T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
90192509-756.03-8189
Taşınmaz Envanteri
25/07/2014
Bilindiği üzere, 13/09/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin bazı
maddeleri, 19/06/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/06/2014 tarihli
ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında,
“Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla
birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve
değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması
esastır.” hükmü, aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde,
“ (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre maliyet bedeli veya rayiç
değerleri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması gereken taşınmazlar bu değerler
üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar emlak vergi değerleri üzerinden ve aşağıdaki şekilde
kayıtlara alınır:
a) Taşınmazların fiili envanteri emlak vergi değerleri üzerinden kayıt ve kontrol
işlemleriyle görevli birimlerince, mevcut kullanım şekilleri esas alınarak en geç 30/9/2014
tarihine kadar tamamlanır ve bu Yönetmelik ekinde yer alan formlara ve icmal cetvellerine
kaydedilir.
b) Fiili envanteri yapılan taşınmazlara ait bilgiler muhasebe kayıtları yapılmak üzere
ilgili muhasebe birimlerine verilir. Muhasebe birimleri, kayıtlı taşınmazları ilgili hesaplardan
1/10/2014 tarihi itibarıyla çıkarır ve aynı tarihte fiili envanter bilgileri üzerinden muhasebe
kayıtlarını yapar.
(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken işlemler 31/12/2016
tarihine kadar tamamlanır.” hükmü ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise,
“Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan
taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda,
taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır.”
hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, uygulama birliğinin sağlanması açısından taşınmazlarla ilgili işlemlerin
aşağıda belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir.
1- Taşınmazların fiili envanteri kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerce mevcut
kullanım şekilleri esas alınarak, emlak vergi değerleri üzerinden en geç 30/09/2014 tarihine
kadar tamamlanarak envanteri yapılan taşınmazlar Yönetmelik ekindeki formlara ve icmal
cetvellerine kaydedilecektir.
2- Hesaplarda kayıtlı bulunan taşınmazlar muhasebe birimlerince, 01/10/2014 tarihi
itibariyla “500- Net Değer Hesabı”na borç, taşınmazın kayıtlı olduğu “250-Arazi ve Arsalar
Hesabı”, “251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı” veya “252-Binalar Hesabı”na alacak
kaydedilmek suretiyle kayıtlardan çıkarılacaktır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/AnkaraAyrıntılı bilgi için irtibat:M.KOYUN Maliye Uzmanı
Telefon: (312)415 26 51 Faks: (312)419 45 53
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
Kayıtlardan çıkarılan taşınmazlara ilişkin amortisman tutarları “257- Birikmiş
Amortismanlar Hesabı”na borç, “500- Net Değer Hesabı”na alacak kaydedilmek suretiyle
kayıtlardan çıkarılacaktır.
3- Emlak vergi değerleri ya da iz bedeli üzerinden fiili envanteri yapılan taşınmazlara
ait bilgiler, kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerce muhasebe kayıtları yapılmak üzere
01/10/2014 tarihi itibarıyla ilgili muhasebe birimlerine gönderilecek, muhasebe birimleri ilgili
birimlerden gelen listelere istinaden taşınmazları “250- Arazi ve Arsalar Hesabı”, “251Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı” veya “252- Binalar Hesabı”na borç, “500- Net Değer
Hesabı”na alacak kaydedecektir.
Bu şekilde kayıtlara alınan taşınmazlar için de 31/12/2014 tarihi itibarıyla amortisman
işlemleri yapılacaktır.
4- 31/12/2016 tarihine kadar maliyet bedeli veya rayiç bedeli tespit edilen
taşınmazların yeni değerleriyle kayıtlı değerleri arasındaki olumlu fark “250-Arazi ve Arsalar
Hesabı”, “251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı” veya “252-Binalar Hesabı”na borç,
“600- Gelirler Hesabı”na (“11.08.02.01- Mali Olmayan Varlıkların Değer Değişiminden
Kaynaklananlar” gelir yardımcı hesabı) alacak, olumsuz fark ise “630- Giderler Hesabı”na
(“11.08.02.01- Mali Olmayan Varlıkların Değer Değişiminden Kaynaklananlar” gider
yardımcı hesabı) borç, “250-Arazi ve Arsalar Hesabı”, “251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Hesabı” veya “252-Binalar Hesabı”na alacak kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilecektir.
5- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmaz envanter işlemleri Milli
Emlak Genel Müdürlüğünce yapılarak Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) aracılığıyla
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) aktarılacak, muhasebe kayıtları da bu
verilere dayanılarak Bakanlıkça yayımlanacak uygulama kılavuzlarına göre yapılacaktır. Bu
şekilde yapılacak muhasebeleştirme işlemlerinde Muhasebe İşlem Fişi ekine herhangi bir
belge eklenmeyecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
DAĞITIM :
- 5018 sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı
Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerine
- Milli Emlak Genel Müdürlüğüne
- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
- Merkez Muhasebe Birimlerine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/AnkaraAyrıntılı bilgi için irtibat:M.KOYUN Maliye Uzmanı
Telefon: (312)415 26 51 Faks: (312)419 45 53
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
Download

Taşınmaz Envanterine İlişkin Genel Yazı