EK-4/Ç
TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ
1)
Tüberküloz
Tbc, TB
2)
Kanser
Ca
3)
Kronik Böbrek Hastalıkları,
KBY
4)
Kronik Renal Yetmezlik
KRY
5)
Organ ve Doku Nakli
Tx (Bu kavram dışında
HKHN:Hematopoietik Kök
Hücre Nakli kısaltmasının bu
listeye eklenmesi ile organ ve
doku nakli dışına alınması-91Türk Hematoloji Derneği)
6)
Myokard Enfarktüsü
MI
7)
Kalp Yetmezliği
KY
8)
Konjestif Kalp Yetmezliği
KKY
9)
İskemik Kalp Hastalığı
İKH
10)
Koroner Arter Hastalığı
KAH
11)
Koroner Arter BypassGraft
CABG
12)
Mitral Valf Replasmanı
MVR
13)
Aortik Valf Replasmanı
AVR
14)
Hipertansiyon
HT
15)
Hiperlipidemi
HL
16)
Akut Romatizmal Ateş
ARA
17)
Pulmoner Hipertansiyon
Pulm.HT
18)
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
KOAH
19)
Ailevi Akdeniz Ateşi
FMF
20)
Diabetes Mellitus
DM 2
21)
Trombotik Trombositopenik Purpura
TTP
22)
Akut Lenfoblastık Lösemi
ALL
23)
Kronik Lenfositik Lösemi
KLL
24)
Akut Mıyoloblastık Lösemi
AML
25)
Kronik Miyelositik Lösemi
KML
26)
Myelodisplazik Sendrom
MDS
27)
Sistemik Lupus Eritematozus
SLE
28)
Derin Ven Trombozu
DVT
29)
Osteoartrit
OA
30)
Poliarteritis Nodosa
PAN
31)
Subakut Sklerozan Panansafalit
SSPE
1
32)
NonHodgkın Lenfoma
NHL
33)
Multiple Skleroz
MS
34)
Polikistik Over Sendromu
PCOS
35)
Pelvik İnflamatuar Hastalık
PID veya PEH
36)
Romatoit Artrit
RA
37)
Serebrovasküler Hastalık
SVH, CVH
38)
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
ÜSYE
39)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
ASYE
40)
Akut Gastroenterit
AGE
41)
Gastroözafagial Reflü Hastalığı
GÖRH
42)
Peptik Ülser
P.U. , P.ULCUS
43)
Helicobacter Pylory
HP, H.PİLORİ
44)
İnflamatuar Barsak Hastalığı
İBS
45)
ObsesifKombulsif Bozukluk
OKB
46)
Şizofrenia
SCH
47)
Tinea Pedis
T.PEDİS
48)
İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü
HIV, AİDS
49)
Bening Prostat Hiperplazisi
BPH
50)
Üriner Enfeksiyon
Ü.ENF, İYE
51)
İnvitro fertilizasyon
IVF
52)
Akut Otitis Media
AOM
53)
Kronik
K. Kr.
54)
Yumuşak Doku Enfeksiyonu
YDE
55)
Akut
A.
2
EK-4/E
SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ
Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.
Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadır.
1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER
A) Penisilinler
Amoksisilin
1
Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)
2
2.1
KY
UH-P
KY(600mg/42,9 mg lık formu uzman hekimler
tarafından reçetelenir)
Amoksisilin-Klavulanat (Oral)
Ampisilin
3
Ampisilin Sulbaktam (Parenteral)
4
Ampisilin Sulbaktam (Oral)
4.1
Azidosilin
5
Bakampisilin
6
Mezlosilin
7
Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V, Fenoksimetil)
8
Piperasilin
9
Piperasilin-Tazobaktam
10
Tikarsilin Klavulanat
11
Karbenisilin
12
Sulbaktam
13
B) Sefalosporinler
1. Kuşak Sefalosporinler
Sefadroksil
1
Sefaleksin
2
Sefazolin
3
Sefradin
4
Sefalotin
5
2. Kuşak Sefalosporinler
Sefaklor
1
1.1
Sefoksitin
2
Sefprozil
3
Sefuroksim (Parenteral)
4
Sefuroksim Aksetil
5
Lorakarbef
6
3. Kuşak Sefalosporinler
Sefiksim
1
Sefiksim-klavulanat (oral)
2
3
4
5
6
7
Sefodizim
Sefoperazon
Sefoperazon-Sulbaktam
Sefotaksim
Seftazidim
Seftizoksim
8
Seftriakson
9
Sefditoren
10
Sefdinir
10.1
11
KY
KY
KY
KY
KY
KY
KY (Ek: RG- 04/05/2013- 28637/
40-a md. Yürürlük:11/05/2013)
Sefaklor-Klavulanat (Oral)
1.1
KY
UH-P
KY
KY
KY
UH-P, A 72
KY
UH-P, A 72
EHU
EHU
UH-P, A 72
EHU
UH-P
KY
UH-P
KY
KY
UH-P
UH-P (Ek: RG-26/09/2013-28777/13
Yürürlük:04/10/2013)
md.
