A GRUBU
RTEÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ISL223 İSTATİSTİK-I GÜZ DÖNEMİ ARASINAV SORULARI
Adı ve Soyadı
Öğretim Yılı
Numarası
İŞLETME
Bölümü
II. ÖĞRETİM
I.ÖĞRETİM
İmzası
2013–2014
Sınav Tarih
21.11.2013 Perşembe – Saat: 09.00
Dersin Adı
ISL223 İstatistik-I
Sınav Süresi
60 Dakika
Ders Sorumlusu
Doç. Dr. Ali Sait ALBAYRAK
CEVAP KUTUCUĞU
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1. Serilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(A) Bileşik seriler basit, frekans ve sınıflandırılmış seriler şeklinde
düzenlenebilir.
(B) Nicel seriler basit, frekans ve sınıflandırılmış seri şeklinde düzenlenebilir.
(C) Basit seriler için uygun olan grafik türü histogramdır.
(D) Sınıflandırılmış serilerde sınıf sayısı 2-20 arasında olmalıdır.
(E) Sınıflandırılmış seriler düzenlenirken sınıf aralıklarının genellikle eşit olmasına özen gösterilir.
2. Sınıflandırılmış sürekli değişkenler için uygun olan grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Frekans poligonu
Histogram
Bölünmüş daire veya daireler
Frekans eğrisi
A, B ve D.
3. Sturges formülünde 1+3,3Log(n) ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi belirlenir?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6. Birimlerin iki veya daha çok sayıda değişkene göre dağılımını gösteren istatistik serisi aşağıdakilerden hangisidir?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Zaman serileri
Mekân serileri
Nicel seriler
Bileşik seriler
Hiçbiri
7. Rize’de 300 hanehalkından oluşan bir örneklem seçildi
ve her bir hanehalkı üzerinde değişik değişkenler ölçüldü. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(A) Hanedekilerin eğitim düzeyi düşük=1, orta=2 ve yüksek=3 olarak ölçülmesi aralık ölçekli bir değişkendir.
(B) Hane geliri oran ölçekli bir değişken olmasına rağmen ordinal
ölçekli değişken olarak da ölçülebilir.
(C) Hane aylık geliri oran ölçekli değişkendir.
(D) Hanede yaşayan kişi sayısı kesikli bir değişkendir
(E) Kişilerin medeni durumu nominal ölçekli bir değişkendir.
8. Bölenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Değişim aralığı
Sınıf orta değeri
Sınıf aralığı
Sınıf genişliği
Sınıf sayısı
4. Uygun ortalama ölçüsünün seçimiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
(A) Değişme oranı veya geometrik dizi şeklinde büyüyen bir serinin
ortalaması en uygun olarak geometrik ortalama ile hesaplanır.
(B) Ortalamaların veya oranların ortalaması hesaplanacaksa geometrik ortalama kullanılır.
(C) Serideki birim değerleri arasında önem farkı varsa ağırlıklı aritmetik ortalama kullanılmalıdır.
(D) Değişken tanımlarında değişken durumunda olan özellik ortalama hesaplanırken sabit hale geliyorsa harmonik ortalama kullanılabilir.
(E) Geometrik ortalama özellikle fiyat, nüfus ve MG değişimlerine
ait oranların ortalamasında yaygın olarak kullanılır.
5. A ve B kentlerindeki sıcaklıklar sırasıyla 30 C0 ve 15 C0
iken; denizden yükseltileri 60 ve 20 m olarak ölçülmüştür. Bu değişkenlerin ölçüm ve ölçekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
0
(A) A kentindeki sıcaklık, B kentinden 15 C daha fazladır.
(B) A kentinin yükseltisi, B kentinin yükseltisinin 3 katına eşittir.
(C) A kentinin yükseltisi, B kentinin yükseltisinden 40 m daha fazladır.
(D) A kentinin sıcaklığı, B kentinin sıcaklığının 2 kadına eşittir.
(E) Hiçbiri
(A) Basit bir seriyi 10 eşit parçaya bölen değerlere desiller adı verilir.
(B) Basit bir seriyi iki eşit parçaya bölen değere ortanca denir.
