TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
TÜRK EXIMBANK
YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI
20/08/2013 REVİZYONU
TARİH
BİRİM
: 06/09/1996
: Özellikli Krediler Müdürlüğü
AMAÇ VE KONU:
Madde 1-
3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6.
Maddesine istinaden, Türk ürünlerinin ihracatı amacına yönelik olarak yurt dışında
Mağaza/Alışveriş Merkezi kurulması yönünde girişimde bulunan Türkiye'de yerleşik
firmalara destek vermek amacıyla yürürlüğe konulan Türk Eximbank Yurt Dışı
Mağazalar Yatırım Kredisi programının kuralları, şartları ve takip usulleri bu
Uygulama Esasları ile düzenlenmiştir. İşbu Uygulama Esasları çerçevesinde
yapılacak kredilendirme işlemleri borçlunun Bankamız nezdindeki risk seviyesi
dikkate alınarak Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun 21.01.2014 tarih 07
no.lu kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komitelerinin kararlarına istinaden
yürütülür. İşbu Uygulama Esasları kapsamında Banka Yönetim Kurulu’nca tahsis
edilen limitler çerçevesinde yapılacak kredi kullandırım işlemleri Birim Kredi Tahsis
Komitesi Kararları’na istinaden yürütülür.
TANIM VE KAPSAM:
Madde 2-
Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi kapsamında ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi
ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen, Türk firmalarının yurt dışında marka
tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurt dışında
açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her
türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla, herhangi bir
ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir
ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri
oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilir.
Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi, Türkiye'de yerleşik firmalara;
 Krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin (VRHİB) kapatılması
taahhüdü karşılığında kullandırılır.
Bu Uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde İhracat, Vergi, Resim ve Harç
İstisnası ile Kambiyo Mevzuatındaki genel düzenlemeler dikkate alınır.
SERBEST DÖVİZ:
Madde 3-
T.C. Merkez Bankası’nca (TCMB) alım satımı yapılan konvertibl dövizler (TL dahil)
serbest döviz olarak kabul edilir.
VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNASI:
Madde 4-
Krediye VRHİB alınmış olması kaydıyla İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Hakkındaki Karar ve bu karara ilişkin tebliğlerde yer alan hükümler dahilinde vergi
resim ve harç istisnası uygulanır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin
hususlarda ilgili karar, tebliğ ve genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
FİRMA LİMİTİ:
Madde 5-
Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi Programı kapsamında bir firmaya tanınan azami
limit tutarı 25 milyon ABD Doları’dır. Söz konusu limit ABD Doları, EURO ve TL
olarak kullanılabilir. Limit iptali hususunda Türk Eximbank yetkilidir.
1
FİNANSMAN KAPSAMI:
Madde 6-
Tahsis edilen kredi, yatırım dönemine ilişkin harcama belgeleri karşılığında
kullandırılır. Bu tür harcamaların düzenlenmiş fatura, hakediş ve bunun ödendiğini
gösteren destekleyici belgeler ile bankamıza ibraz edilmesi gerekmekte olup,
yapılacak inceleme sonucu uygun bulunanlar ödenir.
Birden fazla Türk firmasının ortak olması durumunda kredi, diğer firmalar tarafından
8. Madde’de belirtilen şekilde tesbit edilmiş olan, temsil yetkisi verilmiş firma eliyle
kullandırılır.
KREDİ KONUSU PROJEDE ARANAN ÖZELLİKLER:
Madde 7-
Projenin inceleme ve değerlendirmesinde;
 Projenin kredi amacına uygunluğu,
 Kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ihracat tutarı
 Yatırım tutarı unsurlarının ne kadarının Türkiye'den temin edileceği,
 Yatırımın yapıldığı ülkede bu amaçla şirket kurulması halinde, yatırımın
yapılacağı ülkedeki yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde, kredi talep eden
firmanın söz konusu şirket içerisinde sahip olduğu sermaye payı (birden fazla Türk
firmasının ortak olması ve kredi talebini birlikte iletmeleri halinde sahip oldukları
sermaye payları toplamı) dikkate alınır.
MÜRACAAT ŞEKLİ:
Madde 8-
Firma tarafından her bir kredi talebi bazında aşağıdaki belgelerle birlikte Türk
Eximbank'a müracaat edilmesi gerekmektedir. Kredi kullandırılacak firmalarda
özkaynak tutarının negatif olmaması koşulu aranacaktır.