UH-P
UH-P, A 72
EHU
UH-P, A 72
UH-P, A 72
UH-P, A 72
UH-P, A 72APAT’TA KY
(Bakınız 6/a)
UH-P
Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 63-a md.
Yürürlük:
07/08/2014)
(UH-P (400 mg lık formu yalnızca ağır
pnömonide ve günlük maksimum kullanım dozu
2 x 1şeklinde kullanılır.)
UH-P(600 mg lık formu günlük maksimum
kullanım dozu 1 x 1)
Sefdinir- Klavulanat (Oral)
UH-P
Sefpodoksim Proksetil
UH-P
1
11.1
12
12.1
Sefpodoksim Proksetil- Klavulanat (Oral)
UH-P
Seftibuten
UH-P
UH-P (Ek: RG- 04/05/2013- 28637/ 40-b md.
Seftibuten-Klavulanat (Oral)
4. Kuşak Sefalosporinler
Sefepim
1
C) Diğer Betalaktam Antibiyotikler
Monobaktamlar
Aztreonam
1
Karbapenemler
İmipenem
1
Meropenem
2
Ertapenem
3
Doripenem
4
2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER
A) Makrolidler
Azitromisin
1
Diritromisin
2
Eritromisin
3
Klaritromisin Oral
4
Klaritromisin MR
5
Klaritromisin Paranteral
6
Roksitromisin
7
Spiramisin
8
Treoleandomisin
9
10
Telitromisin
B) Linkozamidler
Klindamisin
1
Linkomisin
2
Doksisiklin
3
C) Tetrasiklinler
Tetrasiklin
1
Tetrasiklin – Nistatin
2
Oksitetrasiklin
3
Tigecycline
4
3- AMFENİKOLLER
Kloramfenikol
1
Tiamfenikol
2
4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER
Amikasin
1
Gentamisin
2
İsepamisin
3
Kanamisin ve Türevleri
4
Neomisin ve Kombinasyonları
5
Netilmisin
6
Streptomisin
7
Tobramisin Parenteral
8
5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER
Siprofloksasin Oral
1
Siprofloksasin Parenteral
2
Enoksasin
3
4
Levofloksasin Oral
5
6
7
8
9
10
Levfoloksasin Parenteral
Norfloksasin
Ofloksasin Oral
Ofloksasin Parenteral
Pefloksasin Oral
Pefloksasin Parenteral
Yürürlük:11/05/2013)
EHU
UH-P, A 72
EHU
EHU
EHU (1x1 dozda)
EHU
KY
KY
KY
KY
KY
UH-P
KY
KY
KY
K-AB(Pnömonide KY, diğer endikasyonlarında,
siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole
dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre
kullanılır)
KY
KY
KY
KY
KY
KY
EHU
KY
KY
UH-P
KY
EHU
KY
KY
UH-P
KY
UH-P
KY
UH-P, A 72
KY
K-AB(Pnömonide
KY,
diğer
endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve
co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren
kültür sonucuna göre kullanılır)
UH-P, A 72
KY
KY
UH-P, A 72
KY
KY
2
11
Moxifloksasin Oral
12
Moxifloksasin Parenteral
13
Moksifloksasin oftalmik formları
14
Lomefloksasin
15
Gatifloksasin oftalmik formları
16
Gemifloksasin oral
K-AB(Pnömonide
KY,
diğer
endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve
co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren
kültür sonucuna göre kullanılır)
UH-P, A 72
Göz hastalıkları uzman hekimi
tarafından reçete edilir.
KY
Göz hastalıkları uzman hekimi
tarafından reçete edilir.
K-AB(Pnömonide
KY,
diğer
endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve
co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren
kültür sonucuna göre kullanılır)
6ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER
A)
Antistafilokokal Penisilinler
Flukloksasilin
1
Nafsilin
2
B) Glikopeptid Antibiyotikler
Vankomisin
1
Teikoplanin
2
Basitrasin
3
Polimiksin B
4
Kolistin ve Türevleri
5
5.1
KY
UH-P
EHU**
EHU APAT’TA KY (Bakınız 6/b)
KY
KY
KY
EHU(Çoklu ilaç direnci gösteren gram negatif
bakteri enfeksiyonlarında kültür antibiyogram
sonucu ile kullanılır.
(Kistik fibrozis (KF) hastalarında Pseudomonas
aeruginosa'ya
bağlı
kronik
akciğer
enfeksiyonunda EK-4/F madde 27 ye göre)
Kolistimetat
C) Diğer Antistafilokokal Antibiyotikler
Fusidik Asit ve Tuzları
1
Sodyum fucidat enjektabl formu
2
Mupirosin
3
Linezolid
4
5
KY
EHU
KY
EHU
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Erişkinlerde
metisiline duyarlı ve dirençli S. aureus
izolatlarının neden olduğu sağ taraf infektif
endokarditi, bakteremiler ve komplike cilt
yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde
kullanılır.)
