Matematik Doğru, Işın ve Doğru Parçası Etkinliği-2

 Resmi inceleyiniz. Resimdeki dikey,doğruları kırmızı, yatay doğruları mavi,
eğik doğruları yeşil ile çizerek gösteriniz.

Aşağıdaki doğrulara kesişen doğrular çiziniz.
Kesişen doğru
Dik kesişen doğru
Kesişen doğru
Dik kesişen doğru
Yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 ve 2 nolu doğrular paralel doğrulardır.
B) 2 ile 5 nolu doğrular dik doğrulardır.
C) 4 ve 5 nolu doğrular kesişen doğrulardır.

A
Aşşaağğııddaa vveerriilleenn ddooğğrruullaarrddaann bbiirrbbiirriinnee ggöörree dduurruum
mllaarrıınnıı iiffaaddee eeddeenn kkuuttuuyyuu iişşaa-rreettlleeyyiinniizz..

Aşağıda verilen doğrularla ilgili ifadelerden doğru olanlara “D“, yanlış
olanlara “Y“ yazınız.

 Yandaki şekle göre boşlukları doldurunuz.






k ve m doğruları …………………..doğrulardır.
l ve m doğruları……………………doğrulardır.
n ve m doğruları …………………..doğrulardır.
l ve n doğruları ……………………doğrulardır.
k ve l doğruları ……………………doğrulardır.
Şekilde kaç tane kesim noktası vardır? …………………
Download

Download File