ÖNSÖZ
3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kırıkkale Üniversitesi, hızla büyümeye devam etmektedir.
Bugün Kırıkkale Üniversitesi, teknik altyapısı, yetkin öğretim elemanı kadrosu, sosyal ve kültürel
imkanları ile Türkiye’nin köklü üniversiteleri arasında yer almaktadır. Topluma hizmet, sosyal
sorumluluk, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarıyla Ülkemize ve şehrimize daha çok katkıda
bulunmak, Üniversitemizin başlıca hedefleri arasındadır. Hedeflerimiz doğrultusunda Üniversitemiz
bünyesinde kurulan merkez ve birimlerin faaliyetleri her geçen gün artış göstermektedir. Bu çalışmalar
kapsamında Kırıkkale Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanma
oranının artırılması, bilimsel ve toplumsal projelerin kalitesinin ve sayısının arttırılması, kamu ve
özel sektöre projeler konusunda danışmanlık sağlanması, üniversite bünyesinde yürütülen projelerin
koordinasyonunun sağlanması amacıyla “Kırıkkale Üniversitesi Proje Ofisi” kurulmuştur.
Öğretim üyeleri tarafından üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projelerinin dışında, farklı kurum
ve kuruluşların desteklediği projelerin yapılması, milli ekonomik kalkınma, üniversite-sivil toplum
kuruluşları dayanışması ve üniversite-sanayi işbirliği açısından önem arz etmektedir. Projeler
sayesinde hem üniversitemizde yapılacak bilimsel çalışmalara fon sağlanmakta hem de yeni fikirler
somut bir şekilde ekonomiye kazandırılmaktadır. Üniversitemiz ekipman, laboratuvar, bilgisayar ve
sarf malzemelerini projelerden karşılayabilecek, akademik etkinlikler (çalıştay, seminer, konferans),
mesleki eğitim ve yabancı dil kursları gibi kapasiteyi artırmaya yönelik aktiviteler yine projeler
tarafından kısmen desteklenebilecektir.
Proje sayısının artmasıyla Üniversitemizin uluslararası hareketliliği ve öğretim elemanlarının
akademik bakışı değişecektir. Proje tabanlı düşünme, akademik çalışmaları projelendirme
alışkanlıklarında gelişme olacaktır. Uluslararası ve ulusal projelerin kalitesinin artmasına da katkı
sağlayacak merkez, Üniversitemizin daha fazla proje içerisinde yer almasını sağlayacaktır. Kitapçıktaki
bilgilerin, proje hazırlama konusunda faydalı olacağı inancıyla çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Rektör
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Türkiye Ulusal Ajansı
ERASMUS+
Erasmus+ eğitim, öğretim ve gençliğe yönelik farklı alanlarda sinerjileri ve karşılıklı etkileşimi
teşvik etmek, muhtelif eylem ve proje formatları arasındaki yapay sınırları kaldırmak, yeni fikirler
geliştirmek, iş dünyasından ve sivil toplumdan yeni aktörler çekmek ve yeni işbirliği şekillerini
canlandırmak suretiyle bu programların ötesine geçmeyi amaçlamaktadır. Erasmus+ Avrupa ve
ötesinde beşeri ve sosyal sermaye anlamında gerçek ihtiyaçlara cevap vermek adına daha etkin bir
araç haline gelmeyi amaçlamaktadır.
Erasmus+ özellikle yükseköğretim ve gençlik alanlarında güçlü bir uluslararası boyut (başka bir
deyişle Ortak Ülkeler ile işbirliği) içermektedir.
Yükseköğretim alanında Erasmus+, Ortak Ülkeler ile işbirliğini hedefleyen aşağıdaki temel
eylemleri destekleyecektir:
•Öğrenicilerin ve personelin Ortak Ülkelerden ve Ortak Ülkelere hareketliliğini teşvik eden
bireylerin uluslararası kredi hareketliliği ve Ortak Yüksek Lisans Derecesi (Ana Eylem 1 kapsamında).
•Ortak Ülkelerde yükseköğretim kurumları ve sistemlerinin modernizasyonu ve uluslararasılaşması
üzerinde bir etkiye sahip olan işbirliği ve ortaklıkları teşvik eden ve özellikle AB’ye komşu Ortak
Ülkelere odaklanan yükseköğretimde Kapasite Geliştirme projeleri (Ana Eylem 2 kapsamında).
•AB’ye komşu Ortak Ülkelerde Yükseköğretim Reformu Uzman ağı, uluslararası mezunlar derneği,
Ortak Ülkeler ile politika diyaloğu, uluslararası cazibe ve tanıtım etkinlikleri aracılığıyla politika
diyaloğuna destek (Ana Eylem 3 kapsamında).
•Küresel çapta Avrupa Birliği çalışmaları alanında öğretmeyi, araştırmayı ve düşünmeyi teşvik
etmek amacına yönelik Jean Monnet faaliyetleri
Gençlik alanında, Erasmus+ aşağıdaki temel Eylemleri destekleyecektir:
•AB’ye komşu Ortak Ülkeler ile işbirliği içerisinde Gençlik Değişimlerini, Avrupa Gönüllü
Hizmetini ve gençlik çalışanlarının hareketliliğini destekleyen gençler ve gençlik çalışanlarına yönelik
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Türkiye Ulusal Ajansı
hareketlilik (Ana Eylem 1 kapsamında).
•Gençlik çalışması, gençlik politikaları ve gençlik sistemlerinin niteliksel gelişiminin yanı sıra
Ortak Ülkelerdeki özellikle de Afrika, Karayip, Pasifik Asya ve Latin Amerika ülkelerindeki- yaygın
eğitimin tanınması üzerinde pozitif etkiye sahip işbirliği ve hareketlilik faaliyetlerini destekleyen
gençlik alanındaki Kapasite Geliştirme projeleri (Ana Eylem 2 kapsamında).
•AB’ye komşu Ortak Ülkelerdeki gençlerin ve gençlik kuruluşlarının, gençler ve karar alıcılar
arasındaki diyaloğunu destekleyen uluslararası toplantılara, konferanslara ve etkinliklere katılımı
aracılığıyla gençliğe yönelik Yapılandırılmış Diyalog (Ana Eylem 3 kapsamında).
BÜTÇE NEDİR?
Program, AB Bütçesinin 1 No.lu Başlığı altında yedi yıl için (2014-2020) 14.774 milyar Avro tutarında
gösterge niteliğinde finansal çerçeveye sahiptir. Yıllık bütçe, Yetkili Bütçe Makamı tarafından kabul
edilmektedir. AB bütçesinin kabulü ile ilgili farklı aşamalar aşağıdaki adresten takip edilebilir:
http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm
ERASMUS+ PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?
Bireyler üniversite öğrencileri, stajyerler, çıraklar, okul öğrencileri, yetişkin öğreniciler, gençler,
gönüllüler, akademisyenler, öğretmenler, eğitmenler, gençlik çalışanları, eğitim, öğretim ve gençlik
alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların uzmanları Programın temel hedef kitlesini
oluşturmaktadır. Ancak, Program bireylere bu türden faaliyetleri organize eden kurum/kuruluşlar,
teşekküller veya gruplar aracılığıyla ulaşmaktadır. Dolayısıyla Programa erişim şartları iki aktörle
ilgilidir: “katılımcılar” (Programa katılan bireyler) ve “katılımcı kurum/kuruluşlar” (gençlik
kuruluşları kapsamında olsun ya da olmasın, gençlik çalışması alanında faal
olan ve gayri resmi/bağımsız gençlik grupları olarak da bilinen genç grupları
dâhil). Hem katılımcılar hem de katılımcı kurum/kuruluşların, katılım
şartları yerleşik oldukları ülkeye bağlıdır.
http://www.ua.gov.tr/
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Türkiye Ulusal Ajansı
Avrupa Gönüllü Hizmeti
Erasmus+ eğitim, öğretim ve gençlik hizmetlerinin gençlere yönelik hizmetlerin sinerjileri ve
karşılıklı etkileşimi teşvik etmek, muhtelif eylem ve proje formatları arasındaki yapay sınırları
kaldırmak, yeni fikirler geliştirmek, iş dünyasından ve sivil toplumdan yeni aktörler çekmek ve yeni
işbirliği şekillerini canlandırmak suretiyle bu programların ötesine geçmeyi amaçlamaktadır. Bu
kapsamda Avrupa Gönüllü Hizmeti de ERASMUS+ unsurunun en önemli parçalarından biridir.
Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler
dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa
Gönüllü Hizmeti 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH)
amacı, Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını
desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı
gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.
Sorularla Avrupa Gönüllü Hizmeti
1.Kimler Avrupa Gönüllü Hizmeti ’ne başvurabilir?
18-30 yaş arasındaki bütün gençler başvuruda bulunabilir. Bunun dışında hiç bir şart aranmamaktadır.
(yabancı dil bilgisi, üniversite eğitimi vs.)
2. Başvuru için yapılması gerekenler nelerdir?
Öncelikle AGH hakkında detaylı bir bilgi almalısınız. Ardından başvurular ancak akredite bir kamu
ya da sivil toplum kuruluşu aracılığı ile yapılacağı için bir gönderen kuruluş ( dernek, vakıf, belediye,
tüzel kişilikler) bulmanız gerekli. Daha sonra http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm</
a> sitesinden size uygun projeleri bulup gönderen kuruluşunuz aracılığı ile ev sahibi kuruluşlar
(Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları) ile irtibata geçmeniz gerekli. Bu kuruluşlara özgeçmişinizi ve
neden o projede yer almak istediğinizi ve kişisel özelliklerinizi anlattığınız bir motivasyon mektubu
göndermelisiniz. Olumlu cevap aldıktan sonra başvuru formunu doldurup Ulusal Ajans ile irtibata
geçmeniz gerekli.
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Türkiye Ulusal Ajansı
3. Avrupa Gönüllü Hizmeti yapan kurum ve kuruluşlara nereden ulaşabiliriz?
http://europa.eu/youth/evs_database adresinden “The European database on EVS accredited
organisations”( AGH Akredite Kurumları için Avrupa Veri tabanı) kısmından ülkesine ve konusuna
göre AGH yapan kurum ve kuruluşlara ulaşabilirsiniz.
4. Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne başvuru için ne kadar ücret ödemem gerekli?
Avrupa Gönüllü Hizmeti ücretsiz bir programdır. Başvuran gençlerden hiçbir ücret alınmaz.
Gencin yol, konaklama, yemek masrafları ve dil eğitimi Ulusal Ajanslar tarafından karşılandığı gibi
kendisine belli bir miktar da cep harçlığı verilir.
5. Avrupa gönüllü Hizmeti esnasında rahatsızlanırsam masraflarım karşılanacak mı?
Avrupa Gönüllü Hizmetine giden bütün gençler Avrupa Komisyonu tarafından sigortalanır. Bu çok
kapsamlı bir sigortadır. Herhangi bir rahatsızlığınız esnasında masraflarınız bu sigorta kapsamında
karşılanır.
6. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında boş zamanlarımda ücretli olarak çalışabilir miyim?
Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında kesinlikle ücretli bir işte çalışılamaz.
7. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında yüksek lisans yapabilirmiyim?
Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında kesinlikle örgün eğitime (üniversite, yüksek lisans, doktora vs.)
devam edilemez.
8. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında nerede konaklayacağım?
AGH esnasında standart bir konaklama şekli yoktur. Bir ailenin yanında kalabileceğiniz gibi, yurtta
ya da o kuruluştaki diğer gönüllülerle bir evde de kalabilirsiniz. Konaklama şekli ev sahibi kuruluşlara
göre değişmektedir.
9. Avrupa Gönüllü Hizmetine kaç defa gidebilirim?
Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne yalnızca bir defa gidilebilir. İstisnası, kısa dönem (2 hafta-2 ay) bir
Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmış olan gençler ikinci defa bir AGH yapabilir ancak ikisinin toplamı
12 ayı aşmamalıdır.
10. Avrupa Gönüllü Hizmeti hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?
www.ua.gov.tr sitesinin, Erasmus+ Gençlik Programı bölümünden Avrupa Gönüllü Hizmeti ile
ilgili dokümanlara ulaşarak bilgi alabilir ve [email protected] sorularınızı mail olarak atabilirsiniz.