Daptomisin
7- ANSAMİSİNLER
Rifabutin
1
UH-P
Rifamisin
2
KY
Rifampisin
3
KY
8- SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI
Sulfisoxazole
1
KY
Sulfadiazin
2
KY
Sulfametoksipridazin
3
KY
Sulfametoksazol
4
KY
Trimetoprim
5
KY
Trimetoprim Sulfametoksazol
6
KY
9-ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER
Metronidazol Parenteral
1
KY
Metronidazol (üre kombinasyonları dahil)
2
KY
Ornidazol
3
KY
Seknidazol
4
KY
Tinidazol
5
KY
10-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER
Amfoterisin B (Klasik)
1
UH-P, A 72
Kaspofungin
Madde 4.2.23 esaslarına göre
2
Flukonazol Parenteral
3
UH-P, A 72
Flukonazol Oral ve Diğer Formları
4
KY
Itrakonazol oral (solusyon hariç)
5
UH-P
Itrakonazol infüzyon ve solüsyon
Madde 4.2.23 esaslarına göre
6
Ketokonazol
7
KY
3
Lipid Komplex Amfoterisin B
8
Lipozomal veya Kolloidal Dispersiyon Amfoterisin B
9
Terbinafin
10
Griseofulvin
11
Varicanazole
12
Sertakonazole
13
Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil)
14
Natamisin (Pimarisin)
15
Mikonazol
16
Oksikonazol
17
İzokonazol
18
Anidulafungin
19
Posakonazol
20
11-ANTİVİRAL İLAÇLAR
A) HIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan Spesifik İlaçlar
Abacavir
1
Stavudin
2
Zalsitabin
3
İndinavir
4
Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonları dahil)
5
Nevirapin
6
Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil)
7
Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil)
8
9
10
Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin
Tenofovir disoproksil
11
Fosamprenavir
12
Darunavir
13
Etravirin
14
40-c md. Yürürlük:11/05/2013
B) Diğer Antiviraller
Asiklovir Oral
1
Asiklovir Parenteral
1.1
Famsiklovir
2
Gansiklovir
3
Valasiklovir
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Lamivudin 100 mg
Ribavirin
Telbivudin
Didanozin
Efavirenz
Adefovir
Entakavir
Zanamivir
Oseltamivir
Brivudine Oral
EHU
EHU
EHU
EHU
EHU
EHU
EHU
EHU
EHU
Prospektüs endikasyonunda, 18 yaşın üzerindeki
hastalarda
diğer
antiretroviral
ilaçlarla
kombinasyon halinde kullanılır. (Tenofovir
disoproksil fumarat, emtrisitabin veya lamivudin
içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamak
üzere)
Kronik Hepatit B’de Madde 4.2.13 esaslarına
göre, HIV de EHU koşulu
EHU
EHU; Prospektüs endikasyonunda, düşük doz
ritonavir ve diğer antiretroviral ilaçlarla
kombinasyon halinde kullanılır.
Daha önce antiretroviral tedavi görmüş ancak
direnç (virolojik yanıtsızlık [viral yük >50
kopya /ml] ve/veya uygun direnç testleriyle
belirlenmiş) gelişmiş erişkin hastalarda;
enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince
düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden bu
hekimlerce veya iç hastalıkları uzman
hekimlerince reçetelenir.
EHU; antiretroviral tedavi altındayken
direnç gelişen/yanıt alınamayan hastalarda
kombine olarak (Ek: RG- 04/05/2013- 28637/
Raltegravir
4
Madde 4.2.23 esaslarına göre
Madde 4.2.23 esaslarına göre
KY
KY
Madde 4.2.23 esaslarına göre
KY
KY
KY
KY
KY
KY
Madde 4.2.23 esaslarına göre
Madde 4.2.23 esaslarına göre
KY
EHU
UH-P
EHU
UH-P(Herpeslabialis endikasyonunda ise; UHP
koşulu ile en küçük doz ve en küçük ambalaj
formu ödenir.)
Madde 4.2.13 esaslarına göre
Madde 4.2.13 esaslarına göre
Madde 4.2.13 esaslarına göre
EHU
EHU
Madde 4.2.13 esaslarına göre
Madde 4.2.13 esaslarına göre
UH-P
UH-P
UH-P
4
15
EHU
Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 63-b md.
Yürürlük:
07/08/2014)
1 yıl süreli enfeksiyon hastalıkları uzman
hekimi raporuna dayanılarak uzman hekimlerce
reçete edilir.
