СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АДА
ГОДИНА XL .
XL. ÉVFOLYAM
САДРЖАЈ :
ADA KÖZSÉG
HIVATALOS LAPJA
11.07.2007.
2007.07.11.
СТРАНА:
68./ РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЉИВАЊУ ЗАХВАЛНИЦА ............................3
TARTALOM:
БРОЈ 10
10. SZÁM
OLDAL:
68./ VÉGZÉS
KÖSZÖNŐLEVELEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL ..................3
“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА”
Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1.
e-mail: [email protected] web: www.ada.org.yu
Уређује Редакциони одбор. Главни и одговорни уредник Бакош Золтан.
Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара.
Текући рачун: 840-807741-62 са назнаком: За “Службени лист општине Ада”.
Огласи по тарифи. Излази по потреби.
Први број “Службеног листа општине Ада” је издат 31.03.1967. године
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1.
e-mail:[email protected] web: www.ada.org.yu
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Fő és a felelős szerkesztő Bakos Zoltán.
Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár.
Folyószámlaszám: 840-807741-62 Ada Község Hivatalos Lapja részére
A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg.
Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg.
11.07.2007.
2007.07.11.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
3. strana/oldal
10. broj/szám
68./
На основу члана 82. Статута општине Ада („Службени
лист општине Ада“ бр. 1/2007 -пречишћен текст), те на
основу Одлуке о признањима Општине Ада („Службени
лист Општине Ада“ бр. 9/2006.),
Председник општине Ада, у складу са својим овлашћењима,
дана 04.07.2007. године, доноси
Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007
– tisztázott szöveg) 82. szakasza, valamint az Ada Község
elismeréseiről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja,
9/2006 szám) alapján
Ada Község Elnöke a 2007.07.04-én, a felhatalmazásával
összhangban, meghozza a
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЉИВАЊУ ЗАХВАЛНИЦА
VÉGZÉST
KÖSZÖNŐLEVELEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL
I.
За успешно представљање Општине Ада, као и за допринос
развоју општине у текућој години, која је година капиталних
инвестиција и одржавања 9. Спортске олимпијаде радника
Војводине, председник Општине Ада физичким и правним
лицима додељује захвалнице, према следећем:
I.
Ada Község sikeres képviseletéért, valamint a község
fejlesztéséhez való hozzájárulásáért a folyó év során, mely
a nagyberuházások és a 9. Vajdasági Munkás Sport Olimpia
megrendezésének éve, Ada Község Elnöke a következő magán
és jogi személyeknek köszönőlevelet ad át:
a) спољним сарадницима
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
име
Тадић Борис
Др Војислав Коштуница
Влада Републике Србије
Божидар Ђелић
функција
Председник Републике Србије
Председник Владе Републике Србије
град
11000 Београд
11000 Београд
11000 Београд
Потпредседник Владе Републике Србије 11000 Београд
Министарство спољних послова
11000 Београд
Министарство унутрашњих послова
11000 Београд
Министарство одбране
11000 Београд
Министарство за Косово и Метохију
11000 Београд
Министарство финансија
11000 Београд
Министарство правде
11000 Београд
Министарство за државну управу и
11000 Београд
локалну самоуправу
Министарство пољопривреде,
11000 Београд
шумарства и водопривреде
Министарство економије и рег.развоја
11000 Београд
Министарство рударства и енергетике
11000 Београд
Министарство за инфраструктуру
11000 Београд
Министарство за телекомуникацију и
11000 Београд
информатичко друштво
Министарство трговине и услуга
11000 Београд
Министарство рада и социјалне
11000 Београд
политике
Министарство науке
11000 Београд
Министарство заштите животне средине 11000 Београд
Министарство просвете
11000 Београд
Министарство омладине и спорта
11000 Београд
Министарство културе
11000 Београд
Министарство здравља
11000 Београд
Министарство вера
11000 Београд
Министарство за дијаспору
11000 Београд
Министар без портфеља и координатор
11000 Београд
Драган Ђилас
за НИП
Привредна комора Србије
11000 Београд
Др Бранко Јоцић
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
11000 Београд
Фонд за развој РС
11000 Београд
Бубало Др Предраг
Министар трговине и услуга
11000 Београд
Министар економије и регионалног
11000 Београд
Динкић Млађан
развоја
Драгин Мр. Саша
Министар за заштиту животне средине 11000 Београд
Илић Велимир
Министар за инфраструктуру
11000 Београд
Јочић Драган
Министар унутрашњих послова
11000 Београд
Лончар Др Зоран
Министар за просвету
11000 Београд
Министар за пољопривреду шумарство
11000 Београд
Милосављевић Слободан
и водопривреду
Самарџић М.Снежана
Министар за спорт и омладину
11000 Београд
Пап Шандор
амбасадор
11000 Београд
Counselor head of the economic
11000 Београд
Отмар Греиф
cooperation section
Commercial Counsellor at the Austrian
11070 Нови
Прецлик др Херберт
Embassy
Београд
улица
Андрићев венац 1
Немањина 11
Немањина 11
Немањина 11
Кнеза Милоша 22-26
Кнеза Милоша 101
Бирчанинова 5
Немањина 11
Кнеза Милоша 20
Немањина 22-26
Бирчанинова 6
Немањина 22
Булевар Краља Александра 16
Краља Милана 36
Немањина 22-26
Немањина 22-26
Немањина 22-26
Булевар Михајла Пупина 2
Немањина 22-26
Омладинских бригада1 СИВ 3
Немањина 22-26
Булевар Михајла Пупина 2
Влајковићева 3
Немањина 22-26
Немањина 11
Васе Чарапића 20
Немањина 111
Ресавска 13-15
Булевар Краља Александра 282
Кнеза Михаиловића 14.
Немањина 22-26.
Булевар Краља Александра 16
Омладинских бригада1 СИВ 3
Немањина 22-26
Кнеза Милоша 101.
Немањина 22-26.
Немањина 22
Делиградска 27
Пролетерских бригада 72
Кнеза Милоша 76
В. Поповића 6. Генеx апартмани,
Апт.102
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
4. strana/oldal
10. broj/szám
42
43
44
45
46
Шипош Илона
Нађ Ференц
Перовић Милорад
Пиперски Туцаков Весна
Др Пап Лехел Ђерђ
Конзул Републике Мађарске
Генерални конзул
Председник скупштине града Београда
Државни Секретар за спорт
Генерални директор
47
Игор Фурдјик
Амбасада Републике Словачке
48
Дудић Радић Радмила
Грађанске иницијативе
49
Драгосавац Зоран
Аустријска амбасада
50
52
Дулић Марковић Ивана
Принц Александар
Карађорђевић II и
Принцеза Катарина
Калуђеровић Љубинка
53
Одоровић Петар
54
Станичић Ђорђе
Милутиновић др
Слободан
Момиров Надица
Шоштар Александар
Вуковић Рајко
Златановић Синиша
Дабетић Раде
Бренке др Зигфрид
Пајтић мр Бојан
Симић др Тихомир
Тамаш др Корхец
Душан Јаковљев
Лоди др Габор
Костреш Бојан
Новаковић Борислав
Егереши Шандор
Злох Мартин
Проф. Др Ђорђе Башић
Прим.др сци.мед.
Бранислава Белић
Мр Јовица Ђукић
Синиша Лазић
Иштван Пастор
51
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
11.07.2007.
2007.05.11.
24000 Суботица
24000 Суботица
11000 Београд
11000 Београд
1027 Budapest
11070 Нови
Београд
11000 Београд
11070 Нови
Београд
11000 Београд
Ђуре Ђаковића 3
Ђуре Ђаковића 3
Драгослава Јовановића 2
Немањина 22-26
Телђфа ул. 24.