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu
1002 Hızlı Destek Programı
Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma
enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme
projelerine destek sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir :Üniversiteler/Araştırma Enstitüleri (Doktora Derecesi veya Doktora
Öğrencisi Olan Kişiler Başvuru Yapabilir), Araştırma Hastaneleri (Tıpta Uzmanlık Derecesi veya
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Kişiler Başvuru Yapabilir). Bu kişi ve kurumların yaptığı proje başvuruları
yüksek kabul oranına sahiptir
Destek Süresi
:12 aya kadar
Destek Miktarı
:30.000 TL’ye kadar
Proje değerlendirme süresi 2 ay olup başvuru tarihi ve başvuru dönemi kısıtlaması yapılmamıştır.
3501 Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı
Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan
doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın
akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim
insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel
düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir
programdır.
Kimler Başvurabilir : Üniversiteler (Doktora Derecesine sahip kişiler)
Destek Süreleri
: 36 aya kadar
Destek Miktarı
: 225.000 TL’ye kadar
Başvuru Dönemleri : Mart - Eylül
Proje değerlendirme süresi 4 ay olup başvurusu kabul olan projelere 1500 TL/ay proje teşvik
ikramiyesi verilecektir.
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu
1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya
ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme
amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.
Kimler Başvurabilir :Üniversiteler( Lisans derecesi olan şahıslar başvuru yapabilir),Özel/kamu
kuruluşları (lisans derecesi olan şahıslar başvurabilir)
Destek Süresi
: 18 aya kadar
Destek Miktarı
: 200 Bin TL’ye kadar
Başvuru Dönemleri : Mart-Eylül
Son Başvuru tarihi : 28 Mart 2014-26 Eylül 2014
Bu projenin amacı ulusal çapta özgünlük anlayışıdır. Projenin kabulü halinde 1000TL/ay proje
teşvik hibesi verilmektedir.
2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile doktora derecesi veya tıpta
uzmanlık derecesine sahip araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma
süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme
aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı
uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri,
Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri
Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek
sağlanacaktır.
Destek Süresi
: Desteklenecek etkinlik 3 (üç) günü geçemez.
Destek Miktarı
: 35 Bin TL’ye kadar
Başvuru Dönemleri : Yılda 6 dönem
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik Projeleri Destek Programı
Genel Çağrı
Gençlik Projeleri Destek Programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke gençliği için daha iyi yaşam
koşulları ve yeni fırsatlar sağlamayı amaçlamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve genel
itibariyle yılda iki dönem içerisinde çağrılar açılır.
Programın Amacı
Program ile; gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye
saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal
hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda
akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla
gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmaktadır.
Program Kapsamında Desteklenen Projeler
Tarih Bilinci ve Hareketlilik Projesi, Gönüllülük Projeleri, Sosyal Uyum Projeleri, Katılım Projeleri,
Sağlık Yaşam ve Spor Projeleri, Girişimcilik Projeleri, Kültür Sanat Projeleri, Eğitim Projeleri, Yenilikçi
Projeler, Bilimsel Araştırma Projeleri, Muhtelif Projeler
Programın Bütçesi ve Genel Özellikleri
Proje bütçesi, ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Program
kapsamında desteklenebilecek proje sayısı bu program için Bakanlıkça ayrılmış olan bütçeyle
sınırlıdır. Her proje, Program bütçesinden sadece bir kez destek alabilir. Program Desteği her yıl
ve çağrı dönemleri değişiklik göstermektedir. Örneğin 2013 GPDP I. Çağrı döneminde verilecek
maksimum hibe miktarı 600.000 TL iken 2014 GPDP I. Çağrı Döneminde bu miktar 250.000 TL
olmuştur.
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Programın Süresi
: 12 ay (azami)
Proje Teklif Çağrı Dönemi: Bakanlık Tarafından duyurulur. Her Dönem Farklılık Gösterebilir.
(Örnek: 2013 GPDP I. Çağrı Dönemi 18 Ocak-28 Şubat 2013 tarihleri arasında yayınlanmışken 2014
GPDP I. Çağrı Dönemi 25 Şubat 2014 - 14 Nisan 2014 tarihleri arasında yayınlanmıştır).