Madde 4.2.13 esaslarına göre
Valgansiklovir
Talepravir
16
12-ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *
Etionamid
1
UH-P
Sikloserin
2
UH-P
Tiasetazon
3
UH-P
Morfozinamid
4
KY
Protionamid
5
UH-P
Rifabutin
6
UH-P
Rifampisin
7
KY
Streptomisin
8
KY
* Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY
13- DİĞERLERİ
Morfin, Petidin
1
Glukagon
2
Alfuzosin, Tamsulosin, Terazosin, Serenoa repens standardize
3
lipofilik ekstre, Doksazosin, Silodosin
(Benign prostat
hiperplazisi endikasyonunda)
4
5
6
7
Finasterid, dutasterid
Metil Fenidat HCl
Pantoprazol
9
10
Sadece üre içeren preparatlar
Doksofilin (kombinasyonları dahil)
8- Metoksipsoralen
Modafinil
Ranitidin Bizmut Sitrat
Naferalin Asetat
16
Asetilsistein
17
18
20
mg.
formlarının
H.
pylori
endikasyonunda kullanılmaması ve diğer
endikasyonlarında günde en fazla 2x1 dozda
kullanılması
KY (Seyahat diyaresi endikasyonunda
ödenmez)
Plastik cerrahi veya çocuk cerrahisi uzman
hekimlerince reçetelenir.
UH-P
Cilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis
veya kseroderma veya kserosis kutis
endikasyonlarında ödenir)
Göğüs hastalıkları
reçetelenir.
11
12
13
14
15
UH-P
Üroloji uzman hekimince veya bu uzman
hekimin düzenlediği 6 ay süreli uzman
hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
reçete edilebilir.
Hiperaktivite
ve
dikkat
eksikliği
tedavisinde, yalnızca 25 yaş altında ve
psikiyatri uzmanlarınca reçete edilebilir.
Bizmut subsalisilat
Allantoin+ heparin+extractum cepae içeren kombine
preparatlar
Lizürid Maleat
8
UH-P
UH-P
uzman
hekimlerince
UH-P
UH-P
UH-P
UH-P
KY (600 mg’ın üzerindeki dozları uzman
hekimlerince reçetelenir)
Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin /
Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları
dahil)/Klindamisin+Benzoilperoksit
Sadece Cilt Hastalıkları Uzman
Hekimlerince
Multivitamin Pronatal
Sadece gebelikte
5
19
H. Pylori eradikasyon tedavi paketi
19
H. Pylori eradikasyon tedavi paketi
Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 63-c md. Yürürlük:
25/07/2014)
20
Siklopentolat HCL, Tropikamid, Fenilefrin HCL içeren göz
damlaları
21
Albendazol
22
Rifaksimin (Yalnızca intestinal aşırı çoğalma sendromu,
hepatik ensefalopati, kolonun semptomatik komplike olmayan
divertiküler hastalığı, kronik bağırsak inflamasyonu gibi
rifaksimine duyarlı bakteriler tarafından desteklenen GI
hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif
komplikasyonların proflaksisi endikasyonlarında)
Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek
şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman
hekimlerince
reçetelenir.(Levofloksasin
etken maddesini içeren tedavi paketlerinde
ayrıca antibiyogramla klaritromisin ve
metronidazole direnç varlığını gösterir
antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve
sonucunun e-reçete/e-raporda belirtilmesi
koşulu ile).
Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek
şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman
hekimlerince
reçetelenir.(Levofloksasin
etken maddesini içeren tedavi paketlerinde
ayrıca daha önce Amoksisilin /Proton pompa
inhibitorü/ Klaritromisin içeren üçlü
tedaviden yanıt alınamamış, H. pylori
varlığının kanıtlandığı invazif veya invazif
olmayan test sonuç belgesinin tarih ve
sonucu ile levofloksasine duyarlı olduğunu
gösteren antibiyogram sonuç belgesinin tarih
ve sonucunun e-reçete/e-raporda belirtilmesi
koşulu ile).
Göz hastalıkları uzman hekimlerince
reçetelenir. (Sağlık Bakanlığınca belirlenen
diğer kurallara uyulacaktır.)
400 Mg lık formlarının büyük ambalajları
yalnızca “Kisthidatik ve nösistisarkosis
hastalığı” endikasyonlarında ödenir.
UH-P
NOT: Antibiyotiklerin topik formları bu hükümler dışındadır.
AÇIKLAMALAR:
1.
KY
:Kısıtlama olmayan antibiyotikler.
2. UH-P : Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm
hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.
3. EHU* : Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara
bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.
EHU**: Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç
hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı
yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
4. EHU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU)
yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları
tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması
zorunludur.
Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı
aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.
5. A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç
ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.
Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut
alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk
hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı
olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir
6.
APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”
6
Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede
belirtilmesi ile işleme alınır.
A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.
APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:
a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten
daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.
b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu
ile KY
Cerrahi proflakside kullanılmayacak antibiyotikler:
1-A) PENİSİLİNLER 9–12,
1-B) SEFALOSPORİNLER 3. Kuşak Sefalosporinler 1,2,
2-A) MAKROLİDLER 1-9,
4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER 1-8,
5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER 1,2,11,12,
6-B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER 1,2
(Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir)
7.
8. K-AB ( Kültür - Antibiyogram) :Bu antibiyotikler ayaktan hastalara kullanıldığında kültür antibiyogram sonucu
reçeteye eklenerek mikroorganizma duyarlılığının gösterilmesi gerekir.
NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Kurum resmi internet sitesinde
yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.
