A GRUBU
RTEÜ İİBF ISL223 İSTATİSTİK-I GÜZ DÖNEMİ GENEL SINAVI SORULARI
Adı ve Soyadı
Sınav Tarih
Numarası
Sınav Saati
Bölümü
İŞLETME
İKTİSAT
I. ÖĞRETİM
II. ÖĞRETİM
Sınav Süresi
Ders Sorumlusu
İmzası
Doç. Dr. Ali Sait ALBAYRAK
Ara Sınav Notu
CEVAP KUTUCUĞU
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1.
Bir beyaz eşya satıcısı, kredili beyaz eşya satışlarında, sabit ve değişken faiz oranlarıyla 12, 24, 36, 48, 60 ve 72 ay vade uygu‐
lamaktadır. Beyaz eşya satıcısının kaç farklı satış yapması söz konusudur? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
2.
4.
%100
%83,2
%58,9
%96,5
%85,8
8.
9.
%12
%65
%5
%7,6
%15
10. Bir zar ve bir madeni para birlikte atıldığı bir denemede para‐
nın tura, zarın 3’ten küçük gelmesi olasılığı kaçtır? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Bir bankaya çalışmak üzere başvuran 50 adaydan 5 tanesi bir istatistik paket programını kullanabilmektedir. Adaylar ara‐
sından tesadüfî olarak seçilen 4 kişiden birisinin istatistik pa‐
ket programını kullanabilmesi olasılığı kaçtır? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
64
0,64
6400
1,56
8
A ve B bağımsız iki olay ve olasılıkları sırasıyla P(A)=%5 ve P(B)=%65 olduğuna göre P(A/B) olasılığı aşağıdakilerden han‐
gisidir? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
%18,7
%67,4
%13,5
%42,3
%22,4
9
3
5
6
8
Aritmetik ortalaması 100 ve varyansı 64 olan bir serinin deği‐
şim katsayısı kaçtır? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
252
100
1200
30240
240
7
1/29
4
1/29
10
1/29
70
1/29
100
1/29
Bir serinin aritmetik ortalama, ortancası ve Pearson eğiklik katsayısı sırasıyla 18, 12 ve 2 olarak hesaplandığına göre seri‐
nin standart sapması kaçtır? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Rize’de ayda ortalama olarak 3 kez elektrik kesilmesi olmakta ve bu kesintilerin bir Poisson dağılımına uyduğu varsayılmak‐
tadır. Rize’de bir ay içinde 2 kez elektrik kesilmesi olasılığı ne‐
dir? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5.
7.
Bir öğrenciden 10 soruluk bir sınavda 5 soruya cevap vermesi istenmektedir. İlk 5 sorudan 3 soruyu cevaplamak durumunda olan öğrencinin, seçimini kaç farklı şekilde yapabilir? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Bir daktiloda alfabenin sadece 29 harfi yer almaktadır. Tuşlara tesadüfî ve tek tek basıldığında İSTATİSTİK sözcüğünün yazıl‐
ması olasılığı kaçtır? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
32
100
225
12
10
Farklı fakültelerden üç öğrencinin İstatistik dersinden başarılı olması olasılıkları sırasıyla %30, %50 ve %90 olduğu biliniyor‐
sa bu üç öğrenciden birisinin başarılı olması olasılığı kaçtır? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3.
6.
1/6
1/4
1/5
1/3
4/6
11. Standart normal dağılıma uyan z bir tesadüfî bir değişken olduğuna göre, P(z>‐1,17) olasılığı kaçtır? %4,3
%6,2
%5,3
%31,2
%30,8
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1/2
0,133
0,933
0,879
0,919
0,858
A GRUBU
12. Rize’de 5000 konuta ait aylık telefon faturası tutarları, orta‐
laması 50 ve standart sapması 10 TL ile normal dağılmaktadır. Rize’de kaç konutun telefon faturası tutarının 30 ile 60 TL ara‐
sında olması beklenir? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
18. Bir frekans dağılımına ilişkin veriler aşağıda Tablo 1’de veril‐
miştir. Örnek standart sapması kaçtır? 4.095
3.890
4.035
4.872
2.983
fi  X i   
4
f i zi3
f i zi4
18,05
5
63,73
-227,50
812,16
-8,76
60
49,30
-77,40
121,51
-0,75
0,68
4–6
30
150
5,55
2,39
1,03
0,02
0,00
6–8
15
105
88,57
215,23
523,02
2,75
3,86
Toplam
70
320
207,14
-87,28
1457,72
-17,0
161,8
3,01
4,57
1,72
1,73
2,96
2,378
-0,984
4,658
3,521
3,564
20. Tablo 1’deki serinin örnek eğiklik katsayısı kaçtır? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
%3,8
%2,3
%4,5
%5,3
%6,1
-1,098
-2,855
-0,254
-5,613
-3,287
FORMÜLLER
 k
  fi X i  X
OMS   i 1 k