11000 Београд
Булевар Мира Бели Двор
СКГО
Помоћник министра за просвету и
спорт
Генерални секретар СКГО
11000 Београд
Македонска 22-8
11000 Београд
Немањина 22-26
11000 Београд
Македонска 22/8
СКГО
11000 Београд
Македонска 22/VIII
Г17+
Помоћник министра за спорт
Директор ГАЈ, инжењеринг
Помоћник министра за спорт
директор студентског одмаралишта
ГТЗ
Председник ИВ АПВ
Потпредседник ИВ АПВ
Потпредседник ИВ АПВ
Потпредседник ИВ АПВ
Потпредседник ИВ АПВ
Председник скупштине АПВ
Потпредседник скупштине АПВ
Потпредседник скупштине АПВ
Потпредседник скупштине АПВ
Потпредседник скупштине АПВ
24000 Суботица
11000 Београд
11080 Земун
11000 Београд
11000 Београд
11000 Београд
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000Нови Сад
21000 Нови Сад
Трг Цара Јована Ненада 15.
Делиградска 27.
Цара Душана 266
Делиградска 27.
Авалски пут 1
Таковска 9/14
Булевар Михајла Пупина 16
Булевар Михајла Пупина 16
Булевар Михајла Пупина 16
Булевар Михајла Пупина 16
Булевар Михајла Пупина 16
Владике Платона бб
Владике Платона бб
Владике Платона бб
Владике Платона бб
Владике Платона бб
Потпредседник скупштине АПВ
21000 Нови Сад
Владике Платона бб
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Булевар Михајла Пупина 16
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
23000 Зрењанин
Народног Фронта 12
Булевар Михајла Пупина 16.
Змај Јовина 4/1
Београдска 11
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Покрајински секретар за финансије
Покрајински секретар за привреду
Покрајински секретар за приватизацију
Покрајински секретар за пољопривреду
Данијел Петровић
водопривреду и шумарство
Покрајински секретар за образовање и
др Золтан Јегеш
културу
Милорад Ђурић
Покрајински секретар за информације
Покрајински секретар за здравство и
др Милош Лучић
социјалну политику
Покрајински секретаријат за прописе
управу и националне мањине
Покрајински секретар за енергетику и
Драган Сурдучки
минералне сировине
Проф.др Драгослав
Покрајински секретар за науку и
Петровић
технолошки развој
Покрајински секретар за локалну
Емил Фејзулахи
самоуправу и међуопштинску сарадњу
Покрајински секретар за архитектуру,
Владимир Зеленовић
урбанизам и градитељство
Покрајински секретар за демографију,
Новка Мојић
породицу и друштвену бригу о деци
Покрајински секретаријат за рад
Мирослав Васин
запошљавање и равноправност полова
Покрајински секретар за спорт и
Модест Дулић
омладину
Покрајински секретар за заштиту
Проф.др Золтан Ђармати
животне средине и одрживи развој
Секретар за регионалну и међународну
Предраг Гргић
сарадњу
Бошњаковић Мр.Срђан
Бркић Михајло
Фонд за развој АПВ
Бугарски Бранислав
ВИП фонд
Мирјана Паунов
Развојни Центар Банат
Директор фонда за капитална улагања
Миловић Момчило
АПВ
Булевар уметности 18
Македонска 22/VIII
Кнеза Милоша 76
Трг републике 5/VIII
11.07.2007.
2007.07.11.
95
96
97
98
99
100
101
Дражић Душан
Флорић Др Зоран
Кавгић Миодраг
Копиловић Борис
Мијатовић Др Милорад
Маравић Ранка
Перишић Милорад
102
Славко Перковић
103
104
105
106
107
108
Доц.др Милан Нешић
Влашић Миодраг
Златако Ахметовић
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
Директор ВОЈПУТ Суботица
Директор Еуро Гарди Гроуп
Директор Дирекције за путеве
Помоћник секретара за здравство
Председник Олимпијског комитета
Савез за рекреативни спорт Војводине
Савез за рекреативни спорт Војводине
Секретар савеза за рекреативни спорт
Војводине
ТИМС
ТИМС
Декан ТИМС
Новосадски сајам
Привредна комора Војводине
ЈВП Воде Војводине
5. strana/oldal
10. broj/szám
24000 Суботица
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
Ђуре Ђаковића 10
Руменичка 17
Милетићева 4
Булевар Михајла Пупина 16
Булевар Михајла Пупина 24
Булевар Михајла Пупина 24
Булевар Михајла Пупина 24
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 24
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
23000
Зрењанин
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
23300 Кикинда
24000 Суботица
23300 Кикинда
Радничка 30а II. спрат
Радничка 30а ИИ спрат
Радничка 30а ИИ спрат
Хајдук Вељкова 11
Хајдук Вељкова 11
Булевар Михајла Пупина 25
Бул. Михајла Пупина 16.
Милетићева 12
Трг Српских добровољаца 12
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Браће Татића 5.
11000 Београд
Кнез Михајлова
116
Наполи Проф. др
Салваторе
Радоман Др Зоран
Курјачки Арсен
Срдић Владимир
Ветро Карло
Пашић Душан
Проф. Др Ак. Никола
Хајдин
Рене Милошевић
117
118
119
120
121
122
Мирослав Хаврам
Угљеша Којић
Саша Мићић
Лукић Драгомир
Мишко Гуњача
Радослав Ускоковић
Српска Академија Наука и Уметности
Генерални директор ИНТЕР-МОСТ
А.Д.
ИНТЕР-МОСТ А.Д.
Дирекција за путеве
ИНТЕР-МОСТ А.Д.
ИНТЕР-МОСТ А.Д.
ИНТЕР-МОСТ А.Д.
ИНТЕР-МОСТ А.Д.
123
Борис Милорадов
ИНТЕР-МОСТ А.Д.
24430 Ада
124
125
Ђорђе Павков
Мамужић Иван
Проф. Др. Братислав
Стипанић
Геблеш Јожеф
Еуро Гарди Гроуп
Еуро Гарди Гроуп
21000 Нови Сад
21000 Нови Сад
Теразије 41
Булевар Михајла Пупина 25
Теразије 41
Теразије 41
Теразије 41
Теразије 41
Обала Тисе бб, градилиште
Интер-мост
Руменичка 17
Руменичка 17
Еуро Гарди Гроуп
21000 Београд
Руменачка 17
ДТД Сента
24400 Сента
Кеј Бориса Кидрића 6
АРKУС
21000 Нови Сад
Мајевичка 19
Полицијска Станица Ада
24430 Ада
Димитрија Туцовића
109
110
111
112
113
114
115
126
129
130
Плазина Драгослав
131
132
133
Адам Јожеф
Милорад Перовић
Европска агенција за реконструкцију
Директор управе јавних прихода
Начелник Северобанатског округа
Директор
Начелник СУП Кикинда
Београдска 11
11000 Београд
Теразије 41
11000 Београд
21000 Нови Сад
11000 Београд
11000 Београд
11000 Београд
11000 Београд
Електровојводина Сента
24400 Сента
Суботички пут 21.
Председник скупштине града Београда
11000 Београд
Драгослава Јовановића 2
град
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
улица
Д.Туцовића 14.
Војвођанских бригада 29.
Карађорђева 62.
б) сарадницима са територије општине Ада
Р.бр.
1
2
3
име
Зоран Топалски
Др Биро Геза
Тот Тамаш
4
Месарош Ђерђ
5
6
Зоран Драгин
Душан Телечки
7
Снежана Мишовић
8
Ходик Нандор
9
Хорти Ђерђ
10
11
12
13
14
15
16
Кош Шандор
Данијела Гавриловић
Шољмоши Ева
Билицки Рудолф
Берец Калаи Патрициа
Јаноши Емил
Апро Елеонора
функција
Командир Полицијске станице
Лекар – спец. стоматолог
Посланик у Народној Скупштини РС
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Заменик председника општине Ада
Председник Скупштине општине Ада
Секретар Скупштине општине Ада
Начелник Општинске управе општине
Ада
Начелник Одељења за комуналну
привреду, урбанизам и заштиту
животне средине
Општински менаџер
Протоколарац – портпарол
Члан Општинског Већа
Члан Општинског Већа
Члан Општинског Већа
Члан Општинског Већа
Директорица АД ‘’Простор’’ Ада
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
21000 Нови
Сад
24430 Ада
Трг ослобођења 1
Трг ослобођења 1
24430 Ада
Трг ослобођења 1
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
Трг ослобођења 1
Трг ослобођења 1
Трг ослобођења 1
Трг ослобођења 1
Трг ослобођења 1
Трг ослобођења 1
АД ‘’Простор’’ Ада
Петра Драпшина 3.
