4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
9. GÜN (9. FASİKÜL)
TÜRKÇE
1–5–6–7
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
MATEMATİK
(Geometri ile başlayanlar)
1
1000 (bin)
1 ton= ..............................
kilogramd›r.
1000 (bin)
1 kilogram= ............................
gramd›r.
1000
(bin)
1 gram= .................................. miligramd›r.
2
Problemi kuruyorum:
6 ton karpuzun 1200 kg k›r›ld›.
______________________________
Geriye kaç kilogram karpuz kald›?
______________________________
______________________________
______________________________
Problemi kuruyorum:
184
kg domatesin 137 000 gram›
______________________________
çürüdü.
Geriye kaç gram domates
______________________________
______________________________
kald›?
______________________________
çözüyorum:
çözüyorum:
6 ton = 6000 kg
6000
– 1200
4800
184 kg = 184 000 g
184 000
– 137 000
47 000
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
9. GÜN (9. FASİKÜL)
3
28
2800
ça
rp
12
çarp
1200
100
p
çar
36
3600
+
Sonuç: 7600
4
120
120000ml = _________
lt
38 000
38lt = ___________
ml
18
18000ml = __________
lt
26 000
26lt = __________
ml
130 000
130lt = __________
ml
8
8000ml = _________
lt
12 000
12lt = ____________
ml
36
36000ml = ____________
lt
5
Bu ifl için en az
200
___________
bardak gerekir.
Bu ifl için en az
200
___________
bardak gerekir.
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
9. GÜN (9. FASİKÜL)
MATEMATİK
(Sayılarla başlayanlar)
1
20 tane lale
15 tane papatya
30 tane gül
25 tane menekfle
2
menekfle
gül
papatya
30
25
20
15
10
5
lale
Çiçek say›s›
Çiçek çeflidi
S›cakl›k(°C)
25
20
15
May›s
Nisan
Mart
fiubat
10
5
En s›cak ay
_______
may›s ay›d›r.
Aylar
En so€uk ay
_______
mart ay›d›r.
Nisan ve fiubat
aylar› aras› s›cakl›k
______
fark›
5 derecedir.
3
a.
c.
Nisan
Cevap: ...............................
Eylül ve Mart
b.
d.
Cevap: ...............................
e.
700 puan
Cevap: ...............................
Ocak
Cevap: ...............................
Ekim ve Haziran
Cevap: ...............................
f.
100 puan
Cevap: ...............................
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
9. GÜN (9. FASİKÜL)
FEN VE TEKNOLOJİ
Akrep ve yelkovan
Da€
A€ac›n dallar›
X
Sokak
lambas›
Rüzgar gülü
Kufl
dönme
h›zlanma
yavafllama
1. ç›k›fl
h›zlanma
2. ç›k›fl
X
sallanma
yavafllama
sallanma
yavafllama
yön
de€ifltirme sallanma yavafllama dönme
3. ç›k›fl
4. ç›k›fl 5. ç›k›fl
sallanma
6. ç›k›fl 7. ç›k›fl
dönme
8. ç›k›fl
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
9. GÜN (9. FASİKÜL)
2
.....................................................................
2
.....................................................................
2. düzenekte kitaplar›n üzerine bir tane daha kitap eklenebilir.
......................................................................................................................
Yavafl
..................
Yavafl
..................
H›zl›
..................
H›zl›
..................
H›zl›
..................
H›zl›
..................
Yavafl
..................
Yavafl
..................
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
9. GÜN (9. FASİKÜL)
SOSYAL BİLGİLER
1
2
beslenme dir.
1. Yaflamak için en temel ihtiyac›m›z ...................
ücret al›rlar.
2. ‹nsanlar çal›flmalar› karfl›l›€›nda belli bir ..............
fatura almal›y›z.
3. Her al›flveriflten sonra sat›c›dan mutlaka ................
Tüketici Mahkemesi
4. Tüketici haklar›n›n ihlal edilmesi durumunda ......................................’ne
baflvurmal›y›z.
ihtiyaç
5. Yaflam›m›z› sürdürmek için gerekli olan mal ve hizmetlerin tümüne ............... denir.
İNGİLİZCE
CLOTHES
Trousers,
Skirt,
Dress,
Socks,
Jacket,
Coat,
Hat,
Shirt
BODY PARTS
Head,
Eyes,
Foot,
Mouth,
Tongue,
Nose,
Finger,
Hair,
Arm
Download

4.sinif_9.fasikul_etk