D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
İSLAM HUKUKU-2
4. Şafii mezhebine göre kör birinin vekil tayin
etmesinin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
1. Cumhura göre vekâlet akdinin rükünleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
Müvekkil, icap, kabul, vekil
Müvekkil, vekil, mahal vekâle, icap
Vekil, müvekkil, kabul, tevkil sığası
Müvekkil, vekil, mahal vekâle, tevkil sigası
Mahal vekâle, tevkil sığası, müvekkil, icap
2.
Cümledeki
boşluğu
aşağıdaki
seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.
Hanefiler, deli olanın bazen akıl sağlığına
kavuşması
durumunda,
akıl
sağlığı
yerindeyken yapmış olduğu vekalet akdini
................. saymışlardır.
A.
B.
C.
D.
E.
5.
Cümledeki
boşluğu
aşağıdaki
seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.
Hanefilere göre, mürteddin yapacağı vekilliğin,
İslam beldesinde kaldığı müddet içerisinde
........................ .
A.
B.
C.
D.
E.
Batıl
Sahih
Fasit
Mekruh
Haram
3.
Cümledeki
boşluğu
aşağıdaki
seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.
Şafii’ mezhebinin görüşüne göre, mürteddin
vekâlette bulunması ............. .
A.
B.
C.
D.
E.
Batıldır
Caiz değildir
Mekruh görmüşlerdir
Sahihtir
Mübahtır
Sahihtir
Batıldır
Fasittir
Haramdır
Mekruhtur
6.
Cümledeki
boşluğu
aşağıdaki
seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.
Şafii alimleri vekâlet akdinin gerçekleşmesi için
........ şart ileri sürmüşlerdir?
Sahihtir
Fasittir
Mekruhtur
Caizdir
Batıldır
A.
B.
C.
D.
E.
1
İki
Dört
Üç
Beş
Altı
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
İSLAM HUKUKU-2
7. Şafii mezhebinde icap ve kabul için kaç
şartı ileri sürmüşlerdir?
A.
B.
C.
D.
E.
10.Cümledeki
boşluğu
aşağıdaki
seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.
Cumhura göre, zimmi birinin bir Müslüman
gibi İslam diyarında ölü araziyi ihya haklarına
.............. .
Üç
İki
Dört
Beş
Altı
A.
B.
C.
D.
E.
8. Cumhura göre ölü arazilerin ihyasında
imamın izni aranır mı?
A.
B.
C.
D.
E.
Sahip değildir
Fasit görülür
İhya hakkına sahip değildir
Caiz görülmemiştir
Sahiptir
11. Cumhura göre, ölü arazinin ihmal veya
terk edilmesi durumunda, başka biri gelip
orayı eker veya imar ederse ihya kime kalır?
Haramdır izni aranır
Şarttır
İzni aranmaz
Fasittir aranmaz
Gereklidir
A.
B.
C.
D.
E.
9.
Cümledeki
boşluğu
aşağıdaki
seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.
Mülkiyeti belli olmayan araziler konusunda,
Hanefilerden imam Muhammed, Şafii ve
Hanbeli mezhebinin görüşüne göre bu gibi
yerler .................................. değerlendirilmesi
gerekir.
Cumhura göre ihya birinci şahsa kalır
Cumhura göre ihya ikinci şahsa kalır
Devlete kalır
Beytü'l-male kalır
Cumhura göre halka dağıtılır
12. Mecelle-i Ahkam Adliye'de "ölü arazilerle
ilgili madde yer almış mıdır?