Трг ослобођења 1
6. strana/oldal
10. broj/szám
17
18
Варга Марта
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
Представник АД ‘’Простор’’ Ада
24430 Ада
АД ‘’Простор’’ Ада
Директорица ЈКП ‘’Стандард
24430 Ада
ЈКП ‘’Стандард Ада
24430 Ада
24430 Ада
ЈП ‘’Адица’’ Ада
ОШ ‘’Чех Карољ’’ Ада
24435 Мол
ОШ ‘’Новак Радонић’’ Мол
24430 Ада
Техничка Школа у Ади
24430 Ада
УПВО ‘’Чика Јова Змај’’ Ада
24430 Ада
Библиотека ‘’Сарваш Габор’’ Ада
24430 Ада
24430 Ада
Дом здравља Ада
Трг ослобођења 1
24430 Ада
Трг ослобођења 1
19
20
Душанка Вучуровић
Микушак Иштван
Сираки Михаљ
21
Снежана Дошић
22
Миклош Нандор
23
Ференци Викториа
24
Барна Коложи Валерија
25
26
Др Тот Барна Елвира
Богдан Шандор
27
Волфорд Атила
28
Војислав Матић
29
Нача Иштван
30
Латак Жужана
31
32
33
34
35
36
Нађ Золтан
Нача Иштван
Валерија Есеш
Звекић Снежана
Балог Иштван
Керекес Илона
37
Шемовић Софија
38
39
Радулашки Небојша
Беланчић Мирослав
Директор ЈП ‘’Адица’’ Ада
Директор ОШ ‘’Чех Карољ’’ Ада
Директорица ОШ ‘’Новак Радонић’’
Мол
Директор Техничке Школе у Ади
Директоприца УПВО ‘’Чика Јова
Змај’’ Ада
Директорица Библиотеке ‘’Сарваш
Габор’’ Ада
Директорица Дома здравља Ада
Возач Општинске управе Ада
Сарадник Одељења за комуналну
привреду, урбанизам и заштиту
животне средине
Пензионер – бивши начелник
Општинске управе општине Ада
Директор Дома за старе и пензионере
Мол
Директорица Музичке Школе Барток
Бела
Директор центра за социјални рад
Директор дома за старе
Председник Суда Ада
Старешина органа за прекршаје
Директор управе јавних прихода Ада
Директор фонда за здравство
Директор Националне службе за
запошљавање
Директор геодетске управе
Председник синдиката
40
Мрђанов Драгољуб
Директор центра за спорт
24430 Ада
41
42
43
Гече Иштван
Варга Елфриде
Молнар Јожеф
Еберхардт Чомор
Вероника
Паћи Лајош
Ваштаг Јанош
Берзе Тибор
Бакош Нандор
Бенак Золтан
Боја Атила
Чонка Арон
Ходи Др Шандор
Хорват Др Арежина
Ерика
Калмар Габор
Келемен Јожеф
Крижан Рудолф
Макшо Атила
Матић Илона
Михајлов Станка
Бешлин Драгић
Палатинуш Золтан
Пејић Др Бранислав
Речо Имре
Рушак Др Јожеф
Сасур Иштван
Секе Регина
Шкрбић Милорад
Терек Арпад
Тот Габор
Вен Михаљ
Волфорд Добо Жужана
Берец Чаба
Поповић Др Желимир
Секретар И МЗ
Секретар ИИ МЗ
Секретар МЗ Утрине
24430 Ада
24430 Ада
24437 Утрине
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
11.07.2007.
2007.05.11.
24435 Мол
24435 Мол
Дома за старе и пензионере Мол
24430 Ада
Трг Ослобођења 3
24430 Ада
24435 Мол
24430 Ада
24430 Мол
24430 Ада
24430 Ада
Трг Ослобођења 1
ЈНА 105
МаршалаТита
МаршалаТита
Трг Ослобођења 1
Трг Ослобођења 5-7
24430 Ада
Димитрије Туцовића 12
24430 Ада
24430 Ада
Моша Пијаде
ООСС Ада
Центар за спорт и физичку
културу општине Ада
МаршалаТита 43
Македонска 16
Петефи Шандора 15
Секретар МЗ Мол
24435 Мол
Маршала Тита 72
Председник савета МЗ Мол
Председник савета И МЗ
Председик савета МЗ Утрина
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
24435 Мол
24430 Ада
24437 Утрина
24437 Утрине
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
Инвалидска 68
Маршала Тита 43
Кошут Лајоша 11
Јожеф Атиле 37
Светозара Милетића 38.
Шпанг Јожефа 18
Шоти Јожефа 1
В. Караџића бб
Одборник СО Ада
24435 Мол
ЈНА 58
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
Одборник СО Ада
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
24435 Мол
24435 Мол
24435 Мол
24430 Ада
24435 Мол
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
24435 Мол
24430 Ада
24430 Ада
24430 Ада
24435 Мол
24430 Ада
24430 Ада
24435 Мол
Лењинова 72
Пергел Флоријана 13
Николе Тесле 18
7. Јула 28.
Пролетерска 11/а
Змај Јовина 18
ЈНА 74.
Македонска 14
М. Тита 39
Бориса Кидрича 8
В. Караџића 47/а
Моша Пијаде 69
8. Октобра 1/ц
Лењинова 8
Чех Кароља 70
Словеначка 18
Ђуре Даничића 88
Лењинова 10
Крајишка 52.
8. Октобра 1/б
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
11.07.2007.
2007.07.11.
Сауер Миклош
Баратх Габор
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
‘’Знањем и срцем за успешну
општину’’ - Ирмењи Ференц - Фецо
Свештеник Римокатоличке цркве Ада
Свештеник Римокатоличке цркве Мол
87
Нинков Данило
Православни Свештеник Ада
24430 Ада
88
Ичин Милан
Православни Свештеник Мол
24435 Мол
89
90
91
92
Стојановић Милош
Molnár András
Галиц Зита
Штербик Арпад
Господин Намесник
Plébános
Истакнути спортиста
Истакнути спортиста
21220 Бечеј
24437 Утрине
24430 Ада
24430 Ада
74
Станчулов Зоран
75
Немања Радашин
76
Ласло Месарос
77
Пешић Горан
78
Бајус Јожеф
79
Калинка Каталин
80
Шебек Шандор
81
Добротка Ото
82
Ђери Геза
83
Аранyос Отилија
84
Волф Корнелија
85
86
7. strana/oldal
10. broj/szám
24430 Ада
ЈНА 74
24430 Ада
Змај Јовина 4/1
24430 Ада
8. Октобра 69
24430 Ада
Саве Ковачевића 7/3
24430 Ада
Боја Андраша 15
24430 Ада
Киш Ернеа 35
Оборњача
Маршала Тита 4
24430 Ада
Ади Ендре 2/б
24435 Мол
Богнар Иштвана 16.
24430 Ада
29. Новембра 13
24430 Ада
Сенћански пут 26/б
24430 Ада
24435 Мол
Римокатолички жупни уред Ада
Римокатолички жупни уред Мол
Православна Црквена општина
Ада
Православна Црквена општина
Мол
Саве Ковачевић 7
Петефи Шандора 43-а
ц) захвалница за братске градове, за помоћ и сарадњу
током низа година, за сво добро које су пружили Општини
Ада и њеним грађанима
Р.бр.
1
Име
Др Бузаш Петер
функција
градоначелник
2
Молнар Ђула
градоначелник
3
4
5
6
7
8
9
Др Кнаб Ержебет
Милош Милошевић
Тот Иштван
Ђерђ Иштван
Лаци Карољ
Ковач Ласло
Дудаш Тивадар
градоначелник
Председник општине
градоначелник
градоначелник
градоначелник
Секретар МЗ
Координатор ДЕ-ТИ-РЕ
град
Мако
Будимпешта 11.
округ
Немешнадудвар
Шабац
Бођисло
Ђерђоалфалу
Инарч
Мужља
улица
д) осталим сарадницима
Р.бр.
име
функција
град
улица
1
Прокоп Роберт
Панонска Банка
24430 Ада
Вука Караџића 20
2
Ђисалов Љиљана
Аик Банка
21220 Бечеј
Петра Драпшина 4
Аик Банка
24430 Ада
3
4
Варњу Ференц
Металс Банка
24430 Ада
Лењинова 19
5
Халас Магдолна
Банка Интеса
24430 Ада
Саве Ковачевића 1
Делта генерали
24430 Ада
6
7
Матић Мирјана
ДДОР Нови Сад
24430 Ада
Лењинова 8
8
Коњевић Мирјана
Војвођанска банка
24430 Ада
Лењинова 6.
9
Хајнал Ержебет
РТВ
24430 Ада
Војвођанских бригада 15/б
10
Чинчик Жолт
Мађар со
Ђуре Даничића 9/а
11
Митровић Милорад
Дневник
Загребачка 2
12
Јозо Моника
Хет нап
24430 Ада
24420
Кањижа
24430 Ада
13
Ваштаг Јанош
Панорама
24430 Ада
Маршала Тита 43
14
Ирмењи Фриђеш
ЦАТВ
24430 Ада
Фодор Шандора 29
15
Берењи Такач Клара
Радио НС
24400 Сента
Јокаи Мор 18
Ђуре Даничића 37
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
8. strana/oldal
10. broj/szám
11.07.2007.
2007.05.11.
16
Гергељ Јожеф
Мађар Со
24430 Ада
17
Драган Милутиновић
Радио Ада
24430 Ада
Петефи Шандора 53
18
Амбруш Ерика
Водитељ програма
24430 Ада
Боја Андраша 23
19
Бикицки Мариа
Удружење пензионера Ада
24430 Ада
Доситеја обрадовића 3
20
Кузма Јожеф
Удружење “Интеграл”
24430 Ада
Трг Ослобођења 3/а
21
Жотер Михаљ
24430 Ада
Саве Ковачевића 17.
22
Крижан Вилмош
Општински ватрогасни савез
Удружење великих породица “Пламено
острво”
ОО “Црвеног крста” Ада
24430 Ада
Лењинова 46.
24430 Ада
Лењинова 46.
Удружење “ДУГА”
Ловачко туристичко друштво
“Панонија”
Добровољно ватрогасно друштво Ада
24430 Ада
Вука К 20.
24430 Ада
Саве Ковачевића 17.
24435 Мол
Маршала Тита 71.
24430 Ада
Лењинова 1.
23
24
Весна Циврић
25
26
27
24435 Мол
29
Кертвељеши Тициан
Добровољно ватрогасно друштво Мол
Добровољно ватрогасно друштво
Утрине
ИФИКС
30
Тот Ласло
Еколошки покрет Зелено острво
24430 Ада
Маршала Тита 43.
31
Драгин Зоран
Ловачко удружење “Фазан”
24430 Ада
Војислава Илића 4.
32
Стеван Куртешанин
24430 Ада
Рекреациони центар бб
33
Стеван Велицки
24430 Ада
Лењинова 17.
34
Нађ Иштван
ЗОО Врт “Пони”
Савез удружења спортских риболоваца
на Тиси Ада
Удружење љубитеља Тисе “Сидро” Ад
24430 Ада
Обала Тисе бб
35
Немет Роберт
Кинолошко друштво Ада
24430 Ада
Петра Кочића 24.
36
Владимир Јевтић
Кинолошко друштво “Тиса” Мол
24435 Мол
Бранка Радичевића 8
37
МЦ ¨КОБРА¨
24430 Ада
Лењинова 17.
38
Клуб стрелаца “Хубертус”
24430 Ада
Сенћански пут 45.
39
‘’Орловача’’
24435 Мол
ЈНА 81
40
Мучи Бакош
24430 Ада
8. Октобар 5.
24435 Мол
Пролетерска 51.
28
41
Башић Золтан
Кошут Лајоша 11.
42
Бенети
24430 Ада
Сенћански пут 55.
43
БКГ
24430 Ада
Светозара Милетића 36.
44
Леонардо
24430 Ада
Димитрије Туцовића 44.
45
Цвећара Бодор
24430 Ада
Моша Пијаде 40.
46
Вага
24435 Мол
Ади Ендре 75.
47
Старо здрање
24430 Ада
Молски пут 5.
48
Анима
24430 Ада
Жарка Зрењанина 24.
49
Јусофт
24430 Ада
Бранка Радичевића 32.
50
Графопласт
24430 Ада
Светозара Марковића 47.
51
ГКГ СЗР
24430 Ада
Сава Ковачевића 59.
52
Салон Борбала
24430 Ада
Жарко Зрењанина 7.
53
Union-3 computers
24430 Ада
Лењинова 11.
54
Цвећара Корнелија
24430 Ада
Сенћански пут бб
55
Адаферт
24430 Ада
Нова улица 3.
56
Мед-и-про
24430 Ада
Његошева 4.
57
Оницелли
24430 Ада
Петефи Шандор 2.
58
Цинобер Банди
24430 Ада
Лењинова 56.
59
Design Оrоs
24430 Ада
Моша Пијаде 12.
60
User Softwаrе
24430 Ада
Петефи Шандор 49.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
11.07.2007.
2007.07.11.
9. strana/oldal
10. broj/szám
61
Еурофото
24430 Ада
Сава Ковачевића 5.
62
Шулок
24430 Ада
Лењинова 98.
63
Т-1
24430 Ада
Карађорђева 60
64
Ада ЗЗ
24430 Ада
Димитрије Туцовића 28.
65
Балинт Ференц
Агро-2000
24430 Ада
Нова улица 12.
66
Вајагић Светислав
Бис - продукт
24430 Ада
Крајишка 42.
67
Плетикосић Деже
Пасцеллтранс ПО
Утрине
Петефи Шандор бб
68
ДДОР Нови Сад
24430 Ада
Лењинова 8
69
“Халас Јожеф ПД
24430 Ада
Винографска бб
ХЕМТЕКС ДОО
24430 Ада
ЈНА 47
71
ИБА
24430 Ада
Крајишка 27/а
72
ИДАС ПРОМЕТ
24435 Мол
Маршала Тита 50
73
Инфолине
24430 Ада
Карађорђева 99.
74
Металотехна
24430 Ада
Варга Јожефа 11.
75
Млинпродукт
24430 Ада
Велики пут бб
76
Мол ЗЗ
24435 Мол
Маршала Тита 34
77
Молпревоз
24435 Мол
Ади Ендре 58.
78
Плетекс
24430 Ада
Петефи Шандор4.
79
Потисје ХК
24430 Ада
29. Новембра 52
80
Повртар ЗЗ
24435 Мол
Маршала Тита 57
81
Прецизни лив
24430 Ада
Молски пут 4.
82
ПТТ Суботица ЈП
24430 Ада
Маршала Тита 6.
83
Радио Ада
24430 Ада
Петефи Шандор 51.
84
Сипекс
24430 Ада
Димитрије Туцовића 20.
85
Специјалка ДОО
24430 Ада
Марка Миљанова 7.
86
Спектар
24435 Мол
Маршала Тита 63.
87
Стеријино ЗЗ
Стеријино
Маршала Тита 13.
88
Војвођанска банка
24430 Ада
Лењинова 6.
89
“Војводина” Нови Сад
24430 Ада
Маршала Тита 14.
90
Зелени сигнал
24430 Ада
Маршала Тита 14.
91
“Зора” ФКХ
24435 Мол
Светозара Милетића 20
92
Агромеркур
24430 Ада
ЈНА 42
93
АМСА Ауто салон пијаца
24435 Мол
Ађански пут бб
94
Акорд
24430 Ада
Мите Радујкова 35.
95
Банка Интеса
24430 Ада
Саве Ковачевића 1.
96
Еуро Сервис
24430 Ада
Лењинова 3.
97
Обнова Ада
24430 Ада
Трг Ослобођењка 11.
98
Еlastic Тrаdе
24430 Ада
Ђуре Јакшић 23.
99
Термометал ДОО
24430 Ада
29. Новембар 13.