7
EK-4/F
AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK RAPORU (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İLE
VERİLEBİLECEK İLAÇLAR LİSTESİ
1. İmmünsupresifler (Topikal formları dahil)
2. Betanekol
3. Calcitriol, calcitonin, alfa calcidol
4. Corynebacterium parvum
5. Danazol
6. Desmopressin (Prospektüs endikasyonlarından yalnızca primer enurezis nokturna tedavisinde ve santral diabetes
insipidus tedavisinde ödenir. Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman hekimlerce raporsuz da reçete
edilebilir.)
7. Donepezil HCI, Galantamine, Memantine, Rivastigmin, Riluzol (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanhekimlerince
raporsuz, bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
8. Edrofonyum
9. Fentanyl Transdermal TTS, Fentanyl sitratın oral ve pastil formları
10. Gonadotropinler (FSH, LH, HCG kombinasyonları) ve Gonadotropinleri etkileyen ilaçlar (Ganireliks,
Setroreliks) (IVF, IUI, OI tedavilerinde 4.2.42 maddesi esasları geçerlidir.) (Çocuk cerrahisi uzmanı
hekimlerince de reçete edilebilir)
11. Palonosetron HCL (her kür için bir flakon), Granisetron, Ondansetron, Tropisetron
12. Her türlü immün serum, hiperimmün gammaglobinler (Hepatit B, kuduz ve tetanoz immün serumları hariç)
13. Her türlü enteral ve parenteral beslenme ürünleri (SUT’un 4.2.8 numaralı maddesinde yer alan esaslara göre)
14. Koloni stimüle eden faktörler (Granülosit, Makrofaj, Filgrastim, Lenograstim) (Lenograstim, günde 4 Flakona
kadar kullanımı ancak “periferik kan progenitör hücrelerinin mobilizasyonu” endikasyonunda )
15. Kontraseptifler (Prospektüsünde yer alan kontrasepsiyon dışındaki tedavi endikasyonlarında ödenir.)
16. Atomoksetine: Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 64-a md. Yürürlük: 07/08/2014) (6 yaş ve üstü çocuklarda,
çocuk psikiyatri uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk psikiyatri uzman hekimi
veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince.) (6 yaş ve üstü çocuklarda çocuk psikiyatri uzman
hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk psikiyatri uzman hekimi veya çocuk sağlığı ve
hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir. 16-18 ergen yaş grubunda ayrıca erişkin psikiyatri uzmanlarınca da
aynı koşullarda rapor ve reçete düzenlenebilir.)
17. Parenteral asiklovir
18. Parenteral zidovudin
19. Periton ve hemodiyaliz solüsyonları
20. Siproteron acetate (Düşük doz kombine preparatlar hariç)
21. Somatostatin ve analogları (yalnızca intestinal ve pankreatik fistüllerin tedavisi ve gastrointestinal sistemde
görülen endokrin tümörlerin aşırı sekresyonlarının semptomatik tedavisi endikasyonlarında ödenir.)
22. Mesalazin
23. Vazopressin
24. Aprepitant (Yüksek doz sisplatin (50 mg/m2 ve üzeri), kemoterapi rejimleri ile gelişen ya da kök hücre destekli
yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası gelişen emezisin önlenmesinde veya antrasiklin (doksorubisin veya
epirubisin) ve siklofosfamid kombinasyon kemoterapisinin başlangıç ve tekrar kürleri ile ilişkili bulantı veya
kusmanın önlenmesinde, bu durumların belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak ödenir.)
25. Imigluseraz, (SUT’un 4.2.10 numaralı maddesinde yer alan esaslara göre)
26. L-Ornithin- L- Aspartat oral formları (İç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları veya gastroenteroloji
uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce)
27. (Değişik:RG- 04/05/2013- 28637 / 41-a md. Yürürlük: 06/08/2012) Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat
(Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa
ilaç kullanacak hastalarda; son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu
kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj) p.aeruginosa pozitif kültür sonuçları ve tarihleri Üniversite veya
eğitim ve araştırma hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca
düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Raporun yenilenmesi durumunda devam tedavisi
olduğu, yeni pozitif kültürün tarihi ve sonucu belirtilir. Sağlık raporuna dayanılarak bu hekimlerce en fazla 1
kutu reçetelenir. Sonraki her reçete için yeni pozitif kültür tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir.)
Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat (Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas aeruginosa'ya bağlı
kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa ilaç kullanacak hastalarda; son 6 ay içerisinde en az
birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj)
p.aeruginosa pozitif kültür sonuçları ve tarihleri Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde
göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık
kurulu raporunda belirtilir. Raporun yenilenmesi durumunda devam tedavisi olduğu, yeni pozitif
kültürün tarihi ve sonucu belirtilir. Sağlık raporuna dayanılarak bu hekimlerce tobramisin en fazla 1
kutu, kolistimetat 1 aylık dozda (ilk reçete dahil) reçetelenir. Sonraki her reçete için yeni pozitif
kültür tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir.)
