Puan Çizelgesi
Merter Fatih Koleji Öğrencilerinin Uymaları Gereken Okul Kuralları
Sıra Kurallar
1 Hikaye ile ilgili sorulan sorulara cevap vermedi.
2 Ders araç gerecini getirmedi.
3 Derse geç geldi.
4 Derse katılım-olumsuz.
5 Dersi daha iyi takip etmeli.
6 Derse katılmakta isteksiz.
7 Derste arkadaşlarını rahatsız ediyor.
8 Ders araç gerecini getirmedi.
9 Kılık kıyafet düzgün değil.
10 Kişisel araç gerecini düzgün kullanmadı.
11 Oturduğu sıra çok düzensiz.
12 Kitabını okumadı.
13 Aldığı kitabı getirmedi.
14 Aldığı kitabı tahrip ederek getirdi.
15 Okulun, uygulamalı dersler dâhil belirlediği kılık kıyafet kurallarına uymadı.
Puan
-3
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-5
Okul sınırları içinde kişisel bakımına özen göstermedi.
Okulu temiz tutmadı.
Okulun birimlerinden (kütüphane vb.) aldığı araç-gereç, kitap ve
malzemeyi ilgililere zamanında teslim etmedi.
-5
-3
19
Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullandı.
-5
20
Kişilere ve düşüncelere saygılı davranmadı.
-5
21
Grup çalışmalarında belirlenen ortak kurallara uyum gösteremedi.
-3
22
Başkasının ödevini, projesini sahiplendi ve kendisi yapmış gibi gösterdi.
Nöbetçi öğretmenlerin görevlerini yapmalarına engel olacak şekilde meşgul
etti.
Bayrak törenlerinde ve diğer törenlerde kurallara uygun davranmadı.
-5
16
17
18
23
24
-3
-5
-7
28
Karne ve diğer okul evraklarının üzerinde tahribat (silme-karalama-yırtma
vb.) yaptı.
Başkalarının malını izinsiz olarak aldı.
Okul dışı düzenlenen gezi ve etkinlikte öğrenci kimliğine uygun olmayan
davranışlar sergiledi.
Öğretmene saygısızlık kabul edilebilecek söz ve eylemlerde bulundu.
29
Aylık ezberlenecek şiiri ezberlemedi.
-1
30
Aylık okunacak kitabını okumadı.
-3
31
32
33
34
Bu hafta derse katılımı ve gayreti iyi değildi.
Derste etkinliği bitiremedi.
Ödevini eksik yaptı.
Ödevini yapmadı.
-3
-1
-1
35
Proje ödevini yapmadı.
-1
36
Argo kelime kullandı.
-3
37
Arkadaşıyla kavga etti.
-1
38
Okul eşyasına zarar verdi.
-1
39
-1
41
Öğrenciye yakışmayan davranış sergiledi.
Sınıf düzenini bozacak, eğitim ve öğretimin yapılmasını engelleyecek tutum
ve davranışlarda bulundu (arkadaşına vurma, izinsiz ayağa kalmak v.b.)
Derste söz almadan konuştu.
42
43
44
45
Ders sırasında sakız çiğnedi ve yemek yedi.
Kopya çekti.
İzin verilmediği halde, derste ders dışı faaliyetlerde bulundu.
Verilen ödevleri zamanında yapmadı.
-5
-6
-5
25
26
27
40
46
47
İşlik sınıflarında (resim atölyesi, bilgisayar lab., müzik derslikleri, beden
eğitimi ve spor alanları, matematik kabineti vb.) belirlenen kurallara uymadı.
Sosyal faaliyete katılmadı.
-10
-7
-8
-10
-2
-7
-5
-4
-10
-1
VII. OKUL ANAYASASI ALIKOYMA UYGULAMASI
Alıkoyma uygulaması puan düşüklüğü ve ödev yapılmaması durumlarında gerçekleşir.
