Dr.Serkan Ocakçı
 1981, homoseksuel erkek, PCP ve
KS.
 1983, sitopatik retrovirus
tanımlandı.
 1985, diagnostik serolojik HIV testi
 1987, antiretroviral ilaçlar
 1996, kombine ilaç kullanımı ART
 3 yıl sonra mortalite,
hospitalizasyon, AIDS %60-80
azaldı.






35,3 milyon yaşayan HIV/AIDS.
35 milyon kişi öldü.
25 milyon Sahra Çölü altı Afrika’da
Yarısı kadın
3,3 milyon çocuk
2012 de 2,3 milyon kişi HIV ile
enfekte oldu
 1,6 milyon kişi 2012’de AIDS’den
öldü
 Türkiye’de 8238 bildirilmiş HIV
pozitif
 Enfeksiyon için CD4 rsp ve CCR5
gerekli
 Primer HIV enfeksiyonu
 Klinik evre 1:asemptomatik, PGL
 Klinik evre 2: kilo kaybı, tekrarlayan
SYE, HZ..
 Klinik evre 3: kilo kaybı, kr diyare,
süregen oral kandida, lökoplaki…
 HIV erime sendromu
 PCP
 Rekürren şiddetli bakteriyel
pnömoni
 Kronik Herpes simpleks
enfeksiyonu
 Özefagus kandidası
 Akciğer dışı tbc
 Kaposi sarkomu
 SSS toksoplazmozu
 HIV ensefalopatisi





İnvazif servikal kanser
Kaposi sarkomu
Burkitt lenfoma
Immunoblastik lenfoma
SSS lenfoması







NHL %18,
HL %5,
Primer SSS lenfoması %3,
Lösemi nadir.
KS %29,
Akciğer ca %9,
Anal ca %8
 Malignite önde gelen ölüm
nedenidir
 ART maligniteyi azaltır.
 CD4>500 hücre/mm³ olduğunda
risk düşer.
 HAART öncesi kemoterapi
mortalitesi yüksek
 ART ile CHOP, CDE, EPOCH NHL,
 ART ile ABVD, Stanford V HL,
 HIV negatif ile benzer sonuçlar
 Performansı uygun, >100
CD4/mm³olan hastalar HIV negatif
ile aynı tedaviyi alır(YDKT dahil)
 Yüksek viral yüklü hastalarda lenf
nodlarında artmış FDG-18
tutulumu görülebilir.
 Maligniteden ayırmak için biyopsi
gerekebilir.




İnatçı nötropeni
Derin hipogammaglobulinemi
Bakteriyel/OI nedenli erken ölüm
HCV, HBV, HSV, Parvo, JC virus
reaktivasyonu
 CD4>50/mm³ olmalı
 HIV enfeksiyon kontrolü iyi ise OKİT
iyi sonuç
 Daha ileri ve multipl nüks ise sonuç
kötü
 Burkitt ve PEL sonuçları daha kötü
 DBBH ise iyi yanıtlar elde edilmiş.
 Relaps veya parsiyel yanıtlı
hastalarda OKIT mutlaka
düşünülmelidir.
 Kötü riskli lenfomada ilk hat OKIT
tartışmalıdır.
Echenique et al. Curr Infect Dis Rep (2014)16:424
 Zidovudin myelosupresif,
kaçınılmalıdır.
 Geniş volüm aferezi; HIV hastaları
kötü CD34+ hücre mobilize ederler.






