İLİ
AY-YIL
TARİH
: BATMAN
: ŞUBAT-2014
: 07.02.2014
BOŞ İŞLERİ BOŞ VERMEK
Muhterem Mü’minler!
Tüm kâinatı yoktan var eden Allah Teâlâ,
bizleri boş yere yaratmadığını ve başıboş
bırakmadığını: “Bizim, sizi boş bir amaç
uğruna yarattığımızı ve sizin gerçekten bize
döndürülüp
getirilmeyeceğinizi
mi
1
sanmıştınız?” şeklinde ifade eder. İnsanların
yaratılma gayesini de: “Ben, cinleri ve insanları,
ancak bana ibadet etmeleri için yarattım.”2
buyurmaktadır.
Aziz Müslümanlar!
Bizim yaratılma gayemizin Allah’a ibadet
etme; O’nu yüceltme, zikretme, O’na şükretme ve
O’nun birliğine inanma olduğuna göre hayatımızı
nasıl sürdürmeliyiz ki Allah’ın sevdiği
kullarından olalım? Hiç şüphesiz Allah Teâlâ,
dinin emirlerini yapıp yasaklarından kaçan
Müslümanları sever. Zira Kur’ an-ı Kerimde: “O,
hanginizin daha güzel amel yapacağını
sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O,
mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”3 ve
“Biz, insanların hangisinin daha güzel amel
edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her
şeyi dünyanın kendine mahsus bir ziynet
yaptık.”4 buyurarak insanları imtihana tabi
tutacağını belirtmiştir. Tabi tutulan imtihandan
kimlerin başarılı olacağını da yine Allah Teâlâ:
“Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan
içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller
işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye
edenler müstesnadır.”5 sözleri ile bizlere izah
etmektedir.
Aziz ve Muhterem Kardeşlerim!
Her iki dünyada kaybedenlerden değil
kazananlardan olabilmek için bizlere bahşedilen
ömrümüzü iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz.
Zira bütün yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz: “O
gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını
almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse,
onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre
ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını
görecektir.6 Bundan dolayı bizim görevimiz, bize
dünyada ve ahirette fayda sağlamayacak işleri terk
etmektir. Bakınız Hz. Peygamber (sav): “Kişinin
(dinî
ve
dünyevî
bakımdan)
kendisini
ilgilendirmeyen
şeyleri
terk
etmesi,
Müslümanlığının
güzelliğindendir.”7
buyurmuştur.
Öyleyse kişinin
İslamının
güzelliği,
kendisini ilgilendirmeyen söz ve fiilleri terk
etmesiyledir.
Ve
yine
İslam’ın
güzelliği
haramlardan, şüphelilerden, mekruhlardan ve kişiyi
ilgilendirmeyen bütün şeylerin terk edilmesini
gerektirir. Dolayısıyla Müslüman’a yaraşan boş
işleri terk etmek ve boş işlerin peşine düşmemektir.
Kardeşlerim,
Ölümden kurtuluş mümkün değildir. O
halde, görevli melek canımızı almadan önce boş
işleri terk etmeliyiz ve bizlere iki cihanı
kazandıracak ameller işlemeliyiz. Hutbemi Hz.
Peygamber (sav)’in şu hadisiyle bitirmek istiyorum:
“Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya
bakın. Yoksa siz insana görevlerini unutturan
fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan
hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın
yakalayan ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en
fenası deccâlden, belâsı daha büyük ve daha acı
olan
kıyametten
başka
bir
şey
mi
gözlüyorsunuz?”8
Hazırlayan: Mehmet Şirin AYRAL / Beşiri Müftüsü
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
1
Mu’minun Suresi, 23/115.
Zariyat Suresi, 51/56.
3
Mülk Suresi, 67/2.
4
Kehf Suresi, 18/7.
5
Asr Suresi, 103/1-2-3.
6
Zilzal Suresi, 99/6-7-8.
7
İbn Mace, Fiten, 12.
8
Tirmizi, Zühd, 3.
2
Download

İLİ: BATMAN