T.C.
KÜTAHYA V ALİLİcİ
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
Sayı : 67882964.1
Konu:
6bb
07.08.2014
...............................
KA YMAKAMUGINA
(Malmüdürlüğü)
Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün Bahreyn Vatandaşlarına Yönelik Elektronik
Vize Uygulamasına ilişkin 22.07.2014 tarih ve 7966 sayılı yazısı ile Taşınmaz Envanteriyle ilgili
25.07.2014 tarih ve 8189 sayılı yazısı ektedir.
Ayrıca, Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi Pilot Uygulamasına ilişkin 24.07.2014 tarih ve 8097 sayılı yazısı www.muhasebat.gov.tr
adresinin duyumlar bölümünde yayımlanmıştır.
işlemlerin anılan yazılar doğrultusunda yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
EKLER
EK 1- Yazı Fotokopisi (4 Sayfa).
DAGITIM
ilçe Kaymakamlıklarına(Malmüdürlüğü).
T.C.
MALİYE BAKANllGI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu:
90192509-756.03-8189
Taşınmaz Envanteri
25/07/2014
Bilindiği üzere, 13109/2006 tarihli ve 2006110970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlann Kaydına İlişkin Yönetmeliğin bazı
maddeleri, 19/06/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 03/06/2014 tarihli
ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında,
"Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, kamu idarelerine ait taşınmazların mevcuılarla
birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve
değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması
esastır. " hükmü, aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde,
" (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre maliyet bedeli veya rayiç
değerleri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması gereken taşınmazlar bu değerler
üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar emlak vergi değerleri üzerinden' ve aşağıdaki şekilde
kayıtlara alınır:
a) Taşınmazların fiili envanteri emlak vergi değerleri üzerinden kayıt ve kontrol
işlemleriyle görevli birimlerince, mevcut kullanım şekilleri esas alınarak en geç 30/9/2014
tarihine kadar tamamlanır ve bu Yönetmelik ekinde yer alan formlara ve icmal cetvellerine
kaydedilir.
b) Fiili envanteri yapılan taşınmazlara ait bilgiler muhasebe kayıtları yapılmak üzere
ilgili muhasebe birimlerine verilir. Muhasebe birimleri, kayıtlı taşınmazları ilgili hesaplardan
1/10/2014 tarihi itibarıyla çıkarır ve aynı tarihte fiili envanter bilgileri üzerinden muhasebe
kayıtlarını yapar.
(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken işlemler 31/12/2016
tarihine kadar tamamlanır. " hükmü ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise,
"Kamu idarelerince; mulkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan
taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda,
taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. "
hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, uygulama birliğinin sağlanması açısından taşınmazlarIa ilgili işlemlerin
aşağıda belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir.
1- Taşınmazlann fiili envanteri kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerce mevcut
kullanım şekilleri esas alınarak, emlak vergi değerleri üzerinden en geç 30/09/2014 tarihine
kadar tamamlanarak envanteri yapılan taşınmazlar Yönetmelik ekindeki formlara ve icmal
cetvellerine kaydedilecektir.
2- Hesaplarda kayıtlı bulunan taşınmazlar muhasebe birimlerince, OIII 0/20 14 tarihi
itibariyla "500- Net Değer Hesabı"na borç, taşınmazin kayıtlı olduğu "250-Arazi ve Arsalar
Hesabı", "25ı-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı" veya "252-Binalar Hesabı"na alacak
kaydedilmek suretiyle kayıtlardan çıkarılacaktır.
Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/Ankara/vynnnh bilgi için irtibat:M.KOYUN Maliye Uzmanı
Telefon: (3 ı2)4 ı5 ı755 Faks: (3 ı2)41945 53
e-posta: mislemler(a)muhasebat.gov.tr Elektronik Ağ: www.r::aliye.gov.tr
Kayıtlardan çıkarılan taşınmazlara ilişkin amortisman tutarları "257- Birikmiş
Amortismanlar Hesabı"na borç, "500- Net Değer Hesabı"na alacak kaydedilmek suretiyle
kayıtlardan çıkarılacaktır.