A. Gerek görülmemiştir
B. Toprak ve Arazi kanunnamesinde yer
almıştır
C. Toprak ve arazilerle ilgili bilgi yok
D. Toprak ve ölü arazilerle ilgili maddeler
bulunmaktadır
E. Toprak konularına yer verilmemiştir
A. İhya ile malik olunur
B. Malik olunmaz
C. Beytu’l-mal tarafından kayıt altına
alınır
D. İhya ile mülkiyet altına alınır
E. Halkın yararı doğrultusunda dağıtılır
13. Vedîanın lügat anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
2
Bırakmak, terketmek
Eşit
Müsavat
Almak, toplamak
Dağıtmak
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
İSLAM HUKUKU-2
18. Aşağıdakilerden hangisi vedîanın tazmin
sebeplerinden görülmemiştir?
14. Hanefilere göre vediayı kabulünün hükmü
nedir?
A.
B.
C.
D.
E.
A. Sahibinden izinsiz kullanması sonucu
zarar görecek bir tarzda kullanması
tazmin sebebi sayılmıştır.
B. Vedianın başka bir malla karıştırılması
C. Vasilerin vediadan haberleri yoksa
D. Mûda’ın vediayı inkar etmesi tazmin
sebeplerinden görülmüştür.
E. Vedianın ticaret malı gibi kullanılması
Haramdır
Müstahaptır
Fasittir
Mekruhtur
Günahkardır
19.
Cümledeki
boşluğu
aşağıdaki
seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.
Şafiilere göre şirketin tarifi:”Bir malda iki veya
daha fazla kişinin tayin şeklinde değil, .......
şeklinde haklarının sahibi olmasıdır”.
15. Hanefi ve Şafiilere göre, vedin vediâyı
koruması karşılığında bir ücret talebinde
bulunmasının hükmü nedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Haramdır
Mekruhtur
Fasittir
Gayri sahih
Caizdir
A.
B.
C.
D.
E.
Söz
Davranış
İşaret
İhtisas
Şûyu
20. Aşağıdakilerden hangisi şirketin meşru
olmasının hikmeti değildir?
16. Cumhura
nelerdir?
göre
vedîanın
rükünleri
A. İnsanlar arasında kar amaçlı ortaklığın
sağlanması.
B. Ülkenin ekonomik kalkınmasına vesile
olur.
C. "İyilik ve hayır üzerine yardımlaşın",
ayeti gereğince, insanlar arasında
temelinde hayır vetakvaya dayalı
işbirliğinin oluşması.
D. Tecrübe ve birikimin paylaşılması
sağlanır.
E. İnsanın bağımsız bir şekilde, istek ve
iradesiyle çalışması.
A. Vedi, sığa, icap
B. Sığa, icap, kabul
C. Vedianın kendisi, siga, akit yapan iki
taraf
D. Akit yapan iki taraf, sığa, icap ve kabul
E. Sığa, icap ve kabul, mahal
17. Hanefilere göre çocuğun vediayı kabul
etmesinin hükmü nedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Fasittir
Caiz değildir
Batıldır
Sahihtir
Sahih değildir
3
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
İSLAM HUKUKU-2
21. Aşağıdakilerden hangisi
değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
akit
şirketi
25. Lukata ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi
doğrudur?
Mülk şirketi
Mufavada şirketi
Ebdan şirketi
Vücahe şirketi
İnan şirketi
A. Lukata, onu bulanın elinde kayıtsız
şartsız emanet hükmündedir
B. Lukatayı elinde bulunduran kişi,
hakimin izni olmaksızın kullanması
durumunda kullanımbedelini tazminle
yükümlüdür.
C. Lukata bulan kişi, malı temellük
kasdıyla eline geçirmesi durumunda
gasp hükmünde sayılır.
D. Lukata onu bulanın mülkiyetine
geçmiş olur
E. Lukatayı bulan şahıs, onun menfaatine
sahip olmuş olur
22.
Cümledeki
boşluğu
aşağıdaki
seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.
İbn Kudame, ...... şirketinin caiz olduğu
hususunda ilim ehlinin ittifak ettiklerini
söylemiştir.
A.
B.
C.
D.
E.