 Kredi Talep Formu (Ek-1),
 Proje Bilgi Formu (Ek-2),
 Birden fazla Türk firmasının ortaklığının söz konusu olduğu yatırımlarda, talep
formunda belirtilen firmanın işbu Uygulama Esaslarında belirtilen kredi ile ilgili
olarak, temsilci firma seçildiğini gösteren noterden tasdikli idare ve temsil yetki
belgesi (Ek-3),
 Teminat mektubu düzenleyecek bankadan / Kredi Garanti Fonu A.Ş.’den (KGF)
getirilecek niyet mektubu, (Ek:4/A, Ek:4/B)
 Yapılmış/Yapılacak Harcamalar Listesi (Ek-5)
 Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi Fotokopisi,
 Firmanın ve %25’i aşan hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının kuruluşuna, faaliyet
konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklere ilişkin ticaret sicili
gazetelerinin orijinalleri veya noter tasdikli fotokopileri veya ilgili ticaret sicil
memuru tarafından resmi mühür tatbik edilmek suretiyle aslının aynısı olduğunu
belirten nüshaları ile firmanın % 25’i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının noter
tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,
Söz konusu belgeler sadece ilk başvuru aşamasında alınacak olup, kimlik
bilgilerine ilişkin yıllık kontroller T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü’nce sağlanan “Kimlik Paylaşım Sistemi” servisinden yararlanılarak
yapılacaktır. Kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde yeni bilgileri
içeren noter onaylı nüfus cüzdanı suretinin tarafımıza ivedilikle iletilmesi
gerekmektedir.
2
 Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri sureti,
(firma yetki ve yetkililerinde değişiklik olması halinde yeni imza sirkülerinin noter
onaylı sureti talep edilecektir.)
 Faks Sözleşmesi1(Ek Form: FS) (Noter tasdikli veya firma yetkilerince Bankamız
yetkilileri huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınacaktır.)
 Son üç yıla ait2 Hesap Durumu Belgesi (Ek Form: HDB), Bilanço ve Kar/Zarar
Cetvellerinin/ gelir tablolarının orijinal nüshaları [5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
52. Maddesi gereği, toplam kredi riskinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nca belirlenen tutarın üzerinde olması halinde alınacak Hesap Durumu
Belgesi ile eki bilanço ve kar/zarar cetvellerinin/gelir tablolarının genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine uygunluğunun anılan Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde
01.06.1989 tarihli 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından denetlenmiş
(denetim raporu düzenlenmiş) olması aranacaktır.]3
Toplam kredi riskinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca
belirlenen tutarın altında olması durumunda alınacak Hesap Durumu Belgesi ile eki
bilanço ve kar/zarar cetvellerinin/gelir tablolarının mevzuata, Türkiye’de uygulanan
muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlendiği ifadesi ile
ilgili meslek mensupları tarafından onaylanmış olması aranacaktır.
Halka açık şirketlerde ise Bankamızca www.kap.gov.tr adresinden temin
edilecek elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmış bağımsız denetim
kuruluşlarınca düzenlenen, dipnotlarını da içeren bilanço, kar ve zarar cetvelleri/gelir
tabloları ile bunlara ek mali tablolarını ihtiva eden bağımsız denetim raporları, hesap
durum belgesi ve ekleri yerine kabul edilecektir.
 İşbu Uygulama Esasları kapsamında finanse edilecek projeye ilişkin olarak yurt
dışında şirket kurulacak olması halinde, anılan şirketin kuruluşuna ve sermaye
paylarının dağılımına ilişkin yatırımın yapıldığı ülke mevzuatına uygun resmi
belgenin bu ülkedeki Büyükelçiliğimiz tarafından onaylanmış tercümesi.
Bu belgelerin yanı sıra, firma ve projenin gelişimine bağlı olarak gerekli görülen
bilgi/belgeleri Türk Eximbank’ın talep etme hakkı saklıdır.
