiyonu riski oluşturacağından
tüketilmesi önerilmez.
• Yemek pişirmek için çelik ve cam
ürünler, yemek yemek için cam ve
porselen ürünler tercih edilmelidir.
Toprak kapların kullanımı önerilmez.
• Yemekler ağzı kapaklı tencerelerde
(düdüklü tencere gibi), kapak kapalı
olacak şekilde veya fırınlama
yöntemiyle pişirilmelidir.
HANGİ DURUMLARDA
BİZİ ARAMALISINIZ?
• Ateşiniz 38 derece üzerine çıkması,
• Geçmeyen şiddetli kemik ağrıları,
• Aksırma, öksürme, ses kısıklığı,
• İdrar yaparken yanma, sık sık idrara çıkma,
• Kasık bölgenizde yara, akıntı, koku, kanama,
• Deride döküntü, kabarıklık, kırmızılık, morarma,
• Ağız içinde yara, renk değişikliği, diş eti sorunları,
• Makatta ağrı, kanama,
• Baş dönmesi ve ağrısı,
• Vücudunuzda; özellikle el ve ayak tabanında
döküntü veya kızarıklık,
• İshal ve kusma,
• İdrar yaparken yanma ve kanama; gözlerde kuruluk,
• Normalden uzun süren ve aşırı miktarda adet kanaması.
Doktorunuzun önerdiği ilaçlar dışında önerilen hiçbir ilaç
ya da bitkisel maddeyi kullanmayınız.
SGK
Anlaşmalı
KENT HASTANESİ
KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ
• Kök hücre konusunda deneyimli hematoloji uzmanı bir
profesör ve bir doçentten oluşan doktor ekibi, aferez ve kök
hücre dondurma konusunda deneyimli biyolog, konusunda
deneyimli 10 hemşire ve personelden oluşan merkezde 10
adet hasta yatağı bulunmaktadır.
• Tüm odalar tek kişilik olup odaların tümü toz ve mikroplardan
arındırılmış temiz hava sağlayan dünya standartlarında HEPA
filtrelerle (High Efficiency Particulate Air-Yüksek etkinlikte
parçacık tutucu filtre) donatılmıştır.
• Merkezimizde hastalara sunulan nötropenik (mikroplardan
arındırılmış) diyet başta olmak üzere tüm diyet çeşitleri, içerik
ve kalite standartları yönünden deneyimli diyetisyen
tarafından sürekli olarak denetlenmektedir.
• Uzman psikoloğumuz nakil öncesi ve sonrasında
hastalara gerekli psikolojik destekte bulunmaktadır.
• Kemoterapi ve diğer ilaç uygulamalarında ilaç saklama ve
hazırlama esasları için bir eczacı, merkezimizde hizmet
vermektedir.
• Kemik iliği nakilleri için SGK anlaşması yapılmıştır.
• Hastalarımızın, hiçbir ücret ödemeden uluslararası
standart sertifikası (JCI) olan hastanemizde tedavi, kemik
iliği nakli olanakları bütünüyle sağlanmış durumdadır.
KEMİK İLİĞİ NAKLİ KOORDİNASYON MERKEZİ
0(232) 398 11 44
YAŞAMI
SİZİN İÇİN
KOLAYLAŞTIRIYORUZ
kenthospital.com
kenttipmerkezi.com
internationalkent.com
karacigernakli.org
bobreknaklikent.com
sgkkent.com
saglikkenti.com
www.kemikiliginaklikent.com
/KentSaglikGrubu
/kentsaglikgrubu
KENT HASTANESİ
8229/1 Sokak No:56 35580 Çiğli-İZMİR
Tel: (0232) 386 70 70 (pbx) • Faks: (0232) 386 70 71
Download

Kemik İliği Nakli Merkezi Broşürü