Prof. Dr. Cevdet YAVUZ
TÜRK MEDENİ HUKUKU ve TÜRK BORÇLAR HUKUKU MEVZUATI
• Mukayeseli - İlgili Mevzuat ve YİBK. Atıflı - EMK. Metni
ve Gerekçeler İşlenmiş - Açıklamalı - Notlu
TÜRK MEDENÎ KANUNU
• Mukayeseli - İlgili Mevzuat ve YİBK. Atıflı – 818 sayılı Borçlar Kanunu Metni
ve Gerekçeler İşlenmiş - Açıklamalı - Notlu
TÜRK BORÇLAR KANUNU
VE
DİĞER MEVZUAT
Yenilenmiş 12. Baskı’yı Hazırlayanlar:
Prof. Dr. Cevdet YAVUZDoç. Dr. Fulya ERLÜLE - Yard. Doç. Dr. İpek SAĞLAM
• 4722 SAYILI YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA K. • MÖHUK. • ORGAN NAKLİ HAKKINDA K. •
NÜFUS HİZMETLERİ K. • DERNEKLER K. • ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN
KURULMASI K. • DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE
İLİŞKİLERİNE DAİR K. • VAKIFLAR K. • TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE
KURULAN VAKIFLAR T. • EVLENDİRME Y. • AİLENİN KORUNMASI ve KADINA KARŞI
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR K. • AİLE MAHKEMELERİ K. • ÇOCUK KORUMA K. • TÜRK
MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA
DAİR T. • KAT MÜLKİYETİ K. • HAYVAN REHNİ T. • TİCARİ İŞLETME REHNİ K. • TAŞINMAZ MAL
ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ K. • TAPU K. • KADASTRO K. • TAPU
SİCİLİ T. • TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA
K. • ELEKTRONİK İMZA K. • NOTERLİK K. (ilgili hükümler) • KARAYOLLARI TRAFİK K. (ilgili
hükümler) • GÜVENCE HESABI Y. • KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ K. • ULUSAL BAYRAM
VE GENEL TATİLLER K. • 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI K. • FİNANSAL KİRALAMA,
FAKTORİNG ve FİNANSMAN ŞİRKETLERİ K. • FİKİR VE SANAT ESERLERİ K. ve diğerleri.
İSTANBUL - 2014
Yay›n No
: 3091
Hukuk Dizisi : 1520
11. Baskı - Ekim 2011
12. Baskı - Nisan 2014
ISBN 978 - 605 - 333 - 118 - 6
Cop­yright© Bu ki­ta­b›n bu ba­s›­s›­n›n Tür­ki­ye’de­ki ya­y›n hak­la­r› BE­TA Ba­s›m
Ya­y›m Da­€›­t›m A.fi.’ye ait­tir. Her hak­k› sak­l›­d›r. Hiç­bir bö­lü­mü ve pa­rag­ra­f›
k›s­men ve­ya ta­ma­men ya da özet ha­lin­de, fo­to­ko­pi, fak­si­mi­le ve­ya bafl­ka
her­han­gi bir fle­kil­de ço­€al­t›­la­maz, da­€›­t›­la­maz. Nor­mal öl­çü­yü aflan ik­ti­bas­lar
ya­p›­la­maz. Nor­mal ve ka­nu­nî ik­ti­bas­lar­da kay­nak gös­te­ril­me­si zo­run­lu­dur.
Bask›-Cilt
: Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş.
Beysan San. Sitesi Birlik Cad. No: 26
Acar Binası Haramidere-Avcılar / ‹STANBUL
Tel: 0212 422 18 00 (Sertifika No. 11957)
Kapak Tasar›m:Gökhan Ayrancı
Beta BASIM YAYIM DA⁄ITIM A.fi. (Sertifika No. 16136)
Narl›bahçe Sokak Damga Binas› No: 11
Ca€alo€lu - ‹STANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 511 36 50
www.betayayincilik.com
ÖNSÖZ
Önceki basılarda ifade ettiğimiz gibi “Türk Medeni Hukuku ve Borçlar Hukuku Mevzuatı: Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat”
adı altında hazırladığımız bu çalışmanın yenilenmiş onikinci baskısında, çalışmamızla ilgili tüm mevzuat gelişimleri ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları
taranmış ve bu hususun çalışmaya yansıtılması için tüm çabalar gösterilmiştir.
Yine medeni hukuk ve borçlar hukuku mevzuatı çerçevesinde verilen Anayasa
Mahkemesi kararlarının da, çalışmaya yansıtılması çabası içinde olunmuştur.
Bu baskıda da, çalışmanın dört cilt (dört bölüm) olarak sunulması esası muhafaza edilmiştir. Şöyle ki:
Birinci Cilt’te, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili Mevzuat’a; İkinci Cilt’te, 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulanması
Hakkında Kanun’a; Üçüncü Cilt’te, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve İlgili
Mevzuat’a ve Dördüncü Cilt’te ise, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a yerverilmiştir.
Bu baskıda da, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu maddeleri, altında yer alan –ilk ciltte altı, ikinci ciltte iki, üçüncü ciltte altı ve dördüncü ciltte
iki ayrı not şeklinde- açıklamalı ve tüm değişiklikler işlenmiş olarak verilmiştir; 1
Temmuz 2012’de yürülüğe girmiş olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu açısından 818 sayılı Borçlar Kanunu ile irtibatlandırma çalışmaları da yapılmıştır. Bu
açıklamaları burada tekrarlamak gerekirse; verilen bilgilerin:
4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNU: 1 Madde gerekçeleri. 2 İsviçre Medeni Kanunu, Alman Medeni Kanunu ve Fransız Medeni Kanunu atıfları. 3 Medeni Kanunun maddelerine atıflar. 4 İlgili mevzuat
atıfları. 5 Yürürlükten kalkan -743 sayılı- Türk Kanunu Medenisinin
ilgili maddeleri ve metni - çeşitli notlar ve açıklamalar. 6 İlgili Yargıtay
içtihadı birleştirme kararları - çeşitli notlar ve açıklamalar.
4722 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULANMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN: 1 Madde gerekçeleri.
IV / Önsöz
2 Yürürlükten kalkan -864 sayılı- Türk Kanunu Medenisinin Sureti
Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri ve metni
- çeşitli notlar ve açıklamalar.
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU: 1 Madde gerekçeleri. 2
İsviçre Borçlar Kanunu, Alman Medeni Kanunu ve Fransız Medeni Kanunu atıfları. 3 Türk Borçlar Kanununun diğer maddelerine atıflar. 4
İlgili mevzuat atıfları. 5 818 sayılı - Borçlar Kanununun ilgili maddeleri
ve metni - çeşitli notlar ve açıklamalar. 6 İlgili Yargıtay içtihadı birleştirme kararları - çeşitli notlar ve açıklamalar.
6101 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN: 1 Madde gerekçeleri. 2 Çeşitli notlar ve açıklamalar.
şeklinde olduğu görülecektir. Ancak belirtilmelidir ki verilen bu bilgiler arasında
İsviçre Medeni Kanunu, Alman Medeni Kanunu ve Fransız Medeni Kanunu ile
ilgili atıflarda ilk metinler esas tutulmuştur; sadece İsviçre Borçlar Kanunu ile ilgili
atıflarda bu kanunda gerçekleştirilen değişikliklere temas etme imkanı bulunabilmiştir. Kanun metinleri, Resmi Ceride (sonradan Resmi Gazete), Düstur, T.B.M.M.
Kavanin Mecmuası gibi tüm resmi yayınlar ile çeşitli özel yayınlar karşılaştırılmak
suretiyle, en doğru şekli bulunarak işlenmiştir. Yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerinin anlaşılmasında yararlı olacağı ve medeni hukuk alanındaki gelişmeleri izleme imkânı vereceği düşüncesi ile, yürürlükten kalkan -743 sayılı- Türk
Kanunu Medenisinin maddeleri metnine de, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun
sistematiği içinde ilgili madde altında not olarak yer verilmiştir. Zaten 743 sayılı
Türk Kanunu Medenisi, 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri gereği olarak, ülkemizde, 31.12.2001 ve
öncesi medeni hukuk ilişkilerini düzenleyen kanun olarak, 1.1.2002 ve sonrasında
da uzun yıllar uygulama alanı bulacaktır. Aynı şekilde, 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu hükümlerinin anlaşılmasında yararlı olacağı ve borçlar hukuku alanındaki gelişmeleri izleme imkânı vereceği düşüncesi ile, 1 Temmuz 2012 öncesinde
yürürlükten kalkmış olan -818 sayılı- Borçlar Kanununun maddeleri metnine de,
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun sistematiği içinde ilgili madde altında not
olarak yer verilmiştir. Zaten 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6101 sayılı Türk Borçlar
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri gereği olarak, ülkemizde, 30.06.2012 ve öncesi borçlar hukuku ilişkilerini düzenleyen kanun
olarak, 1.7.2012 ve sonrasında da uzun yıllar uygulama alanı bulacaktır.
Önsöz / V
Aynı şekilde, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili mevzuat, bu
kanunların sistematiğine uygun şekilde, bu kanunlarla ayrılmasını sağlayacak
dizgi ve düzen içinde verilmiştir. Bu çalışmanın, bu son şekliyle, kullanılma kolaylığı içinde tam bilgi veren bir eser olduğu gözlemlenebilecektir. Tapu K., Kadastro K., Kat Mülkiyeti K., Tapu Sicili T., Nüfus Hizmetleri K., Milletlerarası
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında K., Organ ve Doku Nakli Hakkında K.,
Dernekler K., Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine
Dair Kanun, 5737 sayılı Vakıflar K., Vakıflar Tüzüğü, Evlendirme Y., Karayolları Trafik K. (ilgili hükümler) ve Güvence Hesabı Y., Taşınmaz Mal Zilyetliğine
Tecavüzlerin Önlenmesi K., 29 Mayıs 2014 ve sonrasında yürürlüğe girecek olan
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında K., Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri K., Fikir ve Sanat Eserleri K., Kanuni Faiz ve Temerrüt
Faizi Hakkında K., Noterlik K. (ilgili hükümler), Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev
ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, Ticari İşletme Rehni K., gibi medeni hukuk ve borçlar hukuku uygulamasında temel nitelikte olan
tüm mevzuat, çalışmada metin olarak verilmiş bulunmaktadır. Mevzuat gelişimi
olarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu, Vakıflar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değişiklikleri gibi gerçekleşen tüm
mevzuat değişiklikleri işlenmiş; yine Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile
Dernekler K. gibi bazı kanunların, yönetmelik, tebliğ gibi uygulanması açısından
önemli alt mevzuatının da gösterilmesi çabasına girilmiştir. Son baskıdan bu yana
mevzuatımıza dahil olan Çocuk Koruma K. ve Elektronik İmza K. gibi yeni yasa
metinlerine de yer verilmiştir. Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu bakımından hazırlanmış olan ayrıntılı fihrist ile kavram arama indeksi de muhafaza edilmiştir.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu açısından yürürlükten kalkan -743 sayılıTürk Kanunu Medenisi ile kolaylıkla karşılaştırma yapma ve 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu hükümlerinden hareketle 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi
maddelerini bulmada veya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinden hareketle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu maddelerini bulmada kolaylık sağlamak
üzere, eserimizin sonuna, Türk Medeni Kanunu ile Türk Kanunu Medenisi maddelerinin karşılaştırmalı listesi verilmiş; ayrıca sayfa üst başlıklarında da, her iki
kanun maddelerini bulmada kolaylık sağlamak amacıyla, o sayfada metni verilen
her iki kanunun madde numaralarına da yer verilmiştir. Aynı uygulama, 4722
sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
ile yürürlükten kalkan 864 sayılı Türk Kanunu Medenisinin Suret-i Mer’iyet ve
VI / Önsöz
Şekli Tatbiki Hakkında Kanun bakımından da benimsenmiştir. Yine çalışmada,
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun genel gerekçesi tam metin olarak –hem
Hükümet gerekçesi ve hem de TBMM Adalet Komisyonu gerekçesi olarak- verilmiş; aynı uygulama, 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun bakımından da gerçekleştirilmiştir. Hukukumuz
bakımından, Türk Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un önemini ortaya koyma bakımından bu
kanunların Tasarı aşamasında kamuoyuna sunulmasına ilişkin yayında (T.C.
Adalet Bakanlığı/Türk Medeni Kanunu Tasarısı ve Türk Medeni Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı, Ankara 1999) yeralan
“Önsöz” ile “Sunuş” yazıları da, gerekçeleri takiben alınmış bulunmaktadır.
6098 sayılı Türk BorçlarKanunu açısından, 01.07.2012 öncesinde yürürlükten kalkmış olan -818 sayılı- Türk Borçlar Kanunu ile kolaylıkla karşılaştırma
yapma ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinden hareketle 818 sayılı Borçlar Kanunu maddelerini bulmada veya 818 sayılı Türk Borçlar Kanunu
hükümlerinden hareketle 6098 sayılı Türk BorçlarKanunu maddelerini bulmada
kolaylık sağlamak üzere, eserimizin sonuna, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile
818 sayılı Borçlar Kanunu maddelerinin karşılaştırmalı listesi verilmiş; ayrıca
sayfa üst başlıklarında da, her iki kanun maddelerini bulmada kolaylık sağlamak
amacıyla, o sayfada metni verilen her iki kanunun madde numaralarına da yer
verilmiştir. Yine çalışmada, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun genel gerekçesi
tam metin olarak –hem Hükümet gerekçesi ve hem de TBMM Adalet Komisyonu
gerekçesi olarak- verilmiş; aynı uygulama, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun bakımından da gerçekleştirilmiştir. Hukukumuz bakımından, Türk Borçlar Kanunu ile Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un önemini ortaya koyma
bakımından bu kanunların Tasarı aşamasında kamuoyuna sunulmasına ilişkin
yayınlarda (T.C. Adalet Bakanlığı/Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Ankara 2005)
yeralan “Önsöz” ile “Sunuş” yazıları da, gerekçeleri takiben alınmış bulunmaktadır.
Yine belirtilmelidir ki 5728 s.lı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
8 Şubat 2008 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 580
madde ve 3 geçici maddeden oluşan bu Kanun ile getirilmiş tüm değişiklikler,
işbu çalışmanın ilgili yerlerine titizlikle işlenmiştir. Aynı şekilde, yeni kanunlar
Önsöz / VII
olarak, 6111 sayılı Kanun ile 6217 sayılı Kanun da, çalışmamızın ilgili yerlerine
işlenmiştir.
Çalışmamızın, önceki basılarda olduğu gibi, hukuk uygulama ve öğretiminin
ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmış olma özelliği titizlikle korunmuştur.
Çalışmamızın bu baskısının da tüm Türk Hukukçularına yararlı olmasını temenni ederken; bu baskıyı da gerçekleştiren Beta Basım Yayım ve Dağıtım
A.Ş.nin sayın yöneticilerine, baskı ve dizgi faaliyetlerini titiz ve dikkatli şekilde
yürüten mensuplarına olan teşekkürlerimi burada ayrıca ifade etmek isterim.
Esentepe/İstanbul, 15 Mart 2014
Prof.Dr. Cevdet YAVUZ
(12.Baskı’yı Hazırlayanlar Adına)
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ...............................................................................................................III-VII
İÇİNDEKİLER............................................................................................ IX-LXXXI
TÜRK MEDENİ KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT ................................LXXXI
TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT ........................... LXXXII
KISALTMALAR ............................................................................ LXXXIII-LXXXV
BİRİNCİ CİLT
TÜRK MEDENİ KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT
Genel Gerekçe (1) (Hükümet Gerekçesi)........................................................ 3-44
Genel Gerekçe (2) (TBMM Adalet Komisyonu).......................................... 45-50
“Önsöz” ve “Sunuş” ......................................................................................... 51-56
BAŞLANGIÇ
A. HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI (m.1)...................... 57-58
B. HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI: I. Dürüst davranma (m.2)
- II. İyiniyet (m.3) - III. Hakimin takdir yetkisi (m.4).............................. 58-60
C. GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLER (m.5)........................................................ 61
D. İSPAT KURALLARI: I. İspat yükü (m.6)- II. Resmi belgelerle
ispat (m.7)...................................................................................................... 61-63
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU
HAKKINDA KANUN........................................................................................ 64-84
BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU
BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLİK
A. GENEL OLARAK: I Hak ehliyeti (m.8) /II. Fiil ehliyeti /1.Kapsamı (m.9)/2. Koşulları- a. Genel olarak (m.10) -b. Erginlik (m.11)
-c. Ergin kılınma (m.12) -d. Ayırt etme gücü (m.13)/III. Fiil ehliyetsizliği: 1- Genel olarak (m.14)-2. Ayırt etme gücünün bulunmaması (m.15)-3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar
X / İçindekiler
(m.16)/IV. Hısımlık: 1. Kan hısımlığı (m.17)- 2.Kayın hısımlığı
(m.18)/V. Yerleşim yeri: 1.Tanım (m.19) -2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri (m.20)- 3. Yasal yerleşim yeri (m.21)4. Kurumlarda bulunma (m.22).................................................................. 85-93
B. KİŞİLİĞİN KORUNMASI: I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı
(m.23)/II. Saldırıya karşı: 1. İlke (m.24) -2. Davalar (m.25)/ III.
Ad üzerindeki hak: 1. Adına korunması(m. 26) - 2. Adın
değiştirilmesi (m.27).................................................................................. 93-102
ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ
HAKKINDA KANUN......................................................................................... 95-98
C. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONU: I. Doğum ve ölüm(m.28)/II.
Sağ olmanın ve ölümün ispatı: 1.İspat yükü (m.29)-2.İspat araçları:
a. Genel olarak(m.30)- b. Ölüm karinesi (m.31)/ III. Gaiplik kararı:
1. Genel olarak (m.32)- 2. Yargılama usulü (m.33)-3. İstemin
düşmesi (m.34)- 4. Hükmü (35).............................................................. 102-106
İKİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
A. GENEL OLARAK: I.Sicil (m.36)/II.Görevliler
(m.37)/III.Sorumluluk (m.38)/IV.Düzeltme: 1. Genel olarak
(m.39)-2.Cinsiyet değişikliğinde (m.40)................................................ 106-109
B. DOĞUM KÜTÜĞÜ: I. Bildirme (m. 41)/II. Doğum kütüğünde
değişiklikler(m.42)........................................................................................... 110
C. ÖLÜM KÜTÜĞÜ:I. Ölümün bildirilmesi (m.43)/-II.Cesedi bulunamayan kişi (m.44)- III.Gaiplik kararı (m.45)/IV. Değişikliklerin
kütüğe geçirilmesi (m.46)........................................................................ 110-112
NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU................................................................ 113-147
İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER
A. TÜZEL KİŞİLİK (m.47)............................................................................ 148-150
B. HAK EHLİYETİ (m.48)................................................................................... 150
C. FİİL EHLİYETİ:I-Koşulu(m.49)/II.Kullanılması (m.50)..................... 150-152
D. YERLEŞİM YERİ (m.51).................................................................................. 152
E. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:I.Sınırlı devam etme(m.52)/II. Malvarlığının
tasfiyesi m.(53)/ III. Malvarlığının özgülenmesi (m.54)..................... 152-154
F. SAKLI HÜKÜMLER (m.55).................................................................... 154-155
İçindekiler / XI
İKİNCİ BÖLÜM: DERNEKLER
A KURULUŞU: I. Tanımı(m.56)/II.Dernek kurma hakkı(m.57)/
III. Tüzük (m.58)/IV.Tüzel kişiliğin kazanılması: 1.Kazanma anı
(m.59)-2.İnceleme (m.60)-3.Dernek tüzüğünün ilanı(m.61)-4. İlk
genel kurul toplantısı(m.62).................................................................... 155-159
B. ÜYELİK: I. Kazanılması:1.Kural (m.63)-2.Koşulları (m.64)/ II.
Sona ermesi: 1.Kendiliğinden(m.65)-2.Çıkma ile (m.66)-3.Çıkarılma ile(m.67)/III.Kapsamı:1-Üyelerin hakları:a.Eşitlik ilkesi
(m.68)-b.Oy hakkı (m.69)-2.Üyelerin yükümlülükleri: a.
Ödenti verme borcu(m.70)-b.Diğer yükümlülükler(m.71)................. 159-163
C. ORGANLAR: I. Genel olarak (m.72)/II.Genel Kurul: 1.Niteliği
ve oluşumu (m.73)-2.Toplanması: a. Olağan toplantı (m.74)-b.
Olağanüstü toplantı (m.75)-c. Toplantısız veya çağrısız alınan
kararlar (m.76)-3.Toplantıya çağrı (m.77)-4.Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı (m.78)-5. Toplantı usulü (m.79)-6. Genel Kurulun görev ve yetkileri (m.80)-7.Genel Kurul kararları:a. Karar
yeter sayısı (m.81)-b. Oy hakkından yoksunluk (82)- c. Kararın
iptali (m.83)/III. Yönetim Kurulu:1.Oluşumu (m.84) 2.Görevleri(m.85)/IV. Denetim Kurulu (m.86)..................................... 163-170
D. SONA ERME:I. Kendiliğinden (m.87)/II.Genel Kurul kararı ile
(m.88)/III. Mahkeme kararı ile (m.89)................................................... 170-171
E. DERNEKLERİN FAALİYETLERİ: I.Genel olarak(m.90)/II. Uluslararası faaliyet: 1.Faaliyet serbestliği(m.91)- 2.Yabancı
dernekler(m.92)/III.Yabancıların dernek kurma hakkı(m.93)........... 171-173
F.
DERNEKLERİN ÖRGÜTLENMESİ: I. Şube açmaları: 1.
Kuruluşu(m.94)-2. Şubenin organları ve uygulanacak
hükümler(m.95)/II. Üst kuruluşlar kurmaları: 1.Federasyon
(m.96)-2.Konfederasyon(m.97)-3.Ortak hükümler (m.98).................. 174-176
G. DERNEK GELİRLERİ (m.99)......................................................................... 176
H. SAKLI HÜKÜMLER (m.100)......................................................................... 176
DERNEKLER KANUNU................................................................................ 177-195
ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI
HAKKINDA KANUN..................................................................................... 196-197
DERNEK ve VAKIFLARIN KAMU KURUM ve KURULUŞLARI ile
İLİŞKİSİNE DAİR KANUN........................................................................... 198-200
XII / İçindekiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: VAKIFLAR
A. KURULUŞU: I. Tanımı (m.101)/II. Kuruluş şekli (m.102) /III.Temyiz
ve iptal (m.103)/IV.Tescil ve ilan(104)/V. Mal ve hakların
kazanılması ve sorumluluk (m.105)........................................................ 201-205
B. VAKIF SENEDİ: I.İçeriği (m.106)/II.Noksanlıklar (m.107)................ 205-207
C. MİRASÇILARIN VE ALACAKLILARIN DAVA HAKKI (m.108)............ 207
D. VAKFIN ÖRGÜTÜ: I. Genel olarak (m.109) /II. Çalıştırılanlara
ve işçilere yardım vakfı (m.110)............................................................. 207-209
E. DENETİM (m.111)........................................................................................... 209
F. YÖNETİMİN, AMACIN VE MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ: I. Yönetimin değiştirilmesi (m.112) / II. Amacın ve malların
değiştirilmesi (m.113)............................................................................... 210-211
G. YILLIK RAPOR (m.114).......................................................................... 211-212
H. FAALİYETTEN GEÇİCİ ALIKOYMA (m.115)............................................ 212
İ. VAKFIN SONA ERMESİ (m.116)........................................................... 212-213
J. DİĞER HÜKÜMLER (m.117)........................................................................ 213
VAKIFLAR KANUNU ................................................................................... 214-254
TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN
VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK ................................................................ 255-257
İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU
BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM: EVLENME
BİRİNCİ AYIRIM: NİŞANLILIK
A. NİŞANLANMA (m.118)................................................................................. 259
B. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ: I. Dava hakkının bulunmaması
(m.119) / II. Nişanın bozulmasının sonuçları: 1.Maddi tazminat
(m.120)-2.Manevi tazminat (m.121)/ III. Hediyelerin geri
verilmesi (m.122)/ IV.Zamanaşımı (m.123).......................................... 260-263
İKİNCİ AYIRIM:EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
A. EHLİYETİN KOŞULLARI: I.Yaş (m.124)/II. Ayırt etme gücü
(m.125)/III. Yasal temsilcinin izni:1. Küçükler hakkında (m.126) 2. Kısıtlılar hakkında (m.127)- 3. Mahkemeye başvurma (m.128)....... 263-265
İçindekiler / XIII
B. EVLENME ENGELLERİ:I. Hısımlık (m.129)/II. Önceki evlilik: 1.
Sona erdiğinin ispatı: a. Genel olarak (m.130)-b. Gaiplik durumunda (m.131)-2. Kadın için bekleme süresi (m.132)/ III. Akıl
hastalığı (m.133)........................................................................................ 266-269
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
A. BAŞVURU: I. Başvuru makamı (m.134)/II. Şekli (m.135) /III.Belgeler (m.136)/IV. Başvurunun incelenmesi (m.137)
/V. Redde itiraz ve yargılama usulü(m.138)......................................... 269-272
B. EVLENME TÖRENİ VE TESCİL: I. Koşulları: 1. Evlenme
izni(m.139)- 2. Evlenmenin yapılamaması (m.140)/II.Yapılışı:
1.Tören yeri (m.141)-2.Törenin şekli (m.142)-3. Aile cüzdanı ve
dini tören (m.143)..................................................................................... 272-274
C. YÖNETMELİK (m.144)................................................................................... 275
EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ .................................................................. 276-305
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: BATIL OLAN EVLENMELER
A. MUTLAK BUTLAN: I. Sebepleri (m.145)/II. Dava açma görevi
ve hakkı (m.146)/III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması
(m.147)........................................................................................................ 306-308
B. NİSBİ BUTLAN:I. Eşlerin dava hakkı: 1.Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (m.148)- 2.Yanılma (m.149)-3.Aldatma (m.150)-4.
Korkutma (m.151)-5.Hak düşürücü süre (m.152)/II. Yasal
temsilcinin dava hakkı (m.153)............................................................... 308-310
C. BUTLANI GEREKTİRMEYEN SEBEPLER: I. Bekleme süresine
uymama (m.154)/II. Şekil kurallarına uymama (m.155).................... 311-312
D. BUTLAN KARARI: I. Genel olarak (m.156)/II.Sonuçları:
1.Çocuklar yönünden (m.157)-2. Eşler yönünden (m.158)................. 312-313
E. MİRASÇILARIN DAVA HAKKI (m.159)..................................................... 313
F. YETKİ VE YARGILAMA USULÜ (m.160).................................................. 314
İKİNCİ BÖLÜM: BOŞANMA
A. BOŞANMA SEBEPLERİ: I.Zina (m.161)/ II. Hayata kast, pek kötü
veya onur kırıcı davranış (m.162)/ III. Suç işleme ve haysiyetsiz
hayat sürme (m.163)/IV.Terk (m.164)/ V.Akıl hastalığı
(m.165)/VI. Evlilik birliğinin sarsılması (m.166)................................ 314-320
B. DAVA: I. Konusu (m.167)/II. Yetki (m.168)/III. Geçici
önlemler(m.169) ....................................................................................... 320-321
XIV / İçindekiler
C. KARAR: I. Boşanma veya ayrılık (m.170)/II. Ayrılık süresi
(m.171)/ III. Ayrılık süresinin bitimi (m.172)/IV. Boşanan kadının kişisel durumu (m.173)/V. Boşanmada tazminat ve nafaka: 1.
Maddi ve manevi tazminat (m.174)-2. Yoksulluk nafakası (m.175)3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi (m.176)-4.Yetki (m.177)5.Zamanaşımı (m.178)/ VI. Mal rejiminin tasfiyesi: 1. Boşanma
halinde (m.179)-2.Ayrılık halinde (m.180)/VII.Miras hakları
(m.181)/ VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları:
1.Hakimin takdir yetkisi(m.182)-2.Durumun değişmesi (m.183)...... 321-330
D. BOŞANMADA YARGILAMA USULÜ (m.184).................................. 330-331
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
A. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:I. Genel olarak (m.185)/ II.
Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma
(m.186)/III. Kadının soyadı (m.187)...................................................... 331-333
B. BİRLİĞİN TEMSİLİ: I. Eşlerin temsil yetkisi (m.188)/II. Sorumluluk (m.189)/ III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması
(190)/IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi (m.191)................................ 333-336
C. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ (m.192)............................................................... 336
D. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ: I.Genel olarak(m.193)/ II.Aile
konutu (m.194).......................................................................................... 337-338
E. BİRLİĞİN KORUNMASI: I.Genel olarak(m.195)/II. Eşler birlikte
yaşarken (m.196)/III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi (m.197)/
IV. Borçlulara ait önlemler (m.198)/V.Tasarruf yetkisinin sınırlanması (m.199)/ VI.Durumun değişmesi
m.200)/VII.Yetki(m.201).......................................................................... 338-359
AİLENİN KORUNMASI ve KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN.................................................................. 343-356
AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV ve YARGILAMA
USULLERİNE DAİR KANUN...................................................................... 357-361
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ
BİRİNCİ AYIRIM: GENEL HÜKÜMLER
A. YASAL MAL REJİMİ (m.202)........................................................................ 363
B. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ: I. Sözleşmenin içeriği (203)/ II.
Sözleşme ehliyeti (m.204)/ III. Sözleşmenin şekli (m.205)................ 363-365
C. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ: I. Eşlerden birinin istemi ile:
1.Karar (m.206)-2. Yetki (m.207)-3.Mal ayrılığına geçişten dön-
İçindekiler / XV
me (m.208)/II. Cebri icra halinde: 1.İflasta (m.209)-2. Hacizde
(m.210)-3.Eski rejime dönme (m.211) / III. Önceki rejimin
tasfiyesi (m. 212)....................................................................................... 365-369
D. ALACAKLILARIN KORUNMASI (m.213)................................................ 369
E. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ (m.214)............... 370
F. BİR EŞİN MALLARININ DİĞERİ TARAFINDAN YÖNETİMİ (m.215)... 371
G. ENVANTER (m.216)........................................................................................ 371
H. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR(m.217)............................................ 371-372
İKİNCİ AYIRIM: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA
A. MÜLKİYET: I.Kapsamı (m.218) /II. Edinilmiş mallar (m.219)/
III. Kişisel mallar: 1.Kanuna göre (m.220) -2. Sözleşmeye göre
(m.221)/IV. İspat (m.222)......................................................................... 372-375
B. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF (m.223)....................... 375-376
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK (m.224).............................. 376
D. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE: I. Sona erme
anı (m.225)/ II. Malların geri alınması ve borçlar: 1. Genel olarak (m.226)-2. Değer artış payı (m.227) / III. Eşlerin paylarının
hesaplanması: 1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması (m.228)- 2. Eklenecek değerler (m.229) - 3. Kişisel mallar
ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme (m.230)- 4. Artık
değer (m.231) / IV. Değerin belirlenmesi: 1. Sürüm değeri (m.
232)- 2.Gelir değeri: a. Genel olarak (m.233) – b. Özel haller (m.
234) -3.Değerlendirme anı (m.235)/ V. Artık değere katılma: 1.
Kanuna göre (m.236)-2. Sözleşmeye göre: a.Genel olarak (m.
237)- b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında
(m.238)/ VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi:
1. Ödeme ve ertelenmesi (m.239)- 2. Aile konutu ve ev eşyası
(m.240) -3. Üçüncü kişilere karşı dava (m.241).................................... 376-387
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: MAL AYRILIĞI
A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF (m.242)....................... 387-388
B. DİĞER HÜKÜMLER (m.243) ....................................................................... 388
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI
A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF: I. Genel olarak
(m.244)/ II. İspat (m.245)................................................................................ 389
XVI / İçindekiler
B. BORÇLARDAN SORUMLULUK (m.246)................................................... 389
C. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE: I. Sona erme anı
(m.247)/ II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi: 1.
Genel olarak (m.248)-2. Katkıdan doğan hak (m.249) / III. Aileye
özgülenen mallar: 1. Kural (m.250)-2. Paylaşmaya aykırı davranışlar (m.251)- 3. Paylaştırma isteminin reddi (m.252)-4. Paylaştırma yöntemi (m.253)/ IV. Aile konutu ve ev eşyası: İptal
veya boşanma halinde (m.254)-2. Ölüm halinde (m.255)................... 390-396
BEŞİNCİ AYIRIM: MAL ORTAKLIĞI
A. MÜLKİYET: I. Kapsamı (m.256)/ II. Ortaklık malları: 1. Genel
mal ortaklığı (m.257)- 2. Sınırlı mal ortaklığı: a. Edinilmiş mallarda ortaklık (m.258)- b. Diğer mal ortaklıkları (m.259)/ III.
Kişisel mallar (m.260) / IV. İspat (m.261).............................................. 397-400
B. YÖNETİM VE TASARRUF: I. Ortaklık mallarında: 1. Olağan yönetim (m.262)- 2. Olağanüstü yönetim (m.263)- 3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası (m.264)- 4. Mirasın kabulü veya
reddi (m.265)-5. Sorumluluk ve yönetim giderleri
(m.266)/II. Kişisel mallar (m.267).......................................................... 400-403
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK:I. Ortaklık borçları
(m.268)/II. Kişisel borçlar (m.269)......................................................... 403-405
D. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR (m.270).................................................. 405
E. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE: I. Sona erme anı
(m.271)/ II. Kişisel mala ekleme (m.272)/ III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme (m.273)/IV.Değer artış payı
(274)/V. Değer belirlenmesi (m.275)/VI. Paylaşma: 1. Ölüm veya
diğer bir mal rejiminin kabulü halinde (m.276) - 2. Diğer hallerde
(m.277)/ VII. Paylaşma usulü: 1. Kişisel mallar (m.278)-2. Aile
konutu ve ev eşyası (m.279)- 3. Diğer malvarlığı değerleri
(m.280)-4. Diğer paylaşma kuralları (m.281)........................................ 406-414
İKİNCİ KISIM: HISIMLIK
BİRİNCİ BÖLÜM: SOYBAĞININ KURULMASI
BİRİNCİ AYIRIM: GENEL HÜKÜMLER
A. GENEL OLARAK SOYBAĞININ KURULMASI (m.282)................... 415-416
B. DAVADA YETKİ VE YARGILAMA USULÜ: I. Yetki (m.283)/ II.
Yargılama usulü (m.284).......................................................................... 416-417
İçindekiler / XVII
İKİNCİ AYIRIM: KOCANIN BABALIĞI
A. BABALIK KARİNESİ (m.285)................................................................. 417-419
B. SOYBAĞININ REDDİ:I. Dava hakkı (m.286)/II. İspat: 1. Evlilik
içinde ana rahmine düşme (m.287)- 2. Evlenmeden önce veya
ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme (m.288)/III. Hak
düşürücü süreler (m.289)........................................................................ 419-422
C. KARİNELERİN ÇAKIŞMASI (m.290)................................................... 422-423
D. DİĞER İLGİLİLERİN DAVA HAKKI (m.291)....................................... 423-424
E. SONRADAN EVLENME: I. Koşulu (m.292)/ II. Bildirim
(m.293)/III. İtiraz ve iptal (m.294) ........................................................ 424-426
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
A. TANIMA:I. Koşulları ve şekli (m.295)/II.Bildirim (m.296)/ III. İptal
davası: 1. Tanıyanın dava hakkı (m.297)-2.İlgililerin dava hakkı:
a. Genel olarak(m.298)- b. İspat yükü (m.299)-3.Hak düşürücü
süreler (m.300).......................................................................................... 426-430
B. BABALIK HÜKMÜ: I. Dava hakkı (m.301)/II. Karine (m.302)/III.
Hak düşürücü süreler(m.303)/IV. Ananın mali hakları(m.304)........ 430-435
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: EVLAT EDİNME
A. KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ: I. Genel koşulları (m.305)
/ II. Birlikte evlat edinme (m.306) / III. Tek başına evlat edinme
(m.307) / IV.Küçüğün rızası ve yaşı (m.308) /V.Ana ve babanın
rızası: 1.Şekil (m.309)-2.Zaman (m.310)-3.Rızanın aranmaması:
a.Koşulları (m.311)-b. Karar (m.312)...................................................... 436-440
B. ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİ(m.313)...... 440-441
C. HÜKÜMLERİ (m.314)............................................................................. 441-443
D. ŞEKİL VE USUL:I. Genel olarak (m.315)/II.Araştırma (m.316)........ 443-444
E. EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI: I. Sebepleri: 1.Rızanın
bulunmaması (m.317)-2.Diğer noksanlıklar (m.318)/II.Hak
düşürücü süre (m.319)............................................................................. 444-445
F. EVLATLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK (m.320)............................... 445-446
BEŞİNCİ AYIRIM: SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
A. SOYADI (m.321)........................................................................................ 446-447
B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER (m.322)................................................ 447
XVIII / İçindekiler
C. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ: I. Ana ve baba ile: 1. Kural (m.323) 2. Sınırları(m.324)/II.Üçüncü kişiler ile (325)/III.Yetki (m.326)........ 447-449
D. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ
KARŞILAMA:I. Kapsamı (m.327)/ II. Süresi (m.328)/III.
Dava hakkı (m.329)/ IV. Nafaka miktarının takdiri (m.330)/
V. Durumun değişmesi (m.331)/VI. Geçici önlemler: 1. Genel
olarak (m.332)-2.Babalığın tespitinden önce (m.333)/VII.
Güvence verilmesi (m.334)...................................................................... 449-453
ALTINCI AYIRIM: VELAYET
A. GENEL OLARAK: I. Koşullar (m.335)/II. Ana ve baba evli
ise(m.336) /III. Ana ve baba evli değilse (m.337)/IV. Üvey
çocuklar (m.338)........................................................................................ 453-455
B. VELAYETİN KAPSAMI:I. Genel olarak (m.339)/II. Eğitim
(m.340)/III. Dini eğitim (m.341)/ IV. Çocuğun temsil edilmesi
(m.342)/V. Çocuğun fiil ehliyeti (m.343)/VI. Çocuğun aileyi temsil
etmesi (m.344)/VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukuki
işlemler (m.345)........................................................................................ 455-459
C. ÇOCUĞUN KORUNMASI:I. Koruma önlemleri (m.346)/II. Çocukların yerleştirilmesi (m.347)/ III. Velayetin kaldırılması: 1.
Genel olarak (m.348)-2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi
halinde (m.349)- 3. Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın
yükümlülükleri (m.350)/IV. Durumun değişmesi (m.351)............... 459-483
ÇOCUK KORUMA KANUNU...................................................................... 460-479
YEDİNCİ AYIRIM: ÇOCUK MALLARI
A. YÖNETİM: I. Genel olarak (m.352)/II. Evlilik sona erince(m.353)..... 483-484
B. KULLANMA HAKKI (m.354) ...................................................................... 484
C. GELİRLERİN SARFI (m.355) ........................................................................ 484
D. ÇOCUK MALLARININ KISMEN SARFI (m.356)...................................... 485
E. ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI: I. Kazandırmalar (m.357)/II.
Saklı pay (m.358)/III. Meslek veya sanat için verilen mal ve
kişisel kazanç (m.359) ............................................................................. 485-486
F. ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI: I. Önlemler (m.360)/
II.Yönetimin ana ve babadan alınması (m.361).................................... 487-488
G. YÖNETİMİN SONA ERMESİ: I.Malların devri (m.362)/ II. Ana
ve babanın sorumluluğu (m.363)........................................................... 488-489
İçindekiler / XIX
İKİNCİ BÖLÜM: AİLE
BİRİNCİ AYIRIM: NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜKLERİ(m.364)...................................................... 490
B. DAVA HAKKI (m.365).................................................................................... 491
C. KORUNMAYA MUHTAÇ KİŞİLER (m.366)............................................... 492
İKİNCİ AYIRIM: EV DÜZENİ
A. KOŞULLARI (m.367)...................................................................................... 493
B. HÜKÜMLERİ: I. Ev düzeni ve gözetim (m.368)/II.Sorumluluk
(m.369)/III. Altsoyun denkleştirme alacağı: 1.Koşulları (m.370) 2. İstenmesi (m.371).................................................................................. 493-495
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: AİLE MALLARI
A. AİLE VAKFI (m.372)....................................................................................... 496
B. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI: I. Oluşumu: 1.Koşulları (m.373)2.Şekil (m.374)/II.Süre (m.375)/III.Hükmü:1.Elbirliği ile
işletme(m.376)-2.Yönetim ve temsil:a.Genel olarak (m.377)-b.
Yöneticinin yetkisi (m.378)-3. Ortak mallar ve kişisel mallar
(m.379)-IV. Ortaklığın sona ermesi: 1.Sebepleri (m.380)-2. Fesih
bildirimi, ödemeden aciz, evlenme (m.381)-3.Ölüm (m.382) -4.
Paylaşma kuralları (m.383)/V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı:1.
Konusu (m.384)-2. Özel sona erdirme sebepleri (m.385).................... 496-503
C. AİLE YURDU: I. Genel olarak (m.386)/II.Kurulması: 1. Koşulları
(m.387)-2. Usul ve şekil: a. İlan (m.388)- b. Üçüncü kişilerin haklarının
korunması (m.389)- c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi (m.390)/III.
Sonuçları: 1. Tasarruf hakkının sınırlanması (m.391)- 2. Kan
hısımlarının ali yurduna alınması (m.392)-3. Malikin ödemede
acze düşmesi (m.393)/IV. Sona ermesi: 1. Malikin ölümü halinde
(394)-2. Malikin sağlığında (m.395)......................................................... 503-508
ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET
BİRİNCİ BÖLÜM: VESAYET DÜZENİ
BİRİNCİ AYIRIM: VESAYET ORGANLARI
A. GENEL OLARAK (m.396).............................................................................. 509
B.VESAYET DAİRELERİ: I. Kamu vesayeti (m.397)/II.Özel
vesayet:1. Koşulları (m.398)-2.Kurulması(m.399)-3.Aile meclisi
(m.400)-4.Güvence (m.401)-5.Sona ermesi (m.402).............................. 509-511
C. VASİ VE KAYYIM (403).................................................................................. 512
XX / İçindekiler
İKİNCİ AYIRIM: VESAYET GEREKTİREN HALLER
A. KÜÇÜKLÜK (m.404)...................................................................................... 512
B. KISITLAMA: I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı (m.405)/II.
Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
yaşama tarzı, kötü yönetim (m.406)/ III. Özgürlüğü bağlayıcı
ceza (m. 407)/IV. İstek üzerine (m.408)................................................. 513-515
C. USUL: I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi
raporu (m.409)/II. İlan (m.410)................................................................. 515-516
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: YETKİ
A. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ (m.411)......................................................... 517
B. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ (m.412)................................................. 517
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: VASİNİN ATANMASI
A.KOŞULLARI: I.Genel olarak (m.413)/II.Eşin ve hısımların
önceliği (m.414)/ III. İlgililerin isteği (m.415)/IV.Vasiliği kabul
yükümlülüğü (m.416)/V. Vasilikten kaçınma sebepleri (m.417)/
VI. Vasiliğe engel olan sebepler (m.418)................................................ 517-520
B. ATAMA USULÜ: I. Vasinin atanması (m.419)/II. Geçici önlemler
(m.420)/III. Tebliğ ve ilan (m.421)/IV. Kaçınma ve itiraz: 1.Usul
(m.422)-2.Geçici görev (m.423)-3.Karar (m.424)/ V. Görevin
verilmesi (m.425)..................................................................................... 521-524
BEŞİNCİ AYIRIM: KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
A. KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HALLER:I. Temsil (m.426)/ II.
Yönetim: 1. Kanun gereği (m.427)-2.İstek üzerine (m.428)................ 524-526
B. YASAL DANIŞMANLIK(m.429)................................................................... 527
C. YETKİ (m.430).................................................................................................. 528
D. USUL (m.431)................................................................................................... 528
ALTINCI AYIRIM: KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN
KISITLANMASI
A. KOŞULLARI (m.432)...................................................................................... 529
B. YETKİ (m.433).................................................................................................. 530
C. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (m.434)......................................................... 530
D. İTİRAZ (m.435)................................................................................................ 531
E. USUL: I. Genel olarak (m.436)/II. Yargılama usulü (m.437).............. 531-532
İçindekiler / XXI
İKİNCİ BÖLÜM: VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
BİRİNCİ AYIRIM: VASİNİN GÖREVLERİ
A.GÖREVE BAŞLAMA:I. Defter tutma (m.438)/II. Değerli
şeylerin saklanması (m.439)/III. Taşınırların satılması (m.440)/
IV. Paraların yatırılması: 1. Yatırma zorunluluğu (m.441)-2.
Yatırımların dönüştürülmesi (m.442)/V. Ticari ve sınai işletmeler
(m.443)/VI. Taşınmazların satılması (m.444)...................................... 533-536
B. ÖZEN VE TEMSİL: I. Kişiye özen: 1. Küçüklerde: a. Genel olarak
(m.445)- b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması (m.446)-2.
Kısıtlılarda (m.447)/II. Temsil: 1. Genel olarak - 2. Yasak işlemler
(m.449)-3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması (m.450)4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler:a. Vasinin rızası
(m.451)-b. Onamamanın sonucu (m.452)-5. Meslek veya sanat
(m.453)........................................................................................................ 537-541
C. MALVARLIĞININ YÖNETİLMESİ:I. Yönetim ve hesap tutma
yükümlülüğü (m.454)/II.Serbest mallar (m.455)........................................ 542
D. GÖREVİN SÜRESİ (m.456)............................................................................ 543
E. VASİNİN ÜCRETİ (m.457)...................................................................... 543-544
İKİNCİ AYIRIM: KAYYIMIN GÖREVLERİ
A. KAYYIMIN KONUMU (m.458) ................................................................... 544
B. KAYYIMLIĞIN KAPSAMI:I. Belli bir iş (m.459)/II. Malvarlığının
yönetimi (m.460).............................................................................................. 545
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: VESAYET DAİRELERİNİN
GÖREVLERİ
A. ŞİKAYET VE İTİRAZ (m.461)........................................................................ 545
B. İZİN: I. Vesayet makamından (m.462)/II.Denetim makamından
(m.463)........................................................................................................ 546-548
C. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ (m.464).......................... 548-549
D. İZNİN BULUNMAMASI (m.465)................................................................. 549
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: VESAYET ORGANLARININ
SORUMLULUĞU
A. ÖZEN YÜKÜMÜ (m.466).............................................................................. 550
B. VASİNİN SORUMLULUĞU (m.467)............................................................ 550
XXII / İçindekiler
C. DEVLETİN SORUMLULUĞU (m.468)................................................. 550-551
D. GÖREV VE YETKİ (m.469)............................................................................ 551
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: VESAYETİN SONA ERMESİ
BİRİNCİ AYIRIM: VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN
SONA ERMESİ
A. KÜÇÜKLERDE (m.470).................................................................................. 552
B. HÜKÜMLÜLERDE (m.471)........................................................................... 552
C. DİĞER KISITLILARDA: I. Kaldırılması (m.472)/II. Usulü: 1.
İlan (m.473)-2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında (m.474)-3.
Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
yaşama tarzı, kötü yönetimde(m.475)-4. İstek üzerine
kısıtlamada(m.476)................................................................................... 553-555
D. KAYYIMLIKTA VE YASAL DANIŞMANLIKTA:I. Genel olarak
(m.477)/II. İlan (m.478)........................................................................... 555-556
İKİNCİ AYIRIM: VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
A. FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM (m.479).............................. 556
B. SÜRENİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI:I. Sürenin
dolması (m.480)/II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya
çıkması (m.481) /III. Göreve devam zorunluluğu (m.482)....................... 557
C. GÖREVDEN ALINMA: I. Sebepleri (m.483)/II. Usulü: 1. İstek
üzerine veya re’sen (m.484)-2. Araştırma ve uyarı (m.485)-3.