TEMİNAT VE DÖKÜMANTASYON:
Madde 9-
Firmanın, Türk Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve
belge taahhüt yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda oluşabilecek risk
tutarının %100’ü oranında asli teminat tesis edilir. Teminat hesaplaması yapılırken,
kredinin her dönemi için, krediye ilişkin geri ödeme ve VRHİB taahhüt
yükümlülüklerinin yerine getirilememesi durumunda oluşabilecek en yüksek risk
tutarı hesaplanır ve belirlenen risk tutarı teminat hesabında dikkate alınır. Ancak,
KGF kefaleti ile kullandırılacak kredilerde kredi tutarı KGF’nin firma için
belirleyeceği kefalet tutarı dikkate alınarak Bankamızca belirlenecektir. Kredinin asli
teminatlarının türü, nitelik ve tutarları proje bazında belirlenerek firmaya yazılı
olarak bildirilir.
Birden fazla Türk firmasının ortak olması durumunda, belirlenen teminat ortaklar
tarafından tesis edilir.
1 İlk başvuruda alınacaktır.
2 Kuruluş tarihi itibari ile son üç yıllık döneme ilişkin belge sunamayan firmalar, faaliyet gösterdikleri dönemlere ilişkin
olarak düzenleyeceklerdir.
3 Firma ile YMM veya SMMM’in yaptığı Denetim Tasdik Sözleşmesi örneği ile YMM veya SMMM’nin ilgili odaca
onaylı faaliyet belgesi aslı alınacaktır.
3
A) Krediye İlişkin Asli Teminatlar:
1) Banka Teminat Mektubu: Türk Eximbank nezdinde teminat mektubu limiti olan
bankalardan alınmış ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenmiş
süresiz veya kredinin geri ödeme süresine uygun vadeli kesin banka teminat
mektubudur (Ek Form: TM). Teminat mektuplarının vade sonunda uzatılması
koşuluyla en az 15 ay vadeli olarak Türk Eximbank’a iletilmesi de mümkündür.
Bu durumda, teminat mektubu vade sonunda yenilenmediği takdirde nakde
çevrilir.
Dilimler halinde kullandırılacak kredi için alınacak teminat mektubunun da
dilimler halinde Türk Eximbank’a iletilmesi mümkündür. Her kullandırım
dilimine ilişkin teminat mektubu tutarı Türk Eximbank tarafından firmaya ayrıca
bildirilecektir.
2) Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri
3) Kredi Garanti Fonu Kefaleti: Kredi vadesiyle uyumlu ve kredinin
kullandırılacağı döviz cinsinden düzenlenen “Kredi Geri Ödeme Kefalet
Sözleşmesi” (Ek-6) ile tesis edilen KGF Kefaleti.
B) Diğer
Asli teminatlara ilave olarak; kredi kullandırımında, kredi tutarından az olmamak
üzere düzenlenmiş Genel Kredi Sözleşmesi ve Firma Taahhütnamesi alınır.
o
Genel Kredi Sözleşmesi (Ek Form: GKS),
o
Firma Taahhütnamesi (Ek-7)
Genel Kredi Sözleşmesi ve Firma Taahhütnamesi, noter onaylı düzenlenebileceği
gibi firma yetkililerince Bankamız yetkilileri huzurunda imzalanması suretiyle işleme
alınması da mümkün olabilecektir.
Firma Taahhütnamesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’ne firma adına imza atan temsil ve
ilzama yetkili gerçek kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı fotokopileri, yabancı
uyruklu gerçek kişiler için kendi ülke pasaportu veya ikamet tezkeresinin noter
tasdikli fotokopileri alınacaktır. (Huzurda atılan imzalarda, temsil ve ilzama yetkili
kişilerin nüfus cüzdanı/ülke pasaportu/ikamet tezkeresi fotokopileri, Bankamız
yetkilileri tarafından alınacaktır.) Söz konusu belgeler sadece ilk başvuru aşamasında
alınacak olup, kimlik bilgilerine ilişkin yıllık kontroller T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce sağlanan “Kimlik Paylaşım Sistemi”
servisinden yararlanılarak yapılacaktır. Kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik
olması halinde yeni bilgileri içeren noter onaylı nüfus cüzdanı suretinin tarafımıza
ivedilikle iletilmesi gerekmektedir.
Ayrıca kredi kullandırım aşamasında VRHİB aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Ek-6, Ek-7, Ek Form: TM ve Ek Form: GKS firmanın kredi talebi Bankamızca
onaylandıktan sonra düzenlenecektir.