(C) Basit bir seriyi 100 eşit parçaya bölen değerlere persantiller adı
verilir.
(D) Kartiller, desiller ve persantiller diğer merkezi eğilim ölçüleriyle
elde edilemeyen ilave bilgiler sağlayarak, daha ayrıntılı karşılaştırmaların yapılabilmesine yardım ederler.
(E) Bir seride en fazla bir medyan, dört kartil, 10 desil ve 100 persantil değeri hesaplanabilir.
9. Değişken ölçekleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
(A)
(B)
(C)
(D)
Basketbol takımlarının sıralanması aralık ölçeğine örnektir.
Oran ölçeğinde mutlak sıfır noktası bulunmaz.
Beden ağırlığı oran ölçeğine örnek bir değişkendir.
Bireyleri mesleklerine göre sınıflandırmak ordinal ölçeğe bir örnektir.
(E) Ordinal ölçekte, mutlak olarak birimlerin birbirinden hangi düzeyde farklılaştığı saptanabilir.
10. Bir seriye ait dağılım sağa çarpık ise aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Aritmetik Ortalama = Ortanca = Tepe Değeri.
Ortanca > Aritmetik Ortalama > Tepe Değeri.
Aritmetik Ortalama > Ortanca > Tepe Değeri.
Tepe Değeri> Ortanca > Aritmetik Ortalama.
Ortanca > Tepe Değeri > Aritmetik Ortalama.
A GRUBU
11. 100.000 TL’lik bir yatırım birinci yıl %40, ikinci yıl ise
%10 ve üçüncü yıl %30’luk bir artış göstermiştir. Ortalama artış oranını uygun bir şekilde hesaplayınız?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
17. Tablo 1’deki serinin ortanca değeri kaçtır?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
%22,9
%25,5
%44,7
%18,5
%26,7
4,50
4,60
4,65
5,45
3,80
12. 30 birimden oluşan bir serinin tüm birimlerinden 4 çıkar-
tılarak 600 değeri bulunuyor. İlk serinin aritmetik ortalaması kaçtır?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
18. Tablo 1’deki serinin 30. persantil değeri kaçtır?
18
30
29
25
24
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
2,79
3,95
4,56
3,44
4,95
13. Bir ülkenin 30 milyar dolar olan yıllık ihracatı %8 artarsa
yaklaşık kaç yıl sonra 150 milyar dolara ulaşır?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
19. Tablo 1’de verilen serinin birinci çeyrek (kartil) ve 9.
10,8
20,9
15,7
18,4
16,9
desil değeri sırasıyla kaçtır?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3,2 ve 7,8
3,2 ve 7,4
4,8 ve 6,9
4,8 ve 5,8
4,5 ve 7,3
14. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 60 işletmenin bir
otomobili tamamlama süreleri (dakika/otomobil olarak)
Tablo 1’de verilmektedir. Serinin artan birikimli frekans
(-den az) serisi nedir?
Tablo 1: İşletmelerin Üretim Süreleri
Üretim
Süresi
fi
2–4
25
4–6
20
6–8
10
20. Tablo 1 serisi için en uygun ortalama aşağıdakilerden
hangisidir?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
8–10
5
Toplam 60
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
25–15–10–15
60-35-15-5
5–15–35–60
25–45–55–60
Hiçbiri
Aritmetik ortalama
Tepe Değeri
Harmonik ortalama
Geometrik veya Medyan
Tepe Değeri veya Medyan
FORMÜLLER
X  X min R
c  max

k
k
k
15. Tablo 1’deki serinin harmonik ortalaması kaçtır?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4,10
4,19
5,20
4,70
5,55
x
fX
i 1
k
i
f
i 1
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4,29
4,52
4,15
3,89
3,67
xt 
i
 ft X
i 1
k
k
 X
 h 1
Q h / r     fi  
r 2
i 1 
i i
i
n
G  n  Xi
 ft
i 1
 fi 

i 1
i 1 
i 
 d1 
Mod  L  
c
 d1  d 2 
k
16. Tablo 1’deki serinin tepe değeri kaçtır?
k
i
1 n
LG  G    LGX i
n i 1
H   fi
k  1  3,3* Log  n 
i 1
i i
Pt  n  Pt 1  r 
K
k
fX
i 1
i
n
k
2
i
f
i 1
i
n / 2  F 
Medyan  L  
c
f


k
Q h / r 
 k  h

   fi   F 
r
c
 L   i 1 
f






Download

ISL223 İstatistik-I Örnek Arasınavı-2