Geçici önlemler (m.486)-4. Diğer önlemler (m.487)- 5. İtiraz
(m.488)........................................................................................................ 558-560
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: VESAYETİN SONA
ERMESİNİN SONUÇLARI
A. KESİN HESAP VE MAL VARLIĞININ TESLİMİ (m.489)........................ 561
B. RAPOR VE HESABIN İNCELENMESİ (m.490)......................................... 561
C. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ (m.491)............................... 561-562
D. SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI: I. Olağan
zamanaşımı (m.492)/ II. Olağanüstü zamanaşımı (m.493)............... 562-563
E. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI (m.494)................................ 564
İçindekiler / XXIII
ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU
BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR
BİRİNCİ BÖLÜM: YASAL MİRASÇILAR
A. KAN HISIMLARI: I. Altsoy (m.495)/ II. Ana ve baba (m.496)/
III. Büyük ana ve büyük baba (m.497)/ IV. Evlilik dışı hısımlar
(m.498)........................................................................................................ 565-568
B. SAĞ KALAN EŞ (m.499)................................................................................ 569
C. EVLATLIK (m.500).......................................................................................... 570
D. DEVLET (m.501).............................................................................................. 570
İKİNCİ BÖLÜM: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
BİRİNCİ AYIRIM: TASARRUF EHLİYETİ
A. EHLİYET: I. Vasiyette(m.502)/II. Miras sözleşmesinde (m.503).............. 571
B. İRADE SAKATLIĞI (m.504)................................................................... 571-572
İKİNCİ AYIRIM: TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ
A. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM: I. Kapsamı (m.505)/II. Saklı
pay (m.506)/ III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı: 1. Borçların
indirilmesi (m.507)-2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar
(m.508)-3.Sigorta alacakları (m.509)...................................................... 572-576
B. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA:I. Sebepleri (m.510)/II. Hükümleri
(m.511)/III. İspat yükü (m.512)/ IV. Borç ödemeden
aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma (m.513)....................................... 576-579
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: ÖLÜME BAĞLI
TASARRUFLARI ÇEŞİTLERİ
A. GENEL OLARAK (m.514).............................................................................. 580
B. KOŞULLAR VE YÜKLEMELER (m.515)..................................................... 580
C. MİRASÇI ATAMA (m.516)............................................................................ 581
D. BELİRLİ MAL BIRAKMA:I. Konusu (m.517)/II. Teslim borcu
(m.518)/ III. Tereke ile ilgisi (m.519)..................................................... 582-583
E. YEDEK MİRASÇI ATAMA (m.520).............................................................. 584
F. ART MİRASÇI ATAMA: I. Belirlenmesi (m.521)/II. Artmirasçıya
geçiş (m.522)/ III. Güvence (m.523)/IV. Hükümleri: 1. Önmirasçı
hakkında (m.524)-2. Artmirasçı hakkında (m.525).............................. 584-587
XXIV / İçindekiler
G. VAKIF (m.526).................................................................................................. 587
H. MİRAS SÖZLEŞMELERİ: I. Olumlu miras sözleşmesi (m.527)/ II.
Mirastan feragat sözleşmesi: 1. Kapsamı (m.528)-2. Hükümden
düşmesi (m.529)- 3. Tereke alacaklılarının hakları (m.530)................ 588-591
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ
A. VASİYET: I. Şekilleri: 1. Genel olarak (m.531)-2. Resmi vasiyetname:
a. Düzenlenmesi (m.532)-b.Memurun işlevi (m.533)-c.Tanıkların
katılması (m.534)-d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve
imzalanmaksızın düzenleme (m.535)-e. Düzenlemeye katılma
yasağı (m.536)-f. Vasiyetnamenin saklanması (m.537)-3. El yazılı
vasiyetname (m.538)-4. Sözlü vasiyet: a. Son arzuları anlatma
(m.539)-b. Belgeleme(m.540)-c. Hükümden düşme (m.541)/II.
Vasiyetten dönme: 1. Yeni vasiyetname ile (m.542)-2. Yok etme
ile (m.543)-3. Sonraki tasarruflar (m.544).............................................. 591-600
B. MİRAS SÖZLEŞMESİ:I. Şekli(m.545)/II. Ortadan kaldırılması:
1. Sağlararasında: a. Sözleşme veya vasiyetname ile (m.546)-b.
Sözleşmeden dönme yolu ile (m.547)-2. Miras bırakandan önce
ölme (m.548).............................................................................................. 601-603
C. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI (m.549)........................ 603
BEŞİNCİ AYIRIM: VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ
A. ATANMASI: I. Atanma ve ehliyet (m.550)/ II. Birden çok
vasiyeti yerine getirme görevlisi (m.551).............................................. 604-605
B. GÖREV VE YETKİLERİ: I. Genel olarak (m.552)/II. Tereke
malları üzerinde tasarruf (m.553).......................................................... 606-607
C. GÖREVİN SONA ERMESİ (m.554).............................................................. 608
D. DENETLENMESİ (m.555).............................................................................. 608
E. SORUMLULUĞU (m.556).............................................................................. 608
ALTINCI AYIRIM: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ
A. İPTAL DAVASI: I. Sebepleri (m.557)/II. Dava hakkı (m.558)/III.
Hak düşürücü süreler (m.559)................................................................ 609-611
B. TENKİS DAVASI I. Koşulları: 1. Genel olarak (m.560)-2. Saklı
paylı mirasçılar lehine kazandırmalar (m.561)-3.Mirasçının
alacaklılarının hakları (m.562)/II. Hükümleri: 1. Genel olarak
(m.563)-2. Bölünmez mal vasiyetinde (m.564)-3. Sağlararası
kazandırmalar: a. Tenkise tabi kazandırmalar (m.565)-b. Geri
İçindekiler / XXV
verme borcu (m.566)-4. Hayat sigortalarında (m.567)-5. İntifa
hakkı veya irat bakımından (m.568)-6. Artmirasçı bakımından
(m.569)/III.. Tenkiste sıra (m.570)/IV. Hak düşürücü süreler
(m.571)........................................................................................................ 612-619
YEDİNCİ AYIRIM
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR
A. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI VERMESİ
DURUMUNDA (m.572).................................................................................. 620
B. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA: I. Tenkis (m.573)/II.
Geri verme (m.574)................................................................................... 621-622
İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM: MİRASIN AÇILMASI
A. AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI (m.575).......................................... 623
B. AÇILMA YERİ VE YETKİLİ MAHKEME (m.576)..................................... 623
C. AÇILMANIN HÜKÜMLERİ: I. Mirasa ehliyet: 1.Hak ehliyeti
(m.577)-2. Mirastan yoksunluk:a. Sebepleri (m.578)-b.Altsoya
etkisi(m.579)/II. Sağ olmak: 1. Mirasçı olarak (m.580)-2. Vasiyet
alacaklısı olarak (m.581)-3.Cenin (m.582)-4. İleride doğacak
çocuk (m.583)............................................................................................ 624-628
D. GAİPLİK: I. Gaibin mirası: 1-Güvence karşılığı teslim (m.584)2.Geri verme (m.585)/II.Gaibe düşen miras (m.586)/III.Gaibin
hem mirasbırakan, hem mirasçı olması (m.587)/IV. Hazinenin
istemi (m.588)............................................................................................ 629-633
İKİNCİ BÖLÜM: MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI
BİRİNCİ AYIRIM: KORUMA ÖNLEMLERİ
A. GENEL OLARAK (m.589)....................................................................... 633-634
B. DEFTER TUTMA (m.590).............................................................................. 635
C. MÜHÜRLEME (m.591)............................................................................ 635-636
D. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ: I. Genel olarak (m.592)/
II. Görev, temsil ve sorumluluk (m.593)/III. Mirasçıların
bilinmemesi (m.594)................................................................................. 636-639
E. VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER: I. Teslim görevi ve
alınacak önlemler (m.595)/II. Vasiyetnamenin açılması (m.596)/
III.İlgililere tebliğ (m.597)/ IV. Mirasçılık belgesi (m.598).................. 639-642
XXVI / İçindekiler
İKİNCİ AYIRIM: MİRASIN KAZANILMASI
A.
KAZANMA: I. Mirasçılar tarafından(m.599)/II. Vasiyet
alacaklıları tarafından: 1. İstem (m.600)-2. Özel durumlar
(m.601)- 3. Zamanaşımı (m.602)/III. Alacaklıların durumu
(m.603)/IV.Tenkis ve geri isteme (m.604).............................................. 642-646
B. RET: I. Ret beyanı:1. Ret hakkı (m.605)-2. Süre: a. Genel olarak
(m.606)-b. Terekenin yazımında (m.607)-3.Ret hakkının geçmesi
(608)-4.Reddin şekli (m.609)/II. Ret hakkının düşmesi(m.610)/
III.Mirasçılardan biri tarafından ret (m.611)/IV. En yakın
mirasçıların tamamı tarafından ret: 1. Genel olarak (m.612)-2.
Mirasın sağ kalan eşe geçmesi (m.613)-3.Sonra gelen mirasçılar
yararına ret (m.614)/V. Ret süresinin uzatılması (m.615)/ VI.
Vasiyetin reddi (m.616)/VII. Mirasçıların alacaklılarının
korunması (m.617)/ VIII. Ret halinde sorumluluk (m.618)............... 647-655
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: RESMİ DEFTER TUTMA
A. KOŞULLARI (m.619)...................................................................................... 655
B. USUL: I. Deftere geçirme (m.620)/II. İlan yoluyla çağrı (m.621)/
III. Doğrudan doğruya deftere geçirme (m.622)/IV. Defter
tutmanın sona ermesi (m.623)................................................................ 656-658
C. DEFTER TUTMA SIRASINDA MİRASÇILARIN DURUMU: I.
Yönetim (m.624)/II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı (m.625).......... 658-659
D.SONUÇLARI: I. Beyana çağrı (m.626)/II.Beyan (m.627)/III.
Resmi deftere göre kabulün Sonuçları: 1. Deftere yazılanlardan
sorumluluk (m.628)-2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk
(m.629)- 3. Kefalet borçlarından sorumluluk (m.630)......................... 659-662
E. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ HALİ (m.631)........................................... 662
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: RESMİ TASFİYE
A. KOŞULLARI: I. Mirasçıların istemi ile (m.632)/ II. Mirasbırakanın
alacaklılarının istemi ile (m.633)............................................................ 662-663
B. USUL:I. Yönetim (m.634)/II. Olağan usul ile tasfiye (m.635)/ III.
İflas usulü ile tasfiye (m.636).................................................................. 664-665
BEŞİNCİ AYIRIM: MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
A. KOŞULLARI (m.637) ..................................................................................... 666
B. HÜKÜMLERİ (m.638).................................................................................... 667
C. ZAMANAŞIMI (m.639).................................................................................. 667
İçindekiler / XXVII
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MİRASIN PAYLAŞILMASI
BİRİNCİ AYIRIM: PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI
A. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUCU: I. Miras ortaklığı (m.640)/
II.Mirasçıların sorumluluğu (m.641)..................................................... 668-670
B. PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI (m.642)...................................................... 670
C. CENİN NEDENİYLE ERTELEME (m.643).................................................. 672
D. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (m.644)................................................................ 672-673
E. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI (m.645)............................................ 673
İKİNCİ AYIRIM: PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI
A. GENEL OLARAK (m.646).............................................................................. 674
B. PAYLAŞMA KURALLARI: I. Mirasbırakanın tasarrufu (m.647)/
II. Paylaşmaya kayyımın katılması (m.648).......................................... 675-676
C.PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞMESİ: I. Mirasçıların eşitliği
(m.649)/II. Payların oluşturulması (m.650)/III. Bazı malların
özgülenmesi veya satılması (m.651)...................................................... 676-678
D. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE
ÖZGÜLENMESİ(m.652).......................................................................... 678-679
E. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA: I. Bütünlük oluşturan veya aile
belgeleri ile Özel anı değeri olan eşya (m.653)/II.Mirasbırakanın
mirasçılardaki alacakları (m.654)/ III. Rehnedilmiş tereke malları
(m.655)/IV. Taşınmazlar: 1. Bölünme (m.656)-2. Özgülenme: a.
Özgülenmeye esas olan değer (m.657)-b. Değerin belirlenmesi
(m.658)/V. Tarımsal işletmeler: I. Paylaştırma dışında bırakma:
a. Koşulları (m.659)- b. Taşınırların özgülenmesi (m.660)- c.
Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı (m.661)- d. Ölüme
bağlı tasarruf ile düzenleme (m.662)-e.Ergin olmayan mirasçılar
(m.663)-2. Aile malları ortaklığı: a. İstem hakkı (m.664)-b.
Ortaklığın sona erdirilmesi(m.665)- 3. Diğer mirasçıların
paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması (m.666)-4. Yan
sınai işletme (m.667)5. İşletmenin satılması (m.668)........................... 679-687
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: MİRASTA DENKLEŞTİRME
A. MİRASÇILAR ARASINDA (m.669).............................................................. 688
B. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HALİNDE (m.670)................................ 689
XXVIII / İçindekiler
C. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ: I. Geri verme veya mahsup (m.671)/ II.
Miras payını aşan kazandırmalar (m.672)/III. Denkleştirme
değeri (m.673)........................................................................................... 689-690
D. EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ (m.674).............................................. 691
E. HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ (m.675)..................................... 691
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: PAYLAŞMANIN
TAMAMLANMASI VE SONUCU
A.
PAYLAŞMANIN
SONUÇLANDIRILMASI:
I.
Paylaşma
sözleşmesi (m.676)/ II. Miras payı üzerinde sözleşme (m.677)/
III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler (m.678)............. 692-695
B.MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU: I.
Garanti borcu (m.679)/II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği
(m.680)........................................................................................................ 696-697
C. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU:
I.Müteselsil sorumluluk (m.681)/II. Mirasçılara rücu (m.682).......... 697-698
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS
HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK..................... 699-722
DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET
BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER
A. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ (m.683).................................................. 723
B.MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI: I. Bütünleyici parça
(m.684)/II. Doğal ürünler (m.685)/III. Eklenti: 1-Tanım (m.686) 2. Eklenti sayılmayanlar (m.687)............................................................ 724-726
C. BİRLİKTE MÜLKİYET I. Paylı mülkiyet: 1.Genel Kurallar (m.688)2. Yönetim ve tasarruf: a. Anlaşmalar (m.689)-b. Olağan yönetim
işleri (m.690)- c. Önemli yönetim işleri (m.691)- d. Olağanüstü
yönetim işleri ve tasarruflar (m.692)- 3. Yararlanma, kullanma ve
koruma(m.693)- Giderler ve yükümlülükler (m.694)-5. Kararların
bağlayıcılığı (m.695) 6. Paydaşlıktan çıkarma: a. Paydaşın
çıkarılması (m.696)-b. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması (m.697)7.Paylı mülkiyetin sona ermesi: a. Paylaşma istemi (m.698)- b.
Paylaşma biçimi (m.699)- c. İntifa hakkı sahibinin durumu
(m.700)/II. Elbirliği mülkiyeti: 1. Kaynakları ve niteliği (m.701)-2.
Hükümleri (m.702)- 3. Sona ermesi (m.703).......................................... 727-739
İçindekiler / XXIX
İKİNCİ BÖLÜM: TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
BİRİNCİ AYIRIM: TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN
KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI
A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU (m.704)...................................... 739
B.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI: I. Tescil
(m.705)/II. Kazanma yolları: 1.Hukuki işlem(m.706)-2.
İşgal(m.707)-3.Yeni arazi oluşması (m.708)- 4.Arazi kayması:
a.Genel olarak (m.709)-b. Heyelan (m.710)-c.Sınırın yeniden
belirlenmesi (m.711)-5. Kazandırıcı zamanaşımı: a. Olağan
zamanaşımı (m.712)-b. Olağanüstü zamanaşımı (m.713)-c.
Sürelerin hesabı(m.714)- 6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait
mallar (m.715)/III. Tescili isteme hakkı (m.716).................................. 740-759
C. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI (m.717)........................................... 763
İKİNCİ AYIRIM: TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ
VE KISITLAMALARI
A.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ: I. Kapsam (m.718)/
II. Sınırlar: 1. Sınırların belirlenmesi (m.719)- 2. Sınır belirleme
yükümlülüğü (m.720)- 3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet
(m.721)/III. Arazideki yapılar: 1. Arazi ve yapı malzemesi:
a. Mülkiyet ilişkisi (m.722)-b. Tazminat (m.723)-c. Arazinin
mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi (m.724)-2. Taşkın
yapılar (m.725)-3. Üst hakkı (m.726)-4. Mecralar (m.727)- 5.
Taşınır yapılar (m.728)/IV. Araziye dikilen fidanlar (m.729)/V.
Taşınmaz malikinin sorumluluğu (m.730)........................................... 764-773
B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI: I. Genel olarak
(m.731)/II. Devir hakkının kısıtlamaları: 1. Yasal önalım hakkı: a.
Önalım hakkı sahibi (m.732)- b. Kullanma yasağı, feragat ve hak
düşürücü süre (m.733)-c. Kullanılması (m.734)- 2. Sözleşmeden
doğan önalım hakkı (m.735)- 3. Alım ve geri alım hakları
(m.736)/III. Komşu hakkı: 1. Kullanma biçimi (m.737)-2. Kazı ve
yapılar: a. Kural (m.738)-b. Özel kurallar (m.739)- 3. Bitkiler: a.
Kural (m.740)- b. Özel kurallar (m.741)-4. Doğal olarak akan su
(m.742)- 5. Fazla suyun akıtılması (m.743)-6. Mecra geçirilmesi: a.
Katlanma yükümlülüğü (m.744)- b. Yükümlü taşınmaz malikinin
menfaatinin korunması (m.745)-c. Durumun değişmesi (m.746)7. Geçit hakları: a. Zorunlu geçit (m.747)-b. Diğer geçit hakları
(m.748)-8. Sınırlıklar (m.749)-9. Katılma yükümlülüğü (m.750)/
IV. Başkasının arazisine girme hakkı: 1. Orman ve mer’aya girme
XXX / İçindekiler
(m.751)-2. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması (m.752)3. Zorunluluk halinde (m.753)/ V. Kamu hukuku kısıtlamaları: 1.
Genel olarak (m.754)2. Toprağın iyileştiril-mesi (m.755)................... 773-790
C. KAYNAK VE YERALTI SULARI:I. Mülkiyet ve irtifak hakkı
(m.756)/ II. Kaynaklara zarar verilmesi: 1. Tazminat (m.757)2. Eski duruma getirme (m.758)/III. Aynı yataktan beslenen
kaynaklar (m.759)/IV. Özel kanun hükümleri ve yerel adet
(m.760)/ V. Zorunlu su (m.761).............................................................. 791-794
KAT MÜLKİYETİ KANUNU......................................................................... 795-837
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TAŞINIR MÜLKİYETİ
A. KONUSU (m.762)............................................................................................ 838
B. KAZANILMASI: I. Mülkiyetin nakli: 1.Zilyetliğin devri (m.763)2. Mülkiyetin saklı tutulması: a. Genel olarak (m.764)-b. Taksitle
satış (m.765)-3. Hükmen teslim(m.766)/II. Sahiplenme: 1.
Sahipsiz şeyler (m.767)-2. Sahipsiz duruma gelen hayvanlar
(m.768)/III. Bulunmuş eşya: 1. Arama ve ilan (m.769)-2. Koruma
ve satma (m.770)- 3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme (m. 771)4. Define (m.772)- 5. Bilimsel değeri olan eşya (m.773)/ IV. Düşen
veya sürüklenen şeyler (m.774)/V. İşleme (m.775)/VI. Karışma ve
birleşme (m.776)/ VII. Kazandırıcı zamanaşımı (m.777)..................... 838-847
C. KAYBEDİLMESİ (m.778)................................................................................ 847
İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNİ HAKLAR
BİRİNCİ BÖLÜM: İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ
BİRİNCİ AYIRIM: TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI
A. KONUSU (m.779)............................................................................................ 848
B. KURULMASI VE SONA ERMESİ: I. Kurulması: 1. Tescil (m.780)2. Sözleşme (m.781)- 3. Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı
(m.782)/II. Sona ermesi: 1. Genel olarak (m.783)-2. Her iki
taşınmaza aynı kimsenin malik olması (m.784)-3. Mahkeme
kararı (m.785)............................................................................................ 849-851
C. HÜKÜMLERİ: I.Kapsamı: 1. Genel olarak (m.786)-2. Tescile
göre (m.787)-3. İhtiyaçların değişmesi (m.788)-4. Özel kanun
hükümleri ve yerel adet (m.789)/ II. Bakım giderleri (m.790)/
III. Değişiklikler (m.740)-1. İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin
değiştirilmesi (m.791)-2.Bölünme: a. Yararlanan taşınmazın
bölünmesi (m.792)- b. Yüklü taşınmazın bölünmezi (m.793)............ 851-856
İçindekiler / XXXI
İKİNCİ AYIRIM: İNTİFA HAKKI VE DİĞER
İRTİFAK HAKLARI
A. İNTİFA HAKKI: I.Konusu (m.794)/ II.Kurulması (m.795)/ III.
Sona ermesi:1. Sona erme sebepleri (m.796)- 2.Süresi (m.797)3. Harap olma veya kamulaştırma (m.798)-4. Geri verme: a.
Yükümlülük (m.799)-b.Sorumluluk (m.800)- c. Giderler (m.801)5. Zamanaşımı (m.802)/ IV. İntifa hakkının hükümleri: 1. İntifa
hakkı sahibinin hakları: a. Genel olarak (m.803)- b. Doğal
ürünler (m.804)- c. Faizler (m.805)- d. Hakkın kullanılmasının
devri (m.806)- 2. Malikin hakları: a.Gözetim (m.807)-b. Güvence
isteme (m.808)- c. Bağışlamada güvence (m.809)- d. Güvence
verilmemesinin sonuçları (m.810)- 3. Defter tutma (m.811)- 4.
İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri: a. Malın korunması
(m.812)-b. Bakım ve işletme giderleri (m.813)- c. Malvarlığı
intifaında borçların faizi (m.814)-d. Sigorta ettirme (m.815)/V.
Özel haller: 1. Taşınmazlar: a. Ürünler (m.816)-b. Özgülenme
yönü (m.817)-c. Ormanlar (m.818)- 2. Tüketilebilen ve değeri
biçilen şeyler (m.819)-3. Alacaklar: a. Yararlanmanın kapsamı
(m.820)- b. Ödeme ve işletme (m.821)-c. Devir isteme hakkı
(m.822)........................................................................................................ 856-872
B. OTURMA HAKKI: I. Genel olarak (m.823)/II. Oturma hakkının
kapsamı (m.824)/ III. Giderler (m.825)................................................. 872-874
C. ÜST HAKKI: I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt (m.826)/II. İçerik
ve kapsam (m.827)/III. Sona ermenin sonuçları: 1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi (m.828)-2. Bedel (m.829)-3. Diğer hükümler
(m.830)/IV. Süresinden önce devir istemi: 1. Koşulları (m.831)- 2.
Hakkın kullanılması (m.832)-3. Diğer haller (m.833)/V. Üst hakkı
iradının güvencesi: İpotek kurulmasını isteme hakkı (m.834)-2.
Tescil (m.835)/VI. Sürenin üst sınırı (m.836)........................................ 874-881
D. KAYNAK HAKKI (m.837)............................................................................. 881
E. DİĞER İRTİFAK HAKLARI (m.838)........................................................... 882
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: TAŞINMAZ YÜKÜ
A. KONUSU (m.839)............................................................................................ 883
B. KURULMASI VE SONA ERMESİ: I.Kurulması:1. Tescil ve
kazanma (m.840)- 2. Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü
(m.841) -3. Güvence amacıyla kurulma (m. 842)/ II. Sona ermesi:
1. Genel olarak (m.843)-2. Yükten kurtarma: a. Alacaklının yetkisi
XXXII / İçindekiler
(m.844)-b.Yükümlünün yetkisi (m.845)-c. Yükten kurtarma
bedeli (m.846)-3.Zamanaşımı (m.847)................................................... 885-888
C. HÜKÜMLERİ: I. Alacaklının hakkının niteliği (m.848)/II.
Yükün niteliği (m.849).................................................................................... 889
İKİNCİ BÖLÜM: TAŞINMAZ REHNİ
BİRİNCİ AYIRIM: GENEL HÜKÜMLER
A. KOŞULLAR: I. Taşınmaz rehninin türleri (m.850)/II. Güvence
altına alınan alacak: 1. Ana para (m.851)- 2. Faiz (m.852)/III.
Taşınmaz: 1. Rehne konu olabilme (m.853)- 2. Belirli olma: a.
Taşınmaz tek ise (m.854)-b. Taşınmaz birden çok ise (m.855)........... 890-893
B. REHNİN KURULMASI VE SONA ERMESİ: I. Rehnin kurulması:
1. Tescil (m.856)- 2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda (m.857)/
II. Rehnin sona ermesi (m.858)/III. Taşınmazların birleştirilmesi:
1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi (m.859)-2. Borçlunun
taşınmazı rehinden kurtarması (m.860)-3. Bedel olarak ödenen
ceza (m.861)............................................................................................... 893-896
C. HÜKMÜ: I. Rehnin kapsamı (m.862)/II. Kira bedelleri (m.863)/
III. Zamanaşımı (m.864)/IV. Önlem alma yetkisi:1.Değer
düşmelerine karşı:a.Koruma önlemleri(m.865)- b. Güvence, eski
hale getirme, kısmi ödeme isteme (m.866)- 2. Değerin kusur
olmadan düşmesi (m.867)-3. Rehinli taşınmazın kısmen devri
(m.868)/ V. Rehinden sonra kurulan ayni haklar (m.869)/VI.
Rehin derecesi: 1. Rehin derecesinin hükümleri (m.870)-2. Rehin
dereceleri arasındaki ilişki (m.871)-3. Boş dereceler (m.872)/
VII.Rehnin paraya çevrilmesi: 1. Paraya çevirme şekli (m.873)2. Satış bedelinin dağıtılması (m.874)-3. Güvencenin kapsamı
(m.875)-4.Zorunlu masrafların güvencesi (m.876)/VIII. Arazinin
iyileştirilmesi halinde rehin hakkı: 1. Öncelik (m.877)- 2. Borcun
ödenmesi ve rehnin sona ermesi (m.878)/IX. Sigorta tazminatı
üzerinde hak (m.879)/X. Alacaklının temsili (m.880)......................... 896-910
İKİNCİ AYIRIM: İPOTEK
A. AMAÇ VE NİTELİK (m.881)......................................................................... 910
B. KURULMASI VE SONA ERMESİ: I. Kuruluş (m.882)/II. Sona
erme: 1. İpoteğin terkinini isteme hakkı (m.883)-2. Borçtan
sorumlu olmayan malikin hakkı(m.884)-3. İpotekten kurtarma:a.
Koşulları ve usulü (m.885)-b. Açık artırma (m.886)- 4. Ödeme
istemi (m.887)............................................................................................ 911-913
İçindekiler / XXXIII
C. HÜKMÜ: I. Mülkiyet ve borçluluk: 1. Taşınmazın devri (m.888)2. Taşınmazın bölünmesi (m.889)- 3. Borcu yüklenmenin
bildirilmesi /II. Alacağın devri (m.891)................................................ 914-916
D. KANUNİ İPOTEK:I. Tescile tabi olmayan kanuni ipotek (m.892)/
II. Tescile tabi kanuni ipotekler: 1. Haller (m.893)- 2. Satıcılar,
mirasçılar ve diğer elbirliği ortakları bakımından (m.894)- 3.
Zanaatkar ve yükleniciler bakımından: a. Tescil (m.895)-b. Sıra
(m.896)- c. Öncelik (m.897)...................................................................... 916-919
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT
SENEDİ
A. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ:I. Amaç ve nitelik (m.898)/II. Değer
biçilmesi (m.899)/ III. Muacceliyet bildirimi (m.900)/IV. Malikin
durumu (m.901)/V. Devir ve bölünme (m.902)................................... 920-922
B. İRAT SENEDİ: I. Amaç ve nitelik (m.903)/II. Sorumluluğun
sınırı (m.904)/ III. Devletin sorumluluğu (m.905)/ IV. Yükten
kurtarma (m.906)/ V. Borç ve mülkiyet (m.907)/ VI. Bölünme
(m.908)........................................................................................................ 922-925
C. ORTAK HÜKÜMLER: I. Kurulması: 1. Alacağın niteliği (m.909)2. Senedin dayanağı borç ile ilişkisi (m.910)-3. Tescil ve rehin
senedi: a. Rehin senedini düzenleme gereği (m.911)- b. Rehin
senedinin düzenlenmesi (m.912)-c. Rehin senedinin şekli (m.913)4. Alacaklının belirlenmesi: a. Düzenleme sırasında(m.914)
- b. Ortak temsilci(m.915)-5. Ödeme yeri (m.916)-6. Alacağın
devrinden sonra ödeme (m.917)/II. Sona erme: 1. Alacaklının
olmaması (m.918)-2. Terkin (m.919)/III. Alacaklının hakları:
1. İyiniyetin korunması: a. Tescil bakımından(m.920)-b. Senet
bakımından (m.921)-c. Senet ile tescilin ilişkisi (m.922)- 2. Hakkın
ileri sürülmesi (m.923)-3. Alacağın devri (m.924)/IV. İptal:1.
Senedin kaybedilmesi (m.925)-2. İlan yoluyla duyuru (m.926)/V.
Borçlunun def’ileri (m.927)/ VI. Ödenen senedin geri verilmesi
(m.928)/VII. Hukuki ilişkide değişiklik (m.929)................................. 925-935
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE
ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ
A. REHİNLİ TAHVİLLER (m.930)..................................................................... 935
B. SERİ HALİNDE REHİN SENEDİ ÇIKARILMASI: I. Genel
olarak (m.931)/II. Düzenlenmesi (m.932)/III. Borcun kısım
kısım ödenmesi (m.933)/IV. Tescil (m.934)/V. Hükmü: 1. Senedi
XXXIV / İçindekiler
çıkaran aracı kurum (m.935)/2. Senetlerin geri ödenmesi: a.
Ödeme planı (m.936)- b. Denetleme (m.937)-c. Geri ödemelerin
özgülenmesi (m.938)................................................................................ 936-939
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TAŞINIR REHNİ
BİRİNCİ AYIRIM: TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI
A. TESLİME BAĞLI REHİN:I. Kurulması: 1. Alacaklının zilyetliği
(m.939)-2. Ayrık durumlar (m.940)- 3. Art rehin (m. 941)-4.
Alt rehin (m.942)/ II. Rehnin sona ermesi: 1. Zilyetliğin kaybı
(m.943)-2. Geri verme borcu (m.944)-3. Alacaklının sorumluluğu
(m.945)/ III. Rehnin hükümleri: 1. Alacaklının hakkı (m.946)-2.
Rehnin kapsamı (m.947)-3. Rehnin sırası (m.948)-4. Mülkiyetin
geçememesi (m.949)................................................................................. 939-955
HAYVAN REHNİ TÜZÜĞÜ.......................................................................... 942-950
B. HAPİS HAKKI: I. Koşulları (m.950)/II. Ayrık durumlar (m.951)/
III. Borç ödemeden aciz (m.952)/IV. Hükümleri(m.953).................... 955-957
İKİNCİ AYIRIM: ALACAKLAR VE DİĞER
HAKLAR ÜZERİNDE REHİN
A. GENEL OLARAK (m.954).............................................................................. 958
B. KURULMASI: I. Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda
(m.955)/II. Kıymetli evrakta (m.956)/ III. Emtiayı temsil eden
senetlerde (m.957)/IV. Art rehin (m.958).............................................. 958-960
C. HÜKÜMLERİ: I. Rehnin kapsamı (m.959)/II. Rehinli pay
senetlerinin temsili (m.960)/ III. Yönetim ve ödeme (m.961)............ 960-962
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ
VERME İŞİ İLE UĞRAŞANLAR
A. ÖDÜNÇ VERENLER: I. İşletme izni alma (m.962)/II. Süre (m.963)......... 962-963
B. TAŞINIR REHNİ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ: I. Kurulması (m.964)/
II. Hükümleri: 1. Rehnin paraya çevrilmesi (m.965)-2. Arta
kalan para üzerindeki hak (m.966)/ III. Rehnin sona ermesi: 1.
Rehinden kurtarmayı isteme hakkı (m.967)-2. Ödünç verenin
hakları (m.968).......................................................................................... 963-965
C. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK SATIM (m.969)................................... 965
İçindekiler / XXXV
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: REHİNLİ TAHVİL
A. NİTELİĞİ (m.970)............................................................................................ 966
B. ŞEKLİ (m.971).................................................................................................. 966
C. DÜZENLEMESİ (m.972)................................................................................ 967
TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU ......................................................... 968-974
ÜÇÜNCÜ KISIM: ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
BİRİNCİ BÖLÜM:ZİLYETLİK
A. ZİLYETLİK KAVRAMI VE TÜRLERİ: I. Kavram (m.973)/II.
Türleri:1. Asli ve fer’i zilyetlik (m.974)-2. Dolaylı ve dolaysız
zilyetlik (m.975)/III. Geçici olarak kesilme (m.976)............................ 975-977
B. ZİLYETLİĞİN DEVRİ: I. Hazırlar arasında (m.977)/II. Hazır
olmayanlar arasında (m.978)/ III. Teslimsiz devir (m.979)/IV.
Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi (m.980).................................... 977-979
C. ZİLYETLİĞİN HÜKÜMLERİ: I. Korunması: 1. Savunma hakkı
(m.981)- 2. Zilyetliğin gasbında dava hakkı (m.982)- 3. Zilyetliğe
saldırıya dava hakkı(m. 983)- 4. Dava hakkının düşmesi (m.984)/
II. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması: 1. Mülkiyet karinesi
(m.985)- 2. Fer’i zilyetlikte karine (m.986)-3. Davaya karşı
savunma (m.987)- 4. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası: a. Emin
sıfatıyla zilyetten edinme bakımından (m.988)- b. Kaybedilen
veya çalınan eşya bakımından (m.989)-c. Para ve hamile yazılı
senetlerde (m.990)- d. İyiniyetli olmama halinde (m.991)-5.
Taşınmazlarda karine (m.992)/ III. Sorumluluk: 1. İyiniyetli
zilyet bakımından: a. Yararlanma (m.993)-b. Tazminat (m.994)- 2.
İyiniyetli olmayan zilyet bakımından (m.995)/IV. Kazandırıcı
zamanaşımından yararlanma (m.996)................................................... 979-989
TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN
ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN ........................................................... 991-997
İKİNCİ BÖLÜM: TAPU SİCİLİ
A. KURULMASI: I. Sicil bakımından: 1. Genel olarak (m.997)2. Taşınmazların kaybedilmesi: a. Kaybedilecek taşınmazlar
(m.998)-b. Kaybedilmeyecek taşınmazlar (m.999)-3. Sicilin
unsurları: a. Tapu kütüğü (m.1000)-b. Kat mülkiyeti kütüğü
(m.1001)-c. Yevmiye defteri ve belgeler (m.1002)-d. Plan
(m.1003)/II. Tapu sicilinin tutulması:1. Bir bölgede (m.1004)-2.
XXXVI / İçindekiler
Birden çok bölgede (m.1005)/III. Tapu idareleri:1. Kuruluş
(m.1006)-2. Sorumluluk (m.1007)......................................................... 998-1005
B. İŞLEMLER:I. İşlemlerin konusu: 1. Tescil (m.1008)-2. Şerhler: a.
Kişisel haklarda (m.1009)-b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında
(m.1010)-c. Geçici tescil şerhi (m.1011)-3.Beyanlar (m.1012)/
II. Tescilin ve terkinin koşulları: 1. İstem:a. Tescil için (m.1013)b. Terkin ve değişiklik için (m.1014)- 2. Yetkinin ve sebebin
belirlenmesi (m.1015) -3. Belgelerin tamamlanması (m.1016)/III.
Tescilin biçimi:1. Genel olarak (m.1017)-2. Taşınmaz lehine
irtifaklarda (m.1018)/IV. Tebliğ zorunluluğu (m.1019).................. 1006-1013
C. TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI (m.1020)....................................................... 1013
D.TESCİLİN ETKİLERİ: I. Tescilin yapılmamasının sonuçları
(m.1021)/II. Tescilin sonuçları: 1. Genel olarak (m.1022)-2.
İyiniyetli üçüncü kişilere karşı (m.1023)- 3. İyiniyetli olmayan
üçüncü kişilere karşı (m.1024)............................................................ 1014-1017
E. TERKİN VE DEĞİŞTİRME: I. Yolsuz tescilde (m.1025)/ II. Aynı
hakların sona ermesi (m.1026)/III. Düzeltme (m.1027).................. 1018-1019
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN (m1028)....................................... 1020
YÜRÜRLÜK (m.1029).......................................................................................... 1020
YÜRÜTME (m.1030)............................................................................................ 1020
TAPU KANUNU ........................................................................................ 1021-1033
KADASTRO KANUNU.............................................................................. 1034-1065
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ............................................................................. 1066-1098
İKİNCİ CİLT
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
Genel Gerekçe (Hükümet Gerekçesi)................................................................ 1101
Adalet Komisyonu Raporu................................................................................. 1102
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
A. GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMA KURALI (m.1)........................................... 1103
B. GEÇMİŞE ETKİLİ OLMA: I.Kamu düzeni ve genel ahlak(m.2)/
II.İçeriği kanunla belirlenen ilişkiler (m.3)/III.Kazanılmamış
haklar (m.4)........................................................................................... 1104-1105
İçindekiler / XXXVII
İKİNCİ BÖLÜM: Kişiler Hukuku
A. FİİL EHLİYETİ (m.5)..................................................................................... 1106
B. GAİPLİK KARARI (m.6).............................................................................. 1106
C. DERNEKLER (m.7)....................................................................................... 1107
D. VAKIFLAR (m.8)............................................................................................ 1108
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Aile Hukuku
A. EVLENME, BOŞANMA VE EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ (m.9)..............1109
B. MAL REJİMİ (m.10)...................................................................................... 1110
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KORUNMASI (m.11)............................................ 1113
D. SOYBAĞI (m.12)............................................................................................ 1114
E. BABALIK DAVASI (m.13)............................................................................. 1114
F. EVLAT EDİNME (m. 14).............................................................................. 1115
G. VELAYET (m.15)............................................................................................ 1115
H. VESAYET (m.16)............................................................................................ 1116
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Miras Hukuku
A. MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ (m.17)............................................... 1116
BEŞİNCİ BÖLÜM: Eşya Hukuku
A. AYNİ HAKLAR (m.18)................................................................................. 1117
B. EŞYA HUKUKU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (m.19).............. 1117
ALTINCI BÖLÜM: Diğer Hükümler
A. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ (m.20).... 1120
B. YOLLAMALAR (m.21)................................................................................. 1121
C. TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER (m.22)...................................................... 1121
D. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN (m.23)................................... 1122
YÜRÜRLÜK (m.24).............................................................................................. 1122
YÜRÜTME (m.25)................................................................................................ 1122
ÜÇÜNCÜ CİLT
(A) 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK.) VE İLGİLİ MEVZUAT
TÜRK BORÇLAR KANUNU / GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET
GEREKÇESİ).................................................................................................. 1125
XXXVIII / İçindekiler
ADALET KOMİSYONU RAPORU.................................................................... 1157
ALT KOMİSYON RAPORU............................................................................... 1197
SUNUŞ................................................................................................................... 1208
BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkisinin Kaynakları
BİRİNCİ AYIRIM: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. SÖZLEŞMENİN KURULMASI / I.İrade açıklaması: 1. Genel
olarak (m.1) - 2. İkinci derecedeki noktalar (m.2) / II.Öneri ve
kabul: 1. Süreli öneri (m.3) - 2. Süresiz öneri: a.Hazır olanlar
arasında (m.4) - b. Hazır olmayanlar arasında (m.5) - 3. Örtülü
kabul (m.6) - 4.Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi (m.7) -5.
Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri (m.8) - 6.İlân
yoluyla ödül sözü verme (m.9) -7. Önerinin ve kabulün geri
alınması (m.10) / III. Hazır olmayanlar arasında kurulan
sözleşmenin hüküm anı (m.11).......................................................... 1211-1218
B. SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ / I. Genel kural (m.12) / II.Yazılı şekil:
1.Yasal şekil: a.Kapsamı (m.13) - b.Unsurları (m.14) - c. İmza (m.
15) - d. İmza yerine geçen işaretler (m.16) - 2.İradî şekil (m. 17)..... 1219-1224
ELEKTRONİK İMZA KANUNU.............................................................. 1226-1236
NOTERLİK KANUNU (İlgili Hükümler)................................................ 1237-1258
C. BORÇ TANIMASI (m.18)............................................................................. 1259
D. SÖZLEŞMELERİN YORUMU, MUVAZAALI İŞLEMLER (m. 19)......... 1259
E. GENEL İŞLEM KOŞULLARI / I.Genel olarak (m. 20) / II. Sözleşmenin kapsamı: 1.Yazılmamış sayılma (m.21) - 2.Yazılmamış
sayılmanın sözleşmeye etkisi (m. 22) / III.Yorumlanması (m.23) /
IV. Değiştirme yasağı (m. 24) / V. İçerik denetimi (m. 25).............. 1261-1267
F. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ / I. Sözleşme özgürlüğü (m. 26) / II.
Kesin hükümsüzlük (m.27) / III. Aşırı yararlanma (m.28) / IV.
Önsözleşme (m. 29).............................................................................. 1268-1271
G. İRADE BOZUKLUKLARI / I.Yanılma: 1.Yanılmanın hükümleri
(m.30) - 2.Yanılma hâlleri: a. Açıklamada yanılma (m. 31) - b.
Saikte yanılma (m.32) - c. İletmede yanılma (m.33) - 3.Yanılmada
İçindekiler / XXXIX
dürüstlük kuralları (m.34) - 4.Yanılmada kusur (m. 35) /
II.Aldatma (m. 36) / III. Korkutma - 1.Hükmü (m. 37) - 2.Koşulları
(m. 38) / IV. İrade bozukluğunun giderilmesi (m. 39) ................... 1272-1279
H. TEMSİL / I.Yetkili temsil: 1.Genel olarak - a. Temsilin hükmü (m.
40) - b. Temsil yetkisinin kapsamı (m. 41) - 2.Hukukî işlemden
doğan yetki - a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması (m.42)
- b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar (m. 43) - c. Yetki
belgesinin geri verilmesi (m. 44) - d. Yetkinin sona erdiğinin ileri
sürülememesi (m. 45) / II. Yetkisiz temsil - 1.Onama halinde (m.
46) - 2.Onamama bulunmaması halinde (m. 47) / III. Saklı
hükümler (m. 48)................................................................................... 1280-1287
İKİNCİ AYIRIM: Haksız Fiillerden
Doğan Borç İlişkileri
A. SORUMLULUK / I. Genel olarak (m. 49) / II. Zararın ve
kusurun ispatı (m. 50) / III. Tazminat - 1.Belirlenmesi (m. 51) 2.İndirilmesi (m.52) / IV.Özel durumlar - 1. Ölüm ve bedensel
zarar - a. Ölüm (m. 53) - b. Bedensel zarar (m. 54) - c. Belirlenmesi
(m.55) - d. Manevi tazminat (m.56) - 2.Haksiz rekabet (m.57) 3.Kişilik hakkının zedelenmesi (m.58) - 4.Ayırt etme gücünün
geçici kaybı (m. 59) / V.Sorumluluk sebeplerinin çokluğu - 1.
Sebeplerin yarışması (m. 60) - 2. Müteselsil sorumluluk: a. Dış
ilişkide (m. 61) - b. İç ilişkide (m.62) / VI.Hukuka aykırılığı
kaldıran haller: 1.Genel olarak (m.63) - 2.Sorumluluk (m.64)....... 1287-1304
B. KUSURSUZ SORUMLULUK / I.Hakkaniyet sorumluluğu (m.65)
/ II.Özen sorumluluğu: 1.Adam çalıştıranın sorumluluğu (m.66)
- 2.Hayvan bulunduranın sorumluluğu: a. Giderim yükümlülüğü
(m.67) - b. Alıkoyma hakkı (m.68) - 3.Yapı malikinin sorumluluğu:
a. Giderim yükümlülüğü (m.69) - b. Zarar tehlikesini önleme
(m.70) / III.Tehlike sorumluluğu (m.71)............................................ 1304-1312
C. ZAMANAŞIMI / I.Kural (m.72) / II.Rücu istemi (m.73)............... 1312-1315
D. YARGILAMA / I. Ceza hukuku ile ilişkisi (m. 74 / II. Tazminat
hükmünün değiştirilmesi (m. 75) / III. Geçici
önlemler (m. 76).................................................................................... 1315-1317
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (İlgili Hükümler)........................ 1318-1348
GÜVENCE HESABI YÖNETMELİĞİ...................................................... 1349-1360
XL / İçindekiler
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Sebepsiz Zenginleşmeden
Doğan Borç İlişkileri
A. KOŞULLARI / I.Genel olarak (m.77) / II.Borçlanılmamış edimin
ifası (m.78)............................................................................................. 1361-1362
B. GERİ VERMENİN KAPSAMI / I.Zenginleşenin yükümlülüğü
(m.79) / II.Giderleri isteme hakkı (m.80).......................................... 1363-1364
C. GERİ İSTENEMEME (m.81)......................................................................... 1365
D. ZAMANAŞIMI (m.82).................................................................................. 1365
İKİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkisinin Hükümleri
BİRİNCİ AYIRIM: Borçların İfası
A.GENEL OLARAK / I.Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması
(m.83) / II.İfanın konusu: 1.Kısmen ifa (m.84) - 2.Bölünemeyen
borç (m.85) - 3.Çeşit borcu (m.86) - 4.Seçimlik borç (m.87) - 5.Faiz
(m.88)...................................................................................................... 1367-1370
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN............. 1372-1374
B. İFA YERİ (m.89) ............................................................................................ 1375
C. İFA ZAMANI / I.Süreye bağlanmamış borç (m.90) / II.Süreye
bağlı borç: 1.Aya ilişkin sürelerde vade (m.91) - 2.Diğer sürelerde
vade (m.92) - 3.Tatil günleri (m.93) / III.İş saatlerinde ifa (m.94)
/ IV.Sürenin uzatılması (m.95) / V.Erken ifa (m.96) / VI.Karşılıklı
borç yükleyen sözleşmelerde: 1.İfada sıra (m.97) 2.İfa güçsüzlüğü (m.98)....................................................................... 1376-1384
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN........ 1380-1381
D.ÖDEME / I.Ülke parası ile (m.99) / II.Mahsup: 1.Kısmen
ödemede (m.100) - 2.Birden çok borçta: a. Borçlu ve alacaklının
bildirimine göre (m.101) - b. Kanuna göre (m.102) / III. Makbuz
ve senetlerin geri verilmesi: 1.Borçlunun hakkı (m.103) 2.Hükümleri (m.104) - 3.Senedin geri verilememesi (m.105)......... 1385-1390
E.ALACAKLININ TEMERRÜDÜ / I.Koşulları (m.106) /
II.Hükümleri: 1.Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde: a. Tevdi
hakkı (m.107) - b. Satma hakkı (m.108) - c. Tevdi konusunu geri
alma (m.109) - 2.Diğer edimlerde (m.110)........................................ 1391-1394
F. DİĞER İFA ENGELLERİ (m.111)................................................................ 1394
İçindekiler / XLI
İKİNCİ AYIRIM: Borçların İfa
Edilmemesinin Sonuçları
A.BORCUN İFA EDİLMEMESİ / I.Giderim borcu: 1.Genel
olarak (m.112) - 2.Yapma ve yapmama borçlarında (m.113) /
II.Sorumluluğun ölçüsü ve giderim borcunun kapsamı: 1.Genel
olarak (m.114) - 2.Sorumsuzluk anlaşması (m.115) - 3.Yardımcı
kişilerin fillerinden sorumluluk (m.116)........................................... 1395-1401
B.BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ / I.Koşulları (m.117) / II.
Hükümleri: 1.Genel olarak: a. Gecikme tazminatı (m.118) - b.
Beklenmedik hâlden sorumluluk (m.119) - 2.Gecikme faizi: a.
Genel olarak (m.120) - b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada
gecikme faizi (m. 121) - 3.Aşkın zarar (m.122) - 4.Karşılıklı borç
yükleyen sözleşmelerde: a. Süre verilmesi (m.123) - b. Süre
verilmesini gerektirmeyen durumlar (m.124) - c. Seçimlik haklar
(m.125) - d. Sürekli edimli sözleşmelerde (m.126)........................... 1402-1410
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Borç İlişkilerinin
Üçüncü Kişilere Etkisi
A. ALACAKLIYA HALEF OLMA (m.127)..................................................... 1411
B. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (m.128)................................... 1412
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME / I.Genel olarak (m.129)
/ II.Sorumluluk sigortalarında (m.130)............................................. 1413-1414
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Zamanaşımı
BİRİNCİ AYIRIM: Sona Erme Hâlleri
A. ASIL BORCA BAĞLI HAK VE BORÇLARIN SONA ERMESİ (m.131).... 1415
B. İBRA (m.132).................................................................................................. 1416
C. YENİLEME / I.Genel olarak (m.133) / II.Cari hesaplarda (m.134). 1417-1418
D. BİRLEŞME (m.135)........................................................................................ 1418
E. İMKÂNSIZLIK / I.Genel olarak (m.136) / II.Kısmî imkânsızlık
(m.137) / III.Aşırı ifa güçlüğü (m.138).............................................. 1419-1421
F. TAKAS / I.Koşulları: 1.Genel olarak (m.139) - 2.Kefalet hâlinde
(m.140) - 3.Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde (m.141) 4.Borçlunun iflâsı hâlinde (m.142) / II.Hükümleri (m.143) / III.
Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar (m.144) /
IV.Takastan feragat (m.145)................................................................. 1422-1425
XLII / İçindekiler
İKİNCİ AYIRIM: Zamanaşımı
A. SÜRELER / I.On yıllık zamanaşımı (m.146) / II.Beş yıllık
zamanaşımı (m.147) / III.Sürelerin kesinliği (m.148) /
IV.Zamanaşımının başlangıcı: 1.Genel olarak (m.149) - 2.Dönemsel
edimlerde (m.150) / V.Sürelerin hesaplanması (m.151)................... 1426-1432
B. BAĞLI ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI (m.152)................................... 1432
C. ZAMANAŞIMININ DURMASI (m.153).................................................... 1433
D.ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ / I.Sebepleri (m.154) / II.
Birlikte borçlulara etkisi (m.155) / III.Yeni sürenin başlaması:
1.Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde (m.156)
- 2.Alacaklının fiili hâlinde (m.157).................................................... 1434-1436
E. DAVANIN REDDİNDE EK SÜRE (m.158)................................................. 1437
F. TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCEYE BAĞLANMIŞ ALACAKTA(m.159).. 1438
G. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT (m.160)................................................ 1438
H. İLERİ SÜRÜLMESİ (m.161)......................................................................... 1439
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM: Teselsül
A. MÜTESELSİL BORÇLULUK / I.Doğuşu (m.162) / II.Dış ilişki:
1.Hükümleri: a. Borçluların sorumluluğu (m.163) - b. Borçluların
savunmaları (m.164) - c. Borçluların bireysel davranışı (m.165)
- 2.Borcun sona ermesi (m.166) / III.İç ilişki: 1.Paylaşım (m.167) 2.Alacaklıya halef olma (m.168)......................................................... 1440-1444
B. MÜTESELSİL ALACAKLILIK (m.169)...................................................... 1444
İKİNCİ AYIRIM: Koşullar
A. GECİKTİRİCİ KOŞUL / I.Genel olarak (m.170) / II.Koşulun
askıda olduğu sıradaki durum (m.171) / III.Koşul gerçekleşinceye
kadar elde edilen yararlar (m.172)..................................................... 1445-1447
B. BOZUCU KOŞUL (m.173)............................................................................ 1447
C.ORTAK HÜKÜMLER / I.Koşulun gerçekleşmesi (m.174) /
II.Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme (m.175) / III.Yasak
koşullar (m.176).................................................................................... 1448-1449
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Bağlanma Parası
Cayma Parası ve Ceza Koşulu
A. BAĞLANMA PARASI (m.177).................................................................... 1450
B. CAYMA PARASI (m.178)............................................................................. 1450
İçindekiler / XLIII
C. CEZA KOŞULU / I.Alacaklının hakları: 1.Cezanın sözleşmenin
ifası ile ilişkisi (m.179) - 2.Ceza ile zarar arasındaki ilişki (m.180) 3.Kısmî ifanın yanması (m.181) / II.Cezanın miktarı, geçersizliği
ve indirilmesi (m.182).......................................................................... 1451-1453
BEŞİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
BİRİNCİ AYIRIM: Alacağın Devri
A. KOŞULLARI / I.İradî devir: 1.Genel olarak (m.183) - 2.Şekli
(m.184) / II.Yasal veya yargısal devir ve etkisi (m.185).................. 1454-1456
B. DEVRİN HÜKÜMLERİ / I.Borçlunun durumu: 1.İyiniyetle
yapılan ifa (m.186) - 2.İfadan kaçınma ve tevdi (m.187) - 3.Borçluya
ait savunmalar (m.188) / II.Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi
(m.189) / III.Senetlerin ve ispat araçlarının teslimi ve bilgi verilmesi
(m.190) / IV.Garanti: 1.Genel olarak (m.191) - 2.İfa uğruna devir
(m.192) - 3.Sorumluluğun kapsamı (m.193)...................................... 1456-1461
C. ÖZEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI (m.194).............................................. 1462
İKİNCİ AYIRIM: Borcun Üstlenilmesi
A. İÇ ÜSTLENME SÖZLEŞMESİ (m.195)....................................................... 1462
B. DIŞ ÜSTLENME SÖZLEŞMESİ / I.Öneri ve kabul (m.196) /
II.Önerinin bağlayıcılığı (m.197)........................................................ 1463-1464
C. BORÇLUNUN DEĞİŞMESİNİN SONUÇLARI / I.Bağlı hak ve
borçlar (m.198) / II.Savunmalar (m.199)........................................... 1464-1465
D. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (m.200).......................................... 1466
E. BORCA KATILMA (m.201) ......................................................................... 1467
F. MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI (m.202)...... 1467
G. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ (m.203)....... 1468
H. ÖZEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI (m.204).............................................. 1469
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Sözleşmenin Devri ve
Sözleşmeye Katılma
A. SÖZLEŞMENİN DEVRİ (m.205)................................................................. 1470
B. SÖZLEŞMEYE KATILMA (m.206)............................................................. 1471
XLIV / İçindekiler
İKİNCİ KISIM: Özel Borç İlişkileri
BİRİNCİ BÖLÜM: Satış Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM: Genel Hükümler
A. TANIMI VE HÜKÜMLERİ (m.207)............................................................ 1472
B. YARAR VE HASAR (m.208)........................................................................ 1473
İKİNCİ AYIRIM: Taşınır Satışı
A. KONUSU (m.209).......................................................................................... 1475
B. SATICININ BORÇLARI / I.Zilyetliğin devri: 1.Kural (m.210)
- 2.Devir ve taşıma giderleri (m.211) - 3.Satıcının temerrüdü:
a. Kural ve ayrık durum (m.212) - b. Giderim borcu ve
kapsamı (m.213) / II.Zapttan sorumluluk: 1.Konusu (m.214) 2.Yargılama usulü: a. Davanın bildirimi (m.215) - b. Mahkeme
kararı olmaksızın geri verme (m.216) - 3.Alıcının hakları: a.
Tam zapt hâlinde (m.217) - b. Kısmî zapt hâlinde (m.218) / III.
Ayıptan sorumluluk: 1. Konusu: a. Genel olarak (m.219) - b.
Hayvan satışında (m.220) - 2.Sorumsuzluk anlaşması (m.221) 3.Alıcının bildiği ayıplar (m.222) - 4.Gözden geçirme ve satıcıya
bildirme: a. Genel olarak (m.223) - b. Hayvan satışında (m.224)
- 5.Satıcının ağır kusurunun sonuçları (m.225) - 6.Satılanın başka
yerden gönderilmesi (m.226) - 7.Alıcının seçimlik hakları: a.
Genel olarak (m.227) - b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde
zarara uğraması (m.228) - 8.Dönmenin sonuçları: a. Genel olarak
(m.229) - b. Birden çok mal satışında (m.230) - 9.Zamanaşımı
(m.231).................................................................................................... 1476-1496
C. ALICININ BORÇLARI / I.Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın
devralınması (m.232) / II.Satış bedelinin belirlenmesi (m.233)
/ III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi (m.234) / IV.Alıcının
temerrüdü: 1.Satıcının dönme hakkı (m.235) - 2.Zararın
hesaplanması ve giderimi (m.236)..................................................... 1497-1500
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN........................... 1502-1555
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi
Doğuran Sözleşmeler
A. GENEL OLARAK ŞEKİL (m.237)............................................................... 1556
B. SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR / I.Süresi ve şerhi (m.238)
/ II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi (m.239) / III.Önalım
İçindekiler / XLV
hakkı: 1.İleri sürülmesi (m.240) - 2.Koşulları ve hükümleri
(m.241) - 3.Kullanılması ve hükümleri (m.242)................................ 1557-1560
C. TAŞINMAZ SATIŞI / I.Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması
(m.243)/II.Sorumluluk (m.244)/III.Yarar ve hasar (m.245)/IV.
Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması (m.246).................... 1561-1563
.
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Bazı Satış Türleri
A. ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ / I.Tanımı (m.247) / II.İspat yükü
(m.248).................................................................................................... 1563-1564
B.BEĞENME KOŞULUYLA SATIŞ / I. Tanımı (m.249) /
II.Hükümleri (m.250) / III. Deneme veya gözden geçirme:
1.Satıcının yanında (m.251) - 2.Alıcının yanında (m.252)............... 1565-1566
C. KISMÎ ÖDEMELİ SATIŞLAR / I.Taksitle satış: 1.Tanımı, şekli ve
içeriği (m.253) - 2.Yasal temsilcinin rızası (m.254) - 3.Sözleşmenin
yürürlüğe girmesi ve geri alma açıklaması (m. 255) - 4.Tarafların
hak ve borçları: a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi
(m.256) - b. Alıcının def’ileri (m.257) - c. Satış bedelinin tamamen
ödenmesi (m.258) - 5.Alıcının temerrüdü: a. Satıcının seçimlik
hakkı (m.259) - b. Sözleşmeden dönme (m.260) - c. Hâkimin
müdahalesi (m.261) - 6.Yetkili mahkeme ve tahkim (m.262)
- 7. Uygulama alanı (m.263) / II.Ön ödemeli taksitle satış:
1.Tanımı, şekli ve içeriği (m.264) - 2.Tarafların hak ve borçları:
a. Ödemelerin güvenceye bağlanması (m.265) - b. Alıcının malın
teslimini isteme hakkı (m.266) - c. Satış bedelinin ödenmesi
(m.267) - d. Satış bedelinin belirlenmesi (m.268) - 3.Sözleşmenin
sona ermesi: a. Cayma hakkı (m.269) - b. Sözleşmenin süresi
(m.270) - c. Alıcının temerrüdü (m.271) - 4.Uygulama alanının
sınırlanması (m.272) / III.Ortak hükümler (m.273)........................ 1567-1583
D.AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ / I.Tanımı (m.274) /
II.Kurulması (m.275) / III.Hükümleri: 1.Artırmaya katılanın
bağlandığı an: a. Genel olarak (m.276) - b. Taşınmazın açık
artırma yoluyla satışında (m.277) - 2.Ödemenin peşin olması
gereği (m.278) - 3.Mülkiyetin geçmesi (m.279) - 4.Zapttan ve
ayıptan sorumluluk (m.280) / IV.Artırmanın iptali (m.281).......... 1584-1589
İKİNCİ BÖLÜM: Mal Değişim Sözleşmesi
A. TANIMI (m.282)............................................................................................ 1591
B. TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER (m.283)....................................................... 1591
C. ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUK (m.284)................................. 1592
XLVI / İçindekiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bağışlama Sözleşmesi
A. TANIMI (m.285)............................................................................................ 1592
B. BAĞIŞLAMA EHLİYETİ / I.Bağışlayan için (m.286) /
II.Bağışlanan için (m.287).................................................................... 1593-1594
C. KURULMASI / I.Bağışlama sözü verme (m.288) / II.Elden
bağışlama (m.289) / III.Koşullu bağışlama (m.290) / IV.Yüklemeli
bağışlama (m.291) / V.Bağışlayana dönme koşullu bağışlama
(m.292) / VI.Bağışlama önerisinin geri alınması (m.293)............... 1594-1598
D. BAĞIŞLAYANIN SORUMLULUĞU (m.294)............................................ 1598
E. BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI / I.Bağışlamanın
geri alınması (m.295) / II.Bağışlama sözü vermenin geri alınması
ve ifadan kaçınma (m.296) / III.Geri alma hakkının süresi ve
mirasçılara geçmesi (m.297) / IV.Bağışlayanın ölümü (m.298)......... 1599-1602
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kira Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM: Genel Hükümler
A. TANIMI (m.299)............................................................................................ 1603
B. KİRA SÜRESİ (m.300)................................................................................... 1606
C. KİRAYA VERENİN BORÇLARI / I.Teslim borcu (m.301) /
II.Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu (m.302) /
III.Yan giderlere katlanma borcu (m.303) / IV.Kiraya verenin
kiralananın ayıplarından sorumluluğu: 1.Kiralananın teslim
anındaki ayıplarından sorumluluğu (m.304) - 2. Kiralananın
sonradan ayıplı hale gelmesinden sorumluluk: a. Genel olarak
(m.305) - b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih (m.306) - c.
Kira bedelinin indirilmesi (m.307) - d. Zararın giderimi (m.308)
/ V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk:
1.Zapttan sorumluluk (m.309) - 2.Üçüncü kişinin sözleşmenin
kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması: a. Kiralananın el
değiştirmesi (m.310) - b. Üçüncü kişinin sınırlı aynî hak sahibi
olması (m.311) - c. Tapu siciline şerh (m.312)................................... 1607-1616
D. KİRACININ BORÇLARI / I.Kira bedelini ödeme borcu: 1.Genel
olarak (m.313) - 2.İfa zamanı (m.314)3.Kiracının temerrüdü
(m.315) / II.Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu
(m.316) / III.Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu (m.317)
/ IV.Ayıpları kiraya verene bildirme borcu (m. 318) / V.Ayıpların
giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu
(m.319).................................................................................................... 1617-1622
İçindekiler / XLVII
E.ÖZEL DURUMLAR / I.Kiralananda yenilik ve değişiklik
yapılması: 1.Kiraya veren tarafından (m.320) - 2. Kiracı tarafından
(m.321) / II.Ait kira ve kullanım hakkının devri (m.322) / III.
Kiranın devri (m.323) / IV.Kiralananın kullanılmaması: 1.Genel
olarak (m.324) - 2.Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri
verilmesi (m.325) / V.Takastan feragat yasağı (m.326)................... 1623-1629
F. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / I.Sürenin geçmesi (m.327)
/ II.Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi: 1.Genel
olarak(m.328) - 2.Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında (m.329)
- 3.Taşınır kiralarında (m.330) / III.Olağanüstü fesih: 1.Önemli
sebepler (m.331) - 2.Kiracının iflâsı (m.332) - 3.Kiracının ölümü
(m.333).................................................................................................... 1630-1636
G. KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ / I.Genel olarak (m.334) /
II.Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme (m.335)....... 1637-1638
H. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI / I.Konusu (m.336) /
II.Üçüncü kişilere ait olan eşya (m.337) / III.Hakkın kullanılması
(m.338).................................................................................................... 1638-1640
İKİNCİ AYIRIM: Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
A.
B.
C
D.
E.
UYGULAMA ALANI (m.339)..................................................................... 1641
BAĞLANTILI SÖZLEŞME (m.340)............................................................. 1642
KULLANMA GİDERLERİ (m.341)............................................................. 1642
KİRACININ GÜVENCE VERMESİ (m.342).............................................. 1643
KİRA BEDELİ / I.Genel olarak (m.343) / II.Belirlenmesi (m.344)
/ III.Dava açma süresi ve kararın etkisi (m.345) / IV.Kiracı
aleyhine düzenleme yasağı (m.346)................................................... 1644-1648
F. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞMENİN
SONA ERMESİ / I.Bildirim yoluyla: 1.Genel olarak (m.347) 2.Bildirimin geçerliliği: a. Şekil (m.348) - b. Aile konutu (m.349)
/ II.Dava yoluyla: 1.Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle:
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar (m.350) - b. Yeni malikin
gereksinimi (m.351) - 2.Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle (m.352)
- 3.Dava süresinin uzaması (m.353) - 4.Dava nedenlerinin sınırlılığı
(m.354) - 5.Yeniden kiralama yasağı (m.355) - 6.Kiracının
ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi (m.356)...................................1649-1657
XLVIII / İçindekiler
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Ürün Kirası
A. TANIMI (m.357)............................................................................................ 1657
B. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI (m.358)................................ 1658
C. TUTANAK DÜZENLEME (m.359)............................................................. 1659
D. KİRAYA VERENİN BORÇLARI / I.Teslim borcu (m.360) / II.
Esaslı onarımlar (m.361)...................................................................... 1659-1660
E. KİRACININ BORÇLARI / I.Kira bedelini ve yan giderleri ödeme
borcu - 1.Genel olarak (m.362) - 2. Olağanüstü durumlarda kira
bedelinden indirim (m.363) / II. Kiralananı kullanma ve işletme
borcu (m.364) / III. Bakım borcu (m.365)..............................................1660-1662
F. ALT KİRA VE KULLANIM HAKKINI DEVİR YASAĞI (m.366).......... 1663
G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / I. Sona erme sebepleri 1. Sürenin geçmesi (m.367) - 2. Fesih bildirimi (m.368) - 3.
Olağanüstü fesih - a. Önemli sebepler(m.369) - b. Kiracının iflası
(m.370) - c. Kiracının ölümü (m. 371) / II. Sona ermenin sonuçları
- 1. Geri verme (m.372) - 2. Tutanağa geçirilmiş eşya (m.373) - 3.
Ürün ve yetişme giderleri (m.374) - 4. Saman, gübre
ve benzerleri (m.375)............................................................................ 1664-1669
H. HAYVAN KİRASI / I. Konusu (m.376) / II. Sorumluluk (m.377)
/ III. Fesih (m.378)................................................................................ 1669-1671
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE
FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU................................................... 1672-1700
BEŞİNCİ BÖLÜM: Ödünç Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM: Kullanım Ödüncü
A. TANIMI (m.379)............................................................................................ 1701
B. HÜKÜMLERİ / I. Ödünç alanın kullanım hakkı (m.380) / II........
Bakım ve koruma giderleri (m.381) / III. Müteselsil sorumluluk
(m.382).................................................................................................... 1701-1703
C. SONA ERMESİ/ I. Amacı belirlenmiş kullanmada (m.383) / II.
Amacı belirlenmemiş kullanmada (m.384) / III. Ödünç alanın
ölümü (m.385)....................................................................................... 1703-1704
İKİNCİ AYIRIM: Tüketim Ödüncü
A. TANIMI (m.386)............................................................................................ 1705
B. HÜKÜMLERİ / I. Faiz - 1. Genel olarak (m.387) - 2.Faize ilişkin
özel kurallar (m.388) / II. Zamanaşımı (m.389) / III. Ödünç
alanın ödeme güçsüzlüğü (m.390)..................................................... 1706-1708
İçindekiler / XLIX
C. PARA YERİNE VERİLEN ŞEYLER (m.391)............................................... 1708
D. GERİ VERME ZAMANI (m.392)................................................................. 1709
ALTINCI BOLÜM: Hizmet Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM: Genel Hizmet Sözleşmesi
A. TANIMI (m.393)............................................................................................ 1710
B. KURULMASI (m.394)................................................................................... 1711
C. İŞÇİNİN BORÇLARI / I. Bizzat çalışma borcu (m.395) / II. Özen ve
sadakat borcu (m.396) / III. Teslim ve hesap verme borcu (m.397) /
IV. Fazla çalışma borcu (m.398) / V. Düzenlemelere ve talimata
uyma borcu (m.399) / VI. İşçinin sorumluluğu (m.400)...................1713-1716
D. İŞVERENİN BORÇLAR / I. Ücret ödeme borcu - 1. Ücret - a. Genel
olarak (m.401) - b. Fazla çalışma ücreti (m.402) - c. İşin sonucundan
pay alma (m.403) - d. Aracılık ücreti (m.404) - e. İkramiye (m.405)
- 2. Ücretin ödenmesi - a. Ödeme süresi (m.406) - b. Ücretin
korunması (m.407) - 3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi
durumunda ücret - a. İşverenin temerrüdü durumunda (m.408)
- b. İşçinin çalışmayı durdurması durumunda (m.409) - 4. Ücret
alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi (m.410) - 5. Parça başına
veya götürü iş - a. İş verme (m.411) - b. Birim ücreti (m.412) / II.
İş araç ve malzemeleri (m.413) / III. Giderler - 1. Genel olarak
(m.414) - 2. Taşıma araçları (m.415) - 3. Giderlerin ödenmesi
(m.416) / IV. İşçinin kişiliğinin korunması - 1. Genel olarak
(m.417) - 2. Ev düzeni içinde çalışma (m.418) - 3. Kişisel verilerin
işlenmesinde (m.419) - 4. Ceza koşulunda ve ibrada (m.420) /
V. Tatil ve izinler - 1. Hafta tatili ve iş arama izni (m.421) - 2. Yıllık
izin - a. Süresi (m.422) - b. İndirimi (m.423) - c. Kullanılması
(m.424) - d. Ücreti (m.425) / VI. Hizmet belgesi (m.426)................ 1717-1742
E. SINAÎ VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKKI (m.427).......................................... 1743
F. HİZMET İLİŞKİSİNİN DEVRİ / I. İşyerinin tamamının veya
bir bölümünün devri (m.428) / II. Sözleşmenin devri (m.429)....... 1743-1744
G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / I. Belirli süreli sözleşmede
(m.430) / II. Belirsiz süreli sözleşmede - 1. Genel olarak fesih
hakkı (m.431) - 2. Fesih süresi - a. Genel olarak (m.432) - b.
Deneme süresi içinde (m.433) / III. Feshe karşı koruma (m.434)
/ IV. Derhâl fesih - 1. Koşulları - a. Haklı sebepler (m.435) - b.
İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi (m.436) - 2. Sonuçları
L / İçindekiler
- a. Haklı sebeple fesihte (m.437) - b. Haklı sebebe dayanmayan
fesihte (m.438) - c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi
bırakması (m.439) / V. İşçinin veya işverenin ölümü - 1. İşçinin
ölümü (m.440)- 2. İşverenin ölümü (m.441) / VI. Sözleşmenin
sona ermesinin sonuçları - 1. Borçların muaccel olması (m.442)
- 2. Geri verme yükümlülüğü (m.443) / VII. Rekabet yasağı - 1.
Koşulları (m.444) - 2. Sınırlandırılması (m.445) - 3. Aykırı
davranışların sonuçları (m.446) - 4. Sona ermesi (m.447)............... 1745-1760
İKİNCİ AYIRIM: Pazarlamacılık Sözleşmesi
A. TANIMI VE KURULMASI / I. Tanımı (m.448) / II. Kurulması
(m.449).................................................................................................... 1760-1761
B. PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜK VE YETKİLERİ / I.
Yükümlülükleri (m.450) / II. Garanti (m.451) / III. Yetkileri
(m.452).................................................................................................... 1762-1763
C. İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ / I. Faaliyet alanı
(m.453) / II. Ücret - 1. Genel olarak (m.454) - 2. Komisyon (m.455) 3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi (m.456) / III. Harcamalar
(m.457) / IV. Hapis hakkı (m.458)...................................................... 1764-1767
D. SONA ERMESİ / I. Özel fesih süresi (m.459) / II. Özel sonuçlar
(m.460).................................................................................................... 1768-1769
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Evde Hizmet Sözleşmesi
A.TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI / I. Tanımı (m.461) /
II. Çalışma koşullarının bildirilmesi (m.462) / III. İşçinin özel
borçları - 1. İşin yapılması (m.463) - 2. Malzeme ve iş araçları
(m.464) / IV. İşverenin özel borçları - 1. Ürünün kabulü (m.465) 2. Ücret - a. Ödenmesi (m.466) - b. Çalışmanın engellenmesi
durumunda (m.467) / V. Sona ermesi (m.468).................................. 1769-1773
B. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI (m.469)................................ 1774
YEDİNCİ BÖLÜM: Eser Sözleşmesi
A. TANIMI (m.470)............................................................................................ 1774
B. HÜKÜMLERİ / I. Yüklenicinin borçları - 1. Genel olarak (m.471)
- 2. Malzeme bakımından (m.472) - 3. İşe başlama ve yürütme
(m.473) - 4. Ayıp nedeniyle sorumluluk - a. Ayıbın belirlenmesi
(m.474) - b. İş sahibinin seçimlik hakları (m.475) - c. İşsahibinin
İçindekiler / LI
sorumluluğu (m.476) - d. Eserin kabulü (m.477) - e. Zamanaşımı
(m.478) / II. İş sahibinin borçları - 1. Bedelin muacceliyeti
(m.479)- 2. Bedel - a. Götürü bedel (m.480) - b. Değere göre bedel
(m.481).................................................................................................... 1775-1786
C. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / I. Yaklaşık bedelin aşılması
(m.482) / II. Eserin yok olması (m.483) / III. Tazminat karşılığı
fesih (m.484) / IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması
(m.485) / V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi
(m.486).................................................................................................... 1787-1790
SEKİZİNCİ BÖLÜM: Yayım Sözleşmesi
A. TANIMI (m.487)............................................................................................ 1791
B. ŞEKLİ (m.488)................................................................................................. 1792
C. HÜKÜMLERİ / I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk
(m.489) / II. Yayımlatanın tasarruf hakkı (m.490) / III. Basım
sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi (m.491) / IV. Çoğaltma
ve dağıtım (m.492) / V. Düzeltme ve iyileştirme (m.493) / VI.