EK SÜRE VE MÜCBİR SEBEP:
Madde 10- Kredi kullanıcısı firma mücbir sebep halleri dışında, taahhüde göre verilen kredinin
azlığı, sürenin kısalığı, girdilerin veya malın tedarik edilememesi, iç veya dış pazar
zorlukları gibi gerekçelerle yatırımın ya da ihracatın tamamının veya bir kısmının
gerçekleştirilemediğini ileri sürerek vade temdidi talebinde bulunamaz.
Mücbir sebep halleri ve bunların tevsikine ilişkin hususlarda yürürlükteki İhracat,
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmetler ve Faaliyetlerde
Vergi Resim ve Harç İstisnası Mevzuatındaki genel hükümler uygulanır.
4
VRHİB TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI:
Madde 11- VRHİB taahhüdünün T.C Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB
tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılır. Söz konusu krediye ilişkin taahhüt
açığı olması halinde 13. Madde’de belirtilen müeyyideler uygulanır.
Bankamız nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatların
tamamının iadesi için taahhüdün TCMB tarafından kapatılması gerekmektedir.
KREDİ
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN
UYGULANACAK MÜEYYİDELER:
YERİNE
GETİRİLMEMESİ
HALİNDE
Kredinin Geç Ödenmesi veya Ödenmemesi
Madde 12- Krediye ait anapara, faiz ve Bankamızca uygulanacak müeyyide hükmündeki faiz ve
benzeri tutarların tamamen veya kısmen vadesinde veya geri ödeme dönemlerinde
ödenmemesi ya da geç ödenmesi halinde; kredinin geri ödenmesi gereken tarihten
fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için krediye uygulanan akdi faiz oranı ile kredi
geri ödeme tarihinde kredi programı bazında geçerli olan en yüksek cari faiz
oranından yüksek olanının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, vergi ve
ilgili fonlar tahsil edilecektir.
Bankamız kredi borcunu vadesinde ödemeyen firmalara yeni kredi kullandırmama
hakkını saklı tutar.
VRHİB Taahhüdünün Kısmen veya Tamamen Yerine Getirilmemesi
Madde 13- Krediye ait VRHİB taahhüdünün belge vadesi içerisinde kısmen veya tamamen
yerine getirilememesi halinde;
a) Krediye uygulanan akdi faiz oranı ile kredi taahhüt kapama tarihinde kredi
programı bazında geçerli olan en yüksek cari faiz oranından yüksek olanının 1,2 katı
üzerinden hesaplanacak kredi faiz tutarı ile kredi kullanıcı firmadan daha önce tahsil
edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark, vergi ve fonlar tahsil edilir.
b) Tahsil edilen faiz, komisyon ve masraflar üzerinden hesaplanacak Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi, Gider Vergisi Kanunu’na göre Bankamızca ödenir ve
aynen firmaya yansıtılır.
c) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler için ilgili Karar,
Tebliğ ve Genelge hükümleri uyarınca işlem yapılır.
d) Taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden dolayı, başlangıçta
istisna edilmiş olan Vergi, Resim, Harç ve Damga Vergisi ile ilgili yükümlülükler,
muafiyetin kalktığı kendisine bildirilen ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Kanuna
göre tahsil edilir.
Bankamız, VRHİB vadesi içerisinde belge taahhüdü kapatılmamış firmaların yeni
kredi taleplerini değerlendirme hakkını saklı tutar.
5
YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM
DÖVİZ KREDİSİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
KREDİ VADESİ:
Madde 14- Kredinin vadesi, 1 veya 2 yıl anapara geri ödemesiz dönem olmak üzere azami 7
yıldır. Kredi vadesinin başlangıcı, kredinin Türk Eximbank tarafından firma
hesaplarına alacak kaydedildiği tarihtir. Kredinin dilimler halinde kullandırılması
durumunda, kredi vadesinin başlangıcı olarak ilk kullandırılan dilimin firma
hesaplarına alacak kaydedildiği tarih esas alınır.
Kredi 1 veya 2 yıl anapara geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 4, 5, 6 ve 7 yıl
vadeli olarak kullandırılır.
Kredi anapara taksitleri ve/veya dönem faizlerinin vadelerinin hafta sonu veya resmi
bir tatile (takvim yılı itibariyle yasal olarak belirtilen yarım iş günleri dahil)
rastlaması halinde takip eden ilk iş günü dikkate alınır.