1
28. Suni gözyaşı; (Göz hastalıkları uzman hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim
raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
29. Kortikosteroidli tek doz göz damlaları (Göz hastalıkları uzman hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce
düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
30. Oksimetolon (İç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce
düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
31. Disülfiram, naltrekson hidroklorür, akamprosat kalsiyum (Psikiyatri uzman hekimlerince raporsuz, bu
hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
32. Kenodoksikolik asit (İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce
düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
33. Deferoksamin metansülfonat (İç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince raporsuz, bu
hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
34. Amifostin (Kemoterapi ve radyoterapide)
35. Deferipron (Hematoloji uzmanının düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
36. Kollajen (Yalnızca dekübitis yaralarında; [bası yaralarının (Grade 1-2 ) tedavisinde(aynı yara için en çok bir kez
3 hafta süre ile) ve cerrahi yapılamayacak durumda olan hastalarda (ileri derecede kronik rahatsızlığı olan
hastalar ve anestezi açısından risk grubu olarak ASA 3 ve üzerinde olan hastalar)] genel cerrahi, plastik cerrahi,
cildiye ve ortopedi uzmanlarından en az ikisinin bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu
hekimlerce birer aylık dozda reçetelenir.
37. İloprost trometamol (İntravenöz formları), Alprostadil 20 mcg/ml;
3. basamak sağlık tesislerinde tanıyı
doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik sonuçlarının belirtildiği; kardiyoloji, kardiyovasküler
cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji ve romatoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği uzman
hekim raporuna dayanılarak yalnızca bu uzman hekimlerce (Sistemik skleroz endikasyonunda SUT un 4.2.43
numaralı maddesine göre)
38. Dornaz alfa (Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık
kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
39. Risperidon ve paliperidonun parenteral formları (Psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna
dayanılarak yalnızca psikiyatri uzman hekimlerince)
40. Testosteron (Üroloji, endokrin, çocuk cerrahi uzman hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce düzenlenecek uzman
hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
41. Ursedeoksikolikasit (İç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, pediyatrik cerrahi, genel cerrahi uzman
hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce )
42. Tauroursodeoksikolikasit (İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce
düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
43. Tegaserod maleat (Gastroenteroloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince raporsuz bu hekimlerce
düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
44. Potasyum sitrat (5 mEq - 10 mEq) (Nefroloji veya üroloji uzman hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce
düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
45. (Değişik:RG- 04/05/2013- 28637 / 41-b md. Yürürlük: 11/05/2013) Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum,
Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin; Oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda uzman
hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce) Solifenasin, Tolterodine-L,
Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Duloksetin; Oksibutinine yanıt alınamayan ya da
tolere edemeyen hastalarda uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm
hekimlerce)
46. Hidromorfon hidroklorür
47. Deferasiroks (2 yaş üstü "organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riski bulunan hastalarda" bu durumun
belirtildiği en az bir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji,
çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince)
48. Pilokarpin HCL oral formları (Kserostomi tedavisinde; Radyasyon onkolojisi uzman hekimince düzenlenecek
3 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak, uzman hekimlerce reçetelenir. Sjögren sendromunda;
Romatoloji, immunoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı ilacın kullanım
dozunun da belirtildiği bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya iç hastalıkları
uzman hekimlerince reçete edilir.)
49. Omalizumab (12 yaş ve üzeri hastalarda ağır persistan alerjik astımlı ve vücut ağırlığı 20-150 kg olan, yüksek
doz kortikosteroid ve uzun etkili beta 2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti tedavisine rağmen yanıt
alınamayan, ev tozu akarı, kedi köpek tüyü, hamamböceği ve mold sporları gibi en az bir prenial alerjene duyarlı
olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği ile) (Değişik:RG- 04/05/2013- 28637 / 41-c md.
Yürürlük: 11/05/2013) serum Ig E düzeyinin 30- 700 IU/ml serum Ig E düzeyinin 30-1500 IU/ml olduğu
belirlenen durumlarda, alerji, göğüs hastalıkları ve klinik immunoloji uzman hekimlerinden en az ikisinin yer
aldığı 16 hafta süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçetelenir. 16 haftanın sonunda
tedaviden cevap alınması halinde bu durumun belirtileceği 1 yıl süreli yeni sağlık kurulu raporu düzenlenerek
yine bu hekimlerce reçetelenir.)
50. Amantadin Sülfat oral formları (İnfluenza A ya bağlı salgın olduğu durumlarda profilaktik olarak; 7 yaş altı ve
65 yaş üstü veya risk gruplarında (HIV (+), malignite, DM dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik
renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immun yetmezliği olan veya immunsupresif tedavi alan erişkin ve
çocuklar veya 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetilsalisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanlarda,
grip aşısının yapılamadığı (kontrendike olduğu durumlar ile erken aşılamanın yapılamadığı durumlar)
2
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
durumlarda, en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimler tarafından reçetelenir.)
(Parkinson endikasyonunda 4.2.36 maddesi esaslarına göre)
Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden,
Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım
dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.)
