2014 – 2015 E⁄‹T‹M – Ö⁄RET‹M YILI
NES‹BE AYDIN DERSHANES‹ İÇ KAYIT KOfiULLARI ve ÖDEMELERLE ‹LG‹L‹ AÇIKLAMALAR
(Devam Eden Öğrencilerimizin 7, 8 ve 9. Sınıf Kayıtları)
Say›n Velimiz,
Her y›l dershanemize ve okulumuza s›navla seçerek ö�renci al›yor, Seçme S›navlar›ndan önce de dışarıdan tek bir kay›t alm›yoruz.
30 Mart'ta yapacağımız seçme sınavından önce, sadece kendi öğrencilerimizin kayıtlarını alıyoruz. Bunun nedeni, dışarıdan kaç öğrenci alabileceğimizi belirlemek ve kendi öğrencilerimizin yerlerini muhafaza edebilmek içindir.
Bu yıl 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan öğrencilerimizin, önümüzdeki yıl için kay›tlar›n›, 20 Ocak Pazartesi gününden itibaren almaya bafllayacağız. Kendi
ö�rencilerimiz için, son kay›t yapt›rma tarihi, 28 Şubat Cuma’d›r.
Bu süre içerisinde, kendi öğrencilerimizden kaydını yenilemeyenler, gerek ücret, gerekse kayıt koşulları bakımından dışarıdan sınava giren öğrencilerle
aynı değerlendirilecektir.
Kendi öğrencilerimizin de, 30 Mart'ta yapılacak seçme sınavında barajımızı aşmaları gerekiyor. Kendi öğrencilerimizden, 30 Mart'ta yapılacak seçme
sınavında, barajımızı aşamayanların, 1. dönem yaptığımız sınav sonuçları da yeterli değilse, kayıtları iade edilecektir.
Ödemelerle ilgili aç›klamalar, afla�›da bilgilerinize sunulmufltur:
1) Taksitlendirmeye, 20 Ocak’ta başlanır (10 veya 20 Şubat da olabilir) ve 12 taksit yapılır.
2) Bu yıldan taksiti devam eden öğrenci velilerimizin, e�er talepleri olursa, taksitleri 10 veya 20 Mart’ta başlatılır. En geç, 10 veya 20 Nisan’da da başlatılabilir.
3) Ayn› y›l kurumlar›m›zda okuyan (dershane – okul) kardefl ö�rencilerinden her birine, % 10 indirim uygulan›r.
4) Peflin ödemelerde % 5 indirim uygulan›r. Peflin ödeme koflulu, ödemenin tamam›n›, en geç bir ay içerisinde yapmak koflulu ile geçerlidir.
5) Kardeş öğrenciler ile seçme sınavında ödül (burs) alan öğrencilerin peşin ödeme koşulu % 2,5 tur.
6) Kurumlar›m›z›n muhasebe servislerinden nakit ödeme al›nmamaktad›r.
7) Peşin ya da taksitli ödeme yapacak velilerimiz, ödemelerini, Deniz Bank’ın vereceği hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir (Deniz Bank
şubelerine giderek veya internet aracılığı ile).
8) Peşin ödemenin tamamını, kayıt anında kredi kartıyla tek çekimde yapacak olan veliler ile Kurum’un banka hesap numarasına tek seferde
nakit olarak yatıracak velilerimizle, Banka Sözleşmesi yapılmasına gerek olmayacaktır.
9) Seçme sınav sonucuna göre, ödül alan öğrencilerimizin ödeme planları, aldıkları ödül doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.
DİKKAT!
1) Okulumuzun Ortaokul ve Anadolu Lisesi sınıfları ile IB (Uluslararası Bakalorya Programı) sınıflarına, dershanesiz eğitim verilmektedir. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 ve 12. sınıf okul öğrencilerimizin hiç birisi, ne bizim dershanemize ne de başka dershaneye gitmeden sadece okulumuzda hazırlanırlar.
2) Önümüzdeki yıl için, okulumuzun Ortaokul bölümüne, kontenjan dahilinde alacağımız kayıtlarda, önceliği, dershane kayıt barajımızı aşan
kendi öğrencilerimize vereceğiz.
3) Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerimizin en geç, 19 Şubat 2014 tarihine kadar, çocuğunun ismini, kayıt büromuza yazdırmaları
gerekiyor. İsmi yazılan öğrencilerimizden, kayıt hakkı verdiklerimizin, okula kayıtlarının, 28 Şubat 2014 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
NESİBE AYDIN DERSHANESİ’nin;
NESİBE AYDIN OKULLARI’n›n;
• 12. s›n›f olacaklar için Seçme S›nav Tarihi: 23 Şubat 2014 Pazar,
• Anaokulu • İlkokul
• 10 ve 11. s›n›f olacaklar için Seçme S›nav Tarihi: 8 Mart 2014 Cumartesi,
S›nav Müracaatlar›,
• 6, 7, 8 ve 9. s›n›f olacaklar için Seçme S›nav Tarihi: 30 Mart 2014 Pazar’dır.
1 Mart 2014 tarihinden itibaren al›nmaya bafllanacakt›r.
• Ortaokul
Nesibe Aydın Dershanesi: Meşrutiyet Cad. Hatay Sk. No: 22 – K›z›lay
• Tel: 418 07 78
Nesibe Aydın Okulları: (‹lkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi) – Gölbaşı
• Tel: 498 25 25
Nesibe Aydın Anaokulları: Roze Martin Caddesi 719. Sokak No: 2 – Çankaya • Tel: 498 24 24
Mutlukent Mah. 2073. Sokak No: 7 – Ümitköy
Nesibe Aydın Sanat Akademisi: İlkbahar Mah. 608. Sokak No: 3 – Oran
www.nesibeaydin.com.tr
• Tel: 498 26 26
• Tel: 490 98 71
• Anadolu Lisesi
Download

7,8 ve 9.SINIF OLACAKLAR