Türk Hipertansiyon ve
Böbrek Hastalıkları Derne¤i
E¤itim Toplantısı
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tan›t›m Yönetmeli¤i ve ‹E‹S ‹laç Tan›t›m ‹lkeleri K›lavuzu’na göre ilaç firmalar›, düzenledikleri bilimsel
toplant›larda, e¤itim amaçl› kat›lan davetlilerin d›fl›ndaki kiflilerin kat›l›m›na destek veremezler. Bu nedenle, toplant›m›za efliniz
ve/veya çocuklar›n›zla gelme talebinde bulunmaman›z› önemle rica ederiz. Sektörümüzün standartlar›n› koruma yönünde
gösterdi¤iniz duyarl›l›k için içten teflekkürlerimizi sunar›z. Bu davetiye bir kifliliktir.
Sayg›lar›m›zla.
Hip. Dav. 02/2015/02
Hipertansiyon kılavuzlarını
nasıl yorumlayalım,
nasıl uygulayalım?
Türk Hipertansiyon ve
Böbrek Hastalıkları Derne¤i
E¤itim Toplantısı
Hipertansiyon kılavuzlarını
nasıl yorumlayalım,
nasıl uygulayalım?
Oturum Baflkanı : Prof. Dr. Nurol Ar›k
19 May›s Üniversitesi Tıp Fakültesi - ‹ç Hastalıkları AD, Nefroloji BD
Konuflmac›lar
: Prof. Dr. Ülver Derici
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - ‹ç Hastalıkları AD, Nefroloji BD
Prof. Dr. fiule fiengül
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - ‹ç Hastalıkları AD, Nefroloji BD
De¤erli meslektafl›m›z,
Toplant›m›zda sizleri de aram›zda görmekten mutluluk duyaca¤›z.
Program
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derne¤i
18:30 - 19:00
Çay-Kahve ‹kram›
19:00 - 19:30
Avrupa Kılavuzları / Prof. Dr. Ülver Derici
19:30 - 20:00
Amerika Kılavuzları / Prof. Dr. fiule fiengül
20:00 - 20:30
Soru-Cevap
20:30
Akflam Yeme¤i
TAR‹H
YER
SAAT
25 fiubat 2015, Çarflamba
Sheraton Otel, Samsun
19:00 - 20:30
Download

Eğitim Toplantısı Programına ulaşmak için lütfen tıklayınız