Palivizumab (RSV immünglobülini) (SUT 4.2.20. maddesi esaslarına göre)
Dabigatran (Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu
durumun belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 10, kalça için
en fazla 35 günlük kullanım bedeli ödenir.)
Rivaroksaban (Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu
durumun belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 1 kutu, kalça
için en fazla 3 kutu kullanım bedeli ödenir.)
Gingko glikozidleri (65 yaş ve üzeri hastalarda yalnızca alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks
formlarındaki demans sendromları endikasyonlarında, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenen bir yıl süreli
uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce)
Deksametazon intravitreal İmplant (Gözün posterior segmentinde kendisini non-infeksiyöz üveit şeklinde
gösteren enflamasyonunda 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen
6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir. Her bir göz için yılda
maksimum 2 uygulama yapılır.)
Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 64-b md. Yürürlük: 07/08/2014) Gliserol+sorbitol içeren laksatifler
(Tetrapleji, hemipleji, parapleji ve spinal kord yaralanmalarına bağlı gastrointestinal fonksiyon bozukluğu
durumlarında, gastroenteroloji ve nöroloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerin birlikte yer aldığı sağlık
kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce) Gliserol+sorbitol içeren laksatifler (Tetrapleji, hemipleji, parapleji
ve spinal kord yaralanmalarına bağlı gastrointestinal fonksiyon bozukluğu durumlarında, gastroenteroloji ve
nöroloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak
tüm hekimlerce reçetelenir. Bu durumların dışında raporsuz tüm hekimlerce reçete edilebilir.)
(Ek:RG- 04/05/2013- 28637 / 41-ç md. Yürürlük: 11/05/2013) Eplerenon (Spironolakton tedavisi
altındayken jinekomasti gelişen veya spironolaktonu tolere edemeyen akut MI sonrası klinik kalp
yetmezliği olan sol ventrikül disfonksiyonlu (Atım volümü(LVEF)≤%40) hastaların tedavisinde
kardiyoloji uzman hekimlerince düzenlenen rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelenebilir.
Hipertansiyon tedavisinde ödenmez.)
NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Kurum resmi
internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi
mümkün değildir.
Bu listede yer almamakla birlikte Tebliğin ilgili maddelerinde kullanımı rapor koşuluna bağlı ilaçlar,
maddesi doğrultusunda verilecektir.
3
EK-4/G
SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE
BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Active protein-C (SUT’un 4.2.22 maddesi esaslarına göre)
Amfoterisin-B formları, Itrakonazol, Kaspofungin, Anidulofungin ve Vorikonazol (bu etken maddelerin parenteral
formları) (SUT’un 4.2.23 maddesi esaslarına göre)
Antihuman lenfosit globulinler
Aztreonam, Vankomisin, İmipenem, Meropenem, Linezolid, Ertapenem, Doripenem, Sulbaktam, Kolistimetat ve
Daptomisin (Ek-2/A’ya göre)
Sefodizim, Sefoperazon, Sefaperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Siprofloksasin Parenteral,
Levfloksasin Parenteral, Ofloksasin Parenteral, Moksifloksasin Parenteral, Teikoplanin (EHU APAT'TA KY),
Gansiklovir (Kanser Hastalarında, Tüberküloz Hastalarında, Bronşektazide, Pnömonide, Diyaliz tedavisi gören ve
Kronik Böbrek Hastalarında, Nefrotik Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik
kullanımı gerektiren immün bozukluğu olan hastalarda, Kronik Karaciğer Hastalıklarında ve Diyabetli Hastalarda,
bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda, orbital selülitte; yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin
hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen şartlarda ayaktan
verilebilecektir.)
İrrigasyon solüsyonları
Amiodarone Ampul
Dopamin
Dobutamin
Droperidol ve Midazolam (Klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü takdirde ayaktan
tedavide de verilebilir.)
Fenitoinler (Ampul formları)
Human Albumin (SUT’un 4.2.27 maddesi esaslarına göre)
İnterlökinler
İntravenöz inhalasyon anestezikleri (Kanser hastalarında rapora dayanılarak ayaktan verilir.)
Karbakol
Levosimendan Ek:RG- 25/07/2014-29071/ 65-a md. Yürürlük: 07/08/2014) ve milrinon (SUT’un 4.2.26
maddesi esaslarına göre)
Muromonap-CD3
Nitrogliserin paranteral
Nitroprussit
Nöromuskuler kavşak bloke edici ilaçlar
Paranteral antifungal
Paranteral beta-blokerler
Paranteral peptik ülser ilaçlarından proton pompa inhibitörleri
Servikal prostaglandinler
Surfaktanlar
Streptopal
Streptokinaz, ürokinaz, trofiban, plazminojen aktivatörleri, (Ek: RG- 04/05/2013- 28637/ 42 md.
Yürürlük:11/05/2013) absiksimab (Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, iç hastalıkları, nöroloji, göğüs
hastalıkları ve acil tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir.)