Birarada basım ve ayrı ayrı yayım (m.494) / VII. Çeviri hakkı
(m.495) / VIII.Bedel isteme hakkı - 1. Bedelin belirlenmesi
(m.496) - 2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve
bedelsiz alma hakkı (m.497).............................................................. 1792-1798
D. SONA ERMESİ / I. Eserin yok olması (m.498) / II. Basılanın yok
olması (m.499) / III. Kişisel sebeplerle sona ermesi (m.500).......... 1799-1801
E. Eserin yayımcının plânına göre meydana getirilmesi (m.501)............... 1802
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU................................................ 1803-1865
DOKUZUNCU BÖLÜM: Vekâlet İlişkileri
BİRİNCİ AYIRIM: Vekâlet Sözleşmesi
A. TANIMI (m.502)............................................................................................ 1866
B. KURULMASI (m.503)................................................................................... 1868
C. HÜKÜMLERİ / I. Vekâletin kapsamı (m.504) / II. Vekilin
borçları - 1. Talimata uygun ifa (m.505) - 2. Şahsen ifa, sadakat
ve özen gösterme - a. Genel olarak (m.506) - b. İşin üçüncü
kişiye gördürülmesi hâlinde (m.507) - 3. Hesap verme (m.508)
- 4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi (m.509)/ III. Vekâlet
LII / İçindekiler
verenin borçları (m.510) / IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve
birlikte vekillerin sorumluluğu (m.511)............................................ 1868-1875
D. SONA ERMESİ / I. Sebepleri - 1. Tek taraflı sona erdirme (m.512)
- 2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs (m.513) / II. Hükümleri
(m.514).................................................................................................... 1876-1877
İKİNCİ AYIRIM: Kredi Mektubu ve Kredi Emri
A. KREDİ MEKTUBU (m.515).......................................................................... 1878
B. KREDİ EMRİ / I. Tanımı ve şekli (m.516) / II. Kredi emrinden
yararlananın ehliyetsizliği (m.517) / III. Kredi emri verilenin
önel vermesi (m.518) / IV. Taraflar arasındaki ilişki (m.519)......... 1879-1880
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Simsarlık Sözleşmesi
A. TANIMI VE ŞEKLİ (m.520).......................................................................... 1881
B.ÜCRET / I. Hak etme zamanı (m.521) / II. Ücretin belirlenmesi
(m.522) / III. Simsarın haklarını kaybetmesi (m.523) / IV.
Evlenme simsarlığı (m.524) / V. Ücretten indirim (m.525)............. 1882-1884
ONUNCU BÖLÜM: Vekâletsiz İşgörme
A. İŞGÖRENİN HAK VE BORÇLARI / I. İşin görülmesi (m.526) / II.
Sorumluluk (m.527) / III. İşgörenin ehliyetsizliği (m.528) .............. 1884-1886
B. İŞSAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI / I. İşin İşsahibinin
menfaatine yapılması hâlinde (m.529) / II. İşin İşgörenin
menfaatine yapılması hâlinde (m.530) / III. İcazet (m.531)........... 1886-1888
ONBİRİNCİ BÖLÜM: Komisyon Sözleşmesi
A. ALIM VEYA SATIM KOMİSYONCULUĞU / I. Tanımı (m.532)
/ II. Komisyoncunun borçları - 1. Bildirme ve sigortalama borcu
(m.533) - 2. Özen borcu (m.534) - 3. Vekâlet verenin belirlediği
bedel (m.535) - 4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme (m.536)
- 5. Komisyoncunun garantisi (m.537) / III. Komisyoncunun
hakları - 1. Ödediği paralar ve giderleri bakımından (m.538) - 2.
Komisyon ücreti - a. İsteme hakkı (m.539) - b. Kaybedilmesi (m.540)
- 3. Hapis hakkı (m.541) - 4. Malın açık artırmayla satılması
(m.542) - 5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması - a. Bedel
ve ücret (m.543) - b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma (m.544) - c.
İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi (m.545)........................ 1888-1897
B. DİĞER KOMİSYON İŞLERİ (m.546).......................................................... 1898
İçindekiler / LIII
ONİKİNCİ BÖLÜM: Ticarî Temsilciler ve Diğer
Tacir Yardımcıları
A. TİCARÎ TEMSİLCİ / I. Tanımı ve yetki verilmesi (m.547) /
II. Temsil yetkisinin kapsamı (m.548) / III. Temsil yetkisinin
sınırlandırılması (m.549) / IV. Temsil yetkisinin sona ermesi
(m.550).................................................................................................... 1901-1903
B. TİCARÎ VEKİL (m.551)................................................................................. 1904
C. DİĞER TACİR YARDIMCILARI (m.552)................................................... 1905
D. REKABET YASAĞI (m.553)......................................................................... 1906
E. TİCARÎ TEMSİLCİLERİN, TİCARİ VEKİLLERİN VE DİĞER
TACİR YARDIMCILARININ YETKİLERİNİN SONA ERMESİ
(m.554)............................................................................................................. 1907
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Havale
A. TANIMI (m.555)............................................................................................ 1908
B. HÜKÜMLERİ / I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki
(m.556) / II. Havale ödeyicisinin borcu (m.557) / III. İfa
edilmeme durumunda bildirim (m.558)........................................... 1909-1910
C. GERİ ALMA (m.559) .................................................................................... 1911
D. KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE (m.560)............................ 1911
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Saklama Sözleşmeleri
A. GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMESİ / I. Tanımı (m.561) / II.
Saklatanın borçları (m.562) / III. Saklayanın borçları - 1. Kullanım
yasağı (m.563) - 2. Geri verme - a. Genel olarak (m.564) - b. Özel
durumlar (m.565) - c. Geri verme yeri (m.566) - 3. Saklayanların
sorumluluğu (m.567) - 4. Üçüncü kişilerin iddiaları (m.568) / IV.
Güvenilirkişiye bırakma (m.569)........................................................ 1912-1917
B. MİSLÎ ŞEYLERİN SAKLANMASI (m.570)................................................ 1917
C.ARDİYECİYE BIRAKMA / I. Senet çıkarma (m.571) / II.
Ardiyecinin saklama borcu (m.572) / III. Bırakılan şeylerin
karışması (m.573) / IV. Ardiyecinin hakları (m.574) / V. Malların
geri verilmesi (m.575).......................................................................... 1918-1921
D. KONAKLAMA YERİ, AHIR, GARAJ VE OTOPARK
İŞLETENLERE BIRAKMA / I. Konaklama yeri işletenlerin
sorumluluğu - 1. Koşulları ve kapsamı (m.576) - 2. Kıymetli
eşya (m.577) - 3. Sorumluluğun kalkması (m.578) / II. Garaj ve
LIV / İçindekiler
otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu (m.579) / III.
Hapis hakkı (m.580)............................................................................. 1921-1925
ONBEŞİNCİ BÖLÜM: Kefalet Sözleşmesi
A. TANIMI (m.581)............................................................................................ 1925
B. KOŞULLARI / I. Asıl borç (m.582) / II. Şekil (m.583) / III. Eşin
rızası (m.584) ........................................................................................ 1926-1928
C. İÇERİĞİ / I. Türlerine göre - 1. Âdi kefalet (m.585) - 2. Müteselsil
kefalet (m.586) - 3. Birlikte kefalet (m.587) - 4. Kefile kefil ve
rücua kefil (m.588) / II. Ortak hükümler - 1. Kefil ile alacaklı
arasındaki ilişki - a. Sorumluluğun kapsamı (m.589) - b. Kefilin
takibi (m.590) - c. Def’iler (m.591) - d. Özen gösterme, rehin ve
borç senetlerinin teslimi (m.592) - e. Ödemenin kabulünü isteme
(m.593) - f. Bildirim, iflâsta ve konkordatoda kayıt (m.594) - 2.
Kefil ile borçlu arasındaki ilişki - a. Güvence verilmesini ve
borçtan kurtarılmasını isteme hakkı (m.595) - b. Kefilin rücu
hakkı (m.596) - c. Kefilin bildirim yükü (m.597).............................. 1929-1945
D. SONA ERMESİ / I. Kanun gereğince (m.598) / II. Kefaletten
dönme (m. 599) / III. Süreli kefalette (m.600) / IV. Süreli olmayan
kefalette (m.601) / V. Çalışanlara kefalette (m.602)......................... 1946-1949
E. UYGULAMA ALANI (m.603)..................................................................... 1950
ONALTINCI BÖLÜM: Kumar ve Bahis
A. ALACAĞIN DAVA VE TAKİP EDİLEMEMESİ (m.604).......................... 1950
B. BORÇ SENEDİ VERME VE İSTEYEREK ÖDEME (m.605)..................... 1951
C. PİYANGO VE DİĞER ŞANS OYUNLARI (m.606)................................... 1952
ONYEDİNCİ BÖLÜM: Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye
Kadar Bakma Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM: Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
A. TANIMI (m.607)............................................................................................ 1953
B. ŞEKLİ (m.608)................................................................................................. 1954
C. GELİR ALACAKLISININ HAKLARI / I. Hakkın kullanılması
(m.609) / III. Devredilebilmesi (m.610)............................................. 1954-1955
İKİNCİ AYIRIM: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
A. TANIMI (m.611)............................................................................................ 1956
B. ŞEKLİ (m.612)................................................................................................. 1957
İçindekiler / LV
C. GÜVENCESİ (m.613)..................................................................................... 1958
D. KONUSU (m.614).......................................................................................... 1958
E. İPTALİ VE TENKİSİ (m.615)....................................................................... 1959
F. SONA ERMESİ / I. Önel verilerek fesih (m.616) / II. Önel
verilmeksizin fesih (m.617) / III. Bakım borçlusu n un ölümü
(m.618) ................................................................................................... 1960-1961
G. DEVREDİLEMEZLİK, İFLÂS VE HACİZ HÂLİNDE İSTEM (m.619)...... 1962
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM: Adi Ortaklık Sözleşmesi
A. TANIMI (m.620)............................................................................................ 1963
B. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ / I. Katılım payı (m.621) / II.
Kazanç ve zarar - 1. Kazancın paylaşılması (m.622) - 2. Kazanç
ve zarara katılma (m.623) / III. Ortaklığın kararları (m.624)
/ IV. Ortaklığın yönetimi (m.625) / V. Ortaklar arasındaki
sorumluluk - 1. Rekabet yasağı (m.626) - 2. Ortakların yaptıkları
giderler ve işler (m.627) - 3. Özen borcu (m.628) / VI. Yönetim
yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması (m.629) / VII. Yönetici
ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki - 1. Genel olarak
(m.630) - 2. Ortaklık işlerini inceleme (m.631) / VIII. Ortaklar
arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler - 1. Yeni ortak
alınması ve ortaklığa katılma (m.632) - 2. Ortaklıktan çıkma ve
çıkarılma - a. Genel olarak (m. 633) - b. Ortaklık payının tasfiyesi (m.
634) - c. Malvarlığının yetersizliği (m. 635) - d. Tamamlanmamış
işler (m. 636).........................................................................................................1964-1974
C. ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİSİ / I. Temsil
(m.637) / II. Temsilin sonuçları (m.638)............................................ 1974-1975
D. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ / I. Sona erme sebepleri - 1. Genel
olarak (m.639) - 2. Belirsiz süreli ortaklık (m.640) / II. Sona
ermenin ortaklığın yönetimine etkisi (m.641) / III. Tasfiye - 1.
Katılım payı için yapılacak işlem (m.642) - 2. Kazanç ve zararın
paylaşımı (m.643) - 3. Tasfiye usulü (m.644) / IV. Üçüncü kişilere
karşı sorumluluk (m.645).................................................................... 1976-1982
TÜRK MEDENÎ KANUNU İLE İLİŞKİSİ (m.646)........................................... 1982
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN (m.647)........................................ 1982
YÜRÜRLÜK (m.648)............................................................................................ 1982
YÜRÜTME (m.649).............................................................................................. 1982
LVI / İçindekiler
(B) 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU
BİRİNCİ KISIM: Umumi Hükümler
BİRİNCİ BAP: Borçların Teşekkülü
BİRİNCİ FASIL: Akitten Doğan Borçlar
(A) AKDİN İNİKADI ........................................................................................ 1212
I. İki tarafın muvafakati ........................................................................... 1212
1- Umumi şartlar (Madde 1)............................................................... 1212
2- İkinci derecedeki noktaların meskût kalması (Madde 2).......... 1213
II. İcap ve kabul .......................................................................................... 1213
1- Kabul için müddet tâyini (Madde 3)............................................ 1213
2- Kabul için müddet tâyin olunmaksızın icap............................... 1214
a) Hazırlar beyninde (Madde 4)................................................ 1214
b) Gaipler arasında (Madde 5)................................................... 1215
3- Zımni kabul (Madde 6)................................................................... 1215
4- İltizamsız icap ve aleni icap (Madde 7)........................................ 1216
5- İlân suretiyle vuku bulan vaatler (Madde 8)............................... 1218
6- İcap ve kabulün geri alınması (Madde 9).................................... 1218
III. Gaipler arasında vukubulan bir akdin hangi zamana istinat
ettiği (Madde 10).................................................................................... 1219
(B) AKİTLERİN ŞEKLİ ..................................................................................... 1219
I. Umumi kaide ve emrolunan şekillerin şümulü (Madde 11)........... 1219
II. Tahrirî şekil............................................................................................. 1220
1- Kanunen muayyen şekil ................................................................ 1220
a) Şümulü (Madde 12)................................................................. 1220
b) Rükünleri (Madde 13)............................................................. 1222
c) İmza (Madde 14)...................................................................... 1223
d) İmza makamına kaim olacak işaretler (Madde 15)............ 1224
2- Akitte mahfuz kalan şekil (Madde 16)......................................... 1225
(C) BORCUN SEBEBİ (Madde 17).................................................................... 1259
(D) AKİTLERİN TEFSİRİ, MUVAZAA (Madde 18)....................................... 1260
(E) AKDİN MEVZUU........................................................................................ 1268
I. Erkânı (Madde 19)................................................................................. 1268
II. Butlan (Madde 20).................................................................................. 1269
İçindekiler / LVII
III.Gabin (Madde 21).................................................................................. 1271
IV. Akit yapmak vaadi (Madde 22)............................................................ 1271
(F) RIZADAKİ FESAT ...................................................................................... 1272
I. Hata 1- 2- 3- 4- 5- .................................................................................................... 1272
Hatanın hükümleri (Madde 23)..................................................... 1272
Hata halleri (Madde 24).................................................................. 1274
Hüsnüniyet kaidelerine muhalif hareket davası (Madde 25)... 1276
İhmal yüzünden hata (Madde 26)................................................. 1277
Bir vasıtanın hatası (Madde 27)..................................................... 1275
II. Hile (Madde 28)...................................................................................... 1278
III. İkrah
.................................................................................................... 1278
1- Akdin inkizası (Madde 29)............................................................. 1278
2- İkrahın şartları (Madde 30)............................................................ 1279
IV. Akde icazet ile rızanın fesadı bertaraf edilmesi (Madde 31)........... 1280
(G) SALÂHİYETE MÜSTENİT TEMSİL ........................................................ 1281
I. Umumiyet itibariyle ............................................................................. 1281
1- Temsilin hükümleri (Madde 32).................................................... 1281
2- Salâhiyetin şümulü derecesi (Madde 33)..................................... 1282
3- Bir hukukî muameleden neşet eden salâhiyet ........................... 1283
a) Salâhiyetin tahdidi ve refi (Madde 34)................................. 1283
b) Ölüm ve ehliyetsizliğin ve sairenin hükümleri
(Madde35)..................................................................................... 1283
c) Salâhiyeti havi olan senedin iadesi (Madde 36).................. 1284
d) Salâhiyetin hangi zamandan itibaren nihayet
bulacağı (Madde 37)................................................................ 1285
II. Salâhiyetin fıkdanı takdirinde ............................................................. 1286
1- İcazet (Madde 38)............................................................................... 1286
2- İcazetin bulunmaması (Madde 39).................................................. 1286
III.Mahfuz hükümler (Madde 40)............................................................. 1287
İKİNCİ FASIL: Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar
(A) UMUMi KAİDELER ................................................................................... 1288
I. Mes’uliyet şartları (Madde 41)............................................................. 1288
II. Zararın tâyini (Madde 42)..................................................................... 1290
III.Tazminat miktarının tâyini (Madde 43).............................................. 1291
LVIII / İçindekiler
IV. Tazminatın tenkisi (Madde 44)............................................................ 1291
V. Hususi haller .......................................................................................... 1292
1- Adam ölmesi ve cismanî zarar...................................................... 1292
a) Ölüm takdirinde zarar (ve) ziyan (Madde 45).................... 1292
b) Cismanî zarar halinde lâzım gelen zarar ve
ziyan (Madde 46)..................................................................... 1293
c) Manevî tazminat (Madde 47)................................................. 1296
2- Haksız rekabet (Madde 48)............................................................ 1298
3- Şahsî menfaatlerin haleldar olması (Madde 49).......................... 1299
VI. Müteselsil mesuliyet ............................................................................. 1301
1- Haksız fiil halinde (Madde 50)...................................................... 1301
2- Muhtelif sebeplerin içtimaı halinde (Madde 51).............. 1301, 1303
VII.Meşru müdafaa, ıztırar ve kendi hakkını vikaye için kuvvet
kullanılması halinde mes’uliyet (Madde 52)...................................... 1304
VIII. Ceza hukuku ile medeni hukuk arasında münasebet
(Madde 53)............................................................................................ 1316
(B) TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAYANLARIN
MES’ULİYETİ (Madde 54).......................................................................... 1305
(C) İSTİHDAM EDENLERİN MES’ULİYETİ (Madde 55)............................ 1307
(D) HAYVANLAR TARAFINDAN YAPILAN ZARARDAN
MES’ULİYET ................................................................................................ 1308
I. Zarar ve ziyan (Madde 56).................................................................... 1308
II. Hayvan üzerinde hapis hakkı (Madde 57)......................................... 1309
(E) BİNA VE DİĞER ŞEYLERDE MES’ULİYET............................................ 1310
I. Zarar ve ziyan (Madde 58).................................................................... 1310
II. Tedbirleri temin (Madde 59)................................................................. 1311
(F) MÜRURUZAMAN (Madde 60)................................................................. 1314
ÜÇÜNCÜ FASIL: Haksız Bir Fiil ile
Mal İktisabından Doğan Borçlar
(A) ŞARTLAR .................................................................................................... 1361
I. Umumiyet itibariyle (Madde 61)......................................................... 1361
II. Borç olmayan şeyin tediyesi (Madde 62)............................................ 1363
İçindekiler / LIX
(B) İADENİN ŞÜMULÜ ................................................................................... 1364
I. Müddeaaleyhin borcu (Madde 63)...................................................... 1364
II. Masraftan mütevellit haklar (Madde 64)............................................ 1364
(C) İSTİRDADIN CAİZ OLMAMASI (Madde 65)......................................... 1365
(D) MÜRURU ZAMAN (Madde 66)................................................................ 1366
İKİNCİ BAP: Borçların Hükmü
BİRİNCİ FASIL: Borçların İfası
(A) UMUMÎ ESASLAR ..................................................................................... 1368
I. Bizzat borçlu tarafından ifa (Madde 67)............................................. 1368
II. İfanın mevzuu ....................................................................................... 1368
1- Kısmen tediye (Madde 68)............................................................. 1368
2- Taksimi kabil olmıyan borç (Madde 69)....................................... 1369
3- Muayyen olmayan bir şeye taallûk eden borç (Madde 70)....... 1369
4- Birden ziyade şeylere taallûk eden borç (Madde 71)................. 1370
5- Faiz (Madde 72)............................................................................... 1371
(B) BORCUN İFA EDİLECEĞİ MAHAL (Madde 73)................................... 1375
(C) İFANIN ZAMANI ....................................................................................... 1376
I. Muaccel borç (Madde 74)...................................................................... 1376
II. Müeccel borç .......................................................................................... 1377
1- Ay üzerine ecel (Madde 75)........................................................... 1377
2- Diğer eceller (Madde 76)................................................................ 1378
3- Pazar ve tatil günleri (Madde 77).................................................. 1379
III. İşlere tahsis olunan saatlerde ifa (Madde 78)..................................... 1382
IV. Ecelin uzatılması (Madde 79)............................................................... 1382
V. Vaktinden evvel ifa (Madde 80)........................................................... 1383
VI. Mütekabil taahhüdatı ihtiva eden akitte ........................................... 1383
1- İfanın tarzı (Madde 81)................................................................... 1383
2- Borcunu ödemekten aciz halinde bir tarafın fesih
hakkı (Madde 82)............................................................................. 1384
(D) TEDİYE .................................................................................................... 1386
I. Memleket parasıyla (Madde 83).......................................................... 1386
II. Mahsup ................................................................................................... 1387
LX / İçindekiler
1- Kısmen tediye halinde mahsup (Madde 84)................................ 1387
2- Birden fazla borçlar olduğu surette borçlu veya alacaklının
beyanı üzerine mahsup (Madde 85)............................................. 1387
3- Kanunen mahsup (Madde 86)......................................................... 1388
III. Makbuz ve senetlerin iadesi ................................................................ 1389
1- Borçlunun hakkı (Madde 87)......................................................... 1389
2- Hükümleri (Madde 88)................................................................... 1390
3- Senedin iadesinin mümkün olamaması (Madde 89).................. 1390
(E) ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ................................................................ 1391
I. Şartları (Madde 90)................................................................................ 1391
II. Hükümleri ............................................................................................... 1392
1- Borcun mevzuu bir şey olduğu surette ....................................... 1392
a) Tevdi hakkı (Madde 91)............................................................. 1392
b) Satmak hakkı (Madde 92).......................................................... 1393
c) Tevdi edilen şeyin istirdadı (Madde 93).................................. 1394
2- Borcun mevzuu bir şey olmadığı surette (Madde 94)................ 1394
(F) BORCUN İFASINA MANİ DİĞER SEBEPLER (Madde 95).................. 1395
İKİNCİ FASIL: Borçların Ödenmemesinin Neticeleri
(A) BORCUN İFA EDİLMEMESİNDEN DOLAYI......................................... 1396
I. Borçlunun mes’uliyeti .......................................................................... 1396
1- Umumiyet itibariyle (Madde 96)................................................... 1396
2-
Bir şeyin yapılması veya yapılmaması borçları (Madde 97)........ 1397
II. Mes’uliyetin vüsati ................................................................................ 1398
1- Umumiyet itibariyle (Madde 98)................................................... 1398
2- Mes’uliyetten beraet şartı (Madde 99).......................................... 1400
3- Muavin şahısların mes’uliyeti (Madde 100)................................ 1402
(B) BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ .................................................................. 1402
I. Şartları (Madde 101).............................................................................. 1402
II.Hükümleri .............................................................................................. 1404
1- Kaza halinde mes’uliyet (Madde 102).......................................... 1404
2- Geçmiş günler faizi ........................................................................ 1405
a) Umumiyet itibariyle (Madde 103)............................................ 1405
İçindekiler / LXI
b) Faizin, mütedahil taksitlerin ve bağışladığı mebaliğin
tediyesinde mütemerrit olan borçlu (Madde 104)................. 1406
3- Munzam zarar (Madde 105).......................................................... 1407
4- Bir mehil tâyini suretiyle ............................................................... 1407
a) Fesih hakkı (Madde 106)............................................................ 1407
b) Derhal fesih (Madde 107)........................................................... 1409
c) Feshin hükümleri (Madde 108)................................................. 1410
ÜÇÜNCÜ FASIL: Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki Tesiri
(A) ALACAKLIYA HALEF OLMAK (Madde 109)........................................ 1412
(B) BAŞKASININ FİİLİNİ TAAHHÜT (Madde 110).................................... 1413
(C) BAŞKASI LEHİNE ŞART ........................................................................... 1414
I. Umumiyet itibariyle (Madde 111)....................................................... 1414
II. Sigorta ile temin edilmiş hukukî mes’uliyetler (Madde 112).......... 1415
ÜÇÜNCÜ BAP: Borçların Sukutu
(A) BORÇLARIN FERİLERİNİN SUKUTU (Madde 113)............................. 1416
(B) TECDİT .................................................................................................... 1417
I. Umumiyet itibariyle (Madde 114)....................................................... 1417
II. Cari hesap (Madde 115)........................................................................ 1418
(C) ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ
(Madde 116).................................................................................................. 1419
(D) İFANIN MÜMKÜN OLMAMASI (Madde 117)...................................... 1420
(E) TAKAS .................................................................................................... 1422
I.Şartları
.................................................................................................... 1422
1- Umumiyet itibariyle (Madde 118)................................................. 1422
2- Kefalet halinde (Madde 119).......................................................... 1423
3- Üçüncü şahıs lehine taahhüt (halinde) (Madde 120)................. 1423
4- Borçlunun iflâsı halinde takas (Madde 121)................................ 1424
II. Hükümleri (Madde 122)....................................................................... 1424
III.Takası kabil olmıyan alacaklar (Madde 123)...................................... 1425
IV. Takastan feragat (Madde 124).............................................................. 1425
(F) MÜRURU ZAMAN .................................................................................... 1426
I. Müddetler ............................................................................................... 1426
LXII / İçindekiler
1- On senelik müruru zaman (Madde 125)...................................... 1426
