Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu
3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye
Etik: Kuram ve Uygulama
(İkinci Bildiri Çağrısı)
(http://www.kbbf2014.org)
Amaç & Kapsam
Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan olağanüstü değişim hızı kütüphane ve bilgibilim
alanında da çekici bir işlevsellik üstlenmiş durumdadır. Meslek ve disiplinler bilim ve
teknolojilere bağlı olarak değişir. Ancak meslek ve disiplinlerin, değişen yanıyla birlikte,
onların varlığını sürdürmesini sağlayan ve değişmeden süregelen bir de özleri vardır.
Günümüzde ağırlıklı olarak değişimin yeniden biçimlendirdiği sınırlar ele alınıp tartışılırken,
değişmeyen temeller daha arka planda kalmaktadır. Oysa meslekleri meslek yapan,
disiplinleri de temellendiren temel özellik zamana ve gelişmelere bağlı olarak değişmeyen
özdür ve bu özün belirlenmesi ve tanımlanması her meslek ve disiplin için yaşamsal bir
gerekliliktir. Kütüphane ve Bilgibilim disiplin ve mesleğinin de diğer disiplin ve mesleklerle
kesişen sınırlarının ve aynı biçimde diğer alanlardan sıyrılıp kendine özgü özelliklerinin
belirlenmesi için felsefi temellere dayandırılmaya gereksinimi vardır.
KBB’nin etik ve felsefi temellerinin tartışılması amacıyla uluslararası düzeyde “Kütüphane ve
Bilgibilim Felsefesi” başlığı altında bir sempozyum dizisi düzenlemeyi amaçlıyoruz. İlki,
Kastamonu Üniversitesi’nin katkı ve destekleriyle, 3-5 Eylül 2014 tarihleri arasında,
Kastamonu’da “Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, Etik: Kuram
ve Uygulama” başlığı altında düzenlenecektir.
Sempozyumda, Kütüphane ve Bilgibilim alanında etik kuram ve uygulamalarının yeri, önemi,
gerekliliğine ilişkin görüş ve düşüncelerin ortaya konması, mesleğin değişik kesimlerinde
karşılaşılan sorunların tartışılması ve felsefi temellerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Sempozyumun kapsamında yer alan ana konu ve alt konular aşağıda belirtilmiştir.
1. Kütüphane ve Bilgibilimin Temelleri

Kütüphane ve Bilgibilimin Sınırları

Kütüphane ve Bilgibilimin Çekirdeği

Kütüphane ve Bilgibilim Eğitimi

Kütüphane ve Bilgibilimin Disiplinlerarası Özellikleri

Kütüphane ve Bilgibilimin Ulusal ve Uluslararası Tanınabilirliği
2. Etik ve Hukuk

Düşünce Özgürlüğü

Sansür

Bilgi Özgürlüğü

Adalet ve Özgürlük

Telif Hakları

Bilgi Hukuku

Açık Erişim

Bilişim ve Etik

Dil, Kültür ve Etik

Etik davranış İlkeleri ve Standartları
3. Meslek Ahlâkı/Mesleki etik

Bilim Etiği

Kütüphane ve Bilgibilim Etiği

Kütüphane Etiği

Bilgibilim Etiği

Arşivcilik Etiği

Sivil örgütler Etiği

Profesyonellik
4. Hakemlik ve Editörlük

Bilimsel Araştırma

Bilimsel Dergi ve Editörlük

Hakem ve Hakemlik

İntihal
ve diğer ilgili konular…
Özet & Bildiri Gönderme
Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sempozyum süresince simültane çeviri
yapılacaktır. Tüm katılım türleri için 750 - 1000 sözcüklü (kaynakça dışında) bir özet
gerekmektedir. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler iki, gerekli durumlarda 3 hakem
tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin daha önce başka yerde yayımlanmamış olması
gerektiği gibi bildirilerin içerik, yöntem, sunum vb. açıdan da etik duyarlılık kapsamında
üretilmiş olması koşulu aranmaktadır. Türk Kütüphaneciliği ile Bilgi Dünyası ile yapılan
işbirliği sonucunda kabul edilen bildiriler, bildiri sahiplerinin istemesi durumunda, bu
dergilerde yayımlanabilecektir.
Önemli Tarihler
Bildiri duyuru süreci
1. Duyuru: 20 Ağustos 2013
2. Duyuru: 15 Ekim 2013 (Bayram tatili nedeniyle erken duyuru: 09 Ekim 2013)
3. Duyuru (Son): 15 Aralık 2013
Genişletilmiş özetler için son gönderim tarihi: 01 Ocak 2014
Kabul edilen özetlerin duyurulması: 01 Şubat 2014
Tam metin bildiri son gönderim tarihi: 15 Mart 2014
Kabul edilen tam metin bildirilerin duyurulması: 1 Haziran 2014
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Güler Demir (Kastamonu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Elsa Bitri (Kastamonu Üniversitesi)
Arş. Gör. Ayşenur Güneş (Kastamonu Üniversitesi)
Dr. Yusuf Yalçın (İzmir Üniversitesi)
Dr. Mehmet Ali Akkaya (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı)
Yerel Kurul
Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Güler Demir (Kastamonu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Elsa Bitri(Kastamonu Üniversitesi)
Arş. Gör. Ayşenur Güneş (Kastamonu Üniversitesi)
Doç. Dr. Cevdet Yakupoğlu (Kastamonu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Can Doğan Vurdu (Kastamonu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. M. Serdar Çavuş (Kastamonu Üniversitesi)
(Liste tam değildir)
Hakem Kurulu
Sacit Arslantekin (Ankara Üniversitesi)
Doğan Atılgan (Ankara Üniversitesi)
Gülbün Baydur (Hacettepe Üniversitesi, Emekli)
Rafael Capurro (Uluslararası Bilgi Etiği Merkezi)
İrfan Çakın (Hacettepe Üniversitesi)
Tülay Fenerci (Ankara Üniversitesi)
Selçuk Hünerli (Kültür Üniversitesi)
Sekine Karakaş (Ankara Üniversitesi)
Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi)
Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Mehmet Emin Küçük (Aksaray Üniversitesi, Emekli)
H. İnci Önal (Hacettepe Üniversitesi)
Tefko Saracevic (Rutgers, New Jersey Devlet Üniversitesi)
Paul Sturges (Pretoria Üniversitesi)
Fatoş Subaşıoğlu (Ankara Üniversitesi)
Anna Maria Tammarro (Parma Üniversitesi)
Oya Gürdal Tamdoğan (Ankara Üniversitesi)
Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi)
Nazan Uçak (Hacettepe Üniversitesi)
Yavuz Unat (Kastamonu Üniversitesi)
Sirje Virkus (Tallin Ünivesitesi)
Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi)
Umut Al (Hacettepe Üniversitesi)
Özlem Bayrak (Ankara Üniversitesi)
Tuba Çavdar Karatepe (Marmara Üniversitesi)
Hülya Dilek Kayaoğlu (İstanbul Üniversitesi)
İshak Keskin (İstanbul Üniversitesi)
Özgür Külcü (Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Odabaş (Atatürk Üniversitesi)
Coşkun Polat (Atatürk Üniversitesi)
John M. Budd (Missouri Üniversitesi)
Kay Mathiesen (University of Arizona)
Mehmet Toplu (Gazi Üniversitesi)
Selma (Alpay) Aslan (TOBB Türkiye Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
(Liste tam değildir)
Sempozyum ile ilgili her türlü öneri ve eleştirilerinizi [email protected] adresine
iletebilirsiniz.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Hasan S. Keseroğlu
Kastamonu Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Download

Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu