T.C.
KÜTAHYA vALİLİGİ
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
Sayı
Konu
86 6
678829641
926 Sayılı Kanunun Ek 32 nci
Maddesine Göre Yapılacak Ödemeler.
........................
10.10.2014
KAYMAKAMLIGINA
(Malmüdürlüğü)
Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün 926 sayılı Kanunun Ek 32. maddesine
göre yapılacak ödemelerde yapılacak işlemlere ilişkin 23.09.2014 tarih ve 10330 sayılı yazısı
ektedir.
İşlemlerin anılan yazı doğrultusunda yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
ıl tt\ t
Mehmet SAYGı
Vali a.
Defterdar
EKLER
EK 1 - Yazı Fotokopisi( 1 Sayfa).
DAGITIM
İlçe Kaymakamlıklarına(Malmüdürlüğü).
T.c.
MALİYE BAKANLIGI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu:
90192509-220.05-10330
926 sayılı Kanunun Ek 32 nci
Maddesine Göre Yapılacak Ödemeler.
23/0912014
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 11/02/2014 tarihli ve 6519
sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 42 nci maddesiyle eklenen ek 32 nci maddesinde, "Askeri
hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılan personelden beraat
edenlerin, vekalet verdiği avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret ile
belgelendirilmiş olmak şartıyla dava ile' ilgili olarak yaptıkları masraflar mensup olduğu
Bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır." hükmü yer almaktadır.
Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 40 ınci
maddesinin (b) bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve görevleri
nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretleri ve diğer
masraflarının ödenmesinde; ilgilinin beraat ettiğine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile
dava ile ilgili yapılan masraflara ait faturanın ödeme belgesine bağlanacağı, 67 nci
maddesinde ise Bakanlığın, mevzuat değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin bu
Yönetmelikte değişiklik yapılıncaya kadar ödenmesinde, ödeme belgesine bağlanacak
kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye yetkili olduğu düzenlenmiştir.
Bu nedenle, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde gerekli değişiklik
yapılıncaya kadar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında askeri
hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin
avukatlık ücretleri ile diğer masrafların ödenmesinde, ödeme belgesine Merkezi Yönetim
Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin (b) bendinde belirtilen belgelerin
bağl~erekmektedir.
;.
-----. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
? ••.
~
,:'-,~-~~.
',;!-;..t',l·.r
.' .~
'd'
--//.-,
- Bekir BA YRAKDAR
Bakan a.
Genel Müdür
2 9 EYLÜL 2014'
VAl~,-\
DAGITIM:
8 ıİl Valiliğine (Defter - ık)
Merkez Saymanlık
. dürlüklerine
ılkadım Cad. Dikmen 06100 ANKARA
Tel:
(0312) 4ı5 29 48 Faks: (0312) 419 4553
e-posta : [email protected]
Elektronik Ağ
www.muhasebat.gov.tr
Download

ıltt\t