Kimler Başvurabilir
: Programa sivil toplum kuruluşları, liseler, gençlik grupları ve gençlik
toplulukları, üniversiteler proje yürütücüsü olarak proje teklifinde bulunabilir. Diğer sivil toplum
kuruluşları, yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapabilirler. (Program
içerisinde bakanlık kendi belirleyeceği kuruluşlar için de ayrıca çağrı yapabilir. Örnek: 2013 GPDP II.
Çağrı sadece üniversitelere yönelik olarak açılmıştır. Bu durumlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi
web adresi gsb.gov.tr’yi takip etmek gerekmektedir.)
Proje Teklif Çağrıları için: www.gsb.gov.tr
Proje Başvuruları bakanlık sitesinde yayınlanan formların
1 asıl 2 nüsha şekilde ayrı dosyalanarak belirtilen tarihler
arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kat:B1 Örnek Mahallesi
Oruç Reis Caddesi No:13 Kat:4 06090 Altındağ/ANKARA
adresine elden ya da posta yoluyla yapılır.
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
GENÇLİK KÖPRÜSÜ
Türkiye- Almanya
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Tarafından Teşvik
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, iki ülke arasında öğrenci ve gençlik değişimlerini yoğunlaştırmayı
hedefliyor. Somut programlarla ve mevcut girişimleri ön plana çıkararak Gençlik Köprüsü TürkiyeAlmanya karşılıklı değişim olanaklarını arttırmayı ve iki ülkenin birbirine yakınlaşarak ilişkilerin
daha da güçlenmesini amaçlıyor.
GKTA Türk-Alman öğrenci ve gençlik değişimi ilgililerini ve aktörlerini teşvik eder, onları
bilgilendirir ve eğitimler sunup aralarında bir network oluşturur. Gençlik Köprüsü üçüncü taraflara
sunduğu proje teşvik imkanlarının yanı sıra kendi değişim ve buluşma projelerini finanse eder.
Türkiye ve Almanya’da program ofisleri bulunmaktadır ve bu şekilde iki ülkeden müracaatları kabul
eder. GKTA’nın iki dilli internet sayfasında değişim ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Kurumlar veri
tabanı üzerinden network kurabilir, projelerini tanıtabilir veya teşvik başvurusunda bulunabilirler.
Genç insanlar ve ilgi duyanlar ise burada farklı değişim programları hakkında bilgi edinebilirler.
Teşvik Edilen Formatlar: Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, gençler (12-30 yaş grubu) arasında
her alanda ve her düzeydeki değişime ve de gençlik kuruluşları, okullar ve gençlik değişimi alanında
etkin olan kurum ve kuruluşların işbirliğine ve bu alanda sorumluluk taşıyan uzmanların hizmet
içi eğitimine teşvik verir. Aşağıda belirtilen alanlardaki projelere prensip olarak 5000,00 €’ya kadar
teşvik edilir:
Okul dışı gençlik değişimi (gençlik buluşmaları)
Uzman değişimi
Öğrenci değişimi
Kardeş okul programları
Üniversite öğrencileri değişimi
Çalışma kampları ve gönüllü hizmet projeleri
Daha fazla bilgi için: http://www.genclikkoprusu.org/
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
Proje Koordinasyon Ofisi
Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi
bünyesinde faaliyet gösteren Proje Koordinasyon Ofisi; proje
faaliyetlerine destek verme, açık çağrıları duyurma, öğrencileri,
öğretim görevlilerini proje yazma konusunda teşvik etme gibi
çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuştur.
Çalışma Alanları
*Öğretim elemanlarının/üniversite personelinin kendi alanlarında kalkınmaya destek
olacak projeler hazırlamalarını/yürütmelerini desteklemek,
* Proje başvuruları konusunda birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
* Potansiyel proje paydaşları ile işbirliklerini kurmak, güçlendirmek,
* Proje koordinatörleri aracılığı ile proje teklifi hazırlığı desteğini sağlamak,
* Proje yönetimi, proje ortakları ve proje aktivitelerini ilgilendiren hukuki süreçleri izlemek,
* Tüm akademik birimlere destek ve çalışma eşgüdümünü sağlamak,
* Açık çağrıları takip etmek ve Kırıkkale Üniversitesi bünyesindeki bir mail grubu üzerinden
koordinatörlere iletmek,
* Kırıkkale’de proje hazırlayan/proje birimi bulunan kurumlar ile (İl Özel İdaresi, KTSO,
İl MEB Müd. vb.) bölgesel işbirlikleri geliştirme amaçlı rutin toplantılar düzenlemek,
edinilen bilgilerin web sayfalarında duyurmak,
* Açık çağrıların, koordinatörler aracılığı ile, ilgili fakülte/yüksek okul/meslek yüksekokulu
bünyesinde duyurmak,
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
Proje Koordinasyon Ofisi
Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi 2013 yılı içerisinde ayrıca
Proje Koordinasyon Ofisi olarak da görevlendirilmiştir. Henüz kurulmuş bir ofis olmasına
rağmen;
- Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUSEM)
tarafından düzenlenen “Proje Yazım Elemanı” kursunda eğitmen desteği sağlamış,
- T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen “Türkiye Gençliği El Ele Projesi”ni
gerçekleştirmiş,
- T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen “Mobil Gençlik Merkezi ve Genç
Gönüllüler Hareketi Projesi”ni başlatmış,
- Ahiler Kalkınma Ajansı destekli “Patent Eğitimi” projesini gerçekleştirmiştir.
Türkiye Gençliği El Ele Projesi
Proje ile Türkiye gençlerinin, bölgeler arası sosyo-kültürel ve yaşamsal koşulların değişiklik
göstermesinin, birbirlerinin arasında herhangi bir farka yol açmadığını göstererek, aynı
düşüncelere sahip olmalarına rağmen farklı bakış açılarına sahip gençleri bir araya getirmek
amaçlanmıştır.
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
Proje Koordinasyon Ofisi
1 Eylül - 1 Ekim 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır.
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
Proje Koordinasyon Ofisi
Mobil Gençlik Merkezi ve Genç Gönüllüler Hareketi Projesi
Mobil Gençlik Merkezi & Genç Gönüllüler Hareketi Projesi Nedir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2013 yılı II. Çağrı Dönemi Sosyal
Dahil Etme temalı proje destek çağrısına; Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon
Birimi olarak başvurusu yapılan ve kabul alan Mobil Gençlik Merkezi ve Genç Gönüllüler Hareketi
Projesi uzun soluklu ve ulusal çapta bir projedir.
Genç Gönüllüler Hareketi
Gönüllü, içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı
kendiliğinden üstlenen kişidir. Sorumluluk üstlenir ve bir çok şeyi başarma arzusu içindedir. Proje;
Genç Gönüllüler Hareketi ile gençlere işte bu arzularını yerine getirme olanağı sağlamayı ya da bu
arzuları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu faaliyetlerde somut ve kalıcı örnekler proje dahilinde
en önemli unsurdur. Bu çerçevede hem Türkiye turuna hazırlık hem de proje falaiyetleri açısından
Genç Gönüllüler Hareketi önemli bir uygulamadır.
Mobil Gençlik Merkezi
Mobil Gençlik Merkezi unsuru ile il merkezlerine uzak, ilçe ve köylerde yaşayan, Gençlik ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezlerine ulaşma imkanı bulamayan sosyal ve ekonomik açıdan
dezavantajlı gençlerin sosyal yaşama katılımını, adaptasyonunu arttırmak, bu gençleri sosyal yaşamın
organik bir parçası haline getirmek, spora teşvik etmek, mobil gençlik merkeziyle onların gönüllü
gençlik zincirinin birer halkası olmalarını sağlamak, gençliğin kavramını daha iyi benimsetmek
amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezlerinin mobil
halini tır içerisinde oluşturarak gönüllü takımıyla Türkiye turu başlayacaktır. Türkiye turuna gönüllü
Gençler Sistem ve Jenerasyon Derneği’ne ait Gençlik Karavanı’nın Gönüllü Gençlik Karavanı’na
dönüştürülmesiyle yola çıkacaklardır.
Mobil Gençlik Merkezi 33 il 55 ilçede 1 Ağustos-1 Ekim 2014 tarihleri arasında faaliyet gösterecektir.
Detaylı bilgi için: www.mobilgenclikmerkezi.com
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
Proje Koordinasyon Ofisi
Kırıkkale Üniversitesi Proje Koordinasyon Ofisi
projeofisi.kku.edu.trabofisi.kku.edu.tr
/ProjeOfisi2013
Download

Proje Koordinasyon Ofisi