TBI,
BEAM,
BEC,
BEAC,
BU/CY
Fatal toksik olaylar 3 ayda <%5
 PNL engrafmanı 10-16.günde,
 Trombosit engrafmanı 1114.günde,
 Vaka karşılaştırmalı çalışmalarda
HIV pozitif hastalarda kısa ama
anlamlı engrafman gecikmeleri
bildirilmiş (HAART, viral
enfeksiyonlar, CMV viremisi)
 Daha sık G-CSF kullanımı
 Sekonder malignite riski artmamış.
 Nükleosid Revers Transkriptaz
inhibitörleri: Zidovudin, Didanosin,
Zalcitabin, Stavudin, Lamivudin,
Abacavir
 Nükleosid Olmayan RT inhibitörleri:
Nevirapin, Delavirdin, Efavirenz
 Proteaz inhibitörleri:
Saquinavir, Indinavir, Ritonavir,
Nelfinavir
Amprenavir
Lopinavir+Ritonavir
Curr Hematol Malig Rep (2012) 7:228-234
 ART sonrası fırsatçı enfeksiyonlar
azaldı.
 Vaka kontrollü çalışmalarda HIV
+/- hastalarda OS ve infeksiyon
komplikasyonu yönünden anlamlı
fark görülmedi.
 Lenfomadan daha nadir görülür.
 %3-29 monoklonal gammopati var.
 MG HIV enfeksiyon şiddeti ile
korele değil, myelom progresyonu
da tahmin ettirmez.
 MM gelişimi relatif riski x 2,6-4,15.
 HAART ile HIV yeterli kontrol
altında ise OKHN sonuçları HIV
negatif ile aynı.
 Kök hücre aferezi öncesi yeterli kök
hücre eldesi için HAART kısa süreli
kesilebilir.
 Uzun süreli HAART kesilmemelidir.
OI riski artar.
 Zidovudin myelosupresif,
engrafmanı geciktirebilir.
 1980, Hassett, KS ve şiddetli OI
hastalara HLA-DR uyumlu kemik
iliği kaynaklı kök hücre verdi.
 Hazırlama rejimi uygulanmadı
 Engrafman olmadı.
 İmmunolojik durumu aynı kaldı
veya kötüleşti
 1982, 22yaş, erkek, ALL, sinjeneik
allo-tp
 Tp’dan 1 ay önce HIV (+) plt tx
 +33.gün hasta HIV (+)
 28 ay sonra AIDS, şiddetli
pnömoni,ex.
 İlk allo-tp sayılıyor.
Hasset et al. (1983)
2
[12]
Lane et al. (1984)
1
[18]
Mitsuyasu et al. 1984
2
[19]
Vilmer et al. (1987)
1
[51]
Verdonck et al.
1
(1988) [14]
Holland et al. (1989)
1
[24]
MUD
None
–
None
NR
SYN
None
–
CD4+ increased
Died after 12 months
SYN
1 × VPL, TBI
–
None
Died day +41
SYN
NR
–
CD4+ increased
7 years
SYN
CPM, TBI
–
None
Died after 56 months
MUD
CPM, TBI
–
PCR negative from
Died on day +47
day +41, AB declined
1 patient* PCR*Died later on GVHD
negative from days
1 patient died < 30
40–120, 1–2 log
days
decrease in virus titre
Saral & Holland
(1994) [25]
7
4 × MUD 3 × SYN
6 × CPM and TBI
1 × CPM and BSN
–
Lane et al. (1990)
[26]
16
SYN
None
–
None
10 alive (∅23·4 ± 4
months), 5 died
(∅17·6 ± 5·5 months)
1
MRD
CPM, TBI
–
None
Alive 3 years
1
MUD
BSN, CPM
–
None
Died on day +263
1
SYN
ETP, BCNU, CPM
–
None
Died on day +52
MUD
CPM, ATG, TBI
–
None
Died after 13 months
1
MUD
BSN, CPM
–
1
SYN
CPM, TBI
AZT
Contu et al. (1993)
[54]
1
MUD
BSN, CPM
AZT +IFN-α2
Campbell et al.
(1999) [66]
1
SYN
CPM, BCNU, ETP
3TC, d4T
Furlini et al. (1988)
[15] Bardini et al.
(1991) [16]
Angelucci et al.
(1991) [27]
Aboulafia et al.
(1991) [28]
Giri et al. (1992) [29] 1
Torlontano et al.
(1992) [30]
Turner et al. (1992)
[65]
Increased CD4/CD8
Died on day +48
ratio
p24 antigene
Died on day +18
negative
PCR negative from
day +30, anti-HIV-AB
Died on day +301
negative after 4
months
None
Alive 12 months




2008, Bryant, PEL, RIC
31 ay CR
İlk başarılı allo-tp
Mukozit nedeniyle oral ART devamı
kesintiye uğrar, bu sürede HIV-RNA
artar, oral ART alımı başlamasıyla
düşer.
Curr opin oncol 2013, 25:180-186
Clinical and exp immunol 163:284-295.
Clinical and exp immunol 163:284-295.
 Nötrofil engrafmanı medyan 19,7
gün
 Nötropenik dönem enfeksiyonları
HIV (-) ile benzer.
Clinical and exp immunol 163:284-295
Curr Hematol Malig Rep (2012) 7:228-234
 Hematopoetik öncül hücreler HIV
ile enfekte olabilir???
 Hematopoetik multipotent kök
hücrede HIV enfeksiyonu için
gereken reseptörler yoktur.
 İST HIV üzerine olumlu etkisi vardır.
 CsA T hücre aktivasyonunu
azaltarak uzun süreli CD4 T hücre
sayısı korunmasıyla enfeksiyonu
sınırlar
 Tp sonrası CD8 pozitif HIV özgül T
hücre yanıtları görülmüştür.





Tek HIV kür olan hasta
CCR5delta 32 homozigot donör
2009, AML
ART tpda kesildi
6 yıl sonra HIV DNA kan ve
dokularda negatif
 Sitotoksik tedavi+Gvhematopoetik
etki+yeni donor hücrelerin
CCR5delta32 ile korunması
 Mutasyon K.Avrupa’da %0,8-1.
 Kür ENGELİ: CD4+ bellek T
hücrelerdeki latent replikasyon
 Periferik kan/Kİ için yüksek
çözünürlüklü A,B,C,DRB1
allellerinde 8/8-7/8 uyum gerekli
 Kordon kanı A ve B düşük çöz,
DRB1 yüksek çözünürlüklü 4/6,
5/6, 6/6
 CCR5-delta 32 kordon kanı ile HIV
kürü?
 >2,5x10⁷ TNC/kg
 Haploidentik >1x10⁷ TNC/kg
14 MART TIP
BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN
Download

HIV pozitif hastada transplantasyon