T.C.
BOYABAT
ADLİ Y A R C I İLK D E R K Ç E M A H K E M E S İ
ADAI.ET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 07/06/2011 tarih 3 nolıı Genelgesi uyarınca
5435 Sayılı Yasanın 24. maddesi ile değiştirilen 2802 Sayılı Yasanın 54 Maddesine göre düzenlenen
BOYABAT AĞIR CEZA H A K İ M L E R KURULU VE H A K İ M L E R İ N E AİT NÖBET LİSTESİDİR
NÖBET GÜNLERİ
15/08/2014
22/08/2014
22/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
05/09/2014
HAKİMLER
Ağır Ceza Mahkemesi
Emel Ç I K M A Z
Asliye Ceza Mahkemesi
Mehmet Ali Ç I K M A Z
Asliye H u k u k / Sulh / icra Ceza Mah.
Mehmet Ali T U N C E L
Ağır Ceza Mahkemesi
Mehmet Ali T U N C E L
Asliye Ceza Mahkemesi
Emel Ç I K M A Z
Asliye Hukuk / Sulh / icra Ceza Mah.
Mehmet Ali Ç I K M A Z
Ağır Ceza Mahkemesi
Mehmet Ali Ç İ K M A Z
Asliye Ceza Mahkemesi
Mehmet Ali T U N C E L
Asliye Hukuk / Sulh / icra Ceza Mah.
Emel Ç I K M A Z
TELEFON
NUMARALARI
0543 478 33 16
0 532 341 94 68
0 530 925 76 25
1-) Mesai gönleri nöbet, mesai saatleri d ı ş ı n d a ve tatil g ö n l e r i n d e t ü m gün boyu d e v a m edeceği.
2-) Nöbetçi olarak belirlenen H a k i m l e r d e n herhangi birisinin, izin. rapor, mazeret, vs. gibi n e d e n l e r l e nöbetlerini tutamamaları halinde bir
sonraki nöbetçi olan H a k i m i n n ö b e t e d e v a m edeceği,
i-) Haftalık nöbet listesinin ü ç ü n c ü sırasında yer alan nöbetçi Hakini Asliye H u k u k , S u l h C e z a ve İcra Cez.a M a h k e m e s i n i n işlerine
bakacağı. Sulh C e z a M a h k e m e s i ile ilgili bu H a k i m t a r a f ı n d a n verilen kararlara yapılan itirazın Asliye C e z a Nöbetçisi hakimi
tarafından değerlendirileceği,
4-) Nöbet sırası b u l u n a n H a k i m l e r e en hızlı ulaşılacak şekilde telefonlarını açık t u t m a l a r ı gerektiği,
5-) Hakimlerin saat 2 0 ' 0 0 d a n s o n r a A d l i y e d e s o r u ş t u r m a veya k o v u ş t u r m a işlemlerini yerine getirmesi, bu iş ve işlemlerin en az dört saat
sürmesi kaydıyla, nöbet sonrası ilk mesai g ü n ü istirahat verileceği, iş ve k a d r o d u r u m u n u n müsait o l m a m a s ı halinde istirahat hakkının iş ve
kadro d u r u m u n u n uygun o l d u ğ u ilk g ü n d e kullandırılacağı
6-)Nöbetler haftalık o l u p Saat I7:00'da b a ş l a y a c a k ve devanı e d e n hafta mesai bitimi 17:00'da sona ereceği,
7-) Hafta içine d e n k gelen d e ğ i ş i m l e r d e de mesai bitimi d i k k a t e alınacağı.
Hususları ilgililere tebliğ o l u n u r . 15/08/2014
Recep Y I L M A Z 5471
Yazı işleri M ü d ü r ü
9
T.C.
BOYABAT
ADLİ Y A R G I İLK D E R E C E M A H K E M E S İ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
5435 Sayılı Yasanın 24. maddesi ile değiştirilen 2802 Sayılı Yasanın 54.Maddesine göre düzenlenen.
B O Y A B A T Z . K A T İ P L E R İ İLE M Ü B A Ş İ R L E R E AİT N Ö B E T LİSTESİDİR
NÖBET
GÜNLERİ
15/08/2014
22/08/2014
22/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
05/09/2014
ZABIT KATİPLERİ
Asliye C./ Ağır Ceza Mah.
Hamdi B O Z K I J R T
Sulh Ceza Hakimliği
Nilgül T O R N A C I
Asliye C./Ağır Ceza Mah.
Derya C Ö M E R T
Sulh Ceza Hakimliği
Cihat Ş A H İ N
Asliye C./Ağır Ceza Mah.
" Cihat ŞAHİN
Sulh Ceza Hakimliği
Derya C Ö M E R T
Z A B İ T KATİBİ
TELEFON
NUMARALARI
MÜBAŞİRLER
MÜBAŞİR
TELEFON
NUMARALARİ
Kübra ÇELİK
0 543 851 12 71
0544 201 27 26
Kübra Ç E L İ K
Hulusi ÖZDİLEK
0 544 718 10 02
0541 201 07 36
Hulusi Ö Z D İ L E K
Barat EVCİ
0 542 401 14 81
0505 401 97 59
Barat EVCİ
1-) Nöbetler haftalık olup, belirtilen tarihte mesai bitiminde(l7:00 , de)başlayacak ve devam eden haftanın mesai
bitimi 17:00'da sona erecektir.
2-) Hafta içine denk gelen değişimlerde de mesai bitimi dikkate alınacaktır.
3-) Mesai günleri nöbet, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde tüm gün boyu devam edcceği,
4-) Nöbetçi olarak belirlenen zabıt katipleri ile mübaşirlerden herhangi birisinin, izin, rapor, mazeret, v.s. gibi nedenlerle
nöbetlerini tutaınamaları halinde bir sonraki nöbetçi olan zabıt katibi ile mübaşirinin nöbete devam edeceği,
5-) Nöbet sırası bulunan zabıt katipleri ile mübaşirlerin en hızlı ulaşılacak şekilde telefonlarını açık tutmaları gerektiği.
6-) Tüm aramalara rağmen nöbetçi zabıt katipleri ile mübaşirlere ulaşılamadığı takdirde sıra takip edilerek sonraki zabıt
katibi ile mübaşire ulaşılacağı,
7-) İş bu nöbet çizelgesi 18/08/2014 tarihi saat 17:00'den itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 15/08/2014
DUYURU: NÖBET LİSTESİ BOYABAT ADLİYESİ WEB SİTESİNDE YAYINLAN
Mehmet Ali
Adli Yargı İlk Derece
mmmmmmımtBMŞ
Download

Nöbet Listesi - Boyabat Adliyesi