2- Beş senelik müruru zaman (Madde 126)..................................... 1430
3- Müruru zaman müddetlerinin katiyeti (Madde 127)................. 1430
4- Müruru zamanın başlangıcı........................................................... 1431
a) Umumiyet itibariyle (Madde 128)............................................ 1431
b) Muayyen zamanlarda verilen ıvazlarda (Madde 129).......... 1432
5- Müddetlerin hesabı (Madde 130).................................................... 1432
II. Fer’iler hakkında müruru zaman (Madde 131)................................. 1433
III.Müruru zamanın cereyanına mâni olan ve müruru zamanı
tatil eden sebepler (Madde 132)........................................................... 1434
IV. Müruru zamanın kat’ı .......................................................................... 1435
1- Katı sebepleri (Madde 133)............................................................ 1435
2- Borçlulara karşı kat’ın neticeleri (Madde 134)............................ 1436
a) İkrar ve hüküm halinde (Madde 135)...................................... 1436
b) Alacaklının fiili halinde (Madde 136)...................................... 1437
V. Dâvanın reddi halinde munzam müddet (Madde 137).................... 1438
VI. Menkul rehni ile temin edilmiş alacak halinde (Madde 138).......... 1438
VII. Müruru zamandan feragat (Madde 139)........................................... 1439
VIII. Müruru zamanın dermeyanı lüzumu (Madde 140)....................... 1439
DÖRDÜNCÜ BAP: Borçların Nevileri
BİRİNCİ FASIL: Müteselsil borçlar
(A) BORÇLULAR ARASINDA TESELSÜL .................................................... 1440
I. Şartları (Madde 141).............................................................................. 1440
II. Alacaklı ve borçlu arasındaki münasebet ......................................... 1441
1- Hükümleri........................................................................................ 1441
a) Müşterek borçluların mes’uliyeti (Madde 142)...................... 1441
b) Müşterek borçlulara ait defiler (Madde 143).......................... 1441
c) Müşterek borçlulardan birinin şahsî fiili (Madde 144).......... 1442
2- Müteselsil borcun sukutu (Madde 145)....................................... 1443
III.Müşterek borçlular arasındaki münasebetler ................................... 1444
1- Taksim (Madde 146)........................................................................ 1444
2- Halefiyet (Madde 147).................................................................... 1444
(B) ALACAKLILARIN ARASINDA TESELSÜL (Madde 148).................... 1445
İçindekiler / LXIII
İKİNCİ FASIL: Şarta bağlı borçlar
(A) TALİKÎ ŞART ............................................................................................... 1446
I. Umumiyet itibariyle (Madde 149)....................................................... 1446
II. Şartın muallâk olduğu sıradaki vaziyet (Madde 150)...................... 1447
III.Fasıla esnasında tahakkuk eden menfaatler (Madde 151)............... 1447
(B) İNFİSAHÎ ŞARTLAR (Madde 152)............................................................ 1448
(C) MÜŞTEREK HÜKÜMLER ......................................................................... 1448
I. Şartın tahakkuku (Madde 153)............................................................. 1448
II. Hileli mümanaat (Madde 154)............................................................. 1449
III.Memnu şartlar (Madde 155)................................................................. 1450
ÜÇÜNCÜ FASIL: Pey Akçesi, Zamânı Rücu,
Ücret Tevkifi ve Cezaî Şart
(A) PEY AKÇESİ VE ZAMÂNI RÜCU (Madde 156)..................................... 1450
(B) ÜCRET TEVKİFİ (Madde 157)................................................................... 2157
(C) CEZAİ ŞART................................................................................................. 1452
I. Alacaklının hakları ................................................................................ 1452
1- İcra ile eda arasındaki münasebet (Madde 158)......................... 1452
2- Ceza ile zarar arasındaki münasebet (Madde 159)..................... 1453
3- Fesih halinde alacaklının kısmen vukubulan tediyeye
müteallik hakları (Madde 160)...................................................... 1453
II. Cezanın butlanı ve tenkisi (Madde 161)............................................. 1454
BEŞİNCİ BAP: Alacağın Temliki ve Borcun Nakli
(A) ALACAĞIN TEMLİKİ ................................................................................ 1455
I. Şartları .................................................................................................... 1455
1- Rızaî temlik....................................................................................... 1455
a) Cevazı (Madde 162).................................................................... 1455
b) Akdin şekli (Madde 163)............................................................ 1455
2- Kanunî veya kazaî temlik (Madde 164)........................................ 1456
II. Temlikin hükümleri .............................................................................. 1457
1- Borçlunun vaziyeti.......................................................................... 1457
LXIV / İçindekiler
a) Hüsnüniyetle yapılan tediye (Madde 165).............................. 1457
b) Tediyeden imtina ve tevdi (Madde 166).................................. 1457
c) Borçluya ait defiler (Madde 167)............................................... 1458
2- Fer’i hakların ve senetlerin ve esbabı sübutiyenin
devri (Madde 168)........................................................................... 1459
3- Zamân .............................................................................................. 1460
a) Umumiyet itibariyle (Madde 169)............................................ 1460
b) Tediye makamına yapılan temlik (Madde 170)...................... 1460
c) Zamânın şümulü (Madde 171)........................................ 1460, 1461
III.Hususî kaidelerin mahfuziyeti (Madde 172)..................................... 1462
(B) BORCUN NAKLİ ........................................................................................ 1463
I. Borçlu ve borcun nakli müteahhidi (Madde 173).............................. 1463
II. Nakil müteahhidi ile borçlu arasındaki akit ..................................... 1463
1- İcap ve kabul (Madde 174)............................................................. 1463
2- İptal olunan icap (Madde 175)....................................................... 1464
III.Borçlunun değişmesinin hükmü ........................................................ 1465
1- Borcun ferileri (Madde 176)............................................................. 1465
2- İstisnalar (Madde 177)....................................................................... 1466
IV. Akdin iptali (Madde 178)..................................................................... 1466
V. Bir mamelekin veya bir işletmenin devralınması (Madde 179)...... 1468
VI.Bir işletmenin diğeriyle birleşmesi ve şeklini
değiştirmesi (Madde 180)..................................................................... 1469
VII. Taksim halinde ve gayrimenkulün satımı halinde (Madde 181)....... 1470
İKİNCİ KISIM: Akdin Muhtelif Nevileri
ALTINCI BAP: Satım ve Trampa
BİRİNCİ FASIL: Umumî Hükümler
(A) İKİ TARAFIN HAK VE VAZİFELERİ / UMUMİYET
İTİBARİYLE (Madde 182)........................................................................... 1473
(B) NEFİ VE HASAR (Madde 183).................................................................... 1475
İKİNCİ FASIL: MENKUL SATIMI
(A) MEVZUU (Madde 184)............................................................................... 1475
(B) SATICININ BORÇLARI ............................................................................. 1476
İçindekiler / LXV
I. Teslim .................................................................................................... 1476
1- Teslim masrafları (Madde 185)...................................................... 1476
2- Nakil masrafları (Madde 186)........................................................ 1477
3- Satıcının temerrüdü ....................................................................... 1478
a) Ticarî alım satımlar (Madde 187).......................................... 1478
b)Tazmin borcu ve zararın nasıl hesap edileceği (Madde 188)....1479
II. Zapta karşı teminat ............................................................................... 1480
1- Teminat borcu (Madde 189)............................................................. 1480
2- Usulü muhakeme ............................................................................. 1481
a) Dâvayı ihbar (Madde 190)......................................................... 1481
b) Mahkeme kararı olmaksızın iade (Madde 191)...................... 1482
3- Alıcının hakları.................................................................................. 1483
a) Tamamen zabıt halinde (Madde 192)....................................... 1483
b) Kısmen zabıt halinde (Madde 193)........................................... 1484
III. Satılanın ayıptan salim olmasını tekeffül........................................... 1485
1- Mevzuu .............................................................................................. 1485
a) Umumiyet itibariyle (Madde 194)......................................... 1485
b) Hayvan alım satımında (Madde 195)................................... 1486
2- Tekeffüle karşı (Madde 196)........................................................... 1486
3- Alıcının bildiği ayıplar (Madde 197)............................................ 1487
4- Keşif ve muayene ve satıcıya ihbar............................................... 1488
a) Umumiyet itibariyle (Madde 198)......................................... 1488
b) Hayvan alım satımında (Madde 199)................................... 1488
5- Satıcının hilesine müterettip hükümler (Madde 200)................ 1489
6- Başka mahalden vâkı olan satım (Madde 201)............................ 1490
7- Tekeffüle müstenit dâva ................................................................ 1492
a) Satımın feshi yahut semenin tenzili (Madde 202)............... 1492
b) Satılanın tebdili (Madde 203)................................................. 1492
c) Satılanın ziyaı halinde satımın feshi (Madde 204).............. 1493
8- Feshin hükümleri ........................................................................... 1494
a) Umumiyet itibariyle (Madde 205)......................................... 1494
b) Birden ziyade malın satımı halinde fesih (Madde 206)........ 1495
9- Müruru zaman (Madde 207).......................................................... 1496
LXVI / İçindekiler
C) ALICININ BORÇLARI ............................................................................... 1497
I. Semenin edası ve satılanın kabzı (Madde 208).................................. 1497
II. Semenin tâyini (Madde 209)................................................................. 1498
III.Semene istihkak ve semenin faizi (Madde 210)................................. 1499
IV. Alıcının temerrüdü................................................................................ 1500
1- Satıcının fesih hakkı (Madde 211)................................................. 1500
2- Zarar ve ziyanın nasıl hesap edileceği (Madde 212).................. 1501
Gayrimenkul Satımı
(A) AKDİN ŞEKLİ (Madde 213)....................................................................... 1556
(B) ŞARTLA SATIM VE MÜLKİYETİN MUHAFAZASI (Madde 214)........ 1561
(C) TEKEFFÜL (Madde 215)............................................................................. 1562
(D) MENFAAT VE MUHATARA (Madde 216).............................................. 1563
(E) MENKUL SATIMI HAKKINDAKİ HÜKÜMLERE
MÜRACAAT (Madde 217).......................................................................... 1563
DÖRDÜNCÜ FASIL: Satımın Bazı Nevileri
(A) NÜMUNE ÜZERİNE SATIM (Madde 218).............................................. 1564
(B) TECRÜBE VE MUAYENE ŞARTİYLE SATIM ....................................... 1566
I. Mahiyeti (Madde 219)........................................................................... 1566
II. Satıcının nezdinde muayene (Madde 220)......................................... 1566
III. Alıcı nezdinde muayene (Madde 221)................................................ 1567
(C) TAKSİTLE SATIM ....................................................................................... 1573
I. Satıcının muhayyerliği (Madde 222)................................................... 1573
II. Satıcının diğer hakları (Madde 223).................................................... 1574
III. Muacceliyet şartları (Madde 224)........................................................ 1573
(D) MÜZAYEDE ................................................................................................. 1585
I. Satımın inikadı (Madde 225)................................................................ 1585
II. Müzayedenin butlanı (Madde 226)..................................................... 1590
III. Müzayedeye iştirak edenin ne zaman mülzem olacağı .................. 1586
1- Umumiyet itibariyle (Madde 227)................................................. 1586
2- Gayrimenkul müzayedesi (Madde 228)....................................... 1586
IV. Tediyenin peşin olması lüzumu (Madde 229)................................... 1587
İçindekiler / LXVII
V. Tekeffül (Madde 230)............................................................................. 1589
VI.Mülkiyetin intikali (Madde 231).......................................................... 1588
BEŞİNCİ FASIL: Trampa
(A) TRAMPA SATIM HÜKÜMLERİNE TABİDİR(Madde 232)................... 1591
(B) TEKEFFÜL (Madde 233)............................................................................. 1592
YEDİNCİ BAP: Bağışlama
(A) MEVZUU (Madde 234)............................................................................... 1593
(B) BAĞIŞLAMAYA EHLİYET ........................................................................ 1594
I. Bağışlayan hakkında (Madde 235)...................................................... 1594
II. Bağışlamayı kabul eden hakkında (Madde 236)............................... 1594
(C) ŞEKLİ .................................................................................................... 1595
I. Elden bağışlama (Madde 237).............................................................. 1595
II. Bağışlama vaadi (Madde 238).............................................................. 1595
III. Kabulün neticeleri (Madde 239)........................................................... 1598
(D) ŞARTLARI VE MÜKELLEFİYETLERİ ..................................................... 1596
I. Umumiyet itibariyle (Madde 240)....................................................... 1596
II. Şartın icrası (Madde 241)...................................................................... 1597
III. Rücu şartları (Madde 242).................................................................... 1598
(E) BAĞIŞLAYANIN MES’ULİYETİ (Madde 243)......................................... 1599
(F) İPTAL .................................................................................................... 1600
I. Bağışlanan malların istirdadı (Madde 244)........................................ 1600
II. Bağışlama taahhüdünden rücu ve iptal (Madde 245)...................... 1601
III. Müruruzaman ve dâva hakkının mirasçılara
intikali (Madde 246)............................................................................... 1602
IV. Bağışlayanın vefatı (Madde 247).......................................................... 1603
SEKİZİNCİ BAP: Kira
BİRİNCİ FASIL: Âdi kira
(A) TARİFİ (Madde 248).................................................................................... 1605
(B) KİRALAYANIN VAZİFELERİ ......................................................... 1607, 1610
I. Kiralananın teslimi ..................................................................... 1607, 1610
1- Kullanılmağa salih bir halde (Madde 249)........................ 1607, 1610
LXVIII / İçindekiler
2- Bilâhare akde muhalif hal hudusu (Madde 250)........................ 1611
3- Ayıp halinde muamele (Madde 251)............................................ 1610
4- Kullanmanın mümkün olamaması (Madde 252)........................ 1628
II. Üçüncü şahsın iddiasına karşı mesuliyet........................................... 1614
1- Teminat (Madde 253)...................................................................... 1614
2- Satım ile kiranın infisahı (Madde 254)......................................... 1615
3- Tapu siciline şerh (Madde 255)...................................................... 1616
(C) KİRACININ BORÇLARI ........................................................................... 1620
I. Borca muvafık surette takayyüt (Madde 256).................................... 1620
II. Kiranın tediyesi (Madde 257)............................................................... 1618
(D) MÜKELLEFİYET VE VERGİLERİ VE TAMİRİ TAHAMMÜL
(Madde 258).................................................................................................. 1621
(E) KİRACININ KİRACISI (Madde 259)......................................................... 1626
(F) HİTAM .................................................................................................... 1619
I. Kiracının temerrüdü (Madde 260)....................................................... 1619
II. Kiracının iflâsı (Madde 261)................................................................. 1636
III.Feshin ihbarı (Madde 262).................................................................... 1631
IV. Sükût ile tecdit (Madde 263)................................................................. 1630
V. Fesih .................................................................................................... 1635
1- Mühim sebeplerden dolayı (Madde 264)..................................... 1635
2- Kiracının ölümü (Madde 265)........................................................ 1636
VI.Kiralananın iadesi (Madde 266)........................................................... 1637
(G) KİRALAYANIN HAPİS HAKKI ............................................................... 1639
I. Şümulü (Madde 267)............................................................................. 1639
II. Üçüncü şahıslara ait eşyada (Madde 268).......................................... 1640
III.Nasıl dermeyan edileceği (Madde 269).............................................. 1640
İKİNCİ FASIL: Hasılat Kirası
(A) TARİFİ (Madde 270).................................................................................... 1658
(B) DEFTER TESBİTİ (Madde 271).................................................................. 1659
(C) KİRALAYANIN BORÇLARI ..................................................................... 1660
I. Kiralananın teslimi................................................................................ 1660
1- Kullanmağa salih halde teslim (Madde 272)............................... 1660
İçindekiler / LXIX
2- Esaslı tamirat (Madde 273)............................................................. 1660
3- Kullanmanın mümkün olmaması hâlinde
mes’uliyet (Madde 274).................................................................. 2157
II. Üçüncü şahısların iddialarına karşı teminat (Madde 275)............... 2158
III. Kiralananın başkasına temliki (Madde 276)....................................... 2158
IV. Tapu siciline şerh (Madde 277)............................................................ 2158
(D) KİRACININ BORÇLARI ............................................................................ 1662
I. Borca muvafık surette takayyüt .......................................................... 1662
1- İşletme (Madde 278)........................................................................ 1662
2- İyi bir halde muhafaza (Madde 279)............................................. 1663
3- İhbar mükellefiyeti (Madde 280)................................................... 2158
II. Kiranın tediyesi ..................................................................................... 1661
1- Umumiyet itibariyle (Madde 281)................................................... 1661
2- Felâketli vakalarda tenzil (Madde 282).......................................... 1662
(E) MÜKELLEFİYET VE VERGİLERİ TAHAMMÜL (Madde 283)............ 2159
(F) KİRACININ KİRACISI (Madde 284)......................................................... 1663
(G) HİTAMI .................................................................................................... 1665
I. Fesih hakkı (Madde 285) ...................................................................... 1665
II. Mühim sebeplerden dolayı fesih (Madde 286).................................. 1665
III. Sükût ile tecdit (Madde 287)................................................................. 1664
IV. Kiracının temerrüdü (Madde 288)....................................................... 1661
V. Kiralayanın fesih hakkı (Madde 289).................................................. 2159
VI.Kiracının iflâsı (Madde 290)................................................................. 1666
VII. Kiracının vefatı (Madde 291)............................................................... 1666
(H) KİRANIN HİTAMINDA KİRALANANIN İADESİ ............................... 1667
I. İade borcu (Madde 292)........................................................................ 1667
II. Defterdeki eşyanın kıymetinin takdiri (Madde 293).......................... 1668
III. Kiranın hitamında semereler ve ziraat masrafları (Madde 294)....... 1669
IV. Saman ve gübre gibi şeyler (Madde 295)............................................ 1669
(İ) HAYVAN KİRASI ........................................................................................ 1670
I. Akdin mevzuu (Madde 296)................................................................ 1670
II. Mes’uliyet (Madde 297)......................................................................... 1671
III. Fesih (Madde 298).................................................................................. 1671
LXX
DOKUZUNCU BAP: Âriyet ve Karz
BİRİNCİ FASIL: Âriyet
(A) TARİFİ (Madde 299).................................................................................... 1701
(B) HÜKÜMLERİ .............................................................................................. 1702
I. Âriyet alanın borçları (Madde 300)..................................................... 1702
II. Muhafaza masrafları (Madde 301)...................................................... 1702
III.Müteselsil mes’uliyet (Madde 302)...................................................... 1703
(C) HİTAMI .................................................................................................... 1704
I. Muayyen bir kullanmada (Madde 303).............................................. 1704
II. Âriyet zamanı ve niçin kullanılacağı muayyen olmadığı
halde (Madde 304)................................................................................. 1704
III.Âriyet alanın vefatı (Madde 305)......................................................... 1705
İKİNCİ FASIL: Karz
(A) TARİFİ (Madde 306).................................................................................... 1706
(B) HÜKÜMLERİ............................................................................................... 1706
I. Faiz .................................................................................................... 1706
1- Hangi muamelelerde faiz lâzım geleceği (Madde 307).............. 1706
2- Faize müteallik kaideler (Madde 308).......................................... 1707
II. Karzın teslim ve tesellümü hakkındaki iddialarda
müruru zaman (Madde 309)................................................................ 1708
III.Ödünç alan kimsenin borcu ödemekten aczi (Madde 310)............. 1708
(C) NAKİT YERİNE VERİLEN ŞEYLER (Madde 311).................................. 1709
(D) İADE ZAMANI (Madde 312)..................................................................... 1709
ONUNCU BAP: Hizmet Akdi
(A) TARİFİ (Madde 313).................................................................................... 1711
(B) TEŞEKKÜLÜ ................................................................................................ 1712
I. Umumiyet itibariyle (Madde 314)....................................................... 1712
II. Mesai kaideleri (Madde 315)................................................................ 2159
III.Umumî mukavele .................................................................................. 2159
1- Nasıl yapılacağı (Madde 316)........................................................ 2159
2- Hükümleri (Madde 317)................................................................. 2160
IV. Çıraklık mukavelesi (Madde 318)........................................................ 2160
LXXI
(C) HÜKMÜ .................................................................................................... 2160
I. Şartları (Madde 319).............................................................................. 2160
II. İşçinin borçları ....................................................................................... 1713
1- Bizzat ifa (Madde 320).................................................................... 1713
2- İhtimam mecburiyeti (Madde 321)..................................... 1714, 1717
3- Parça veya götürü işte mes’uliyet (Madde 322).......................... 2161
III. İş sahibinin borçları .............................................................................. 1718
1- Ücret ................................................................................................. 1718
a) Miktarı (Madde 323)............................................................... 1718
b) İş verilmesini istemek hakkı (Madde 324)........................... 1730
c) İş sahibinin temerrüdü (Madde 325).................................... 1727
d) Tediye günü (Madde 326)...................................................... 1724
e) Avans (Madde 327).................................................................. 1724
f) İş ifa edilmediği halde ücret (Madde 328)........................... 1728
g) Fazla iş için ücret (Madde 329).............................................. 1715
2- Çırağın talimi (Madde 330)............................................................ 2161
3- Âlât ve malzeme (Madde 331)....................................................... 1731
4- Tedbirler ve mesai mahalleri (Madde 332).................................. 1735
5- Mahsup (Madde 333)...................................................................... 1726
6- İstirahat zamanları (Madde 334)................................................... 1739
7- Şahadetname (Madde 335)............................................................. 1743
8- İşçinin ihtiraı (Madde 336)............................................................. 1743
IV. Birlikte yaşama (Madde 337)................................................................ 1737
(D) HİTAMI .................................................................................................... 1746
I. Müddetin müruru (Madde 338).......................................................... 1746
II. Sükût ile tecdit (Madde 339)................................................................. 1746
III. Feshin ihbarı ve kanunî müddetler .................................................... 1747
1- Umumiyet itibariyle (Madde 340)................................................. 1747
2- Bir seneden fazla devam eden işlerde (Madde 341)................... 1748
3- Tecrübe müddeti (Madde 342)...................................................... 1749
4- Hayat müddetince yahut on seneden fazla için
yapılan akit (Madde 343)................................................................ 2161
IV. Fesih .................................................................................................... 1750
LXXII
1- Muhik sebeplerden dolayı ............................................................ 1750
a) Salâhiyet (Madde 344)................................................................ 1750
b) Tazminat (Madde 345)................................................................ 1752
2- Ücretin tehlikede bulunmasından dolayı (Madde 346)............. 1751
V. Ölüm (Madde 347)....................................................................... 1754, 1755
(E) REKABET MEMNUİYETİ ......................................................................... 1758
I. Cevazı (Madde 348)............................................................................... 1758
II. Sınırı (Madde 349).................................................................................. 1759
III.Şekli (Madde 350)................................................................................... 2161
IV. Muhalefetin hükümleri (Madde 351).................................................. 1760
V. Memnuiyetin nihayeti (Madde 352).................................................... 1760
(F) SERBEST HİZMETLERDE TATBİK EDİLECEK
HÜKÜMLER (Madde 353).......................................................................... 2162
(G) HUSUSİ KANUNLARIN HÜKÜMLERİNİN
MAHFUZİYETİ (Madde 354)..................................................................... 2162
ONBİRİNCİ BAP: İstisna Akdi
