DEMOKRASİNİN
SERÜVENİ
OKUL ADI:ŞEHİT POLİS İSMAİL ÖZBEK ORTAOKULU
KESTEL /BURSA
DERS: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
YAREN AYYILDIZ 264
MİNE YAŞAROĞLU 399
O Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi
sistemiyle devlet şekli demektir.
1
DEMOKRASİNİN SERÜVENİ
Demokrasi: Halkın kendi kendini yönetmesine denir. Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Bu hakkını
milletvekilleri seçerek kullanır. Belli bir süre için milletvekillerini seçer milletvekilleri mecliste halk adına
ülkeyi yönetir.
— Türk toplumunun, ruh ve karakter yapısına en uygun yönetim biçimi demokrasidir. Türk ulusunun
özgürlük ve bağımsızlığıyla bütünleşen bir yönetimdir. İnsan haklarının en iyi korunup gelişebileceği
yönetimdir.
**Demokrasinin Temel İlkeleri:
1.Milli egemenlik
2. Hürriyet ve eşitlik
3. Siyasi partiler.
2
Diğer Yönetimler
- Monarşi (Mutlakıyet): Tek kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Kralların sözü
geçer sadece.
- Oligarşi: Ufak bir azınlığın(gurubun) ülkeyi yönetmesidir.
a- Aristokrasi: Soylu sayılan sınıfın ülkeyi yönetmesidir.
- Teokrasi: Ülkenin dini kurallara göre yönetilmesidir.
- Cumhuriyet: Milletin kendini yönetecekleri seçtiği bir yönetimdir. Günümüzde en çok olan
devlet yönetim şeklidir.
- Feodalite: Ortaçağda zengin toprak sahiplerinin yönetimine dayanan yönetim biçimidir.
- Diktatörlük: Monarşiye benzer bu yönetimde de tek kişinin geniş yetkileri vardır. Yakın
zamana kadar Irak’ta Saddam Hüseyin ülkeyi bu yönetimle yönetiyordu.
3
Tarihten Günümüze Demokrasi:
- İlk çağlarda demokrasi fazla gelişmemişti. Bu dönemde insan haklarını ve demokrasiyi Aristo, Sokrates, Eflatun
gibi Sofistler (düşünürler) geliştirmeye çalışıyordu.
- Roma’da yazılı kanunlar hazırlandı. (12 Levha kanunları )
- Orta Çağda İngiltere Kralı Yurtsuz John “Manga Carta Libertatum” ( Büyük Özgürlük Bildirisi) yayınlayarak
kralın yetkilerini azda olsa kısıtladı.
- Johann Gutenberg’in matbaayı icadı ile insanlar arasında düşünce ve bilgi paylaşımı hızlandı.
- Avrupa’da reform, Rönesans ve Aydınlanma hareketleri ile demokrasi ve özgürlükler gelişti.
4
DEMOKRASİ 
Demokrasi yönetim şekli olmaktan ziyade bir yaşam biçimidir. Özgür
bir seçim sistemi sonucunda seçilen temsilcilerden kurulan halk
yönetimidir.
Demokrasinin temel ilkeleri
a) Milli egemenlik
b) Hürriyet ve eşitlik
c) Hukukun üstünlüğü
d) Siyasi partiler
e) Seçimler ve temsil
f) Çoğulculuk ve katılım
Demokrasinin yaşatılabildiği en iyi yönetim şekli cumhuriyettir.
5
6
.Milli Egemenlik: Demokraside egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını
temsilcilerini kullanarak seçer. Yönetenler, gücünü milletten alır.
Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet; başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir.
Eşitlik; hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.
c.Siyasi Partiler: Siyasi partilerin çok olması demokrasinin daha iyi işlemesini
sağlar. Farklı düşüncedeki insanlar kendi fikirlerine uygun partilere üye olabilir.
Ve istedikleri partiyi destekleyebilirler. Atatürk demokrasinin tam anlamıyla
gerçekleşe bilmesi için çok partili hayata geçilmesinin şart olduğunu belirtmiştir.
— Ülkeyi yöneten partilere “İktidar partisi” diğer partilere de “muhalefet partisi”
denir. Eğer bir parti tek başına iktidar olamazsa başka partilerle anlaşarak iktidar
olur. Bu birleşmeye “koalisyon” adı verilir.
— Çoğunluk ilkesi ise halkın çoğunluğunun istediğinin olmasıdır. Ancak çoğunluğu
sağlayan parti diğer insanları ezmez ya da baskı uygulamaz. Çünkü demokraside
İnsan haklarına saygı ön plandadır.
— Genel oy prensibi ise halkın yöneticilerini kendilerinin ve hepsinin oyu eşit şekilde
seçmesidir.
7
Demokrasinin zor yılları
1945: II- Dünya Savaşının sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması
için.
Bir araya gelerek Birleşmiş Milletler örgütünü kurdu ve 1945 yılında Birleşmiş
Milletler Antlaşması imzalandı.
Bu dönemdeki soğuk savaşla beraber demokratik hareketler azalmıştır
Demokrasinin bu günü.
8
DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ
BAZI MADDELER :
6. Madde : Egemenlik ,kayıtsız şartsız milletindir…
7.Madde:Yasama yetkisi Türk milleti adına
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.Bu yetki
devredilemez.
10.Madde:Herkes , dil , ırk ,renk , cinsiyet , siyasi
düşünce , felsefi inanç , din ,mezhep vb. sebeplerle
ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
11.Madde:Anayasa hükümleri,yasama,yürütmeve
yargı organlarını ,idare makamlarını ve diğer
kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk
kurallarıdır.
19.Madde : Herkes , kişi hürriyeti ve güvenliğine
bağlıdır.
9
DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ ;
Seçme Seçilme Hakkı: Seçme ve seçilme hakkı, demokrasinin sağladığı temel haklardan biridir. Temsilciler seçimle
belirlenir. Halk, temsilcilerine kendisi adına yönetme yetkisini belirli bir süre için verir.
Katılım: Demokrasiler etkin ve aktif yurttaşlara gereksinim duyar. Yurttaşlar seçme ve seçilme haklarıyla
yönetime iradesini yansıtır; bunun yanında sivil toplum kuruluşlarındaki etkinliğiyle hakların takipçisi olur.
Özgürlük: Özgürlük, bireyin, başkalarının haklarına zarar vermeden istediğini yapabilmesidir. Demokrasinin
olmadığı yerde özgürlük ve insan hakları, özgürlük ve insan haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz.
10
Eşitlik: Eşitlik, hakların kullanılmasında ayrım yapılmamasıdır.
Demokraside eşitlik, yasalar önünde eşitliktir. Yasalar herkese aynı
biçimde uygulanır; herhangi bir kişiye, aileye, zümreye ayrıcalık
tanınmaz.
Anayasa`da Yer Alan Temel Haklar ;
**** Kişinin dokunulmazlığı,maddi ve manevi varlığı
**** Zorla çalıştırma yasağı
**** Kişinin hürriyeti ve güvenliği
**** Özel hayatın gizliliği ve korunması
**** Yerleşme ve seyahat hürriyeti
**** Din ve vicdan hürriyeti
****Düşünce ve kanaat hürriyeti
****Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyrti
**** Bilim ve sanat hürriyeti
****Toplantı hak ve hürriyeti
****Mülkiyet hakkı
11
GÜZEL SÖZLER 

Güzel olan tek yarış! İnsanlık yarışı.
 En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.
 Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.
12
SORULARRRRRRR
1) Aşağıdakilerden hangisinin devlet tanımında yer alması gerekmez?
a)Millet
c)Vatan
b)Demokrasi
d)Hakimiyet
2) Kişinin kendisine ve topluma yararlı bir insan olarak yetişebilmesi için yapılan tüm etkinliklere ne ad
verilir?
a)Sanat
c)Eğitim
b)ders
d)Öğretim
3) Yolda yürüyen bir insanın yerlere tükürmesi hangi tür kurallara tersi düşer?
a)Anayasaya
c)Görgü Kurallarına
b)Ahlak kurallarına
d)Din Kurallarına
4)
Aşağıdakilerden hangisi hem ahlaki hem hukuki hemde dini açıdan suçtur?
a)Yaşlı insanla ra saygı göstermemek
b)Oruç tutmamak
c)Aracı şehir içinde hızlı kullanmak
d)Kasıtlı adam öldürmek
13
5)Sosyal haklar bir ülkede toplumun huzur ve refah içinde yaşanması sağlayan en önemli öğelerdendir.
Buna göre sosyal hakların korunmadığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması
beklenmez?
a)Askeri gücün azalması
b)Birlik ve beraberliğin sarsılması
c)Haksızlıkların ortaya çıkması
d)Toplumsal bunalımın yaşanması
6) Demokrasinin bir yönü de vatandaşın yönetime katılmasıdır.
Aşağıda verilenlerden hangisi vatandaşı yönetime katılmasını sağlayan haklardandır?
a)Yasama Hakkı
b)Eğitim Hakkı
c)Seçme-seçilme Hakkı
d)Cumhurbaşkanı seçme hakkı
14
CEVAPLARRRRRRRR

15
Download

demokrasinin temel ilkeleri