DÖVİZ CİNSİ:
Madde 15- Döviz kredileri, ABD Doları ve EURO cinsinden kullandırılır.
FAİZ ORANI:
Madde 16- Krediye uygulanacak faiz oranları Türk Eximbank tarafından belirlenir ve duyurulur.
Türk Eximbank, tek taraflı olarak uyguladığı faiz oranlarını değiştirmeye yetkilidir.
Kredilere uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde
geçerli olan faiz oranları esas alınır.
Kredinin 1. dönem faizinin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR, kredinin
kullandırıldığı valör gününe ait (kredinin dilimler halinde kullandırılması halinde her
dilimin kullandırıldığı valör gününe ait) Reuters ekranının LIBO01 sayfasında ABD
Doları için belirlenmiş 6 aylık faiz oranlarının aritmetik ortalamasıdır.Takip eden
dönemlere ilişkin faizin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR ise, bir önceki faiz
tahsilatı valörüne ait, Reuters ekranının LIBO01 sayfasında ABD Doları için
belirlenmiş 6 aylık faiz oranlarının aritmetik ortalamasıdır.
Kredinin EURO olarak kullandırılması halinde geçerli olacak faiz oranının
hesaplanmasında kullanılacak EURIBOR, aynı şekilde, Reuters ekranındaki FIBO
sayfası kullanılmak suretiyle belirlenir.
Kullandırım veya geri ödeme gününün yurt dışı tatile denk gelmesi durumunda,
krediye uygulanacak faiz oranının hesaplanmasında bir önceki iş günü valörüne ait
LIBOR/EURIBOR kullanılacaktır.
KULLANDIRIM:
Madde 17- Kredinin Türk Lirası karşılığı kredi talep formunda belirtilen banka nezdindeki firma
hesabına aktarılır.
Kredinin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem
günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları ve EURO alış
kurlarıdır.
Kredi kullandırım dekontları firmaya gönderilir.
6
GERİ ÖDEME:
Madde 18- Kredinin dönem faizleri kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten itibaren 6’ıncı
ayda ödenmeye başlanacaktır. Takip eden dönemlere ilişkin faizler 6’şar aylık
dönemlerde ve anapara geri ödeme tarihlerinde ilgili tarihlerdeki kredi anapara risk
bakiyeleri üzerinden tahakkuk ve tahsil edilecektir. Faiz tutarlarının hesaplanmasında
sabit tam bölende yıl 360 gün olarak esas alınır.
1 yılı geri ödemesiz olmak üzere;




4 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 12., 18., 24., 30., 36., 42. ve 48. aylarda 7 eşit taksit halinde,
5 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54. ve 60. aylarda 9 eşit taksit
halinde,
6 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66. ve 72. aylarda 11 eşit
taksit halinde,
7 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66., 72., 78. ve 84. aylarda
13 eşit taksit halinde ödenecektir.
2 yılı geri ödemesiz olmak üzere;
 4 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 24., 30., 36., 42., 48. aylarda 5 eşit taksit halinde,
 5 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 24., 30., 36., 42., 48., 54. ve 60. aylarda 7 eşit taksit halinde,
 6 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66., 72. aylarda 9 eşit taksit halinde,
 7 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66., 72., 78. ve 84. aylarda 11 eşit
taksit halinde ödenecektir.
Gerçekleştirilen her türlü tahsilat için yapılan mahsupta temerrüt faizi, komisyon, faiz
ve anapara sırası esas alınır.
Kredinin vadesinden önce geri ödenmesi talepleri, kredi konusu yatırımın
tamamlanması hususu ile ilişkilendirilerek işlem bazında Bankamız onayına tabidir.
Erken geri ödeme talebinin kredinin ödeneceği günden 5 (beş) iş günü öncesinde
Bankamıza bildirilmesi gerekir.
Kredinin belirlenen ara dönemlerden önce kısmi olarak geri ödenmesi durumunda;
ödenecek anapara ve geri ödeme tarihi itibariyle tahakkuk eden faizi birlikte ödenir,
ancak belirlenen ara dönemde, ilk belirlenen taksit tutarına göre varsa anapara borcu
ile bakiye anapara tutarı üzerinden tahakkuk eden dönem faizi tahsil edilir.
