4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
3. GÜN (3. FASİKÜL)
TÜRKÇE
(+)
1. Onu her geçen gün özlüyorum.
(–)
2. Yoruldum bütün gün gezmekten.
(+)
3. Arkadafl›mla gökyüzünü seyrediyoruz.
(–)
4. Konufltu€u için k›zd›m ona.
(+)
5. Sabah kahvalt› yapamad›m.
(–)
6. S›k›ld›m müzik dinlemekten.
(+)
7. Kendime yeni elbiseler ald›m.
(–)
8. Y›rtt›m yazd›klar›n›n hepsini.
MATEMATİK
(Geometri ile başlayanlar)
1
2
1 2 3
1 2 3 4
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
3. GÜN (3. FASİKÜL)
3
4
A
A
:
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
3. GÜN (3. FASİKÜL)
MATEMATİK
(Sayılarla başlayanlar)
1
HABERLER
4 basamakl›,
rakamlar› farkl›,
en küçük say› kay›p!
SON DAK‹KA
Bu say›n›n
tek say› oldu€u
duyuruldu.
Bu say›y› bulanlar;
4 basamakl›, rakamlar› farkl› en büyük
tek say› ile toplas›n.
Sonuç: 10 898
HABERLER
SON DAK‹KA
4 basamakl›
en küçük
say› kay›p!
Bu say›n›n çift say›
oldu€u duyuruldu.
Bu say›y› bulanlar;
3 basamakl›, rakamlar› farkl› en büyük
say› ile toplas›n.
Sonuç: 1987
2
6#28
+ 243G
8663
#= 2
G= 5
1384
+ 2#75
:35G
#=9
G=9
:= 4
4 3
+ 2435
4838
=0
=2
2714
+ 9 8
8 32
=5
=1
=6
8A35
+ B246
9481
A=2
B= 1
6A7B
+ 2456
9134
A=6
B=8
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
3. GÜN (3. FASİKÜL)
3
Problemi kuruyorum:
___________________________________
Bir f›r›nda 386 tane kepek ekmek, 124 ta___________________________________
ne normal ekmek sat›lm›flt›r.
___________________________________
Toplamda kaç ekmek sat›lm›flt›r?
___________________________________
___________________________________
Problemi çözüyorum:
386
+ 124
510
4
Problemi kuruyorum:
_______________________________________________________
Bir çiftlikte 1210 tane inek vard›r. Çiftçi 190 tane keçi, 248 tane
_______________________________________________________
koyun al›nca inek, keçi ve koyunlar›n toplam say›s› kaç olur?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Problemi çözüyorum:
1210
190
+ 248
1648
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
3. GÜN (3. FASİKÜL)
FEN VE TEKNOLOJİ
D
Görevi
Yap›
ve
organlar
D
Y
Kalp
Y
Damar
D
Kan›
pompalar.
Kan›
vücudumuz
içinde
dolaflt›r›r.
Vücudumuzun
ihtiyac› olan
besin ve oksijeni
tafl›r.
+
+
+
Kan
Y
D
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
3. GÜN (3. FASİKÜL)
SOSYAL BİLGİLER
İNGİLİZCE
This is my father. His name is ……….
This is my brother. His name is ……....
This is my sister. Her name is …………
This is my uncle. His name is …………
This is my aunt. Her name is ………….
This is my grandfather. His name is …………
This is my grandmother. Her name is …………
Download

4. sınıf renkli tatil etkinlik cevapları