Tedavide Kullanılan Anestezik Antidotlar (Flumazenil, Opioid Antagonistler)
Traneksamik asit parenteral formları (Hemofili hastasında ayaktan tedavide de ödenir.)
Gözde kullanılan viskoelastikler
Terlipresin
Dekstemedetomidin
Aprotinin
Fondaparinux (Ortopedi, kardiyoloji, iç hastalıkları ve acil tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir.)
Faktör VIIa (SUT’un 4.2.27 maddesi esaslarına göre)
Rasburicase (SUT’un 4.2.4 maddesi esaslarına göre)
İntravenöz parasetamol
Fibrinojen ve kombinasyonları
L-Ornithin- L-Aspartat parenteral formları (İç hastalıkları, pediatri uzmanları, gastroenteroloji uzman hekimleri
tarafından reçete edilir.)
İntravenöz Anti Rh Preparatları (Ayaktan tedavide; SUT’un 4.2.27-B maddesi esaslarına göre)
Hemofiltrasyon ürünleri (Yoğun bakımda akut böbrek yetmezliğinde)
Ziprosidon ampul (SUT’un 4.2.2 maddesi esaslarına göre)
Gatifloksasin oftalmik formları, (Ek-2/A Madde 5.15’e göre)
Sodyum fucidat enjektabl formu, (Ek-2/A Madde 6.C.2’ye göre)
Floxuridin (SUT’un 4.2.14 maddesi esaslarına göre)
Tigecycline (Ek-2/A Madde 2.C.4’e göre)
1
47. Sugammadeks sodyum (Entübasyon güçlüğü yaşanan hastalarda, vertebral cerrahi hastalarında “wake-up”
gerektiren durumlarda, Neostigmin kullanımının kontrendike olduğu durumlarda)
48. Amantadin Sülfat İV Formları
49. Hastane ambalajı olan lokal anestezikler
50. Adenozin 10mg/2 ml: Yalnızca; Paroksismal Supraventriküler Taşikardi tanısı konulmuş; WPW (Wolf Parkinson
White) sendromlu veya hipotansif seyri olan veya gebe veya çocuk hastalarda; kardiyoloji veya acil hekimlerince
bu durumun reçete veya tabelada belirtilmesi koşulu ile kullanılabilecektir.
50.1 Adenozin 50 mg/10 ml: Yalnızca; preeksitasyondaki aksesuar yolların belirlenmesi ve lokalize edilmesi için AV
bloğun indüksiyonunda ve diğer farmakolojik stres ajanlarının uygulanamadığı olgularda, miyokardiyal
radyoizotop taraması (talyum yada teknesyum) yada ekokardiyografi ile birlikte kalp iskemisinin farmakolojik
olarak provokasyonunda bu durumun tabelada belirtilmesi koşuluyla; test başına en fazla 2 flakon
kullanılabilecektir
50.2. Adenozin 250 mg/50 ml: Yalnızca diğer farmakolojik stres ajanlarının uygulanamadığı olgularda, miyokardiyal
radyoizotop taraması (talyum yada teknesyum) yada ekokardiyografi ile birlikte kalp iskemisinin farmakolojik
olarak provokasyonunda bu durumun tabelada belirtilmesi koşuluyla; test başına en fazla 1 flakon
kullanılabilecektir.
51. Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 65-b md. Yürürlük: 07/08/2014) C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide,
üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenecek, en az bir immunoloji ve alerji hastalıkları uzmanının
yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce reçetelenir. Raporda; C1 inhibitör
düzeyinin düşük olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör
fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir. (Hasta adına düzenlenecek her reçete/tabelada akut tedavi
olduğu belirtilecektir. C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide ve operasyon öncesi profilaksi tedavisinde,
üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenecek, en az bir immunoloji ve/veya alerji hastalıkları
uzmanının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce reçetelenir. Raporda;
C1 inhibitör düzeyinin düşük olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin normal/yüksek olduğu
durumlarda ise inhibitör fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir. (Hasta adına düzenlenecek her
reçete/tabelada akut/profilaksi tedavi durumu belirtilecektir.
52. Kombine koagülasyon faktörü/Protrombin kompleksi konsantreleri (4.2.27 maddesi
esaslarına göre, yalnızca
kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış hemofililerde)
53. Alprostadil 500 mcg/ml (Uzman hekimlerce)
Ek:RG- 25/07/2014-29071/ 65-c md. Yürürlük: 07/08/2014)
54. Kafein sitrat (Çocuk hastalıkları uzman hekimlerince)
55. Tolvaptan (Serum sodyum düzeyi 125 mEq/L seviyesinin altında olan, daha önce sıvı kısıtlaması yöntemi ve diğer
tedavilerin uygulandığı ancak direnç gösteren, hipervolemik ve övolemik hiponatremi tedavisinde 1x1 dozda
kullanılır. Uzman hekimlerce yazılır.)
56. Parenteral Multivitaminler
NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Kurum resmi internet sitesinde
yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.
2
Download

EK-4/Ç TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ 1 - E