(0216) 330 59 69 - 342 57 77 - (0505) 582 44 76
E T M KOÇLU U
S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas , hem velilerin hem de
ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla t rmaktad r. Bu durum
ö rencilerin gelecekleriyle ilgili bir yol haritas çizmeyide zorla t rmaktad r.
Bu nedenle hem velilerin hem de ö rencilerin e itim sistemi içerisinde ba ar l
sonuçlar elde edebilmeleri amac yla, konusunda uzmanla m E itim Koçlar m z ile
ö rencilerimizin dershane ile okul aras nda kalmas na izin vermeyip her ikisinden
alm oldu u e itimi birle tirecek bir yol haritas çiziyor. E itim y l boyunca hem aile
hem de ö renciyle düzenli görü meler yap yor. Motivasyonu devaml olarak üst
düzeyde tutarak ba ar ya ula man z sa l yoruz. Bu amaçla materyal ve s nav koçlu u
yaparak hem okul derslerinde hem de s nava haz rl k sürecinde ö rencinin eksik
yönlerini tespit ve düzeltme çal malar yap yoruz.
ÖĞRENCİ VE AİLE TANIMA TESTLERİ (MESLEK, KARİYER, ÖĞRENME STİLLERİ VB.)
OKUL YAZILI VE DERSHANE SINAVLARI TAKİBİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ
DOKÜMAN TESPİTİ VE TAKİBİ
PDR HİZMETLERİ (SINAV KAYGISI, ÖĞRENME STRATEJİLERİ VB.)
ÖZEL DERS DANIŞMANLIĞI VE ÖĞRETMENLERİN AYARLANMASI
ETÜTLERLE ÖDEV BİTİRTİLMESİ
HAFTALIK ÖĞRENCİYLE DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ
AİLE İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
HAFTALIK DENEME VE ANALİZLİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
EFT TEKNİĞİ İLE EĞİTİM TERAPİSİ
01
SINAV KOÇLU U
Hayat m zda bir çok s navla kar kar ya kal yoruz. Bunlardan baz lar bize tecrübe
kazand r rken baz lar ise hayat m za yön verece imiz ad mlar atmam z sa l yor.
Bu nedenle bu süreçlerde at lacak her ad m n sa l kl olmas gerekiyor. S nav süreci
içerisinde gerek ki isel özellikler gerekse toplumsal ya ant lar m z nedeniyle
motivasyonumuzu kaybedebiliyoruz. Bu motivasyonu ki inin tek ba na yükseltmede
ya ayaca zorluklar takip ederek; s nav sürecinde ö rencinin motivasyonunu üst
düzeyde tutma veya mümkün olan en üst seviyeye ç karmak amac yla ö renciye
rehberlik hizmetleri veriyoruz.
02
03
KAR YER KOÇLU U
Ö rencilerin ba ar konusunda yeteri kadar istekli olamamalar n n en önemli
nedeni ba nda ne yapacaklar n ya da nas l yapacaklar n bilememeleri gelmektedir.
Bizler uygulayaca m z testlerle ö rencinin ki ilik analizi, zekâ yap s n , ö renme
eklini ve ideal mesle i ortaya ç kararak bir kariyer raporu haz rl yoruz. Bu rapora göre
ö rencilere tavsiyelerde bulunaca m z bir yol haritas çiziyoruz.
04
05
DERS ve MATERYAL KOÇLU U
S nava haz rl k sürecinde ö renciler materyal dedi imiz Soru Bankalar ,
Konu anlat m kitaplar , yaprak testler, denemeler vb. gibi etkenlerle bo u uyorlar.
Hatta gere inden fazla doküman temin ederek dokümanlar aras nda s k p kal yor ya
da edindi i materyalleri tam olarak bitiremedi i için s navda daha fazla stres
ya ayabiliyor. Bizler bu konuda dan manl k yaparak ders analiz raporlar m zla
ö rencinin hangi düzeyde hangi tarz testler çözmesi gerekti ini tespit edip academicin projemizle de ö rencimizin bu dokümanlar bitirip s nav girmesine yard mc
oluyoruz.
Ayr ca denemelerin bitirilmesi ve analizi yap larak de erlendirme i leminin
yap lmas n sa l yoruz. Ayr ca ö renciler okul derslerine çal rken ya da s nava
haz rl k sürecinde tüm dersleri ayn düzeyde ö renmeye çal rken eksik yanlar n daha
da kuvvetlendirmesi gerekti ini fark edemeyebiliyor.
Bu nedenle ö rencilerin okul veya dershanede görmü oldu u derslerden eksik
kalan noktalar tespit edip gerek konu konu gerekse ders ders takviye almas gereken
noktalar tespit ediyor ve bunlar n tedavisi için bir yol haritas çiziyoruz.
06
07
ANLAYARAK HIZLI OKUMA
TEKN KLER E T M
H zl okuma, ad ndan da anla ld gibi, normalden daha k sa sürede daha çok ey
okuyabilmek daha iyi anlamak amac yla yap lan bir okuma tekni idir. Anlayarak H zl
Okuma Tekni i emek verildi inde okuma h z n z ve anlama oran n zda ciddi oranda fark
olu turan yeni bir okuma tekni idir. Bu teknikle amaç okumay sadece gözlerin veya
dudaklar n de il beynin yapmas , dolay s yla okunan metnin daha çabuk ve kolay
anla lmas n n sa lanmas d r.
Bilginin h zla ço ald ça m zda h zl okuma tekniklerini ö renmek neredeyse
zorunlu bir hale gelmi tir. H zl okuma tekniklerini ö renmek ve kullanmak yaz l
materyalleri hem daha h zl okuman z hem de daha fazla anlaman z sa lamaktad r.
Ö rencilerin s nav sürecinde kar la t s k nt lar n ba nda dikkat eksikli i ve s nav
süresini yetirememek gelmektedir. Bu nedenle s navlarda hem sürenin dikkatli
kullan lmas hem de s nav dikkat eksikli i ya anmamas için bu tekni i ö rencilere
ö reterek s navlarda daha ba ar l olmalar na yard mc oluyoruz.
08
09
Başarıya ulaşmak
BİZİMLE DAHA KOLAY!
Ö RENME KOÇLU U
Başarıya ulaşan yol
YEDİİKLİM KARİYER’den
geçer.
10
11
12
Download

programlarımız - YEDİRENK KARİYER