İL
TARİH
: BİNGÖL
: 07/11/2014
ِ ‫بِس ِم‬
ِ ‫الرِح‬
‫يم‬
َّ ‫الر ْحم ِن‬
َّ ‫اهلل‬
ْ
ٍ ‫س أَو فَس‬
ِ
ِ ‫اد فِي األ َْر‬
‫ض فَ َكأَنَّ َما قَ تَ َل‬
َ ْ ٍ ‫َمن قَ تَ َل نَ ْفساً بغَْي ِر نَ ْف‬
ً‫َّاس َج ِميعا‬
َ َ‫َحي‬
ْ ‫اها فَ َكأَنَّ َما أ‬
ْ ‫َّاس َج ِميعاً َوَم ْن أ‬
َ ‫َحيَا الن‬
َ ‫الن‬
ِ
‫ش ْى ٍء‬
ُ ‫ال َر ُس‬
َ َ‫ق‬
َ ِ‫سهُ ب‬
َ ‫ول اهلل‬
َ ‫ َم ْن قَ تَ َل نَ ْف‬:‫صلَي اهللُ َعلَْيه َو َسلَ َم‬
.‫ب بِ ِه يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة‬
َ ‫ُع ِّذ‬
İSLAM’IN İNTİHARA BAKIŞI
Aziz Mü’minler!
Ülke olarak, hatta dünya olarak zorlu bir
dönemden geçmekteyiz. Teknolojik imkânlar
geliştikçe daha rahat bir yaşam sürmemiz gerekirken, daha sıkıntılı ve stresli bir hayat sarmış
dört bir yanımızı. Öyle ki, hayatı her an aynı
seviyede yaşamak zor, imanlı bir hayat geçirip,
imanı muhafaza etmek zor. Zenginin zenginliğini koruyabilmesi, fakirin fakirliğin vermiş
olduğu sıkıntılara göğüs germesi zor. Sürekli bir
sıkıntı, sürekli bir dert ve sürekli bir acı.
Kıymetli Kardeşlerim!
Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de
son yıllarda insanlarımızdan bir kısmının, yaşadıkları sıkıntılardan ve dertlerden kurtulmanın
çaresini intiharda görmektedirler. Bu insanlar
genelde hissettikleri yoğun acıyı dindirmek için
intihara başvururlar. Başka seçenekleri olmadığını düşünürler ve içinde bulundukları ruhsal
durum nedeniyle var olan diğer seçenekleri göremezler. Aslında intihar girişiminde bulunan
bu kişilerin amacı çoğu zaman ölmek değil hissedilen acılarını dindirmektir.
Oysaki her zorluğun akabinde bir kolaylığın olduğunu1 ferman buyuran yüce dinimize
göre, ölüm hariç, her derdin bir dermanı vardır.
Bundan dolayı, intihar hiçbir zaman çare olmamıştır. İnsan intihar etmekle, dünyevi birtakım
sorunlarından ve acılarından kurtulacağına inanıyor belki. Ama daha büyük ve kalıcı acılarla
karşılaşacağını hiç düşünmüyor. Sadece kendisine değil, sosyal bir varlık olduğu için geride
bıraktığı insanlara da intihar etmekle büyük
acılar yaşatıyor.
Kur’an-ı Kerim’de haksız yere bir cana
kıymanın, bütün insanları öldürmüş gibi ağır bir
suç olduğu; bir insanın hayatını kurtarmanın da
bütün insanlara hayat verme gibi yüce ve değerli
bir davranış olduğu belirtilmiştir.2 Ayrıca başka
bir ayette ise, “kendinizi öldürmeyin”3 diyerek
de intihar etmenin haramlığı ve ahiretteki tehlikesine de dikkat çekilmiştir.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) de hadis-i
şeriflerinde intihar eden kimsenin intiharı gerçekleştirdiği yöntemle ceza göreceğini belirterek şöyle buyurmuştur: “Kim kendisini bıçak
gibi keskin bir şeyle öldürürse, cehennem
ateşinde kendisine onunla azap edilir. Dünyada ip ve benzeri şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar, dünyada
kendisini vuran cehennemde kendisini vurur
(azabı böyle olur. Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle görür. Kim zehir
içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir
kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker.”4
Değerli Mü’minler!
İntihar, tövbesi olmayan tek günahtır. İnsanın işlemiş olduğu büyük-küçük bütün günahları için tövbe varken, intiharda ölüm gerçekleştiği için herhangi bir tövbe imkânından bahsetmek mümkün değildir.
Beden, yüce Allah’ın bizlere bir emanetidir. Bu emaneti, asıl sahibi hiçbir irademiz olmaksızın bizden geri alıncaya dek korumakla
mükellefiz. Bunun için de, insanın bu emanete
yönelik rûhî ve fizikî sıkıntılara sonuna kadar
sabır gösterip mücadele etmesi müslümanlığının
bir gereğidir. Zira yüce Allah, hiçbir insana kaldıramayacağı bir yük yüklemez.
Tüm sıkıntı ve problemlerin çözümünün
başlangıç noktası ise Allah’a yönelmekten geçer. Yüce Allah, umulmayan, beklenmeyen yer
ve yönlerden kolaylıklar ihsan eder. Unutmayalım ki, mükafat yurdu olan cennet bu hayatla
kazanılır.
1
İnşirah, 94/5
Maide, 5/32
3
Nisa, 4/29
4
Buhârî, Cenâiz 83.
2
Hazırlayan: Metin BOZKIR Genç İlçe Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

İslamin-intihara-bakisi