1. Puan Düşüklüğü
Eğitim ve öğretim yılına 200 tam puan üzerinden başlayan öğrencinin süreç içerisinde “Öğrenci Yasası” na uygun olmayan davranışları nedeniyle okulda alıkoyulmasıdır. Öğrenciye 120
puandan başlamak üzere aldığı her 20 puanlık düşüşlerde (120, 100, 80, 60, 40 ) okulda alıkoyma uygulaması yapılır. Müdür yardımcıları tarafından tesbit edilen bu öğrenciler mümkün
olduğunca ödev alıkoyma uygulamasının yapıldığı öğrenciler ile aynı sınıf ortamında bulundurulmazlar. Okul sonrası alıkoyma uygulamasına kalan öğrenci okuldan ancak velisi tarafından alınır, velinin en az bir gün öncesinden alamayacağını bildirmesi durumunda veli ile yeni
bir tarih saptanır.
2. Ödev Yapılmaması
Aynı dersten üç kez ödev yapmayan ve bunu özellikle alışkanlık haline getirmiş öğrenciler,
okuldan sonra yapmadıkları ödevi tamamlamaları için haftanın daha önce belirlenmiş belirli
bir gününde velinin bilgisi dahilinde 16.30 – 18.00 saatleri arasında okulda alıkoymaya kalırlar.
Bu kurala uyulmaması durumunda alıkoyma uygulaması iki güne çıkarılır. Bu uygulama öğrencilere sorumluluk bilinci ve ödev yapma alışkanlığını kazandıracak bir yöntemdir.
Uygulama: Ödev yapmayan öğrenci için öğretmen, müdür yardımcılarında bulunan “Öğrenci
Alıkoyma Talep Formu” nu doldurur. Bu formda, öğrencinin adı, sınıfı ve numarasının yanı
sıra, yapmadığı ödev belirtilir. Öğretmen “Öğrenci Alıkoyma Talep Formu“ na gerekli görürse
not düşer ve imzalayarak, müdür yardımcısına iletir. Alıkoymaya bırakılan öğrenciler önceden
tespit edilen bir sınıfta nöbetçi öğretmen gözetiminde çalışırlar. Eğitim ve öğretim yılının
başında okul yönetimi tarafından belirlenen öğretmenler sırayla nöbet tutar, alıkoyma sırasında ödevlerin yapılıp yapılmadığını kontrol eder ve not düşer. Okul sonrası alıkoyma uygulamasına kalan öğrenci okuldan ancak velisi tarafından alınır, velinin en az bir gün öncesinden
alamayacağını bildirmesi durumunda veli ile yeni bir tarih saptanır. Ancak bu erteleme bir
dönemde bir kez gerçekleştirilir.
VIII. OKUL YASASI ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ
1. Üç öğretim yılı kesintisiz takdirname alan öğrencilere yönetmelik gereği “Üstün Başarı
Belgesi” verilir.
2. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememesine rağmen aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrencilere; öğretmenlerin veya okul
yönetiminin önerisi üzerine yönetmelik gereği “Onur Belgesi” verilir. Bu ödüller öğrenci
dosyasına işlenir.
• Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye girmek.
• Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı göstermek.
• Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olmak.
• Okulun araç-gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmada örnek davranışlar
sergilemek.
3. Ara ve dönem sonu karneleriyle birlikte hiç puanı düşürülmemiş öğrencilere “Övgü
Belgesi” verilir.
4. Bir ay boyunca hiç puanı düşmemiş öğrencilerin isimleri “Kutlama Listesi” nde bulunur.
• Merter Fatih Koleji de tüm sınıflarda aşağıdaki ilkeler dahilinde “Örnek Sınıf” uygulaması yapılır.
5. Merter Fatih Koleji Müdürlüğü sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılan ve görevini
başarıyla yerine getiren öğrencilere “Başarı Belgesi” verir.