100
Аданко
24430 Ада
Боја Андраш 3.
101
Лагуна
24430 Ада
Саве Ковачевића 33.
102
Плава тачка АТТЦ
24430 Ада
М. Тита 14
103
Ветеринарска станица
24430 Ада
Лењинова 100
70
Танасић Ђорђе
е) општа захвалница грађанима наше општине, који
верују у развој Општине Ада, у нашу заједничку, сигурну
будућност, која нас води ка успеху.
10. strana/oldal
10. broj/szám
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
11.07.2007.
2007.05.11.
Р.бр.
1
2
3
Име
Грађани и грађанке
Грађани и грађанке
Грађани и грађанке
функција
Прва МЗ
Друга МЗ
МЗ Мол
4
Грађани и грађанке
МЗ Утрине
5
6
Грађани и грађанке
Грађани и грађанке
Месна Канцеларија Мол
Зграда СО Ада
град
24430 Ада
24430 Ада
24435 Мол
24437
Утрине
24435 Мол
24430 Ада
улица
М. Тита 43.
Лењинова 47.
М. Тита 72.
tisztség
A Szerb Köztársaság Elnöke
A Szerb Köztársaság Kormány Elnöke
város
11000 Belgrád
11000 Belgrád
utca
Andrićev Venac 1
Nemanjina 11
11000 Belgrád
Nemanjina 11
11000 Belgrád
Nemanjina 11
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
Kneza Miloša 22-26
Kneza Miloša 22-26
Birčaninova 5
Nemanjina 11
Kneza Miloša 20
Nemanjina 22-26
11000 Belgrád
Birčaninova 6
11000 Belgrád
Nemanjina 22
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
Bulevar Kralja Aleksandra 16
Kralja Milana 36
Nemanjina 22-26
11000 Belgrád
Nemanjina 22-26
11000 Belgrád
Nemanjina 22-26
11000 Belgrád
Bulevar Mihajla Pupina 2
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
Nemanjina 22-26
Omladinskih brigada 1 SIV 3
Nemanjina 22-26
Bulevar Mihajla Pupina 2
Vlajkovićeva 3
Nemanjina 22-26
Nemanjina 11
Vase Čarapića 20
Кошут Лајоша 11.
М. Тита 32.
Трг Ослобођења 1.
a) külső munkatársaknak
S.sz.
1
2
3
4
név
Tadić Boris
Dr Vojislav Koštunica
A Szerb Köztársaság
Kormánya
Božidar Đelić
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Dragan Đilas
28
29
30
Dr Branko Jocić
31
Bubalo Dr Predrag
32
Dinkić Mlađan
33
34
35
36
Dragin Mr. Saša
Илић Велимир
Jočić Dragan
Lončar Dr Zoran
37
Milosavljević Slobodan
38
39
Samardžić M.Snežana
Papp Sándor
40
Otmar Greiff
41
Preclik Dr. Herbert
42
43
44
45
46
47
Sípos Ilona
Nagy Ferenc
Perović Milorad
Piperski Tucakov Vesna
Dr Papp Lehel György
Igor Furdjik
A Szerb Köztársaság Kormányának
Alelnöke
Külügyminisztérium
Belügyminisztérium
Védelmi Minisztérium
Kosovó és Metóhia Minisztériuma
Pénzügyminisztérium
Igazságügyi Minisztérium
Államigazgatási és Önkormányzati
Minisztérium
Mezőgazdasági, Erdészeti és
Vízgazdasági Minisztérium
Gazdasági és Fejlődésügyi Minisztérium
Bányászati és Energetikai Minisztérium
Infrastrukturális Minisztérium
Telekommunikáció és Informatikai
Társadalom Minisztériuma
Kereskedelmi és Szolgáltatásügyi
minisztérium
Munkaügyi és Szociál-politikai
Minisztérium
Tudományos Minisztérium
Környezetvédelmi Minisztérium
Oktatásügyi Minisztérium
Ifjúsági és Sportügyi Minisztérium
Művelődésügyi Minisztérium
Egészségügyi Minisztérium
Vallásügyi Minisztérium
Diaszporális Minisztérium
Tárca nélküli miniszter és a NBT
koordinátora
Szerbia Gazdasági Kamarája
SZERBIA UTAI KV
A SZK Fejlesztésének Alapja
Kereskedelmi és szolgáltatásügyi
miniszter
Gazdasági és regionális fejlesztésügyi
miniszter
Környezetvédelmi miniszter
Infrastrukturális miniszter
Belügyminiszter
Oktatásügyi miniszter
Mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdasági
miniszter
Ifjúsági és sport miniszter
Nagykövet
A gazdasági együttműködési részleg fő
tanácsadója
Az osztrák nagykövetség kereskedelmi
tanácsadója
A Magyar Köztársaság konzulja
Főkonzul
Belgrád város Képviselőházának elnöke
Sportügyi államtitkár
Vezérigazgató
Szlovák Köztársaság nagykövetе
11000 Belgrád
Nemanjina 111
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
Resavska 13-15
Bulevar Kralja Aleksandra 282
Kneza Mihailovića 14.
11000 Belgrád
Nemanjina 22-26
11000 Belgrád
Bulevar Kralja Aleksandra 16
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
Omladinskih brigada 1 SIV 3
Nemanjina 22-26
Kneza Miloša 101.
Nemanjina 22-26
11000 Belgrád
Nemanjina 22
11000 Belgrád
11000 Belgrád
Deligradska 27
Proleterskih brigada 72
11000 Belgrád
11070 Új
Belgrád
24000 Szabadka
24000 Szabadka
11000 Belgrád
11000 Belgrád
1027 Budapest
11000 Belgrád
Kneza Miloša 76
V. Popovića 6. Genex apartmani,
Apt. 102
Đure Đakovića 3
Đure Đakovića 3
Dragoslava Jovanovića 2
Nemanjina 22-26
Tölgyfa u. 24.
Bulevar umetnosti 18
11.07.2007.
2007.07.11.
48
49
50
52
Dudić Radić Radmila
Dragosavac Zoran
Dulić Marković Ivana
II Aleksandar
Karađorđević herceg i
Katarina hercegnő
Kaluđerović Ljubinka
53
Odorović Petar
54
Staničić Đorđe
55
Milutinović dr Slobodan
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
Momirov Nadica
Šoštar Aleksandar
Vuković Rajko
Zlatanović Siniša
Dabetić Rade
Brenke Dr.Siegfried
Pajtić mr Bojan
Simić dr Tihomir
Dr. Коrhec Tamás
Dušan Jakovljev
Dr. Lódi Gábor
Kostreš Bojan
Novaković Borislav
Egeresi Sándor
Zloh Martin
Prof. Dr Đerđe Bašić
Prim.dr sci.med.
Branislava Belić
Mr Jovica Đukić
Siniša Lazić
Pásztor István
76
Danijel Petrović
77
Dr. Jeges Zoltán
78
Milorad Đurić
79
dr Miloš Lučić
51
72
80
81
83
Dragan Surdučki
Prof.dr Dragoslav
Petrović
Emil Fejzulahi
84
Vladimir Zelenović
85
Novka Mojić
86
Miroslav Vasin
87
Modest Dulić
88
Prof.dr.Gyarmati Zoltán
89
Predrag Grgić
90
91
92
93
Bošnjaković Mr. Srđan
Brkić Mihajlo
Bugarski Branislav
Mirjana Paunov
94
Milović Momčilo
95
96
97
98
99
100
101
Dražić Dušan
Florić Dr Zoran
Kavgić Miodrag
Kopilović Boris
Mijatović Dr Milorad
Maravić Ranka
Perišić Milorad
82
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
Polgári kezdeményezések
Аusztria nagykövete
11. strana/oldal
10. broj/szám
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
Makedonska 22/VIII
Kneza Miloša 76
Trg republike 5/VIII
11000 Belgrád
Bulevar Mira Beli Dvor
11000 Belgrád
Makedonska 22-8
11000 Belgrád
Nemanjina 22-26
11000 Belgrád
Makedonska 22/8
11000 Belgrád
Makedonska 22/VIII
24000 Szabadka
11000 Belgrád
11080 Zemun
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
Trg Cara Jovana Nenada 15.
Deligradska 27.
Cara Dušana 266
Deligradska 27.
Avalski put 1
Takovska 9/14
Bulevar Mihajla Pupina 16
Bulevar Mihajla Pupina 16
Bulevar Mihajla Pupina 16
Bulevar Mihajla Pupina 16
Bulevar Mihajla Pupina 16
Vladike Platona bb
Vladike Platona bb
Vladike Platona bb
Vladike Platona bb
Vladike Platona bb
A VAT Képviselőházának alelnöke
21000 Újvidék
Vladike Platona bb
Tartományi Pénzügyi Titkár
Tartományi Gazdasági Titkár
Tartományi Privatizációs Titkár
Tartományi mezőgazdasági, vízgazdasági
és erdészeti titkár
Tartományi oktatásügyi és művelődési
titkár
Információügyi tartományi titkár
Tartományi egészségügyi és szociális
politikai titkár
Tartományi előírásügyi, igazgatási és
nemzeti kisebbségügyi titkárság
Tartományi energetikai és ásványi
anyagügyi titkár
Tartományi tudományos és technológia
fejlődésügyi titkár
Helyi önkormányzati és községközi
együttműködési tartományi titkár
Tartományi epítészeti, városrendezési és
építésügyi titkár
Tartományi demográfiai, családügyi és a
gyerek társadalmi gondozásának titkára
Tartományi munkaügyi, foglalkoztatási
és nemi egyenjogúsági titkár
Tartományi ifjúsági és sportügyi titkár
Tartományi környezetvédelmi és
fenntartható fejlődésügyi titkár
Regionális és nemzetközi
együttműködés-ügyi titkár
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
Bulevar Mihajla Pupina 16
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
Narodnog fronta 12
Bulevar Mihajla Pupina 16
Zmaj Jovina 4/1
Beogradska 11
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 16
24000 Szabadka
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
Đure Đakovića 10
Rumenička 17
Miletićeva 4
Bulevar Mihajla Pupina 16
Bulevar Mihajla Pupina 24
Bulevar Mihajla Pupina 24
Bulevar Mihajla Pupina 24
A Városok és Községek Állandó
Tanácskozása
Oktatásügyi és sport segédminiszter
A Városok és Községek Állandó
Tanácskozása főtitkára
A Városok és Községek Állandó
Tanácskozása
G17+
Sport segédminiszter
A GАЈ tervezőiroda igazgatója
Sport segédminiszter
A diáküdültetési központ igazgatója
GTZ
A VAT VT Elnöke
A VAT VT Alenöke
A VAT VT Alenöke
A VAT VT Alenöke
A VAT VT Alenöke
A VAT Képviselőházának elnöke
A VAT Képviselőházának alelnöke
A VAT Képviselőházának alelnöke
A VAT Képviselőházának alelnöke
A VAT Képviselőházának alelnöke
A VAT fejlesztési alapja
VIP Alap
Bánát Fejlesztési Központ
A VAT Tőkeberuházási Alapjának
igazgatója
A szabadkai VOJPUT igazgatója
Az Euro Gardi Group igazgatója
Az Útigazgatóság igazgatója
Tartományi egészségügyi segédtitkár
Az Olimpia bizottság elnöke
A Vajdasági Rekreatív Sportszövetsége
A Vajdasági Rekreatív Sportszövetsége
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
12. strana/oldal
10. broj/szám
102
Slavko Perković
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Doc.dr Milan Nešić
Vlašić Miodraг
Zlatako Ahmetović
115
Napoli Prof. Dr Salvatore
Radoman Dr Zoran
Kurjački Arsen
Srdić Vladimir
Vetro Karlo
Pašić Dušan
Prof. Dr Ak. Nikola
Hajdin
A Vajdasági Rekreatív Sportszövetség
titkára
TIMS
TIMS
A TIMS dékánja
Újvidéki kiállítás
Vajdasági Gazdasági Kamara
Vajdaság vizei Közvállalat
Európai Újjáépítési Ügynökség
Közbevételi Igazgatóság igazgatója
Az Észak-bánáti Körzet vezetője
Igazgató
A kikindai rendőrállomás vezetője
Szerb Tudományos és Képzőművészeti
Akadémia
11.07.2007.
2007.05.11.
21000 Újvidék
Bulevar Mihajla Pupina 24
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
21000 Újvidék
23300 Kikinda
24000 Szabadka
23300 Kikinda
Radnička 30а II. sprat
Radnička 30а II. sprat
Radnička 30а II. sprat
Hajduk Veljkova 11
Hajduk Veljkova 11
Bulevar Mihajla Pupina 25
Beogradska 11
Bulevar Mihajla Pupina 16.
Miletićeva 12
Trg Srpskih dobrovoljaca 12
TELEKOM SZERBIA Bt.
Braće Tatića 5.
11000 Belgrád
Knez Mihajlova
Rene Milošević
Az INTER-MOST Bt. vezérigazgatója
11000 Belgrád
Terazije 41
Miroslav Havram
Uglješa Kojić
Saša Mićić
Lukić Dragomir
Miško Gunjača
Radoslav Uskoković
INTER-MOST Bt
Útigazgatóság
INTER-MOST Bt
INTER-MOST Bt
INTER-MOST Bt
INTER-MOST Bt
11000 Belgrád
21000 Újvidék
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
11000 Belgrád
123
Boris Miloradov
INTER-MOST Bt
24430 Ada
124
125
Đorđe Pavkov
Mamužić Ivan
Prof. Dr Bratislav
Stipanić
Göblös József
Euro Gardi Group
Euro Gardi Group
21000 Újvidék
21000 Újvidék
Terazije 41
Bulevar Mihajla Pupina 25
Terazije 41
Terazije 41
Terazije 41
Terazije 41
Obala Tise bb,
gradilište Inter-most
Rumenička 17
Rumenička 17
Euro Gardi Group
11000 Belgrád
Rumenička 17
DTD Zenta
24400 Zenta
Kej Borisa Kidrića 6
Plazina Dragoslav
ARKUS
21000 Újvidék
Majevička 19
Adai rendőrállomás
24430 Ada
Dimitrija Tucovića
Zentai áramszolgáltató
24400 Zenta
Subotički put 21.
Belgrád város Képviselőházának elnöke
11000 Belgrád
Dragoslava Jovanovića 2
116
117
118
119
120
121
122
126
129
130
131
132
133
Ádám József
Milorad Perović
b) Az Ada Községbeli munkatársaknak
S.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Név
Zoran Topalski
Dr. Bíró Géza
Tóth Tamás
Mészáros György
Zoran Dragin
Dušan Telečki
Snežana Mišović
Hodik Nándor
Horti György
Koós Sándor
Danijela Gavrilović
Solymosi Éva
Bilicki Rudolf
Berec Kálai Partricia
Jánosi Emil
Apró Eleonóra
Varga Márta
Dušanka Vučurović
Mikusák István
Sziráki Mihály
Tisztség
Város
utca
A rendőrállomás vezetője
24430 Ada
D. Tucovićа 14.
Orvos – fogorvos
24430 Ada
Vojvođanskih brigada 29.
Képviselő a SZK Képviselőházában
Tartományi Mezőgazdasági,
Vízgazdasági és Erdészeti Titkárság
Ada Község Elnökének helyettese
Ada Község Képviselő-testületének
elnöke
Ada Község Képviselő-testületének
titkára
Az adai Községi Közigazgatási Hivatal
vezetője
Kommunális-gazdasági, Városrendezési
és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Községi menedzser
Protokol mester – szóvivő
Községi Tanács tagja
Községi Tanács tagja
Községi Tanács tagja
Községi Tanács tagja
Az adai Prostor Bt. igazgatónője
Az adai Prostor Bt. képviselője
24430 Ada
Karađorđeva 62.
24430 Ada
24430 Ada
Trg oslobođenja 1
24430 Ada
21000
Újvidék
24430 Ada
Trg oslobođenja 1
24430 Ada
Trg oslobođenja 1
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
Trg oslobođenja 1
Trg oslobođenja 1
Trg oslobođenja 1
Trg oslobođenja 1
Trg oslobođenja 1
Trg oslobođenja 1
Adai Prostor Bt.
