4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
1. GÜN (1. FASİKÜL)
TÜRKÇE
1.
h›zl› - yavafl
6.
düzenli - da€›n›k
2.
tatl› - ac›
7.
iyi - kötü
3.
pahal› - ucuz
8.
genifl - dar
4.
aç›k - kapal›
9.
güzel - çirkin
5.
yafll› - genç
10. çal›flkan - tembel
fiifre:
Y
MATEMATİK
1
A
fi
A
S
I
N
T
A
T
‹
L
(Geometri ile başlayanlar)
ABC
..................
ADC
..................
Üçgen
Üçgen
ABCD
..................
GCEF
..................
Dikdörtgen
Kare
2
Do€ru
aç›
..............
Genifl
aç›
..............
Dik aç›
..............
Genifl
aç›
..............
Dik aç›
..............
Dar aç›
..............
3
4
Genifl
Aç› çeflidi:...........
Dik
Aç› çeflidi:...........
Bence; 130
......°’dir.
90
Bence; ......°’dir.
a. dikdörtgen
b. üçgen
c. kare
d. üçgen
5
D
Ü
D
Ü
K
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
1. GÜN (1. FASİKÜL)
MATEMATİK
1
2
3
on iki bin sekiz yüz
altm›fl befl
.................................
iki bin alt› yüz
yetmifl sekiz
.................................
yüz otuz alt› bin
yedi yüz
.................................
1.SAYI Bin sekiz yüz dört
1.SAYI
2.SAYI on iki bin k›rk
2.SAYI
1804
12 040
3.SAYI Yüz altm›fl sekiz bin
4.SAYI yüz doksan iki bin yüz on
3.SAYI
4.SAYI
168 000
192 110
5.SAYI Üç yüz elli iki bin yüz dört
6.SAYI elli sekiz bin yüz on
5.SAYI
352 100
6.SAYI
58 110
1
1
8
4
(Sayılarla başlayanlar)
8
9
9
9
8
1
9
9
1
8
8
1
Binler basama€›
Ahmet: ________________
Birler Bölü€ündeki kifliler:
Burhan, Beliz ve Berat
_____________________
Burhan: ________________
Yüzler basama€›
Beliz: __________________
Onlar basama€›
Binler bölü€ündeki kifliler:
Ömer ve Ahmet
______________________
Berat: __________________
Birler basama€›
5
7
x 100 000
____________
+
6
x 10 000
____________
+
2
x 1000
____________
+
1
x 100
____________
+
4
x 10
____________
+
5
x1
____________
Yedi yüz altm›fl iki bin yüz k›rk befl
Say›n›n okunuflu: ..........................................................
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
1. GÜN (1. FASİKÜL)
FEN VE TEKNOLOJİ
Bafllangݍ
2
kafatas›
........................
eri
ci€ .
Ak orur
k
gö€üs kafesi
........................
kol kemi€i
........................
Be
ko yni
ru
r.
ak
ac nur.
b
e u
l v bul
Ko rda
la
omurga
........................
Gö
sin
i
Ka
olu burg
fltu ay
rur
.
kalça kemi€i
........................
........................
el bilek kemi€i
bacak kemi€i
........................
K›s
ak
e
olu mikl
flu erd
en
r.
bacak kemi€i
........................
ayak
bilek kemi€i
........................
Tebrikler! Art›k iskelet
k›s›mlar›n› ve kemik
çeflitlerini biliyorsun.
SOSYAL BİLGİLER
Teoman’›n Fiziksel Özellikleri
# K›sa boylu
# Sar› saçl›
# Dalgal› saçl›
# K›sa bacakl›
# Büyük a€›zl›
# ‹nce boyunlu
ji
olo
n
Krotreni
İNGİLİZCE
1. Hello! What is your name?
2. Hi! My name is Kate.
3. Pleased to meet you.
4. Nice to meet you.
5. How are you?
6. Fine thanks, and you?
7. Goodbye!
8. Bye!
2
Deren’in Fiziksel Özellikleri
# Uzun boylu
# Zay›f
# K›v›rc›k saçl›
# Mavi gözlü
# Siyah saçl›
# Kumral tenli
5
3
1
6
4
Download

4. sınıf renkli tatil etkinlik cevapları