Türk Eximbank kredinin ara dönem ya da nihai vadesi itibariyle anapara taksiti ile
tahakkuk eden faiz tutarı ile birlikte oluşacak toplam tutarı kredi geri ödeme
tarihinden önce firmaya ihbar edecektir.
Kredinin anapara tutarı ve ilgili faizi Türk Lirası veya döviz olarak geri ödenebilir.
Firma, Türk Eximbank'ın bildirdiği tutarı;
- TL olarak geri ödeyecek ise, kredi anapara taksitleri ve/veya dönem faizlerinin
kredi faiz ödeme/tasfiye tarihi/vadesinden en geç iki iş günü önce hangi ticari banka
veya bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi
anapara taksitleri ve/veya dönem faizlerini kredi faiz ödeme/tasfiye/vade tarihi ile
Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına ödeyecektir.
7
Türk Lirası olarak yapılacak geri ödemelerde, kredinin anapara taksitleri ve/veya
faizlerinin TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru işlem günü saat
11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları ve EURO satış kurlarıdır.
- Döviz olarak ödeyecek ise, döviz karşılığını kredi anapara taksitleri ve/veya
dönem faizlerini kredi faiz ödeme/tasfiye tarihi/vadesinden en geç üç iş günü önce
hangi ticari banka veya bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla
ihbar ederek, kredi anapara taksitleri ve/veya dönem faizlerini kredi faiz
ödeme/tasfiye/vade tarihi ile Türk Eximbank tarafından kendisine bildirilen muhabir
banka nezdindeki hesabına ödeyecektir. Muhabir hesaplarımıza geç intikal eden
tutarların ödeme valörü düzeltilerek (Back-value) doğru valörle hesabımıza
girmesinin sağlanması mümkündür.
Döviz olarak yapılacak geri ödemelerde, hizmet bedeli dövizin Bankamız muhabir
hesaplarına kredi anapara taksitleri ve/veya dönem faizlerinin tasfiye
tarihi/vadesinden en geç 2 (iki) iş günü öncesi işlem tarihi olmak şartıyla tasfiye
tarihi /vade tarihi valörü ile devri yapılır. Bu dövizlerin Döviz Alım Belgeleri
Bankamızca düzenlenir.
Ayrıca Döviz Tevdiat Hesaplarından kredinin dövizle tasfiye edilmesi mümkün olup,
bu işlem kredi riskini ortadan kaldıracak ancak kredi taahhüdünü kapatmayacaktır.
8
YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM
TL KREDİSİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
KREDİ VADESİ:
Madde 19- Kredinin vadesi, 1 veya 2 yıl anapara geri ödemesiz dönem olmak üzere azami 7
yıldır. Kredi vadesinin başlangıcı, kredinin Türk Eximbank tarafından firma
hesaplarına alacak kaydedildiği tarihtir. Kredinin dilimler halinde kullandırılması
durumunda, kredi vadesinin başlangıcı olarak ilk kullandırılan dilimin firma
hesaplarına alacak kaydedildiği tarih esas alınır.
Kredi 1 veya 2 yıl anapara geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 4, 5, 6 ve 7 yıl
vadeli olarak kullandırılır.
Kredi anapara taksitleri ve/veya dönem faizlerinin vadelerinin hafta sonu veya resmi
bir tatile (takvim yılı itibariyle yasal olarak belirtilen yarım iş günleri dahil)
rastlaması halinde takip eden ilk iş günü dikkate alınır.
FAİZ ORANI :
Madde 20- Krediye uygulanacak faiz oranları Türk Eximbank tarafından belirlenir ve duyurulur.
Türk Eximbank, tek taraflı olarak uyguladığı faiz oranlarını değiştirmeye yetkilidir.
Kredilere uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde
geçerli olan faiz oranları esas alınır.
Krediye değişken faiz oranı uygulandığı durumda, kredinin 1.dönem faizinin
hesaplanmasında kredinin kullandırıldığı valör gününe ait, Türkiye Bankalar Birliği
tarafından hesaplanıp Reuters ekranının TRLIBOR01 sayfasında ilan edilen
TRLIBOR esas alınır. Takip eden dönemlere ilişkin faizin hesaplanmasında
kullanılacak TRLIBOR ise, bir önceki faiz tahsilatı günü valörüne ait, Reuters
ekranının TRLIBOR01 sayfasında ilan edilen faiz oranıdır.