IX. OKUL YASASI ÖRNEK SINIF UYGULAMASI
İlkokul 1. 2. 3. 4. sınıfları kendi içinde, 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda kendi içinde olmak üzere tüm
sınıflarda uygulanacaktır. Bu uygulamanın amacı, eğitim ve öğretim için en uygun ortamı
oluşturmak, sınıf içinde ders öğretmeninin öğrenciden beklediklerini öğrencinin yerine
getirmesini sağlamak ve isteklilik oluşturmaktır. Uygulama, bir sınıfa giren tüm branş öğretmenlerinin tutum birliği içerisinde davranmalarına yardımcı olacaktır.
• En az puan düşüşü gösteren sınıf o ayın örnek sınıfı seçilir ve bayrak töreni sırasında ilan
edilir “Örnek Sınıf Belgesi” verilir.
• Üç kez üst üste örnek sınıf seçilen sınıf, üçüncü kez seçildiğinde pazartesi yapılan bayrak
töreninde ilan edilir. Sınıfın kapısına ”kutlama belgesi” asılır ve Değerlendirme Kurulunun
belirleyeceği bir ödül ile de öğretmeni ve sınıfı ödüllendirilir.
MERTER FATİH KOLEJİ
OKUL YASASI
REHBERİ
2012-13
ÖĞRETİM YILI
www.fatihkoleji.k12.tr
OKUL YASASI REHBERİ
I.
Okul yasası nedir?
II. Okul yasasının amacı.
III. Okul yasasının içeriği.
IV. Okul yasası maddeleri ve öğrenci hakları.
V. Okul yasasının uygulanışı.
VI. Okul yasası puanlama şekli ve puan çizelgesi.
VII. Okul yasası alıkoyma uygulaması.
VIII. Okul yasası ödüllendirme sistemi.
IX. Okul yasası örnek sınıf uygulaması.
I. OKUL YASASI NEDİR?
Özel Merter Fatih Koleji, kendisine, ailesine, vatanına, milletine ve insanına saygılı, milli,
manevi, kültürel, etik ve evrensel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, özgüven ve
özdenetim duygusu gelişmiş, düşüncelerini rahatça ifade edebilen bireyler yetiştirmek düşüncesiyle öğrencilerinden okul içi ve dışı kurallara uygun hareket etmesini bekler.
II. OKUL YASASININ AMACI
Kurumumuzda tüm öğrencilerin eğitim ve öğretim görme hakları vardır. Hiçbir öğrenci bir
başkasının bu hakkına engel olamaz. Okul Yasası, okulda öğrencilere istenen davranışları
kazandırmak, pekiştirmek ve istenmeyen davranışları önlemek amacıyla oluşturulmuştur.
III. OKUL YASASININ İÇERİĞİ
Etkili öğrenme ve öğretme ortamını sağlamak, geliştirmek ve aynı zamanda istenen öğrenci
davranışlarını kazandırmak için; sınıf içinde ve okul genelinde öğrencilerin uymak zorunda
oldukları kurallar “Okul Yasası”nın içeriğini oluşturur. Bu kurallar ve bu kurallara uyulmadığı
takdirde karşılaşılacak sonuçlar ile ödüllendirme sistemi aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir:
• Okul Yasası, kurumumuzda ortak yaşam kurallarını belirler.
• İlgili tüm kişiler, ortak yaşamın işleyişine dair kurallara saygı göstermekle sorumludur.
• Kurumumuzdaki tüm öğrenciler, öğrenci velileri ile idareci, öğretmen ve çalışanları Okul
Yasası hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
• Okula kayıt olma ya da kayıt yenileme durumunda, öğrenci ve veli okulun işleyişine ve
belirlenen kurallara uymayı kabul etmiş sayılır.
• Öğrencilere uygulama hakkında ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehberlik servisi
uzmanı tarafından okulların açıldığı ilk iki hafta içerisinde bilgi verir.
• Uygulama hakkında açıklamalar yazılı olarak veli ve öğrenciye dağıtılır.
• Uygulama Ekim ayında başlar, alıkoyma işlemi de kasım ayından itibaren uygulanır.