3- Emlak vergi değerleri ya da iz bedeli üzerinden fiili envanteri yapılan taşınmazlara
ait bilgiler, kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerce muhasebe kayıtları yapılrnak üzere
OIII 0/20 14 tarihi itibarıyla ilgili muhasebe birimlerine gönderilecek, muhasebe birimleri ilgili
birimlerden gelen listelere istinaden taşınmazları "250- Arazi ve Arsalar Hesabı", "251Yeraltı ve Yemstü Düzenleri Hesabı" veya "252- Binalar Hesabı"na borç, "500- Net Değer
Hesabı"na alacak kaydedecektir.
_
Bu şekilde kayıtlara alınan taşınmazlar için de 31/12/2014 tarihi itibarıyla amortisman
işlemleri yapılacaktır.
4- 31/12/2016 tarihine kadar maliyet bedeli veya rayiç bedeli tespit edilen
taşınmazların yeni değerleriyle kayıtlı değerleri arasındaki olumlu fark "250-Arazi ve Arsalar
Hesabı", "25ı-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı" veya "252-Binalar Hesabı"na borç,
"600- Gelirler Hesabı"na ("11.08.02.01- Mali Olmayan Varlıkların Değer Değişiminden
Kaynaklananlar" gelir yardımcı hesabı) alacak, olumsuz fark ise "630- Giderler Hesabı'tna
("11.08.02.01- Mali Olmayan Varlıkların Değer Değişiminden Kaynaklananlar" gider
yardımcı hesabı) borç, "250-Arazi ve Arsalar Hesabı", "251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Hesabı" veya "252-Binalar Hesabı'İna alacak kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilecektir.
5- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmaz envanter işlemleri Milli
Emlak Genel Müdürlüğünce yapılarak Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) aracılığıyla
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) aktarılacak, muhasebe kayıtları da bu
verilere dayanılarak Bakanlıkça yayımlanacak uygulama kılavuzlarına-göre yapılacaktır. Bu
şekilde yapılacak muhasebeleştirme işlemlerinde Muhasebe İşlem Fişi ekine herhangi bir
belge eklenmeyecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
~~ıLL,
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
DAGITIM:
- 5018 sayılı Kanuna EkI i (II) ve (III) Sayılı
Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerine
- Milli Emlak Genel Müdürlüğüne
- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
- Merkez Muhasebe Birimlerine
~
·IL DEFTERDARLIGINA
O~1l5
20,.
Wl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/AnkaraAyrmtıh bilgi için irtibat:M.KOYUN Maliye Uzmanı
Telefon: (3 i2)4 i5 17 55 Faks: (312)41945 53
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.malive.Qov.tr
c
:ac
T.c.
MALİYE BAKANLIGI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu:
57761329-220.08-7966
Bahreyn vatandaşlarına yönelik
elektronik vize uygulaması
22/07/2014
.......... VALİLİ GİNE
(Defterdarlık)
.
.
Umuma mahsus pasaport. hamili Bahreyn vatandaşlarının aldıkları çok girişli
e-Vizenin ikamet süresinin 90 güne çıkarılmasına ilişkin uygulamanın 15 Temmuz 2014
tarihinde başlatılacağına ilişkin İçişleri Bakanlığından (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) alınan
09/07/2014 tarihli ve 98811785-116.99/808 sayılı yazı ektedir.
Bilgilerini ve konunun iliniz dahilindeki ilgili muhasebe birimlerine duyurulması
hususunda gereğini rica ederim.
~-'.-
_ ..-~/
.-../~_...,-_ .... -
~kirBAYRAKDAR
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
Yazı
cı sayfa)
~
DAGITIM:
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
IL DEFT~RDARLJGINA
04.
TtS 201
VAU~1
Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/AnkaraAynntıh
bilgi için irtibat:H.BULUT
Telefon: (312)415 1667 Faks: (312)4194553
e-posta: mdis1em1er0lmuhasebat.gov.tr Elektronik Ağ: www.maliye.ıwv.tr
..
,.T.C~
~
ıcısısaı BAKANLlGI
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
988 ı1785- ı16.99/808
Bahreyn vatandaşlarına
Sayı
Konu
,l?lf.I07120 14
T.C .
yönelik elektronik vize uygulaması
.Gnlir ldarnsı Başkanllgı
MALİYE BAK.ANLlGINA
İlgi
.Dışişleri
."-yıı Z,1"'ml.
(Gelir İdaresi Başkanlığı)
:"I'!
-
'_o
E(!er.
9.9.811
:löIIPi20!d lS:.<.~~
HIi',Iı Kf~H~! ~·/F;fY.
··.\.4ı:;OU~LUCU
','_
.••.•..
'
._~....
-
Bakanlığının 02/07/2014 tarihli ve 83656484-924.00-2014/6693978
-
sayılı
yazısı.
1- İlgi yazıyla, umuma mahsus pasaport hamili Bahreyn vatandaşlarının aldıkları çok girişli
e-vizenin ikame! süresinin 30 günden 90 güne çıkarılmasına ilişkin uygulamanın i5 Temmuz 2014
tarihinde başlatılmasının uygun olacağı bildirilmiştir.
'
2- Bilindiği üzere, umuma mahsus pasaport hamili Bahreyn vatandaşlan hudut kapılarırmzda
aldıklan 30 gün süreli tek girişli bandrol veya çok girişli elektronik vizeyle ülkemize giriş
yapabilmektedir.
.
3- Buna göre, umuma mahsus pasaport hamili Bahreyn vatandaşlan 90 gün ikarnet süreli
müteaddit girişli e- Vizeyle
ı5 Temmuz
2014 tarihinden itibaren ülkemize giriş
yapabileceklerdir.
4- "Türkiye 'nin Yabancı ÜLke Vatandaşlarına Uyguladığı Vize Rejimi Tablosu"nun
Bahreyrı'e ait umuma mahsus pasaportlar bölümünde aşağıda kayıtlı değjşi~ikler yapılmıştır.
Gereğinin buna göre yapılmasını
yabancılar birimlerinde görevli personelin
Konunun havayolu
taşıyıcılan.
ve uygulama
hakkında
İlinizdeki
hudut
kapıları ile
bilgilendirilmesini 81 İl Valiliğinden.
yer-hizmetleri kuruluşları- -ve-~
hususunu Dışişleri Bakanlığından,
-&Zı81 -güvealik -hizmet ve
denetimi yapan kuruluşlara iletilmesi
Bilgilerini Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünden
arz ve rica ederim.
Bİrhan USLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
. .J21A
DAÖITIM
Ger e ğ i
Dışişleri Bakanlığına
(Konsolosluk İşleri Gnl.Müd.)
81 LIValiligine (e-posta)
~,f~\.bn
Y
(Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri)
(Il Emniyet Müdürlükleri)
ı-g
Bi
i\
Maliye Bakanlığına
(Gelir İdaresi Başkanlığı)
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Daire Başkanlığı)
(Hudut Kapılan
TÜRKİYE'NİN YABANCı ÜLKE VATANDAŞLARıNA UYGULADIGI ViZE REJIMİ TABLOSU
UMUMA MAı-ıSUS
PASAPORT
ÜLKE
BAHREYN
'-.l
GİRİş
TRANSiT
Ö.M.V.
T 21,46,62
T
Tİ
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel MüdürlilgD
Yabancılar Dairesi Başkenlrğı/Vize Çalışma Grup Başkardığı
Libya Caddesi Becerikti Sokak. No: 16 Ahmetler-Çankaya/ Arıkara
Te!:0312433 7717
frılı:0312432 1298
e·postı.:[email protected]
i
Download

07.08.2014 tarih ve 666 sayılı yazı