KULLANDIRIM:
Madde 21- Kredi tutarı, kredi talep formunda belirtilen banka nezdindeki firma hesabına
aktarılır.
Kredi kullandırım dekontları firmaya gönderilir.
GERİ ÖDEME:
Madde 22- Kredinin dönem faizleri kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten itibaren 6’ıncı
ayda ödenmeye başlanacaktır. Takip eden dönemlere ilişkin faizler 6’şar aylık
dönemlerde ve anapara geri ödeme tarihlerinde ilgili tarihlerdeki kredi risk bakiyeleri
üzerinden tahakkuk ve tahsil edilecektir. Faiz tutarlarının hesaplanmasında sabit tam
bölende yıl 360 gün olarak esas alınır.
1 yılı geri ödemesiz olmak üzere;




4 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 12., 18., 24., 30., 36., 42. ve 48. aylarda 7 eşit taksit halinde,
5 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54. ve 60. aylarda 9 eşit taksit
halinde,
6 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66. ve 72. aylarda 11 eşit
taksit halinde,
7 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66., 72., 78. ve 84. aylarda
13 eşit taksit halinde ödenecektir.
9
2 yılı geri ödemesiz olmak üzere;
 4 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 24., 30., 36., 42., 48. aylarda 5 eşit taksit halinde,
 5 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 24., 30., 36., 42., 48., 54. ve 60. aylarda 7 eşit taksit halinde,
 6 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66., 72. aylarda 9 eşit taksit halinde,
 7 yıl vadeli kredilerde kredi anaparası, kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten
itibaren en geç 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66., 72., 78. ve 84. aylarda 11 eşit
taksit halinde ödenecektir.
Gerçekleştirilen her türlü tahsilat için yapılan mahsupta temerrüt faizi, komisyon, faiz
ve anapara sırası esas alınır.
Kredinin vadesinden önce geri ödenmesi talepleri, kredi konusu hizmetin
tamamlanması hususu ile ilişkilendirilerek işlem bazında Bankamız onayına tabidir.
Erken geri ödeme talebinin kredinin ödeneceği günden 5 (beş) iş günü öncesinde
Bankamıza bildirilmesi gerekir.
Kredinin belirlenen ara dönemlerden önce kısmi olarak geri ödenmesi durumunda;
ödenecek anapara ve geri ödeme tarihi itibariyle tahakkuk eden faizi birlikte ödenir,
ancak belirlenen ara dönemde, ilk belirlenen taksit tutarına göre varsa anapara borcu
ile bakiye anapara tutarı üzerinden tahakkuk eden dönem faizi tahsil edilir.
Türk Eximbank kredinin ara dönem ya da nihai vadesi itibariyle anapara taksiti ile
tahakkuk eden faiz tutarı ile birlikte oluşacak toplam tutarı kredi geri ödeme
tarihinden önce firmaya ihbar edecektir.
Firma, Türk Eximbank'ın bildirdiği kredi anapara taksitleri ve/veya dönem
faizlerinden oluşan tutarı, ödenmesi gereken günden en geç 1 (bir) iş günü önce,
hangi ticari banka/bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar
ederek, faiz ödeme/kredi tasfiye/vade tarihi valörü ile Türk Eximbank'ın EFT
sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına ödeyecektir.
YÜRÜRLÜK:
Madde 23- İşbu Uygulama Esasları 20/08/2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 20/08/2013
tarihinden itibaren geçerlidir.
10
EKLER:
Kredi Talep Formu
EK: 1
Proje Bilgi Formu
EK: 2
Temsilci Firma Taahhütnamesi
EK: 3
Niyet Mektubu
EK: 4/A
Kredi Garanti Fonu Niyet Mektubu
EK: 4/B
Yapılmış/Yapılacak Harcamalar Listesi
EK: 5
Kredi Geri Ödeme Kefalet Sözleşmesi
EK: 6
Firma Taahhütnamesi
EK: 7
EK FORMLAR:
Hesap Durumu Belgesi
HDB
Genel Kredi Sözleşmesi
GKS
Teminat Mektubu
TM
Faks Sözleşmesi
FS
11
Download

Uygulama Esasları