• Merter Fatih Koleji Müdürlüğü “Okul Yasası”nın geliştirilmesine katkıda bulunabilecek
öneriler doğrultusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IV. OKUL YASASI MADDELERİ VE ÖĞRENCİ HAKLARI
Okul Yasası Maddeleri
Merter Fatih Koleji öğrencilerinin okul içerisinde ve okul dışında uyulması gereken okul
kuralları ve puanlaması aşağıda belirtilmiştir:
1- Hikaye ile ilgili sorulan sorulara cevap veririm (anasınıfları için).
2- Ders araç gereçlerimi zamanında getiririm.
3- Derse zamanında gelirim.
4- Derse katılır ve ilgiyle takip ederim.
5- Derste arkadaşlarımı rahatsız etmem.
6- Kılık kıyafetimi düzgün ve temiz tutarım.
7- Kişisel araç gereçlerimi düzgün kullanırım.
8- Oturduğu sıra temiz ve düzenli tutarım.
9- Kitabımı okurum.
10- Kütüphanemizden aldığım kitapları zamanında ve tahrip etmeden teslim ederim.
11- Okulun, uygulamalı dersler dâhil belirlediği kılık kıyafet kurallarına uyarım.
12- Okul sınırları içinde de kişisel bakımına özen gösteririm.
13- Okulumu temiz tutarım.
14- Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmam.
15- Kişilere ve düşüncelere saygılı davranırım.
16- Grup çalışmalarında belirlenen ortak kurallara uyarım.
17- Başkasının ödevini, projesini sahiplenip kendim yapmış gibi göstermem.
18- Nöbetçi öğretmenlerin görevlerini yapmalarına engel olacak şekilde meşgul etmem.
19- Bayrak törenlerinde ve diğer törenlerde kurallara uygun davranırım.
20- Karne ve diğer okul evraklarının tahrip (silme-karalama-yırtma vb.) etmiyorum.
21- Başkalarının malını izinsiz almıyorum.
22- Okul dışı düzenlenen gezi ve etkinlikte öğrenci kimliğine uygun davranışlar sergilerim.
23- Öğretmene saygısızlık kabul edilebilecek söz ve eylemlerde bulunmuyorum.
24- Aylık ezberlenecek şiiri ezberlerim.
25- Aylık okunacak kitabımı okurum.
26- Derse katılır, gayret ederim.
27- Derste etkinliğimi zamanında bitiririm.
28- Ödevimi tam yaparım.
29- Ödevimi her zaman yapıyorum.
30- Proje ödevlerimi yapıyorum.
31- Argo kabul edilecek kelimeler kullanmıyorum.
32- Arkadaşlarımla kavga etmiyorum.
33- Okul eşyasını koruyorum.
34- Öğrenciye yakışan davranışlarda buluyorum.
35- Sınıf düzenini bozacak, eğitim ve öğretimin yapılmasını engelleyecek tutum ve
davranışlardan uzak duruyorum(arkadaşına vurma, izinsiz ayağa kalmak v.b.).
36- Derste söz alarak konuşurum.
37- Ders sırasında sakız çiğneme ve yemek yeme vb. davranışlarda bulunmuyorum.
38- Kopya çekmiyorum.
39- İzin verilmeden derste ders dışı faaliyetlerde bulunmuyorum.
40- Verilen ödevleri zamanında yapıyorum.
41- İşlik sınıflarında (resim atölyesi, bilgisayar lab., müzik derslikleri, beden eğitimi ve spor
alanları, matematik kabineti vb.) belirlenen kurallara uyarım.
42- Okuldaki sosyal faaliyetlere katılırım.
devam etmesini sağlamak ve olumsuz olan davranışlarının da sorumluluğunu alan bireyler
yetiştirmek amacı ile yapılan olumsuz davranışa göre uygun yaptırımlar uygulanacaktır.