(A) TARİFİ (Madde 355).................................................................................... 1775
(B) AKDİN HÜKÜMLERİ ................................................................................ 1776
I. Müteahhidin borçları............................................................................. 1776
1- Umumiyet itibariyle (Madde 356)................................................... 1776
2- Malzeme itibariyle (Madde 357)...................................................... 1778
3- Akit dairesinde işe başlama ve icra (Madde 358)......................... 1779
4- İşin kusuruna mütedair teminat...................................................... 1780
a) Kusurun tesbiti (Madde 359)..................................................... 1780
b) Kusur halinde iş sahibinin hakkı (Madde 360)....................... 1781
c) İş sahibinin mes’uliyeti (Madde 361)........................................ 1782
d) İşin kabulü (Madde 362)............................................................ 1783
e) Müruru zaman (Madde 363)..................................................... 1784
II. İş sahibinin borçları............................................................................... 1785
1- Ücretin muacceliyeti (Madde 364)................................................ 1785
2- Ücretin miktarı ................................................................................ 1786
a) Götürü taahhüt (Madde 365)................................................. 1786
b) İşin kıymetine göre bedelin tâyini (Madde 366)................. 1787
Kısaltmalar / LXXIII
(C) AKDİN HİTAMI .......................................................................................... 1788
I. Keşif bedelinin tecavüzü halinde fesih (Madde 367)........................ 1788
II. Yapılan şeyin telefi (Madde 368).......................................................... 1789
III. Zararı baligan mabelâğ tazmin ederek fesih (Madde 369).............. 1789
IV. İş sahibinin yüzünden hizmetin ifası mümkün
olmaması (Madde 370).......................................................................... 1790
V. Müteahhidin vefatı yahut aczi (Madde 371)...................................... 1791
ON İKİNCİ BAP: Neşir Mukavelesi
(A) TARİFİ (Madde 372).................................................................................... 1792
(B) HÜKÜMLERİ .............................................................................................. 1793
I. Telif hakkının nakli ve teminat (Madde 373)..................................... 1793
II. Müellifin tasarrufu (Madde 374)......................................................... 1794
III. Basılacak nüshaların tâyini (Madde 375)............................................ 1795
IV. Teksir ve satış için mesai (Madde 376)................................................ 1796
V. Tashih ve ıslah (Madde 377)................................................................. 1797
VI.Bir arada ve ayrı ayrı neşir (Madde 378)............................................ 1797
VII. Tercüme hakkı (Madde 379)............................................................... 1798
VIII. Eser sahibinin bedele istihkakı ......................................................... 1798
1- Bedelin miktarı (Madde 380)......................................................... 1798
2- Bedelin zamanı tediyesi, satış hesapları ve
bedava nüsha (Madde 381)............................................................ 1799
(C) AKDİN HİTAMI .......................................................................................... 1800
I. Eserin ziyaı (Madde 382)....................................................................... 1800
II. Tabolunan eserin ziyaı (Madde 383)................................................... 1801
III. Müellifin ve naşirin şahsında hâdis olan hitam (Madde 384)......... 1801
(D) NAŞİRİN PLÂNI DAİRESİNDE ESER TELİFİ (Madde 385)................. 1802
ON ÜÇÜNCÜ BAP: Alelıtlak Vekâlet
BİRİNCİ FASIL: Vekâlet
(A) TARİFİ (Madde 386).................................................................................... 1866
(B) TEŞEKKÜLÜ (Madde 387)......................................................................... 1868
(C) HÜKÜMLER ................................................................................................ 1869
I. Vekâletin şümulü (Madde 388)............................................................ 1869
LXXIV / Kısaltmalar
II. Vekilin borçları ...................................................................................... 1870
1- Talimat dairesinde vekâleti ifa (Madde 389)............................... 1870
2- Hüsnü suretle ifa mükellefiyeti .................................................... 1871
a) Umumiyet itibariyle (Madde 390)............................................ 1871
b) İşi bir üçüncü şahsa yaptırmak halinde (Madde 391)........... 1871
3- Hesap verme (Madde 392)............................................................ 1872
4- Vekilin iktisap ettiği hakların müvekkiline intikali
(Madde 393)...................................................................................... 1873
III. Müvekkilin borçları (Madde 394)........................................................ 1875
IV. Birden ziyade müvekkillerin mes’uliyetleri (Madde 395)................ 1876
(D) VEKÂLETİN HİTAMI ................................................................................ 1876
I. Sebepleri ................................................................................................. 1876
1- İstifa, azil (Madde 396)................................................................... 1876
2- Ölüm, ehliyetsizlik, iflâs (Madde 397).......................................... 1877
II. Hitamın hükümleri (Madde 398)......................................................... 1878
İKİNCİ FASIL: İtibar Mektubu Ve İtibar Emri
(A) İTİBAR MEKTUBU (Madde 399).............................................................. 1879
(B) İTİBAR EMRİ ............................................................................................... 1879
I. Tarifi ve şekli (Madde 400)................................................................... 1879
II. İtibar verilen kimsenin ehliyetsizliği (Madde 401)............................ 1880
III. Memurun kendi kendine mühlet vermesi (Madde 402).................. 1880
IV. İki tarafın hakları ve borçları (Madde 403)......................................... 1881
ÜÇÜNCÜ FASIL: Tellâllık (Simsarlık)
(A) TARİFİ VE ŞEKLİ (Madde 404).................................................................. 1882
(B) TELLÂL ÜCRETİ ........................................................................................ 1882
I. İstihkak zamanı (Madde 405)............................................................... 1882
II. Ücretin tesbiti (Madde 406).................................................................. 1883
III. Tellâlın haklarını zayi etmesi (Madde 407)........................................ 1883
IV. Evlenme tellâllığı (Madde 408)............................................................. 1883
V. Ücretten tenzil (Madde 409)................................................................. 1884
Kısaltmalar / LXXV
ON DÖRDÜNCÜ BAP: Vekâleti Olmadan Başkası Hesabına Tasarruf
(A) İŞ YAPAN KİMSENİN HAKLARI VE BORÇLARI................................. 1885
I. İşin icrası (Madde 410).......................................................................... 1885
II. Mes’uliyet (Madde 411)......................................................................... 1886
III.İşi yapan kimsenin ehliyeti olmaması (Madde 412)......................... 1886
(B) İŞ SAHİBİNİN HAKLARI VE BORÇLARI.............................................. 1887
I. İş sahibinin menfaatine yapıldığı halde (Madde 413)...................... 1887
II. İş, yapan kimsenin kendi menfaati için yapıldığı halde
(Madde 414)............................................................................................ 1888
III.İcazet (Madde 415)................................................................................. 1888
ON BEŞİNCİ BAP: Komisyon
(A) ALIM VE SATIM KOMİSYONCUSU ....................................................... 1889
I. Tarifi (Madde 416).................................................................................. 1889
II. Komisyoncunun borçları...................................................................... 1890
1- Mecburî ihbar ve sigorta (Madde 417)......................................... 1890
2- Eşyaya ihtimam (Madde 418)........................................................ 1890
3- Müvekkil tarafından tayin olunan fiyat (Madde 419)................ 1891
4- Veresiye mal satma, mal tesellüm etmeden tediye (Madde 420)... 1892
5- Komisyoncunun kefaleti (Madde 421)......................................... 1893
III.Komisyoncunun hakları........................................................................ 1893
1- Verdiği paralar ve masraflar (Madde 422)................................... 1893
2- Komisyon ücreti .............................................................................. 1894
a) İstemek hakkı (Madde 423)....................................................... 1894
b) Ücret hakkının sukutu ve müvekkilin aradan
çıkması (Madde 424).................................................................. 1894
3- Hapis hakkı (Madde 425)............................................................... 1895
4- Emtianın müzayede ile satılması (Madde 426)........................... 1896
5- Komisyoncunun bizzat alıcı veya satıcı olması........................... 1897
a) Ücreti ve masrafları (Madde 427)............................................. 1897
b) Komisyoncunun zımnî kabulü (Madde 428).......................... 1897
c) Hakkının sukutu (Madde 429).................................................. 1898
(B) DİĞER KOMİSYON İŞLERİ (Madde 430)................................................ 1898
LXXVI / İçindekiler
ON ALTINCI BAP: Nakliye Mukaveleleri
Mülga (m. 431-448)..................................................................................... 1898-1901
ON YEDİNCİ BAP: Ticarî Mümessiller ve Diğer Ticarî Vekiller
(A) TİCARÎ MÜMESSİL..................................................................................... 1902
I. Tarifi, salâhiyet itası (Madde 449)........................................................ 1902
II. Vekâletin şümulü (Madde 450)............................................................ 1902
III. Tahdidi (Madde 451)............................................................................. 1903
IV. İstirdadı (Madde 452)............................................................................ 1904
(B) DİĞER TİCARET VEKİLLERİ (Madde 453).................................. 1904, 1906
(C) SEYYAR TÜCCAR MEMURLARI (Madde 454)...................................... 2162
(D) REKABET YAPMAK MEMNUİYETİ (Madde 455)................................ 1907
(E) MÜMESSİL VE DİĞER TÜCCAR VEKİLLENİNİN
VEKÂLETLERİNİN HİTAMI (Madde 456).............................................. 1908
ON SEKİZİNCİ BAP: Havale
(A) TARİFİ (Madde 457).................................................................................... 1909
(B) AKDİN HÜKÜMLERİ................................................................................. 1909
I. Muhil ile muhalünleh arasındaki münasebet (Madde 458)............. 1909
II. Mühalünaleyhin borcu (Madde 459)................................................... 1910
III. Tediye olunmamak halinde ihbar (Madde 460)................................ 1911
(C) RÜCU (Madde 461)...................................................................................... 1911
(D) KIYMETLİ EVRAK İŞLERİNDE HAVALE (Madde 462)........................ 1912
ON DOKUZUNCU BAP: Vedia
(A)VEDİA
.................................................................................................... 1913
I. Tarifi (Madde 463).................................................................................. 1913
II. Mûdiin borçları (Madde 464)............................................................... 1913
III.Müstevdiin borçları............................................................................... 1914
1- Vedianın kullanılması mes’uliyeti (Madde 465)......................... 1914
2- İstirdat............................................................................................... 1915
a) Mûdiin hakları (Madde 466)...................................................... 1915
b) Müstevdiin hakları (Madde 467).............................................. 1915
c) İade mahalli (Madde 468).......................................................... 1916
3- Müştereken vedia alınması halinde mes’uliyet (Madde 469)...... 1916
4- Üçüncü şahıs tarafından istihkak davaları (Madde 470)........... 1917
İçindekiler / LXXVII
IV. Yediemine tevdi (Madde 471).............................................................. 1917
(B) USULSÜZ TEVDİ (Madde 472)................................................................. 1918
(C) ARDİYE MUKAVELESİ.............................................................................. 1918
I. Kıymetli evrak ihracı salâhiyeti (Madde 473).................................... 1918
II. Ardiye sahibinin muhafaza borcu (Madde 474)................................ 1919
III.Tevdi olunan eşyanın diğerleriyle karıştırılması (Madde 475)....... 1919
IV. Ardiye sahibinin hakları (Madde 476)................................................ 1920
V. Emtianın iadesi (Madde 477)................................................................ 1921
(D) OTELCİYE TEVDİ....................................................................................... 1922
I. Otelcilerin mes’uliyeti........................................................................... 1922
1- Şartları ve şümulü (Madde 478).................................................... 1922
2- Kıymetli eşya (Madde 479)............................................................ 1923
3- Mes’uliyetin hitamı (Madde 480).................................................. 1923
II. Umumi ahır idare edenlerin mes’uliyeti (Madde 481)..................... 1924
III.Hapis hakkı (Madde 482)...................................................................... 1924
YİRMİNCİ BAP: Kefalet
(A) TARİFİ (Madde 483).................................................................................... 1926
(B) ŞARTLARI .................................................................................................... 1928
I. Şekli (Madde 484)................................................................................... 1928
II. Asıl borç (Madde 485)........................................................................... 1926
(C) NEVİLERİ .................................................................................................... 1931
I. Âdi kefalet (Madde 486)........................................................................ 1931
II. Müteselsil kefalet (Madde 487)............................................................ 1932
III. Birlikte kefalet (Madde 488)................................................................. 1934
IV. Kefile kefil ve rücua kefil (Madde 489)............................................... 1934
(D) KEFİLİN MES’ULİYETİ ............................................................................. 1936
I. Şümulü (Madde 490)............................................................................. 1936
II. Muacceliyet (Madde 491)...................................................................... 1937
(E) KEFALETİN HİTAMI ................................................................................. 1947
I. Asıl borcun sukutu (Madde 492)......................................................... 1947
II. Mahdut zaman için kefalet (Madde 493)............................................ 1948
III.Mahdut olmayan zaman için kefalet (Madde 494)........................... 1949
IV. Memur ve müstahdem hakkında kefalet (Madde 495).................... 1950
(F) KEFİLİN HAKLARI .................................................................................... 1945
LXXVIII / İçindekiler
I. Asıl borçluya karşı................................................................................. 1945
1- Alacaklının haklarına halefiyet (Madde 496).............................. 1945
2- Kefilin defileri (Madde 497)........................................................... 1938
3- Kefilin tediyeyi ihbar borcu (Madde 498).................................... 1946
II. Alacaklılara karşı .................................................................................. 1940
1- Esbabı subutiyenin teslimi (Madde 499)...................................... 1940
2- Borçlarını ifa etmiyen alacaklının mes’uliyeti (Madde 500)...... 1940
3- Tediyeyi kabule veya kefaletten tahlise mütedair
haklar (Madde 501)......................................................................... 1941
4- Borçlunun iflâs masasına alacaklının müracaatı (Madde 502)..... 1942
III.Teminat itasına dair kefilin hakkı (Madde 503)................................. 1943
YİRMİ BİRİNCİ BAP: Kumar ve Bahis
(A) ALACAĞIN DÂVA EDİLEMEMESİ (Madde 504)................................... 1951
(B) BORÇ SENEDİ İTASI VE BİLİHTİYAR TEDİYE (Madde 505).............. 1952
(C) PİYANGO (Madde 506)............................................................................... 1953
YİRMİ İKİNCİ BAP: Kaydı Hayat ile İrat ve Ölünceye Kadar Bakma Akdi
(A) KAYDI HAYAT İLE İRAT........................................................................... 1954
I. Mevzuu (Madde 507)............................................................................ 1954
II. Tesisin şekli (Madde 508)...................................................................... 1954
III. Alacaklının hakları ................................................................................ 1955
1- Hakkın kullanılması (Madde 509)................................................ 1955
2- Temlik ve haciz edilebilmesi (Madde 510)................................... 1956
(B) ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ ...................................................... 1956
I. Tarifi (Madde 511).................................................................................. 1956
II- Şartları .................................................................................................... 1957
1- Şekli (Madde 512)............................................................................ 1957
2- Teminat (Madde 513)...................................................................... 1958
III.Mevzuu (Madde 514)............................................................................ 1959
IV. İtiraz ve tenkis (Madde 515)................................................................. 1960
V. Fesih .................................................................................................... 1960
1- İhbar (Madde 516).......................................................................... 1960
2- Bir taraflı fesih (Madde 517).......................................................... 1961
3- Borçlunun vefatı halinde fesih (Madde 518)............................... 1962
IV. Temlik edilememek ve iflâs ve haciz halinde talep (Madde 519)....... 1963
İçindekiler / LXXIX
YİRMİ ÜÇÜNCÜ BAP: Âdi Şirket
(A) TARİFİ (Madde 520).................................................................................... 1963
(B) ŞÜREKÂNIN YEKDİĞERİYLE MÜNASEBETİ .................................... 1964
I. Sermaye (Madde 521)............................................................................ 1964
II. Kâr ve zarar ............................................................................................ 1965
1- Kârın taksimi (Madde 522)............................................................. 1965
2- Kâr ve zarara iştirak (Madde 523)................................................. 1965
III.Şirket kararları (Madde 524)................................................................. 1966
IV. Şirket muamelesinin idaresi (Madde 525).......................................... 1967
V. Şeriklerin birbirine karşı mes’uliyetleri.............................................. 1967
1- Rekabet memnuiyeti (Madde 526).................................................. 1967
2- Masraflar ve şeriklerin yaptığı işler (Madde 527)......................... 1968
3- İhtimamın derecesi (Madde 528)..................................................... 1968
VI.İdare salâhiyetinin nezi ve tahdidi (Madde 529)............................... 1969
VII. Şirketi idare eden ve etmeyen şerikler arasındaki münasebet....... 1970
1- Umumiyet itibariyle (Madde 530)................................................. 1970
2- Şirket işlerini tetkik (Madde 531).................................................. 1971
VIII. Yeni şerik kabulü ve şirkete iştirak (Madde 532)............................ 1972
(C) ŞERİKLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MÜNASEBETİ ........... 1975
I. Temsil (Madde 533)............................................................................... 1975
II. Temsilin hükümleri (Madde 534)........................................................ 1976
(D) ŞİRKETİN HİTAMI ..................................................................................... 1977
I. Hitam sebepleri...................................................................................... 1977
1- Umumiyet itibariyle (Madde 535)................................................. 1977
2- Muayyen olmayan müddet üzerine şirket (Madde 536)........... 1978
II. Hitamın şirket işlerine tesiri (Madde 537).......................................... 1979
III.Tasfiye .................................................................................................... 1980
1- Sermayeler hakkında yapılacak muamele (Madde 538).............. 1980
2- Fazlanın taksimi ve noksanlar (Madde 539).................................. 1980
3- Tasfiyenin nasıl yapılacağı (Madde 540)........................................ 1981
IV. Üçüncü şahıslara karşı mes’uliyet (Madde 541)................................ 1982
Kanunun mer’iyeti zamanı (Madde 542).......................................................... 1982
Kanunun icrasına memur makam (Madde 543).............................................. 1982
Tashihat (Madde 544).......................................................................................... 1982
LXXX / İçindekiler
DÖRDÜNCÜ CİLT
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ
VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (TBKYUK.)
GENEL GEREKÇE............................................................................................... 1985
ADALET KOMİSYONU RAPORU.................................................................... 1987
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA
ŞEKLİ HAKKINDA KANUN............................................................................. 1993
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
A. GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMA KURALI (m. 1)........................................ 1993
B. GEÇMİŞE ETKİLİ OLMA / I. Kamu düzeni ve genel ahlâk
(m.2) / II. İçeriği kanunla belirlenen işlem ve ilişkiler
(m.3) / III. Kazanılmamış haklar (m.4)............................................ 1994-1996
C. SÜRELER / I. Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri
(m.5) / II. Diğer süreler (m.6) ........................................................... 1996-1998
İKİNCİ BÖLÜM: Diğer Hükümler
A. GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARA İLİŞKİN UYGULAMA (m. 7)....... 1999
B. YOLLAMALAR (m. 8)................................................................................. 1999
C. GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLER (m. 9 - 12)................................ 2000-2001
EKLER
KAVRAM İNDEKSİ ............................................................................................ 2007
YASAL TERİMLER SÖZLÜĞÜ......................................................................... 2067
MK. – EMK. KARŞILAŞTIRMALI LİSTE......................................................... 2111
TBK. – BK. KARŞILAŞTIRMALI LİSTE............................................................ 2135
TÜRK MEDENİ KANUNU VE TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE
İLGİLİ MEVZUAT İNDEKSİ.............................................................................. 2151
KANUNİ FAİZ ve TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI....................................... 2153
KANUNİ FAİZ ve TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI ile İLGİLİ
AÇIKLAMALAR.................................................................................................. 2154
REESKONT ve AVANS FAİZ ORANLARI....................................................... 2155
818 SAYILI BORÇLAR KANUNU’NUN METİNDE İŞLENMEYEN
DİĞER MADDELERİ........................................................................................ 2157
TÜRK MEDENİ KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 64-84
Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun 95-98
Nüfus Hizmetleri Kanunu 113-147
Dernekler Kanunu
177-195
Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun 196-197
Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun198-200
Vakıflar Kanunu 214-254
Türk MK. Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük
255-257
Evlendirme Yönetmeliği 276-305
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
343-356
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun357-361
Çocuk Koruma Kanunu
460-479
Türk MK.nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin
Uygulanmasına Dair Tüzük
699-722
Kat Mülkiyeti Kanunu
795-837
Hayvan Rehni Tüzüğü 942-950
Ticari İşletme Rehni Kanunu
968-974
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
Hakkında Kanun
991-997
Tapu Kanunu 1021-1033
Kadastro Kanunu
1034-1065
Tapu Sicili Tüzüğü
1066-1098
TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT
Elektronik İmza Kanunu
1226-1236
Noterlik Kanunu (ilgili hükümler) 1237-1258
Karayolları Trafik Kanunu (ilgili hükümler)
1318-1348
Güvence Hesabı Yönetmeliği
1349-1360
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
1372-1374
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 1380-1381
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 s.lı)
1502-1555
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1672-1700
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1803-1865
KISALTMALAR
5728 s.lı K.
:Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli
Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (RG., 8.2.2008, n. 26781).
AATUHK. (veya AATUK.) : Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
AMK. : Alman Medeni Kanunu
An. Mah. K. : Anayasa Mahkemesi Kararı
As. CK. : Askeri Ceza Kanunu
Av. K. : Avukatlık Kanunu
AY. : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b. : Bend
BK. : Borçlar Kanunu
BKT.
: Türk Borçlar Kanunu Tasarısı
BKK.
: Bakanlar Kurulu Kararı
bkz. : Bakınız
c. : Cümle
CK. : Türk Ceza Kanunu
CMUK. : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
ÇEK. : Çocuk Esirgeme Kurumu
Der. K. : Dernekler Kanunu
dn. : Dipnot
DMK.
: Devlet Memurları Kanunu
EMK.
: Türk Kanunu Medenisi (mülga)
f. : Fıkra
FMK. : Fransız Medeni Kanunu
FSEK. : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Gemi SN. : Gemi Sicili Nizamnamesi
hk. : Hakkında
HMK. : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
LXXXIV / Kısaltmalar
HUMK. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (Mülga)
İBK. : İsviçre Borçlar Kanunu
İİK. : İcra - İflas Kanunu
İMK. : İsviçre Medeni Kanunu
KM. : TBMM Kavanin Mecmuası
K. : Kanun
Kad.K.
: Kadastro Kanunu
Kat. Mül. K. (KMK.) : Kat Mülkiyeti Kanunu
KYTK. : Karayolları Trafik Kanunu
m. : Madde
MK. : Türk Medeni Kanunu
MÖHUK. : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
Kanun
n. : Numara
niz. : Nizamname
No. : Numara
Not. K. : Noterlik Kanunu
ODASNK. : Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
ÖPVİHKHK. : Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
RC. : Resmi Ceride
RG. : Resmi Gazete
RKB.
: Rekabet Kurumu Başkanlığı
RKHK.
: Rekabetin Korunması Hakkında 4054 sayılı Kanun
s. veya s.lı : sayı veya sayılı
sah. (veya s.) : sahife, sayfa
SSK. : Sosyal Sigortalar Kanunu
t. veya t.li : tarih veya tarihli
T. : Tüzük
Tat. K. : Kanunu Medeninin Sureti Meriyet ve Şekli
Tatbiki Hakkında Kanun (mülga)
TBK. : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TBKYUK.
: 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Kısaltmalar / LXXXV
TCMB.
: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Teb.
: Tebliğ
Teb. K. : Tebligat Kanunu
Tem. Kar. : Temyiz Kararları
Tic. SN. : Ticaret Sicili Nizamnamesi
TK. : Türk Ticaret Kanunu
TKHK.
: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 s.lı)
TRKGM.
: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
TK. Tat. K. : Türk Ticaret Kanununun Mer’iyet ve Tatbik
Şekli Hakkında Kanun
TMKT.
: Türk Medeni Kanunu Tasarısı
TST. (TSN.)
: Tapu Sicili Tüzüğü
TTK.
: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TTKYUK.
:6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Türk Vat. K. : Türk Vatandaşlığı Kanunu
vd. : ve devamı
VİVK. : Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
VUK. : Vergi Usul Kanunu
VVMT. : Velayet, Veraset ve Miras Tüzüğü
YİBK. (veya Yarg. İçt. Bir. K.): Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
YİBK., I-V : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Cilt I-V,
Yargıtay Yayınlarından, Ankara
Yön. veya Y. : Yönetmelik
YUK.
: Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun
Download

Opel astra 115 hp edition.pdf