fi


i 1
k
 f (X
s
12,2
11,2
11,5
11,9
Hiçbiri
i 1
i
i
 X )2
i
1
k
f
i 1

 k

  f i X i  Med
  OMS R   i 1
k


fi



i 1
s
  K 2   2  DK 
E
16. Bir basketbolcunun serbest atışlardaki başarısı %90’dır. Bas‐
ketbolcunun deneyeceği 3 atıştan ikisini sayıya dönüştürmesi olasılığı kaçtır? 




1  n 2
2
  X i  nX 
n  1  i 1

s
X  Mod
100  1 
X
s


3( X  Medyan)
  3  33   4  44  N   4   4  3


s
n
 Xi  X 
Q3/ 4  Q1/ 4  2Q1/ 2
n
 3 



Q3/ 4  Q1/ 4
 n  1 n  2  i 1  s 
%72,9
%8,10
%9,31
%24,3
%64,8
n  n  1
3
3  n  1
 Xi  X 
 
s
n
i 1 
   2  n  3
N!
N!
P  N; n 
 P  N ; N1 , N 2 ,...N k  
N1 !.N 2 !...N k !
( N  n)!
4 
n

 n  1 n  2  n  3 
4
2
N!
( N  n  1)!
 C  N; n 
n!( N  n)!
n!( N  1)!
P ( A  B )  P ( A)  P ( B )  P( A  B)  P ( A)  P ( B )  P ( A  B )
P ( A  B  C )  P ( A)  P ( B)  P(C )  P( A  B)  P( A  C )
C  N; n 
 P( B  C )  P( A  B  C )
P ( A  B )  P ( A) * P ( B )  P( A  B)  P( A) * P( B / A)
17. Nüfusun %30’si ilköğretim, 60’ı lise ve %10’u yükseköğretim mezunu olan bir bölgeden tesadüfî olarak seçilen 17 kişiden 4’ünün ilk, 10’unun lise ve 3’ünün ise yükseköğretim mezunu olması olasılığını bulunuz? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3
5
2 
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
fi  X i   
20
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
15. P={51, 44, 58, 72, 30} ise Robust Ortalama Mutlak Sapma (OMSR) kaçtır? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
2
19. Tablo 1’deki serinin anakütle basıklık katsayısı kaçtır? 14. X tesadüfî değişkeni, ortalaması 200 ve varyansı 225 ile nor‐
mal dağılıma uymaktadır. Buna göre P(230<X<260) olasılığı kaçtır? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
fi  X i   
2–4
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
7/16
7/90
1/22
6/25
5/11
fi X i
0–2
13. İçinde 4 kırmızı, 3 mavi ve 5 siyah bilyenin bulunduğu bir torbadan iadesiz iki bilye çekilmektedir. Çekilen birinci veya ikinci bilyenin mavi olması olasılığı kaçtır? (A)
(B)
(C)
(D)
(E)
fi
Sınıf

 n1 n2
n
n!
n
P( x)    p x q n  x  P  
 P1 P2  Pk k
x
n
n
n
!
!
!

 
k 
 1 2
 A  N  A 
 

x nx 
e  x
X 
P ( x )   
 zi  i
 P( x) 

x!
N
 
n
 

%4,33
%3,33
%8,33
%1,33
%2,33
2/2

Download

ISL223 İstatistik-I Örnek Genel Sınavı-1