1-) Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate
alınmaz?
a) Jestler
c) Başın hareketleri
e) Bakışlar
b) Bedenin duruşu
d) Düşünceler
2-) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin
özelliklerinden birisidir?
a) Konuşmacının sözünü keser
b) Sürekli göz teması kurar
c) Çevresinden etkilenir ve çok çabuk dikkati dağılır
d) Dar görüşlüdür ve karşısındaki kişiyle empati
kuramaz
e) Sürekli tavsiye verir
3-) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca
yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan,
örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne
ad verilir?
a) Kalabalık
b) Seyirci
c) Küme
d) Grup
e) Teşkilat
4-) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde eksik ya
da yanlış olarak değerlendirilir?
a) İletişim karşılıklı bilgi ve duygu alış verişidir
b) İletişimin olabilmesi için iletişime katılan insanların
olması gerekir
c) Verilen mesajlar sözlü ya da sözsüz nitelikte
olmalıdır
d) İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği
kelimelerdedir
e) İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır
5-) “Bir insanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit
edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan durum,
strestir. Zorlanma durumlarında kişi başa çıkabilmek
için kendini yetersiz olarak algılarsa stres yaşar”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir iş yerindeki
stres kaynaklarından değildir?
a) Rol belirsizliği
b) Kişiler arası çatışma
c) Sorumluluk
d) Yoğun iş yükü
e) Beslenme
6-) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan
batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın “
atasözünü hangi süreci ifade etmektedir?
a) İleti
b) Sempati
c) Saygı duymak
d) Empati
e) Yardımseverlik
7-) Aşağıdakilerden hangisi, bireyler için yaşamsal bir
eylem olan iletişimin temel amacına yönelik değildir?
a) Haberleşmek
b) Mantıklı düşünmeye çalışmak
c) Paylaşmak
d) Varolmak
e) Etkilemek ve yönlendirmek
8-) Birbirinden habersiz olarak, düzensiz bir şekilde çok
sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmeleriyle
meydana çıkan insan yığınlarına ne ad verilir?
a) Teşkilat
b) Sınıf
c) Kalabalık
d) Komite
e) Grup
9-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin tanımları
içerisinde yer almaz?
a) İletişim bilgilerin taşınması
b) İletişim, duymak, görmek ve dokunmaktır.
c) İletişim, kişiler yada gruplar arasındaki ileti
aktarımıdır.
d) Bilgi aktarma ve anlamlandırma sürecidir.
e) Organizmayı davranışta bulunmaya iten güçtür.
10-) Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda
bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler
dahilinde ilişkiler kurarız. 80cm ila 2 metre arasındaki
mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır?
a) Genel alan
b) Kişisel alan
c) Sosyal alan
d) Mahrem alan
e) Yakın alan
11-) Aşağıdakilerin hangisi iletişimin temel
becerilerindendir?
a) İsim takmak
b) Karşımızdakini dinlemek
c) Alınganlık
d) Kararsızlık
e) Korkular
12-) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için
dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile
meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?
a) Duygu
b) Heyecan
c) Öfke
d) Panik
e) Motivasyon
13-) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim
unsurlarından değildir?
a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hepsi
14-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi
geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma
15-)
1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
2. Uyarı hemen anında verilmelidir
3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları
da anlatılmalıdır
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen
gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi
16) Aşağıdakilerden hangisi stres kaynaklarından
değildir?
a) Motivasyon
b) Rol belirsizliği
c) Kişiler arası çatışma
d) Aşırı sorumluluk yüklemesi
e) Yoğun iş gücü
17) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan
öğelerdir
d) Karşıdakini anlamaktır
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır
18) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü
isteğe ne ad verilir?
a) Dürtü
b) İçgüdü
c) Empati
d) Motivasyon
e) Sempati
19) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını
arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya
girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak
iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
20) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimin
önündeki engellerden biri değildir?
a) Duyarsızlık
b) Korkular
c) Ön kabuller
d) İsim takmak
e) Anlayışlı olmak
21) “…………………; örgütlenmiş ortak bir
maksadı gerçekleştirmek için bir araya
gelmişlerdir”.
a) Kalabalıklar
b) Birimler
c) İnsanlar
d) Topluluklar
e) Liderler
• 22) Algıda seçicilik nedir?
a) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları
seçmesidir
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir
c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese
kabul ettirmeye çalışmasıdır
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir
e) Hiçbiri
23) Empati nedir?
a) Kişinin karşıdaki kişiden nefret etmesidir
b) Kişinin karşıdaki kişiye onu çok sevdiğini
söylemesidir
c) Kişinin karşıdaki kişi gibi hissetmesidir
d) Kişinin karşıdaki kişinin yerine kendisini koyarak
onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır
e) Hiçbiri
24) Görünüşte dinlemek nedir?
a) Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka
şeyleri düşünmektir
b) Karşıdaki kişiyi dinlerken onu dinlediğimizi belli
etmektir
c) Karşıdakine arada bir soru sormaktır
d) Karşıdaki kişinin eğitim seviyesine göre
konuşmaktır
e) Hiçbiri
25) Yansıma gerçekleşmişse;
a) İletişim başarılı olmamıştır
b) İletişim başarılı olmuştur
c) Alıcı hiçbir şey almamıştır
d) Alıcı gürültüden etkilenmiştir
e) Hiçbiri
26) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik
personelinde olması gereken özelliklerden
birisi değildir?
a) İnisiyatif kullanabilme, karar verme
b) Diyalog kurma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Bakışlarıyla ve giyinişiyle karşı cinsi etkisi
altına alabilme
e) Caydırıcı özelliğe sahip olma
27) İyi bir dinleyici;
a) Karşıdaki konuşurken onu dinlediğini belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri
28) Aşağıdaki gruplamalardan hangisi temel iletişim
becerilerini doğru olarak kapsamaktadır?
a) Karşımızdakini dinlemek- kendini tanımak- kendini
doğru ifade etmek
b) Karşımızdakini dinlemek- kendimizi anlatmakkendini tanımak
c) Karşımızdakini dinlemek- karşımızdakini anlamakkendimizi anlatmak
d) Başkasını dinlemek- başkasını anlamak- başkasını
anlatmak
e) Hiçbiri
29) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri
ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi
dinleme şeklidir?
a) Nezaketen dinleme
b) Yaltaklanmacı dinleme
c) Savunmada dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme
30) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar
karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali
aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Stres
b) Motivasyon
c) Empati
d) İletişim
e) Gürültü
1-d
6-d
11-b
16-a
21-d
26-d
2-b
7-b
12-d
17-c
22-a
27-a
3-d
8-c
13-d
18-d
23-d
28-a
4-d
9-e
14-b
19-e
24a
29-c
5-e
10-c
15-d
20-e
25-b
30-a
Download

sinav_sorulari_2