4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
8. GÜN (8. FASİKÜL)
TÜRKÇE
Köfleyi dönmek
............................................
Bafl›na devlet kuflu konmak
.....................................................
Kesenin a€z›n› açmak
............................................
Göz boyamak
............................................
Eflekten düflmüfl
Papucu dama at›lmak
............................................
karpuza dönmek
............................................
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
8. GÜN (8. FASİKÜL)
MATEMATİK
1
2
1000 (bin)
1 ton= ..............................
kilogramd›r.
1000 (bin)
1 kilogram= ............................
gramd›r.
1000
(bin)
1 gram= .................................. miligramd›r.
Problemi kuruyorum:
6 ton karpuzun 1200 kg k›r›ld›.
______________________________
Geriye kaç kilogram karpuz kald›?
______________________________
______________________________
______________________________
Problemi kuruyorum:
184 kg domatesin 137 000 gram›
______________________________
çürüdü.
Geriye kaç gram domates
______________________________
______________________________
kald›?
______________________________
çözüyorum:
çözüyorum:
6 ton = 6000 kg
3
6000
– 1200
4800
184 kg = 184 000 g
28
12
184 000
– 137 000
47 000
2800
çarp
100
1200
36
3600
+
Sonuç: 7600
4
120
120000ml = _________
lt
130 000
130lt = __________
ml
38 000
38lt = ___________
ml
18
18000ml = __________
lt
8
8000ml = _________
lt
12 000
12lt = ____________
ml
26 000
26lt = __________
ml
36
36000ml = ____________
lt
5
Bu ifl için;
200
___________
bardak gerekir.
Bu ifl için;
200
___________
bardak gerekir.
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
8. GÜN (8. FASİKÜL)
FEN VE TEKNOLOJİ
1
Birden çok saf maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluflan saf
olmayan maddeler
‹çinde kendinden baflka madde bulunmayan
maddeler
2, 5, 6, 7, 9
1, 3, 4, 8,
10, 11
2
Küp fleker
3
....................
Karabiber
Zeytinya€›
....................
....................
3
....................
S›v› sabun
Bulafl›k
deterjan›
Kum
Demir tozu
....................
....................
3
....................
3
....................
Pekmez
3
Tuzla suyun
kar›flt›r›lmas›
Çözünme
....................
Margarinin tavada
›s›t›lmas›
Erime
....................
Buz parçalar›n›n
günefl ›fl›€› alt›na
konulmas›
Erime
....................
Deniz suyu içinde
oksijen gaz› bulunmas›
Çözünme
....................
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
8. GÜN (8. FASİKÜL)
SOSYAL BİLGİLER
1
Do€al
.............................
Befleri
.............................
2
Do€al
.............................
Befleri
.............................
Befleri
.............................
Do€al
.............................
Deprem
Do€al
.............................
Befleri
.............................
Ç›€
.............................
.............................
Sel
.............................
Erozyon
.............................
Heyelan
.............................
4. SINIF RENKLİ TATİL ETKİNLİK CEVAPLARI
8. GÜN (8. FASİKÜL)
İNGİLİZCE
6 ride a horse
2 play the flute
7 cook
1 do puzzles
4 climb a tree
9 take pictures
3 dive
5 drive a car
8 carry the bags
Match the pictures with the phrases.
1
4
7
2
5
8
3
6
9
Download

4. sınıf renkli tatil etkinlik cevapları