Adai Prostor Bt.
A Standard KKV igazgatónője
24430 Ada
Adai Standard KKV
Az adai Adica KV igazgatója
Az adai Cseh Károly ÁI igazgatója
24430 Ada
24430 Ada
Adai Adica KV
Adai Cseh Károly ÁI
Petra Drapšina 3.
Trg oslobođenja 1
11.07.2007.
2007.07.11.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
21
Snežana Došić
22
Miklos Nánkor
23
Ferenczi Viktória
24
Barna Kolozsi Valéria
25
Dr. Tóth Barna Elvira
26
Bogdán Sándor
27
Volford Attila
28
Vojislav Matić
29
Nacsa István
30
31
32
33
34
Laták Zsuzsanna
Nagy Torma Leona
Nacsa István
Valéria Eszes
Zvekić Snežana
35
Balog István
36
Kerekes Ilona
37
Šemović Sofija
38
39
Radulaški Nebojša
Belančić Miroslav
A moholi Novak Radonić Ált. Isk.
igazgatónője
Az adai Műszaki Iskola igazgatója
Az adai Čika Jova Zmaj IONI
igazgatónője
Az adai Szarvas Gábor könyvtár
igazgatónője
Az adai Egészségház igazgatónője
Az adai Községi Közigazgatási Hivatal
sofőrje
Kommunális-gazdasági, Városrendezési
és Környezetvédelmi Osztály munkatársa
Az adai Községi Közigazgatási Hivatal
előző vezetője – nyugdíjas
A moholi Idősek és nyugdíjasok
Otthonának igazgatója
A Bartók Béla Zeneiskola igazgatónője
A Szociális Gondozó Központ igazgatója
Az Idősek Otthonának igazgatója
Az adai bíróság elnöke
Szabálysértési szerv vezetője
Az adai közbevételi igazgatóság
igazgatója
Egészségügyi alap igazgatója
A Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat
vezetője
Kataszteri Hivatal igazgatója
Szakszervezet elnöke
40
Mrđanov Dragoljub
Sportközpont igazgatója
41
42
Gecse István
Varga Elfride
I. HK. titkára
II. HK. titkára
43
Törökfalui HK. titkár
45
46
Molnár József
Éberhart Csomor
Veronika
Patyi Lajos
Vastag János
47
Berze Tibor
Törökfalvi HK. tanácselnöke
48
Bakos Nándor
Adai KKT tanácsnoka
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Benák Zoltán
Boja Attila
Csonka Áron
Dr. Hódi Sándor
Dr. Horvát Arežina Erika
Kalmár Gábor
Kelemen József
Krizsán Rudolf
Maksó Attila
Matić Ilona
Mihajlov Stanka
Bešlin Dragić
Palatinus Zoltán
Pejić dr Branislav
Recsó Imre
Dr. Rusák József
Szaszúr István
Szőke Regina
Škrbić Milorad
Török Árpád
Tóth Gábor
Vén Mihály
Volford Dobó Zsuzsanna
Berec Csaba
Popović Dr Želimir
74
Stančulov Zoran
75
Nemanja Radašin
76
Mészáros László
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Adai KKT tanácsnoka
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc - Feco
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc
44
Moholi HK. titkára
Moholi HK. tanácselnöke
I. HK. tanácselnöke
24435 Mohol
13. strana/oldal
10. broj/szám
Moholi Novak Radonić ÁI
24430 Ada
Adai Műszaki Iskola
24430 Ada
Adai Čika Jova Zmaj IONI
24430 Ada
Adai Szarvas Gábor könyvtár
24430 Ada
Adai Egészségház
24430 Ada
Trg oslobođenja 1
24430 Ada
Trg oslobođenja 1
24435 Mohol
24435 Mohol
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мол
24430 Ада
24430 Mohol
Moholi Idősek és nyugdíjasok
Otthona
Trg oslobođenja 3
Trg oslobođenja 1
JNA 105
Maršala Tita
Maršala Tita
24430 Ada
Trg oslobođenja 1
24430 Ada
Trg oslobođenja 5-7
24430 Ada
Dimitrije Tucovića 12
24430 Ada
24430 Ada
Moša Pijade
ООSS Аda
Ada Község sport és
testnevelési központja
Maršala Tita 43
Makedonska 16
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24437
Törökfalú
24435 Mohol
24435 Mohol
24430 Ada
24437
Törökfalú
24437
Törökfalú
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24435 Mohol
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24435 Mohol
24435 Mohol
24435 Mohol
24430 Ada
24435 Mohol
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24435 Mohol
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24435 Mohol
24430 Ada
24430 Ada
24435 Mohol
Petefi Šandora 15
Maršala Tita 72
Invalidska 68
Maršala Tita 43
Košut Lajoša 11
Jožefa Atile 37
Svetozara Miletića 38.
Špang Jožefa 18
Šoti Jožefa 1
V. Karadžića bb
JNA 58
Lenjinova 72
Pergel Florijana 13
Nikole Tesle 18
7. Jula 28.
Proleterska 11/а
Zmaj Jovina 18
JNA 74.
Makedonska 14
M. Tita 39
Borisa Kidriča 8
V. Karadžića 47/а
Moša Pijade 69
8. Oktobra 1/ц
Lenjinova 8
Čeh Korolja 70
Slovenačka 18
Đure Daničića 88
Lenjinova 10
Krajiška 52.
8. Оktobra 1/б
24430 Ada
JNA 74
24430 Ada
Zmaj Jovina 4/1
24430 Ada
8. Оktobra 69
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
14. strana/oldal
10. broj/szám
77
Pešić Goran
78
Bajusz József
79
Kalinka Katalin
80
Sebők Sándor
81
Dobrotka Ottó
82
Győri Géza
83
Aranyos Ottilia
84
Wolf Kornélia
85
Szauer Miklós
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc
Tudással és szívvel a sikeres községért
csoport – Ürményi Ferenc
Az adai Római Katolikus Plébános
86
Baráth Gábor
A moholi Római Katolikus Plébános
24435 Mohol
87
88
89
Ninkov Danilo
Ičin Milan
Stojanović Miloš
Az adai Plavosláv Plébános
A moholi Pravoszláv Plébános
Pravoszláv tisztségviselő
90
Molnár András
Plébános
91
92
Galic Zita
Sterbik Árpád
Kiemelkedő sportoló
Kiemelkedő sportoló
24430 Ada
24435 Mohol
21220 Becse
24437
Törökfalú
24430 Ada
24430 Ada
11.07.2007.
2007.05.11.
24430 Ada
Save Kovačevića 7/3
24430 Ada
Boja Andraša 15
24430 Ada
Kiš Ernea 35
Völgypart
Maršala Tita 4
24430 Ada
Adi Endrea 2/б
24435 Mohol
Bognar Ištvana 16.
24430 Ada
29. Novembra 13
24430 Ada
Senćanski put 26/б
24430 Ada
Adai Római Katolikus Plébánia
Moholi Római Katolikus
Plébánia
Adai Pravosláv Plébánia
Moholi Pravosláv Plébánia
Save Kovačevića 7
Petefi Šandora 43-а
c) köszönőlevél a testvérvérosoknak, az évek során való
együttműködésükért, mindazért a jóért, amit Ada községnek és
polgárainak nyújottak
S.sz.
1
Név
Dr. Búzás Péter
Tisztség
Polgármester
2
Molnár Gyula
Polgármester
3
4
5
6
7
8
9
Dr. Knáb Erzsébet
Miloš Milošević
Tóth István
György István
Laci Károly
Kovács László
Dudás Tivadar
Polgármester
Község Elnöke
Polgármester
Polgármester
Polgármester
HK titkára
DE-TI-RE koordinátora
Város
Makó
Budapest 11.
kerület
Nemesnádudvar
Sabac
Bogziszló
Gyergyóalfalú
Inárcs
Muzslya
utca
d) a többi munkatársaknak
S.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Név
Prokop Róbert
Đisalov Ljiljana
Varnyú Ferenc
Halas Magdolna
Matić Mirjana
Konjević Mirjana
Hajnal Erzsébet
Csincsik Zsolt
Tisztség
Panon Bank
Aik Bank
Aik Bank
Metals Bank
Banka Intesa
Delta generali
DDOR Novi Sad
Vajdasági Bank
RTV
Magyar Szó
11
Mitrović Milorad
Dnevnik
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Józó Mónika
Vastag János
Ürményi Frigyes
Berényi Takács Klára
Gergely József
Драган Милутиновић
Ambrus Erika
Bikicki Mária
Kuzma József
Zsoter Mihály
22
Krizsán Vilmos
Hét Nap
Panoráma
CATV
Radio NS
Magyar Szó
Radió Ada
Műsorvezető
Adai Nyugdíjas Egyesület
Integral Egyesület
Községi Tűzoltó Szövetség
Lángoló sziget, Nagycsaládosok
Egyesülete
Adai Köröszkereszt községi szervezete
DUGA egyesület
Panónia Vadász-turisztikai Társaság
Adai Önkéntes Tűzoltó Társaság
23
24
25
26
Vesna Civrić
Város
24430 Ada
21220 Becse
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24420
Magyarkanizsa
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24400 Zenta
24430 Ada
24430 Ада
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
utca
Vuka Karadžića 20
Petra Drapšina 4
Петефи Шандора 53
Boja Andraša 23
Dositeja Obradovića 3
Trg Oslobođenja 3/а
Save Kovačevića 17.
24430 Ada
Lenjinova 46.
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мohol
24430 Ada
Lenjinova 46.
Vuka K. 20.
Lenjinova 19
Save Kovačevića 1
Lenjinova 8
Lenjinova 6.
Vojvođanskih brigada 15/б
Đure Daničića 9/а
Zagrebačka 2
Đure Daničića 37
Maršala Tita 43
Fodor Šandora 29
Jokai Mor 18
Save Kovačevića 17.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
11.07.2007.
2007.07.11.
27
28
29
30
31
32
Körtvélyesi Ticián
Tóth László
Dragin Zoran
Stevan Kurtešanin
33
Stevan Velicki
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Nagy István
Német Róbert
Vladimir Jevtić
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
Maršala Tita 71.
Košut Lajoša 11.
Lenjinova 1.
Maršala Tita 43.
Vojislava Ilića 4.
Rekreacioni centar bb
24430 Ada
Lenjinova 17.
Beneti
BKG
Leonardo
Bodor Virágüzlet
Vaga
Staro zdanje
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мohol
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мohol
24430 Ada
24435 Мohol
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мohol
24430 Ada
Obala Tise bb
Petra Kočića 24.
Branka Radičevića 8
Lenjinova 17.
Senćanski put 45.
JNA 81
8. Оktobar 5.
Proleterska 51.
Senćanski put 55.
Svetozara Miletića 36.
Dimitrije Tucovića 44.
Moša Pijade 40.
Adi Endrea 75.
Molski put 5.
48
Anima
24430 Ada
Žarka Zrenjanina 24.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Bálint Ferеnc
Vajagić Svetislav
Jusoft
Grafoplast
GKG SZR
Borbála Szalon
Union-3 computers
Kornelia Virágüzlet
Adafert
Med-i-pro
Onicelli
Cinóber Bandi
Design Оrоs
User Softwаrе
Еurofoto
Sulok
Т-1
Аdа FSZ
Аgrо-2000
Bis – produkt
Branka Radičevića 32.
Svetozara Markovića 47.
Save Kovačevića 59.
Žarka Zrenjanina 7.
Lenjinova 11.
Senćanski put bb
Nova ulica 3.
Njegoševa 4.
Petefi Šandora 2.
Lenjinova 56.
Moša Pijade 12.
Petefi Šandora 49.
Save Kovačevića 5.
Lenjinova 98.
Карађорђева 60
Dimitrije Tucovića 28.
Nova ulica 12.
Krajiška 42.
67
Pletikosić Deže
Pascelltrans PO
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24437
Törökfalu
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мohol
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мohol
24435 Мohol
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мohol
24430 Ada
24430 Ada
Lenjinova 8
Vinogradska bb
JNA 47
Krajiška 27/а
Maršala Tita 50
Karađorđeva 99.
Varga Jožefa 11.
Veliki put bb
Maršala Tita 34
Adi Endrea 58.
Petefi Šandora 4.
29. Novembra 52
Maršala Tita 57
Molski put 4.
Maršala Tita 6.
24430 Ada
Petefi Šandora 51.
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мohol
Valkai sor
24430 Ada
Dimitrije Tucovića 20.
Marka Miljanova 7.
Maršala Tita 63.
Maršala Tita 13.
Lenjinova 6.
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Mucsi Bakos
Bašić Zoltan
Tanasić Đorđe
Moholi Önkéntes Tűzoltó Társaság
Törökfalvi Önkéntes Tűzoltó Társaság
IFIX
Zöld sziget Ökológiai Mozgalom
Fazan Vadász Társaság
Póni Állatkert
Tiszai sporthorgászok egyesületeinek
szövetsége Ada
Sidro Bt., Tisza Kedvelők Egyesülete
Adai Kutyatenyésztő Társaság
Moholi Tisza Kutyatenyésztő Társaság
MC KОBRA
Hubertus Céllövő Klub
Orlovača
DDOR Novi Sad
Halász József MT
ХЕМТЕКС KFT
IBA
IDAS PROMET
Infoline
Metalotehna
Mlinprodukt
Moholi FSZ
Molprevoz
Pleteks
Potisje
Povrtar ZZ
Precizni liv
PTT KV Szabadka
Radio Ada
Sipeks
Specijalka KFT
Spektar
Valkai sori FSZ
Vajdasági bank
24435 Мohol
15. strana/oldal
10. broj/szám
Petefi Šandora bb
16. strana/oldal
10. broj/szám
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
Vojvodina Novi Sad
Zeleni signal
Zora
Agromerkur
AMSA Autó szalon piac
Akord
Banka Intesa
Euro Szerviz
Obnova Аda
Еlastic Тrаdе
Termometal KFT
Adanko
Laguna
Plava tačka
Állatorvosi Állomás
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мohol
24430 Ada
24435 Мohol
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
24430 Ada
11.07.2007.
2007.05.11.
Maršala Tita 14.
Maršala Tita 14.
Svetozara Miletića 20
JNA 42
Ađanski put bb
Mite Radujkova 35.
Save Kovačevića 1.
Lenjinova 3.
Trg Oslobođenja 11.
Đure Jakšića 23.
29. Novembar 13.
Boja Andraša 3.
Save Kovačevića 33.
Maršala Tita 14
Lenjinova 100
e) általános köszönőlevél községünk polgárainak, akik hisznek
Ada község fejlődésében, a közös, biztos jövőnkben, mely a
siker felé visz bennünket:
S.sz.
1
2
3
Név
Polgárok és polgárnők
Polgárok és polgárnők
Polgárok és polgárnők
Tisztség
Első HK
Második HK
Moholi HK
4
Polgárok és polgárnők
Törökfalvi HK
5
6
Polgárok és polgárnők
Polgárok és polgárnők
Moholi Helyi Iroda
Adai KKT épülete
Város
24430 Ada
24430 Ada
24435 Мohol
24437
Törökfalu
24435 Мohol
24430 Ada
Utca
Maršala Tita 43.
Lenjinova 47.
Maršala Tita 72.
Košut Lajoša 11.
Maršala Tita 32.
Trg Oslobođenja 1.
II.
Извршење овог решења и поступање по истом поверава
се на извршење служби протокола председника општине
Ада.
II.
A jelen végzés végrehajtásával és a rendelkezései szerinti
eljárással Ada Község Elnöke elnöki protokol-szolgálatát
bízza meg.
III.
Ово решење се објављује у ‚’Службеном листу општине
Ада’’.
III.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-57/2007-02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Дана: 04.07.2007. године
Ирмењи Ференц, с.р.
Szerbia Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 020-3-57/2007-02
Ada, 2007. 07. 04.
Ürményi Ferenc, s.k.
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Download

Sluzbeni List.indd