Ebdan
Mufavada
Vücahe
İnan
Mülk
23. Mufavada şirketinin
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Eşit
B. Beden
C. Vekalet
D. Tasarruf
E. Güven
sözlük
anlamı
24. İmam Şafii'ye göre mufâvada şirketinin
hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Caizdir
Sahihtir
Müstahaptır
Mekruhtur
Batıldır
4
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
İSLAM FELSEFESİ
1.Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesine
etki eden yabancı felsefelerden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.
4. Meşşai ekolü temsil eden en önemli İslam
filozofları kimlerdir?
Skolastik felsefe
Çin felsefesi
Yeniçağ felsefesi
Milet okulu
Hellenistik felsefe
A. Sühreverdi, Gazali, Kindi, Farabi
B. Fahreddin Razi, Nasıreddin Tusi,
Lahici, Farabi
C. Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Rüşd
D. İbn Tufeyl, İbn Haldun, Ebubekir Razi,
Kindi
E. Cabir b. Hayyan, Kindi, Biruni, Molla
Sadra
2. Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme
hareketinin sebeplerinden bir tanesi değildir?
A. Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir
dünya imparatorluğunun yöneticileri
olmayı hedeflemeleri
B. Bir imparatorluğun başşehri olan
Bağdat toplumunun ihtiyaçları
C. Abbasi imparatorluk devletinin
ihtiyaçları
D. Kuran metninin lafzının daha iyi
anlaşılması için aklî ilimlere olan
ihtiyaç
E. Hiçbiri
5. İbn Sina sonrası felsefe hareketleri
hakkında verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A. En önemli düşünürler İbn Ravendi,
Ebubekir Razi, Kindi ve Farabi’dir.
B. Bu dönemde görülen en önemli felsefi
hareketler dehrilik, maddiyyun ve
ilahiyyundur.
C. Felsefe, Doğu İslam dünyasında kelami
felsefe ve İşrakilik ile tezahür ederken
Batı İslam dünyasında İbn Bace, İbn
Tufeyl ve İbn Rüşd ile temsil
edilmektedir.
D. Farabi, İbn Miskeveyh, Gazali gibi
filozoflarla İhvanı Safa gibi grupların
yaşadığı İslam felsefesinin altın
dönemidir.
E. Doğu İslam dünyasında felsefe gelişme
devrini tamamlayıp zirve noktasına
ulaşmışken Batı İslam dünyasında
(Endülüs) felsefeyle ilgili bir gelişme
yaşanmamaktadır.
3. İslam felsefesinde gelenek oluşturan
düşünceler hakkında verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A. Meşşailik, XII. yüzyılın sonlarına doğru
ortaya çıkan bir akımdır.
B. İslâm düşünce tarihinde en yaygın
etkiye sahip olan ekol hiç şüphesiz
Meşşâîlik'tir.
C. İslam filozoflarının geneli Dehri ekole
mensuptur.
D. Meşşai felsefe, Nur nazariyesini temel
alır.
E. İslam filozofları terminoloji, metot ve
sistem olarak Demokritos’un etkisinde
kalmışlardır.
5
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
İSLAM FELSEFESİ
6. “İnsan sanatlarının değer ve mertebe
bakımından en üstünü felsefedir. Felsefenin
tarifi İnsanın gücü ölçüsünde varlığın
hakikatini bilmesidir. Çünkü filozofun
bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalama,
davranışının amacı ise sürekli fiil değil,
gerçeğe uygun davranmaktır. Çünkü biz
gerçeğe ulaşınca o yöndeki fiilimiz sona erer.”
diyen Kindi hangi anlamı kast etmemiştir?
8. Zekeriyya Razi’nin beş ezeli ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yaratıcı (Tanrı), akıl, heyûlâ (madde),
atom ve dehr (zaman)
B. İlk Muharrik, nefis (ruh), heyûlâ (madde), atom ve dehr (zaman).
C. Bir, Akıl, nefis (ruh), heyûlâ (madde)
ve halâ (mekân).
D. Yaratıcı (Tanrı), nefis (ruh), heyûlâ
(madde), halâ (mekân) ve dehr
(zaman).
E. Hiçbiri
A. Felsefe aklı kullanarak gerçekliğin
bilgisine ulaşmaya çalışır.
B. Gerçekliğin bilgisine, en şerefli sanat
olan felsefe ile ulaşabiliriz.
C. Filozof gerçekliğin bilgisini elde
ettikten
sonra
buna
uygun
davranmaya çalışır.
D. Felsefe insani sanatlardan bir tanesi
olup en şereflisidir.
E. Felsefe gerçekliğin bilgisine ulaşmada
başka bir kaynağa muhtaç değildir
9. Din-felsefe ilişkisini çözümlemesine dair
aşağıdaki önermelerden hangisi Kindi için
doğrudur?
Felsefe ile dinin her ikisi de hakikati ifade
eder.
Din ile felsefenin konuları benzerdir.
Din ile felsefenin ikisinin de amacı aynıdır.
Din ile felsefe arasında uzlaşım vardır.
7. İbn Ravendi ve Zekeriyya Razi’nin
eleştirilerinin felsefe geleneği üzerinde etkisi
olmuş mudur?
A.
B.
C.
D.
E.
A. Hayır, hiçbir etkisi olmamıştır.
B. Evet olmuştur. Müslüman filozoflar bu
iki filozofun eleştirilerine rasyonel
cevap vermeye çalışmıştır.
C. Evet olmuştur. Fakat filozoflar değil de
sadece kelamcılar cevap vermeye
çalışmışlardır.
D. Hayır, hiçbir etkisi olmamıştır. Çünkü
eserleri ve fikirleri hiç yayılmamıştır.
E. Hiçbiri
I, II
II, III
I, II, III,
I, II, III, IV
I, III
10. İhvan-ı Safa cemiyetinin dini metinleri
anlamadaki yöntemi nedir?
A. Akli tevil
B. Dile dayalı tevil
C. Nassa dayalı tevil
D. Batıni tevil
E. Rivayetlere dayalı tevil
6
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
İSLAM FELSEFESİ
11. Farabi’ye göre varlık hiyerarşi nasıldır?
14. İhvan’a göre felsefenin amacı nedir?
A. Tanrı, 2) Ayrık Akıllar ve Gök Küreleri, 3)
Oluş-bozuluş alemi: İnorganik varlıklar,
Bitkiler, Hayvanlar ve İnsan
B. 1) Bir, 2) Akıl 3) Ruh, 4) Oluş-bozuluş
alemi: İnorganik varlıklar, Bitkiler,
Hayvanlar ve İnsan
C. 1) Tanrı, 2) Zaman 3) Akıllar ve Gök
Küreleri, 3) Duyular alemi
D. 1) Tanrı, 2) Zaman 3) Mekan, 3) Madde ve
4) Oluş bozuluş alemi
E. Hiçbiri
A.
B.
C.
D.
E.
Doğru bilgiye ulaştırma
Toplumu mutluluğa kavuşturma
Ruhu arındırma
Ailenin refahı ve esenliği
Akli birliği sağlama
15. İbn Sina’nın felsefesini en geniş bir şekilde
ortaya koyan ansiklopedik eserin adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
12. Farabi’de fikri erdemlerin işlevi nedir?
A. Teorik bilgiye ulaşma
B. Davranışsal erdemler sağlama
C. Sanat ve meslek alanındaki erdemleri
ortaya çıkarma
D. Toplumsal düzenin ilkelerini sağlama
E. Ahlaki erdemlerin ilkelerini bilme
Necat
İşarat vet-Tenbihat
Şifa
el-Kanun
Mübahasat
16. İbn Sina’nın kavramsal sisteminde varlığı
başkasından olmayıp kendisinden gelen
mevcuda ne ad verilir?
13. Aşağıdaki sebeplerden hangileri
Farabi’nin sudur teorisine başvurmasının bir
sebebi olarak sayılabilir.
A.
B.
C.
D.
E.
I. Birden ancak bir çıkar ilkesinden taviz
vermeden çokluğun ortaya çıkışını açıklama,
Vacibu’l-vücud bi-zatihi
Mümkinu’l-vücud bi-zatihi
Vacibu’l-vücud bi-gayrihi
Mümkinu’l-vücud bi-gayrihi
Vacibu’l-vücud fi nefsihi
II.Varlığın zamansal açıdan sonra olmadığını
temellendirme,
III. Şer kavramına makul bir yorum getirme ve
varlıktaki kötülüğün Tanrı ile bir ilgisinin
bulunmadığını ispat etme
A.
B.
C.
D.
E.
17. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre
akıl çeşitleri arasında yer almaz?
I
II
II,III
I, II, III
III, I
A.
B.
C.
D.
E.
7
Beyani Akıl
Bilkuvve akıl
Bilmeleke akıl
Müstefad akıl
Pragmatik akıl
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
İSLAM FELSEFESİ
18. Gazzali’nin filozofları tekfirle itham ettiği
konular aşağıdakilerden hangisidir?
22.İbn Rüşd’e göre nefsin tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tanrı’nın bilgisi/Âlemin bekası/ Ruhun
kadimliği
B. Cismin ilkeleri /Ahlaki erdemler/ Kader
C. Ahlakın kaynağı/ Matematik bilgi/
Nedensellik
D. Nübüvvet /Kader/ Kesin bilginin akli
olması
E. Tanrı’nın bilgisi/Âlemin kıdemi /
Haşrin ruhani olması
A. Nefs bedenden ayrı olan cevherdir
B. Nefs varlıklara bireyselliklerini veren
ilkedir
C. Nefs tabii organik cismin ilk
yetkinliğidir
D. Nefs hareketin ilkesidir
E. Nefs duyum, idrak ve hareketin
ilkesidir
23. İşrak felsefesini Meşşai düşünceden
ayıran temel unsur nedir?
19. İbn Bace felsefesinin temelini oluşturan
hususlar nelerdir?
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
İnsan ve insan mutluluğu
Evrendeki oluş ve bozuluş
Metafizik alemin bilgisini elde etme
Ruhla beden münasebeti
Cevher çeşitleri
20. İbn Tufeyl’in ortaya koymaya çalıştığı
felsefenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
24. Sühreverdi’nin meşşailik eleştirileri
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Meşşailik
Meşrıkilik
Eşarilik
İşrakilik
Haşevilik
A.
B.
C.
D.
E.
Kategoriler eleştirisi
Tanım teorisi eleştirisi
Sudur teorisi eleştirisi
Cisim tanımı eleştirisi
Bilgi edinme yöntemi eleştirisi
25. İbn Haldun toplumun teşekkülünü
aşağıdakilerden hangisiyle açıklar?
21. İbn Rüşd’ün din-felsefe ilişkilerine dair
görüşlerini aşağıdaki önermelerden hangisi
tam olarak ifade eder?
A.
B.
C.
D.
E.
Vahye dayalı olması
Keşfe ve nazara dayalı olması
Tasavvufa dayalı olması
Nazarı öncelemesi
Keşfi öncelemesi
A. Dinsel pratiklerin toplumsallığı
B. İnsanın doğası gereği yöneten
yönetilen ilişkisi içerisinde olması
C. İnsanın doğası gereği dayanışma ve
paylaşmaya muhtaç olması
D. İnsan için yalnız yaşamanın zorluğu
E. Yetkinliğin yalnız elde edilememesi
Felsefe ve dinin amaçları farklıdır
Vahiy bilgisi felsefi bilgiyi dışlar
Filozof peygamberden üstündür
Felsefe ve din dili zıt karakterlidir
Din felsefi soruşturmayı gerekli görür
8
Download

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI