Kromik Asit
Krom Trioksit - CrO3
T‹P‹K ANAL‹Z
CrO3 (%)
SO4 (%)
Suda Çözünmeyen Madde (%)
Cl (%)
Fe (%)
99.7
0.05
0.004
0.002
0.003
SPES‹F‹KASYON
99.7
0.08
0.01
0.01
0.01
min.
max.
max.
max.
max.
K‹MYASAL ve F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER
Görünüm
: K›rm›z› - kahve pullar halinde
Formül
: CrO3
Molekül A¤›rl›¤› (g/mol) : 99.99
Yo¤unluk (g/cm3 20oC’de) : 2.7
Y›¤›n Yo¤unlu¤u (g/cm3) : 1.4
pH (20oC’de 10 g/L konsantrasyonda) : yaklafl›k 1
Erime Noktas› (oC)
: 197
Suda Çözünürlük (20oC’de a¤›rl›kça %) : 62
AMBALAJ
25 kg, 50 kg, 250 kg çelik variller streçlenmifl paletlerde ambalajlanm›flt›r.
DEPOLAMA KOfiULLARI
Serin ve kuru ortamda depolanmal›, günefl ›fl›¤›ndan ve ›s› kaynaklar›ndan uzak tutulmal›d›r.
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Deri, göz ve solunum yollar› korunmal›d›r. Temas eden yerler bol su ile y›kanmal›d›r.
K-Q
TSE - ISO
9000
TS - EN - ISO 9001 : 2000
KY-191-03 / KG-95
11/2003-1000
Verilen de¤erler endikatif olup, ortalama analiz sonuçlar›n› temsil etmektedir.
TSE - Türk Standartlar› Enstitüsü Soda Sanayii A.fi.
Kromsan Fabrikas› kuruluflunun TS-ISO 9002
gerekliliklerini yerine getiren bir Kalite Yönetim Sistemi’ne
sahip oldu¤unu onaylar.
Belge No: KY-191-03/KG-95
Pazarlama ve Sat›fl: SODA SANAY‹‹ A.fi.
fi‹fiECAM bir TÜRK‹YE
‹fl Kuleleri Kule-3, Kat:16 / 34330 / 4. Levent - ‹stanbul / Türkiye Tel: 0.212.350 50 50 / 350 35 53
Faks: 0.212.350 58 88 / 350 40 04 Web: www.sisecam.com.tr / www.sodakrom.com.tr
BANKASI kurulufludur.
Sodyum Bikromat (Susuz)
Na2Cr2O7
Sodyum Bikromat tüm krom kimyasallar›n›n temel maddesidir. Suda kolay çözünür.
Susuz Sodyum Bikromat, dihidrat türüne göre %12 daha fazla aktif madde içerir.
K‹MYASAL ÖZELL‹KLER
Na2Cr2O7 (%)
Sülfatlar Na2SO4 olarak (%)
Klor NaCl olarak (%)
Demir Fe olarak (%)
pH (%10’luk çözelti)
:
:
:
:
:
99.0 min.
0.2 max.
0.4 max.
0.003 max.
3.6-4.4
:
:
:
:
:
:
262
1.5
2.7
356.7
0.02 max.
Turuncu - K›rm›z› kristaller halinde
F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER
Molekül A¤›rl›¤›
Y›¤›n Yo¤unlu¤u (kg/l)
Özgül A¤›rl›k (g/cm3)
Erime Noktas› (oC)
Suda Çözünmeyen Madde (%)
Görünüm
AMBALAJ
25 kg veya 50 kg’l›k polietilen iç ve polipropilen d›fl çift torbalar, 1000 kg big bag shrinklenmifl
paletlerde ambalajlanm›flt›r.
DEPOLAMA KOfiULLARI
Serin ve kuru ortamda depolanmal›, günefl ›fl›¤›ndan ve ›s› kaynaklar›ndan uzak tutulmal›d›r.
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
11/2003 -1000
Deri, göz ve solunum yollar› korunmal›d›r. Temas eden yerler bol su ile y›kanmal›d›r.
Verilen de¤erler endikatif olup, ortalama analiz sonuçlar›n› temsil etmektedir.
K-Q
TSE - ISO
9000
TS - EN - ISO 9001 : 2000
KY-191-03 / KG-95
TSE - Türk Standartlar› Enstitüsü Soda Sanayii A.fi.
Kromsan Fabrikas› kuruluflunun TS-ISO 9002
gerekliliklerini yerine getiren bir Kalite Yönetim Sistemi’ne
sahip oldu¤unu onaylar.
Belge No: KY-191-03/KG-95
Pazarlama ve Sat›fl: SODA SANAY‹‹ A.fi.
fi‹fiECAM bir TÜRK‹YE
‹fl Kuleleri Kule-3, Kat:16 / 34330 / 4. Levent - ‹stanbul / Türkiye Tel: 0.212.350 50 50 / 350 35 53
Faks: 0.212.350 58 88 / 350 40 04 Web: www.sisecam.com.tr / www.sodakrom.com.tr
BANKASI kurulufludur.
Download

Kromik Asit - Soda Sanayii AS