• Okul Yasası’na ait uygulama, formlarının (eklerin) bulundurulması ve işlemlerin yürütülmesinden Müdür ve ilgili Müdür Yardımcısı sorumludur. Uygulamaya ait takip Müdür
Yardımcısı, Sınıf Rehber Öğretmeni ve Rehberlik Servisi Danışmanı tarafından işbirliği ile
yürütülür. Sistemin uygulanışında öngörülen zamanlarda velinin katılımı ve desteği
yasamızın verimliliği adına büyük önem taşımaktadır.
VI. OKUL YASASI PUANLAMA ŞEKLİ VE PUAN ÇİZELGESİ
Puan Sistemi
1. Eğitim öğretim yılı başında her öğrenci 200 Puana sahiptir.
2. Olumsuz davranışı tespit eden yönetim ve akademik kadro, puan düşüşü konusunda
öğrenciyi bireysel olarak bilgilendirir. Her öğretmen tespit ettiği davranış için puanını
düşürdüğü öğrenciyi uyarmaktan sorumludur. Öğretmen, öğrenciden beklenen davranışların neler olabileceğini anlamasını sağlamaya çalışır. Yaptırımlar konusunda uyarır.
3. Olumsuz davranışı tespit eden yönetim ve akademik kadro ilgili müdür yardımcısına
durumu bildirir. İlgili müdür yardımcısı puan düşüşlerini kaydeder, 20 puan ve üzeri
puan düşüşlerinde öğrenciye durumu hakkında bilgi verir ve davranışı tespit eden öğretmenle birlikte öğrenci sözleşmesini imzalatır.
4. Dönem sonu karnelerinde verilen davranış notu; öğrencinin puan düşüşü, yaşadığı
durum ve davranışı göz önüne alınarak verilir. (Öğrenci yasasına uygun davranmadığı
belirlenmiş öğrencilerin karnede yer alan davranış notu bu uygulamaya ters düşemez.)
5. Öğrenci, 120 puanın altına düşmesi veya aynı dersten üç kez ödev yapmaması durumunda okulda alıkoyma uygulamasına tabi tutulur (Ödev Takip Çizelgesi). 16.30-18.00 saatleri arasında önceden belirlenen bir günde eksik ödevlerini yapmak için nöbetçi öğretmen
gözetiminde okulda kalır.
Öğrenci Hakları
• Akademik ve sosyal alanda becerilerini ortaya çıkaran iyi bir eğitim almak.
• Düşünce özgürlüğüne ve eleştiri hakkına sahip olmak.
• Yetenekleri, istekleri ve okulun imkânları doğrultusunda sosyal etkinliklere katılmak.
• Okulun araç gereçlerinden, fiziksel ortamından, okul kurallarına uygun olarak yararlanmak.
• Öğretmen, idareci, veli ve arkadaşlarından saygılı, insancıl ve yapıcı davranışlar görmek.
• Okulda yönetici, öğretmen ve diğer destek grup çalışanları tarafından dinlenmek, değer
görmek.
• Bilişsel ve sosyal değerler olarak kendisinden beklenenleri bilmek.
• Sorunlar karsısında yapıcı, barışçıl, problem çözücü davranışlarla karşılaşmak.
• Öğrenme ortamlarında engellenmeden öğrenebilmek, çalışabilmek, kaynaklara ulaşabilmek.
• Psikolojik ve fiziksel güvenlik duygusu hissetmek, kendini ifade edebilecek ortam bulmak.
• Temiz, hijyenik, sağlıklı, sıcak ortamlarda eğitim görmek; güvenlik kaygıları taşımamak.
• Gerektiğinde profesyonel rehberlik hizmetlerini almak, sıkıntılarını yöneticilerle paylaşabilmek.
• Hiçbir şekilde psikolojik, duygusal ve fiziksel şiddete maruz bırakılmamak.
• Bilgiye ulaşmanın yollarından haberdar edilip ve bu doğrultuda rehberlik hizmeti almak.
• Yaşının, zekasının ve hazır bulunurluk düzeyinin üzerinde beklentide bulunulamaması.
• Şahsi islerde kullanılmamak, baskı altında tutulmamak, ağır sorumluluk yüklenmemek.
• Kendisiyle ilgili kararlara ve uyacağı kuralların belirlenmesinde aktif olarak rol almak.
• İlgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmek, bu doğrultudaki meslekleri tanımak.
• Gelecekte mutlu, başarılı ve şahsi özelliklerine uygun iş sahibi olacağı kaliteli eğitim
görmek.
Puan Sisteminin Uygulanması
1. 200 tam puan üzerinden, her 20 puanlık düşüşleri tespit eden öğretmen müdür yardımcısı eşliğinde öğrenci ile “Öğrenci Sözleşmesi”ni imzalatır ve süreç hakkında sözlü olarak
bilgilendirilir. Bu sözleşme müdür yardımcısı tarafından dosyalanır.
2. 160 puana düşerse Müdür Yardımcısı öğrenciyi uyarır ve “Öğrenci Sözleşmesi” tekrar
imzalatılır. Müdür yardımcısı öğrencinin durumu hakkında veliye bilgi verir.
3. 140 puana düşerse veli okula davet edilir. Müdür yardımcısı, Psikolojik Danışman, Sınıf
Rehber öğretmeni veli ile birlikte görüşür ve “Veli Tutanağı ” veliye imzalatılır. Veli
alıkoyma uygulaması hakkında bilgilendirilir. Velinin gelmemesi halinde durum tutanakla tespit edilir.
4. 120 puana düşerse okulda alıkoyma uygulaması gerçekleştirilir. Veliye durum bildirilir.
5. 100 puana düşerse Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’na sevk edilir. Okulda
alıkoyma uygulaması gerçekleştirilir. Öğrenciye sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrum
bırakılacağı bildirilir ve durumu veliye iletilir.
6. 80 puana düşerse sınıf rehber öğretmeni öğrenci ile ilgili yapılan tüm çalışmaları dosya
halinde okul yönetimine bir dilekçe ile sunar. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme
Kurulu’na sevk edilir ve kurulun öngördüğü yaptırım uygulanır. Buna ek olarak öğrenci
sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrum bırakılır ve durumu veliye bildirilir. Okulda
alıkoyma uygulaması tekrarlanır.
7. 60 puana düşerse Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’nun öngördüğü yaptırım
uygulanır. Okulda alıkoyma uygulaması tekrarlanır.
8. 40 ve daha alt puanlara düşerse Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’nun öngördüğü yaptırım uygulanır. Okulda alıkoyma uygulaması tekrarlanır. Öğrencinin olumsuz
davranışlarından dolayı şube değişikliği tavsiye edilir.
V. OKUL YASASININ UYGULANIŞI
• İçerisinde okul ve sınıf içi kuralların yer aldığı okul yasası Öğrenci Takip Sistemi (ÖTS) ile
İlkokul ve ortaokulda uygulanmaktadır. Bu sistemin okulumuzdaki tüm öğrencilerimiz
tarafından benimsenmesi ve belirlenen kurallara uyması öngörülmektedir.
• Bu sistemin uygulanışı ilkokul ve ortaokul arasında farklılık göstermektedir. İlkokuldaki
öğrencilerimizin olumlu davranışlarının devamlılığını sağlamak amacı ile anayasa maddelerini benimseyen ve bu kurallara uyan öğrenciler ödüllendirilecektir. Bu ödüllendirme yıl
içerisinde en az puan düşüşü yaşayan öğrencilerin ve sınıfın değerlendirilmesi ile yapılacaktır. Ortaokulda ise ilk 4 yıl içerisinde kazanılması beklenilen olumlu davranışlarının
Puan İadesi
1. Bir ay süresince başka puanın düşmemesi durumunda öğrencinin bir önceki ay kaybettiği
puanı iade edilir.
2. 140 puanın altına inen öğrencinin puanı iade edilmez.
3. 20 puan üzeri düşüşlerde puan iadesi olmaz.
Puan iadesi yapılan öğrenci, bir daha aynı cezayı alması durumunda puan iadesi hakkından
yararlanamaz.
Download

buraya - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü